Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Kentucky Alumni, vol. 76, no. 4, Winter 2005

Part of Kentucky alumnus

{ Z V· V W ` V · _ I , *6; V`:_;;IV`$*VV ~ f"; 5; {aVV,§_`;;i$ V V ’ .· . , ~ -‘ »__"V _.;g·*? ; ·· __:·. ·V . .•‘{·4·-:V‘j' I I `. " , 5: I? ? I ‘ F ' F I I ‘ YI V ·A·‘ I . ~ ‘ ° $1* " J Y · _ I ·.<;v·· y A 1*29 · ' ' ·. . V » B \ ‘ v_ . , . V. V . ff {' V V: ,‘.-. ` / . Ve'. 1 '· _ · · — I A F5 V I; ~ ‘VV VV ·I : J I . ‘ _ ‘ .»- . Ig.?} ig-" ·· »I I 1 A ‘ I gy.; ~ . . ~ K , _ · , . _ . V VV V 5;: V- • _ ;V’ Pi '&3_ _ VV • · _; . V V ls? V·.,'.M· TV _~ ,V V rg · ry · · ·V V ,V VVL l- 2 O O .5* V . A " Y , J ‘ A · < 2 _; I, {I II ·T‘?v‘ 3 L ` IH ~ IA I I I I ° . · · ‘· Ik K J" F I .V‘ rv; . -I V . VV _ . _ ` · •;V } N _ _ VVV* V AV.; VV`] , V V __ · I5 ¤; ~ ` ¢ ' 2, { " if ;·*` . .‘ -` ~ -I?-.' » I I *1* V » z “_ V. . j ' " *_ _ ’ L I , ‘*·:· ;· I .4.,.-»»..._.»·;I,; _ M7 .; II S I A _L I If il I. V I · _ M I _ V .,7} • ‘_ ` '_ ` , I ‘!* I I ily ` _ Th V l _ »{ ,I `~q·:··i·_ *~ ` wc. I, K , ·,; .¢¢¤ ff?. »~ _·;¢ . i, XV _'*·e {_ VV V — _ V ..3 _ "_ .V V V _ w wk · *V q. , ·* _· •·· ‘;’ · J'. . P ,*/4;. ; · _ ' ,· `_x e ;§ ‘ I · * ‘ I' Q é){‘ r \ . 5 ' ·· ; _ KA _ .‘ ‘· .’»’ --?`j »~. · dnl V ‘ ,,, _· W V ~ V V H: _ VVVV _ V `yll y Z- HV. - V A- QV l` •'· · I - .*+‘ ‘ {I'? ·‘ };.**¢·,‘*‘**¥" Q.··'£"‘ ; I Q ( < I ’ ` . K IV V V — ‘ `_ »V—’ _ I V VV _V l `"IVVJVIV éw V, V .• - ` A ` . x ` » . K»‘"‘V•*’ .‘,.~’I ":I%w ·~ ¤ ..· F.; . ;_ _V H Vhbk ,,_V @2% _4;—VVi_V . {Vt ··_:_._ . & V-,. . » _ A 5 ` .,.· _ . - -• _ _ ‘ j}»·,‘ . , ‘ . r- __ _ _V K, ‘ ·_, W · •·V$__'_` · `V 4V V V ( V · · · "‘ I · . ·I _ ` ' I·~»,. · 5; _ . °&·•.’•_ . I .' I_ bi *~· _ ` V V V Q ` - ‘ VV .‘» JVV V i ‘V _ (T 5_-»_V,_. X ).»_··$_ _’V _ `V V V VV . V V" ‘ "JV, A if; _V " ' * -. ,' 4 — · A g wx, _ `.* 3%, _I’ U I • { I _» ` ` wk R D 1 K s M, I.V » ~·¢’ . i' ‘ ‘ ‘ · Q .;g _.f , _; I I \%__ 4;.; _‘ ·¤ _V ~ . f.~@£“*Y }N .* = "°" "" IA M 'I ‘ VI.? `gtzif &z';Ié · ` I I ` *I KI ·` I 'MI Ia I I .`=I ·· ‘ . __; .. . _ . . » V ·¢ I · ‘ . ._ ~ Q. ig & ··V {,_4 _; __ V 4 I · V VV . L ) 5 y ,_ »lV , ` V ¥ I Wwe +. — I , .. Nv ~ ‘ z . ‘ ··· ' '¢; (V " . H . . I 2 4%. .‘ ·II?¤i;;*," Q5!. '*§»éj ‘ T? __ _‘*.I ‘· . , » * _, `_ ·<***·*:"<’& V .· Eye',. ‘· —' · _ V · v —· V . ' z 2* I»»"“~‘** Irinm as I·· -~ - “` `· s . }`»:,a, ', `Y °?· J _. { ' T' I VY .V. V_ ,• _ ·.. 5* V ,, ( . .’ I ° 4 “ · . · I- ` 1 . Q -°" . . ` - ""•• J -·,,`r7 A r ,_~·· W; ;+_MY¤• ’ — , ‘ · ·I Km "_ ' "'·¤ ·-- '-····— ' I H J. · ‘Tir we .. . . I I §';:¤ · *· · _ , _ *• .`* , V Q I ., -. ·II"····*""' ” · x` `. ··. `°* ·'£·` "I ‘ VVV !•*•¢.» · °'* . ) V y" % · `1'V , O V V • ` {2 " _; ' ` { __' ,..,;.7 " ,,, V_ _ _ A ___ , •».· ` Dem Hisé1"92 K I Q. xg _ I" ,,. . I Th cz Art li KA h it ,V K 1S 2lS . I €C[ K - 1 ‘ ~* . W l7@Zf’€ 6lO€S 7”l6lZ72l7”€ 0l7”l6Z 5 $ * ·i; ‘ . » 2 .,7* _ 1 V P _V ws VV _.,* _,,·;. ·»’· UMVIERM F Y 0}* KENTUCKY. F 4 , ·· · 23 AILIIHHI ASSOC121I1()1l I . .. gz I . . , ' I ,_, .--., . .. .. . . 'igwbl