Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1983 Kentuckian

Part of University of Kentucky Yearbook Collection

3 - -- .-_ -3 =-:_.-:2$.--1.:-ea. _:= . .V - V- . - V .. ~-- -.~. =-.- -.=-My. :-:;= -- ._.= :3--::::-;--. :--.;..:--,;:.-:-1- .z.:= 3.----=-:-:..-::q:sM.-:..-::=:ez =. .: -= ._-. :3--:.=;m::.: .--.=2--s= :- w. .- V.: _ . . r . - . ::.: =_- , - . . .- .' - - - . .; : ...-;:: --.-:..* ;; - -ne.-.: .::-.:.4:;* !. :;-;.--K-n .;; :2 *:e~a: rr-: -2.%:-.**;.::. y. - =.. -..\: ::--.:-r#:2.-:4: z*.?:r- *:=!. -=,;.::.=-=.::-;-*.:.::2:- -2 .=$--*4*:.4.*.;;..--L.;-:'.b=::.- 2>r.:;==."1.,;-Fwiga:.-33::e-@.4.3%;:*55:9-=.#.:> -r . "}g& ,. .- -2 -; . . --, L- -35 V - . -,-;j: . - - - .-..---.y:.VF.-.: .,=_ =-V~ V; -.:;.1;;.-V- ;.--:= -..-ii ,-55 ;V,--ji-1VgV;:.-;-.w.:;_.V .-::=:-,21=;::=.- :_<.;--:5--:1}; ;:.-:-;..:=.;..f,: -2u-V F:;.-"...*;j--;- ::;fr:g,3$;:;:..:.Q:-pn,--$_:-ag;:;:=;-- -:3-;*=-.:----:;;-,<{ET;.5-1;r.;.'=-:r:!'-c:&E$;;:;r;a-;V$!;3=!{z1:>;3., T. ='L ;;.:-ya.; .3;..;;, e -- - 1 - T-- .- -:r.` =`1i gi-T-1:.:Z4Y. 5; `i: Fi':5*.i.*.-.v`?+.Q..:`-E1":;2:;YL-1=;-=AFI-;.i'--2%-Ziff-'Q-Z;1?Z-`:F? - 1:;,*- 5:}%;.-.. ---- * - -j .- - _;-1-3--.1.*;--` --. - - -- _ 1. s-.i==;;-1*;1=e_-va?-f= - :?.".Z.--ia--2=1.-`-*22*.-zl.7 - Q1 `---*{..=-.Ji1--..1*--Yi'-7< - if?}-1-e, iikri--??$.EZ-:+$?':?,J34&i-5*%*%-.*5-2.:*.;*.?'i!,%..?e:"f}(4?$*"?$- ' . -Z rv= -: -*- - . 1 .. -: ., 2;. _ _ -2 = .-2 . ..-;:2: { -.;.; ;.:.1..&1, -.-;2;-- --;-.1 .- :-s 1. e4_1w:;M: ;::a:~::=:V>z.. =. $.-;,. --:;:.5.--- :,,.%.5:-Z%_;-:.-gg?-.yr.-$@2-.j :;-*:-2-- ,4* - E g- ,1 _ - 2- ** J- - *:2- .5-- -.--i'*2L.- 3* $:5- ."r17--if 1 `*;%$.'5Z5Z-.'-:?-1:.- T-`.Eli!T%.-=: -- -" -1-?5*:- - . Z" ` - ` `-V A- :- : = .- -. - - - - - = .1 3- ...-.3: .- 3* .-_. = - ,- .___ .; ;: -.r;--_-.-;=;- :.-1-..-; .-. -:-:-.--.;.-.-:--:--M: y--; --;.-4-;- -;-: -.:.--3.-..;-.--:=-,-;--=..;q-.-..::- -1;-;.. z--=:....--:-4.-;:.-;:.,.:--:..4:2;.;,-:-,:..:>-,:;_~;a-xg-:> K;} S s- V vg.