Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Notebook, 1867

Part of Frank Fitch Notebooks

. .A:f"Y* *1,, ' _ r ' { . . V V 7 ~- -r-r-- -4~- - - - , ,HI" ' * - ` ` " vii .. *2- 1.,." 1`*-: * 5r 2* _"Lh>% xg ~_, . - ~ :_. gryff Q f > ,_ yy} _ r_s;,{=; ' . VY f * ' ?7. :Z ~ , *3 B .., = ,,i, ._ W}32 . "" , _;-{5* _ '_, " . V _ ` . _ _ . ff I a`;,&g;$ . ' ,? " ".yl' > . j`*-T;-n_ JQ A. , _ ~ .= ~B$22"i; T . ,1;; 5 j I , . L ~ - ` v.A { 3* 2;*2 ` A? ~ .->`@C.~ _ J . ~ ~ << * *[` 3*%.-, A. ,_ * - F ? * 4 " i!$%w="? Y l*3%# ' fz ji; A- ;*L'* W xi`- x` ` VF ?-i i 4, ._ , J? ` ` / V *4 V. V 4 _ \ *1 V :_ W X3 iq " . ' ` ' l / ` _ _ I .' 4 ` V I ` .. * -7 ` ily . #2 r >* _ * V " ` ' ;;- ?1.>= *z , , .~ . ` ver 5 E ` V ~ ` ~ .,,_` " _ __,-.,C ` _ ` j _ T ` , V? i , V ~J;:;*e .; _*=2?`;*_ ~ ~. ` ** . ` - ` `*; ~ F , . . {ji t F Z+. " . ` . ` ... ~ ? , .r * " s ` ` ,_-;_ -, _ , { . A - _ ?/ 4 , . V I _ , . __A_v _ `;_ ,1 j ii I: _ A ` . *4 ,&. ,- ,, r _ / , l / j sv 4.4; la E . .; ~ _ , " . @$3-;T, I ; {3.. *1, r ,2 4;ii' _Q V _, j _ - ini; ; gz 51:,: 1 ` ." I + V A _ , ' ~ i Tr R T - iv: ~ fiv ? f . _" . = . N _ , 1 v . -2 kl ; _ I-**5. ` _ Q.2 _ , A V- , - ` ` Z V' r,_ / ` . 4 `,r -,Q V ` " , H; {7 .;5 _ V c An - 7 > { Y > . , , .. ' ` \ . 7 ` _ : , .~ . _ ~ 4 ' Y ` ,c!` * . _ ; k 4 -_ < '_ rf . _; yr\.{5_ . _ _ vkla V},`,_ lgf=._ ii , V \ ,; . . ' ` i _Q}>1 , ig ` V X %<$*?*?*'*;i~ - ` i *> `;,Q;5~.,.-q,,, 'FW/ . _ . `_r _ ' , .7 Ea~* ._ J. q ` _ = . rg A e ~ _ " * r1<;$#` . W -r ~ . ; M A..- . . ( ; ' ' ~, (,\r _iZ, r.~'fj - ,y" , _" ' Wi} ` ;_ ` , g V .. - __,{T_:." >. ... . . ' .? *1*%** . ` Q Q`, V ; :_"yy.,2;f g,<;,?" 5] Y ~ _ .` y ; L_ vrv ` ~ .r } * r _ , , 4, .; v _A ; .,_ { . * ~ _.. fi? 43 s:i ,~" .2 Z` - y ` ~ A . 4 rr ' .*5?2=;_ ,> q ev { . , , .;;;f':?}<;__ z2?'5Q`f' ' g _h, _ . _ L ; - ,. z` * ;' , i.' ' E Z {' ' ' l i ~ . F M . 7 . , v. ri ,4 ~ ,e:'. w x ,;$* *?* ? ;?; - V 1 r i V*~$ ._ ; ;A K ;.,. ; 4; Ws; ; j . " ' sf -` . V I " = le : ,4 . V \ Y _ 2 ' ` J 7 l * W ,. ; < f* ~ . ~ f- . 2 ` .. ` V r , r.? V - M ` ` ` > ' , 'V V ._ r` r - ' N f f _ V; ' _ F15 _ . =~>~* 2 A.,, L - Q; ` I _ -'` V x;,_ Q . ~~,;.s~- T 4 - _ , V ' I . , 4 K ` . ` _ N _, P . _ 4 _ `` ' V _ `rj1Z_ , { M _ .. H _ ' " V `_ _ ` p` `# >_f'k:g , V ' ;_ 9 V ` ` _ , ~r_ P? .:_.'A;4."~z I ~ _ -= x 2 . 1 ~ V- ` 4 " 9 *r*? @=1 -A J \@ rxr V V. _ , _ 4_. . , _ J , , :1* J xg, ' wg ~~ ` ~ 7 ** as K $3 ;,5$ ~' . r ~ -. ., ' 4 (_ A '.; [ ~":* , d 2 % *:.=::- V R K ~ -:@Lif~ 44 5} VT ; Q , V . ' ' _ V " L, ( ` '*?5L? ' r. , 6 ,. ~d{* :.;q;; E ` _rQl ~4` ` \\ 7 , ; L;] - ` V li 1 j ;.,,. ` . ' ` iliyo _ A V V: _ > A4~ ,_ , _ ` _ y ; ` i J ye ` ~4_ _ 4 _ ` .y ` ` -~- { ,,*' i ' ; 13- T *= Q ` fi? $a= 1 ` .. >I*' .