- . ` - ._ V-: = - `-_-Q-2-.1-*.-1 .- -..-=---.:.-=.-%---.i-.T`='- '=`*=z ---- -`- i *-** 237-. **;=;%1f=$-E5--2-i1 -`* *-?i&1<:-:%*:1**.*:-<:*";a*-F-2:%.%-2%%::=*1:?t%=-:.-??'a?.:`%. -:&.CT<: - : ~.---->~ A - . .. - _- ;;- V.- L I. .V : -. --:-;..1- ;_V_-:.__;V -.-VVV V,}. VV ._ V;_ .,;._ V--. ;-._-:-;.-:-_--__:;5-_5 Vi. :-L -V_-V.V_;-=.;_ {-1; -V-_:_.;_--.-=E_-:.;:_._-::_::i..I 3;:.; V I3 - . .- : -. . :, - - - . V . .- .- -. . we :-- -:.-:=-- --2 ~,. - -. 2 --.3 , -1-3 2-;-- - ; --1 .-H-. : .-- .":V-- .-=;= . E-pj-= =>-V-=;;--:_V*.-:*:-:.=f:TL- -:1--=:=V.=;:.-;,.E-5~&:.~;,;". A- - ZEE1=,2}.`=_`;,?:" :1311:- 2 = 5.2%... _=-_;$,g.- - - .. - . -1i.*i. .. - -- - . :`--$ . -j _ .. -- -- ' - .: :i.. .-`;;.-T=.r-..-`f`.::--.`--`3- I -3 E}; Q2- *=-.--i-;3*,`3- _-1 1 -,312; .--. ;`%%l4`:i2--.1-2:t:E.%Jy:%=}.1;'>_;T-$$-1.-1=*V;;<--1i. W - - . - - - - . - :`- -- z. --` - ... - ~ .3-- 2- ._ --= -- 2 .=_ - r 2* - -131 - -2.:*21: i' =` - I . qt-,. E 2- , V- . 3 -- . - - -..: :-.-: - -:- - =.- - . - -- :- --. -. --- f:-.;- - --: =-.-4 .=-.;2. .=-Y`.. ' V-- - .. -.-Y:: ?` .- .'*--=-t`.?s:$"g, 1 - ` . -1 '*-: . T `:; = :.1:- .... -:.f. " =:-:-2-.*..1-`+LZ?>" 1>=--.2;-';,Z;-. -- .1:-:.;% ..32:1 :F`.~...=::f-1..:-. -.: *`#=..--'-*-:-5.%$`-: -fii::';2-:e-52--:::+.-2..:*iz=ZQ-..I -33-. 3%--:.-*- - T3-g=.=.-.::3F:--- -'r:F.* 2 E?- ` .-.3. - T *"`.}? " '- - '--*. *.. -_3 .. - , , 4-- 1. -. ., . .- . - .. : -, . , , _ ;._ _., . .%.;.;-1, V - ,:.., -...:!_. .; -~-,...,.. r-.- ., . .- ,. ..- -- .,..,,,,,3 ..,,. .., ,. .. _,,Y1. ..2.*!.fi.E- ,5,/ . .- ,. -_-. . - F-r.... mira -r'\. .. R> "!.>#--. . -.>.:... ,$.-**\..x.. :- J.! : -.-. . <- .- ~<- -- -. . Z" -. .- . - - . ' -.=j=. .3 - .- -.1 cj -= -.= ~-!' .;.a. -:; -- { ;.. T,.-.-;--=-{-.. ----:--?;.=.:-fY*;=g.;-h-;g;2<;--..,.e.- ;,-l:.- 3%-.:.?=;.;:.-+:5-...,*;,9;---,:--{$::\.-{1.--.?::!2-.s.;;:*1,-;-y-z--.-"cgw,-,$?*{;u,-;_a:m,g;a,;._3;..; --.V'.;.. 3,;y;;;wg'Z7Q:---..