` ~ ' = *},2; J} { 1 5 >,.. - ~ tx, V };_" ~ v , , 2 * 1 1* . , `Z ~ 4 zi fi: ,1 `> Y _ _ e _ Q_,.,;*$>. - > V . _ 1 kgfy ./_ \x~_ ji' _ ,,; _ T _ _ ~;. 114-,t_j$ .5,.;;; , t _ _ * V y - ' _:. fg.; *r_; #4 e > / ` _ . * ~_ 4.4 * , _` > [ . G V .. ny, .1 A U * _ J _ . _ , ~ ` 1 wavy un`. VJ y :i>{ l r V ** r r`m. . L~`gf`* , _ 1 _ -_ i , , ' { V g V / A- , A { _ . i. , 4 , , x \ V s i .. ,2 tw _ * Q ;j V * _ * { ( _jv A V ` i` ' ,: *2,: . . ; *~ V 2 Q_ b T _ V ` ~ i W] , ` ~ i ~ 4 3 f - ` J . 7 , - ~ ;; v. a 4 7 ` ` p 4 _, { ` __ V _ ez}, . X, 3*-sw :;.* ~ ,- 4 gy; 4.4. - , ,, ; #;I<# -- `';~= . . V ` ~ 4 7. V V ir I ~ qt _ . ~ ` * , Jr _,,\: . ,v~ i .1:-7-.2, 4 _~ i U ` * ',g V f V ,' , \ _ gf ` K ri }; `f'1_ A :1; " ` 'V f} ` At J i ~ ; ~ ,2i.f = - I ` $9 . .7 V" -_":'*2Tii , , $5 1 `* - ` , ?$,fi * < as} I V -; g, ( ` ` T Z Fi v .,,. VY?- ` `\~ ~%- _ ~4 ' V ei. ` V j :4 4 " ; ; t ` ..4' 4 V W V - ~ ,4V` .,*9 . = V; I J 4 . , V 1 ` N ;`_ y, . itlgfsl i ` N ~* *Q?~ ` T r ` Q" ~ " l` 1 ` A Tian 4~2* *$=,, - J , # , _ Y ` ', A vp ~ xv ; ;;_h.~hf;, `,_ v c , - qi ;* ' . , . ' ' ` ; ' U 'J ` - ~ M V V ~**f ..f-# '** ~ 4 , J . , J < 7 " , (yy; .3 +~+=- ._ ;~,:.% Q *< } ~ ~ 4 < *~ ; ' Y M - . J 44.4 . ~ ~ wi ` ;~ Vgwvrl _ L`) j 7 l _ __~*{_# V ,{:`v. -4 y arr jr ISI ~;;: _ _ z QQ __ _ $2; Q4! :__;" /_ . . '3 if- ,_ {> mlje ` is Q . _ * `. ,i .: ` ~ , _ ~ iu #24; A, = 4 , ~ = . ~` I i : ;.`.3>," " . 1,*% . Z ~.= 5 ` r- - . . Q _ ~ . ..~_1~2; , __ .4_ =_- xg; _~ c, I . _;. -*&;,f.`% ;_.y,_ {Qu; ` ../ MQJ , * r A .,;_.` -_ Tg}:. ,_` t 5;, ~ , i,*:;~ ; - V r i,,i - . , , _ _ 2-` . r-,.2; Q4 , .` V `- V I A 4* 4 _;~--3. ` _ ` n - .*,`., - .. ._: . I;. ~; v *} ~>5 ' Q F _ of f A21, - `r**`$_- ' __ j ` F * ` . E `" Y ' in _: _ ` I , _ , , * _ " , 4 L `?~ ` ` ` ` 3 , . . .,. ,. QN L, 2 , ~ i* L w A V 1 " . *= - : .' ' ` __ .`` , ",' NS? T` _ ` / g' , _" 4 , _"f . " V " ` ` . _"_'iw`j yixg T_ .Z_" , i'="'.g ` *2*** `' , ==; }1;." &*< if V ;Z; ,: , *` #>*>c`?****** " . A ~ / ** ~. * .- . ~ *. .,, " jr. >. . ( "i" ` 1.:{ -" / ' 5 ; * f] ;5;. ., A _ .___ ' ; fl. , .j , .} V V ,; r J _;F;!:}_,;j,g:;;f ; "" /_/_, L;,~+ f" yi *ijiw - # i~;L*=`*l <. `, ` ` , 4;;-*,;L` e `Y>T * L - ,- ` W .m 7 ,~ *<: 2 ~ ->:a'~# Y"~ si;. : ,_.&-.4 a V 2 T" aw f-:~ $>,i*.;.~> ;:~ ~ '* r=- `~ . Q'; . ~ _ .. Qtr .. g<*. . =, * ,,;f-5* "*" V @*"~ =~`?: <. . ;: W =* 'Y*.{; * ``r ?*~"#'l ~ x 7 A =__.;2_ ., ~; gi_$i__> -;,3`,gi$._ I r;..* ` _ _ , .,_ . "` ""` ~~ i~ .< ~; V ~ .~ `. `` , "` PQ - V,_4 , ,. _ ==* V - - -"" `**~ &>$m%mm < A , * " 1 _ V i * * * ` w,;s_ " V p` " _ _ `T gif `. ` ; V V i " _ r % W -\ Q ; ? ~