-_.=?:;:%-:=-;,;: ...:_g;;;;::.g,:-,2 .. ,, Yi! a<~ , . ..,5 -.;.. -V _~zg;.# 1 ;.-- -V -=. - ; -::-: -- ~L;.--. :s;;-. -.- -.Z1i5i-1..-*5 .... ">=~?< $*-* 5 ~fa-ig'?-X -- P9`- -3 { -;..-i '- ::1-: =_.i-= =*- ef-I-..21:-?1i -*- --*. QL,. L.- - -. . . - .:; - - (ju ga ; >; s- =;-= er cy:-V-.5.:_ .;;:'1.;-K5--.V-q-:..; V,y-:-; :x-,::V;. ,:.>-; -.-.:4---3=;V=;-.. ;,,: -.3,-.:,.-~-V2:;.;;..:w--ag,-ry;.s:_;;;;a$f.$.;:.--:2;: .E4,:;:;:{.:;_r;.:c=g;$rr-:*:2; {V.-;g.:-;;.-:.5};.-,;;:.;.; ygm V 5,;. -L?-,g_=~5z{':r;;;:.g;-mJ:.,f;_;y.{ , = .. W1? gv- .; g_ Vljiga.; yy; .. - . . ... . -. ~.. ~,;..;; :-.; .--.;;.._. -; ;._;-V_ .;~V-_<;_ ,.-;.:=-,_ :::3--:-;-:%..; :..V;.:.;.:-.:LV.-em.:,5.;.-: .: >:-.= -.. .-,,;.~...:.;:;. -;. <:.;V -:;_..;-. _,..::V<. 2;-.:;. V. ,..... :V;:.;.;V .;;.=..:;.- -.1. ; -. . -. - - -4 .y, ; -' "$:Z** =Z-;1Z;;`-"zZ.J.-1:.?T=?i*.` 21-1 2 - T "%i -*T$-?$}_Z?1i .. - .. --- - -=2 --.= :.:*:}>--sa- ._.* -**.- 1 {1;-.%1>::<>-V5. -:21 :-*5-::1=;:s?m1=--e-.:.2r.F-:3--+5-.;f5;;&=sE-:5 -.-:= ---- 1.:%*. -1-.:-.~.1=-*1-+;.*-.-.:--.-.--==::-e-*q -3 -.. ** --v%.-- 2},i . . ...--. V- . ... -. .-.=- ,: .; ,:- : .,.- ,,--..-...--4.-;:.. ._.. ---. .. :;..a==-., _.. ..:.1-:>.--...x .3--: .... c-. W- W. ..-. , -.2.:.-...-s..,. .--= ----.....-.:e;~r>Vs4 .-- ,:.,-;.-..,:5 ,.,..cQ...V5i;: - V. V.- Wag -& mg;} ,_.q-gz-. . .- . : .: .. ` .... 1%*.; ..<;.-: .-:1:1 *..4: 1- .- --?= -2. (+:..V.!2.;.2:-:; ,;*4- '.:?=;?.....r-;;,.?:.`*1.-H -.-1. ::@ -rx.-3-.. >~;..-~;v.-..*:-; z:-H1 .1,:. 4*-,.%x-k-\.}.-~v?=--:.;.F.&=~fL: -.;::-.--!i:5-I-:<:=- fI.-:2-:-.-r=z-2-*--..J-;g*s;:*C-.r::.;aw:>=:*7 3%a;;;$=$:1-=;.-.-s-+.:*2,5.-1..-z-<;-'-tf?-. 1--- --s=-.':-V.-4M.--- ' - " >&$L- - -=~c -:1 GM w- .. . . : ... ...-. :.. - --. . .... ...,. :....,;.-4.... _... .,.-4., .... _... #.-...,4-:. .... - .,-_..,..-_ ..-... , .-.- e ....... . ...-..;,3 -... : .- .. ...-.:-3- ..-. -a. .,.-sm,.-1 . .....--. 4-= .---. -->,.: -. --.- ..._.. ,,::4-,ew;-;.-. .....v:. ~ f. -r- A .,_,-.. ~. .- . #...>. - - - - 1;::5; .-:3 =.---::V-.-=;i<- ~..- .,::*2--;.. >:.:#:v.--.-.;.54.4:- *4-.g.=:VicF-g:=;-;r?i::T::f4x:;:--2-_.;,,=;..:;:-r2z:3=A;Vvg;..g*.;w_t=$*;;*5--.3--.-v,-:5V;;- ;:;T%=H;;$.:;-?:.;af :%:;j ;s.-.-;-5=V;7i- =aT=..71_.;;{=._r,*3.;={-,$;:1&;2;:;.:*21a,-p?-i>:g!{*2!:f$ 1* . 3 S-$3 - ,-.." ; E ,-Ti; "&P -. 1 **= ..-- . . . . LVL.- ;.= ;V;V 1, ;,};V ,.==;;,V; VV;..~.-3.;:...,.:_;-; =-::5;-:-.q.:;-; -;' -_;;-Z`--gm -V-:jj;.,;*.g--V-$.1-;}:;*%:. -.5::.V;i-.:-2:;ag;;32;-1;;-_p?V;{:.g.=-V:?.&V= 5-:;V - =,)-.'_.#E.p..3j-*:.2;*1::,;.,..;;.w.-Q :,=-,.;-.4%,*-r.Vx; :.>;.,,3_;.;-:1.:;.-;=;,,%G:.3{_g;-ggz;;h>,n.>,g&:A . . 3:;.;-..-.:V.V -= - V. _ = -_%;, VJ; g.; . v- _. -..:a =-: ..:2; .:r:.;-_-. w .- 3}:-4: ;:1:.,-x. .. -.... _.V-_-:. .-..- ,:;.-,=.=e-=::;,:. ::;;;.--,.-..V--.V;-. :V.;VV5:V ..-_-. ;.;:---;.1;-is-<-4:;.;...- V,..V;...-:,.;,.5.- . -;:-;-4...;.:,;.,.-;,$;,;,,-,; ...-. - _.-:;~.q..;,:;: -.-w=gV;-..- .,. V,.. wg 3.%,... .- _ , . . - . =. ?:: -. 2- L- t.:=;;3- . 1.) -,:.= *V.-I :.---1t-.=::=:- :.--1;, ,1+ Q;--V--JV-, .p..::;j3& i-2;'=...q:qq.. ..V-V.V,-.-= .r%.;::;..}_j:--{ .4.;-.-g-=--ENIW 3: . <*,@;_,;!,-.7f!ia.<-%"-kr- ..>=.3'- 1>.+~* . ;~$1 - ; ` _ : 3 - V -=!Z TR--.-? -.,..1-}==' .2 Q-Ish;-r.-:5;. - `-j-Z`::.- .31 ---- ;j5-->;----:.=*-.- -?;*.:..--_- -;:--2-:--%.;-.,--V-`-# ; ,:=-; . ---- -- ::- :-.: -:1 -. ..-;-..,--:' . -, = .;. = ->=..r<- M11;.~;:.*-;<,.:.$?=@.-naw:-:.1.=:-=.*;'-.=:> :-:=.:--.:-: >=r.;:-..:-.-my-2. :- :.-.;-:. .- - ..n --: -: :::.:.- J.- L--=-:.:,;~E1-::,:<_gs...'$: -= .., .. m;1x.- . - . Y . -- - -- .-2 =-- -==. .-J--.= TT ._;;=- .= 1.:;- -:.-:*2;:.-=-.-.-4*.-.-A .= ua- ,-.3, -S --.;-:- - 1:. . -.--::,:_{` ;,--:,.:->,..:;i- 2.1.;-.:-1;-r:.;.:,;-J ..3-L .: ;*.1.z:>--::1-.-2;:,--:-3*:-,';;.-z,E 1- :1-.-:*;.- :- g.;-.=;.:$>: .1.. ,1.;.=..V_q-=,;:3:.~.;;?V.;..3;2g-25.5x-5*--3.- :3, - . -; _"55rk,~2.%%*.- ; : W ..:3.-ge-&& . -. . :1:-=;J'.-:.-:-1-1: -. -;-:=`.--.2;--: 1:; .~:'-1-V *+,5:- ..'-35:1--;-"--2 ;="-;;;]je1<.=--..-rg:.-= --:i..--;=; Hs--5** " -*: - qi- .-ii-;-.-F. . = - `; . =5-;P ----- 1;3:;"_=.- :;;-3- E- :-?1 -...* E'-.2EV=14=;--*:2::..`*`--.32;? *--* `-.1--..,=f...---.9-.} `*-- -E~-;-@:-?r-2-giE2?-@}*i!.:`1`-$=. -- ~- . --F. i _ wr--` -1-* - - .- .- =::i: .= -*-- 1 - 2.-::.-...;*:52: 1-3*;-1::--:`:;-;r:.r-.` 12-: .*..- ,15 *1 >-t.-3!1i:f:%`-:-nc-`--f.? *:.*- =-* =?> - ?`.`-.`;Z-==$c=`--;='$Y -$%%?s3: ** _ - - .-_ - :2- .- sr=,....-.:.- -.-- . . - .--;..--4..-.;;,-; - - - , - :2%-- . . .. .. .,,.,, ..,V V - .--:--.rgi'5-.q.. - - _- . ...- wm-=:z~:--5:.:: -- -. .. }.: --$:-wz.-: 3-3::531-= -3.:51!r.: - ----2---. -.- ---.:5- ze; . . .- ---... :-.,:.-:--- we- -'*=-7* - 1 -1- --.:,-=-= ;1,=, ; -:.-2::-. . - -:;;{(->;:- - -- - - :11 '. -Q!l . wss! .,..- tw?-li V- V. - .. g_.;*.- .V -..=- .. VV . - gi-. }-.--.*-.*:;. V V . . ... ..:..-.-w .. .-.. :. :....-.- -;..;.:-4 - - _.4r.._..:.. .~-1-5*-:-m,.-r, -- . - .-pm; _ M-;~.V;,.:;.$., , --wi;. 1.-}::. .V .. _- . . ,:.7. VV., . V.--,yV...,:,V_. WV;. ...1. --... V.-,,...4.:, *-.* V . Q: .7 Ein}-- s .-.- --1* -.;,, - ' ' - :2 `2.=";i.1.:L*:"*.*-..-iT:%-: 23.-.=- V .1- .- --.-- :.2. -=.;.-;;: .gVy;..-{:4 -. .;:- - , .-.->:$V.-.:;.-.:;--.:V.-~--.-:-:.:;:: ;,.- ... -. -,; .. ``* .. -3 . .. -Z- . .4F,-<;.V;:.-ii-=...;;. =-- V, e }. -: .- VV . V - :-,sV;- -j?=,-ip gi-.3-&.;;_ -=-- V Qwgg-, V .--. - - - ` `="*-- 1 -%-G-':> J2 -- .'-- -!"-. F - -- { -. --1-3 .- :4%.; Eiii;-V;j-Ei-5*::Q.? Y1?.-:'2" ..51* _ ._.* ~ -{-=;=i " -*3+** .V - .:- -1:{*;- "i:.V.-- - $,:::3*-:31-2;:i=.=;-`3-=.3;2=51;} -:-J . A-- ` " .3} - .-" - ` EQ -- ";'w E `-W: s-: I L-- .-- f -R-2;i%iZ:i&2 #{. 15 - .- - - I i i.? ?" `*!"i? _;_; .5;-:; 5-; -;g;...:j A - ~- - - -..-=- 1 --" .:<-&Y--:. ~-;--2 ---;* - -*11 =" I. ` .1-;$ -Enix: 5- ~TYi,-if-.~ &$?:*--S-; J N'- :}. Z. -- - . ,- . .- >1i=-=~ . - . . . .- . . .. .V .... .. .. i. -T- *.1 - 2 - .. - =;_.;-:.q5_j-:.;-.%.- --g-.-.i-;-q1. ---.-- , - ..._ ..- .: . V . .. .:. - - . - .-.. -:.V.:-._ .V -. -.3. - . _ -. . . -- -V -1 -- . . _ - - . .- - - --3*--.; ;-- - -. . - --; ,-V . . ' -. [ V .- ..* -**- - .. .*.- 3 .*.* . --.- rg -" s -...- - - .L -`-- - - 1- - --.. I- ---. I R". -22 - 1 *:` ` a-:+=-.Z--:3 '*-. V?. `.'- *`= .--- =:`:-**:51-Q *--. Y`?-1;-`--z-= **~* .` xv-=". . . " . - V - J Z 1 -2 Ir- .Z?'. . V . ..... x .__.. , ....__.. ___. . ._.. V MV ..-_3 ,. .... , ._,., ,..V. .... ..... ._., .. .____ ..._... _ .. . ..V.@,_q.V. ,,3, V, .V __ .. V V . _ . . . __ , _ _VVV ,.5. _._. .3.,.. V _ _.,,,& - 3 -- . .3..* ;. ..*-.* ;.t _..*- -*.= *... T 3..** >-Z-{-3.3-25-. .._-, 1;.- * E-Q-;`-:?` ZCVi _-* - - . -*= . - 3 3- . - - * . J ur -.. -- r-- , V- i-:jVgV;2V*="a;- 4:-.- -* . . . :-=L-.3=. 5 '.;1*i -.. . ` .. .&1;:*.i-%*:iZ.-}Zf-fl ----. Qi `:-T.; -:1..i_1-`f.? If-. =.- T:=?..-132;;-/1* - . "; -- - " - , - 2 - -` - 3. 2 .;*` ":f-`.f_;:s;Zn".Z, 3-`=-Z.-Q-. 3..` min. 3 - -1. F. T- *. -*- ._.*` .*- =*. 5 .**-- .;-5: -._; .=j: .1-V- .=-.> .> --*.3*- .... *=-. *-2-.--2.3-1--;.=:.f:? V-Q-1-j .-1;* - .-3-. :-- .- y. V. V- - 1 J-.- I 3 --1 '**.'*- ie-.>-5-i *.-** f -.. .*- .**. Q-.-ir-.Z-?..;1; --.*.- -.3ii,.`_.@.L:ki:Z;-:-i-i3 .-`.* .*.11%*-i-;%i-.-2.`T::--;Q -*-. 3 =. `- .--*.*-* 1 . .- " 1 . .- *_ _:>i -2 -. .-- -... -*.. *-2 .*.= in - L -* _:V -*==` i' *.` *5:52--3-.*.3.-< `. 2 ji? .`.-. 5 . *.*_ .-.*- 1 .-.*- -cZ.=-.;.;.%.;;*.2 *.* ki:. .-*- -*. gi-.; *.. if -*.. A V:_ Q-- - . - 3 - - -2 T. .2*;;; .-.-.* --*- --.- . ..-- --: i - Z7`-:1;-. ,.Z :.-:'1E --}*1. H .;*-. ..=7n-`~.`:'-.------. < Z-2 ` -"" ` - . ..-,. -. - ' . . 2. - -- . 2 '?;f.i 3.-- '-Z `. : * li - - , v r V V; .* . .V _'_,-. .V. . =_i_;_.-j-_- r. _;. . 5;:.- .\_ J V_ _ _.; .; .-. . -. ;_ .-_ .-.\,_. .. ._ - _ . ~ L ;_ _ ._ . _ .; y ._ __ V I - guy Ig . . . - -V;.-, VVVV: .3..- ;..V ,--. ..-. 1;..-. . V,.-V VV--.4,.: ._.._.. V V,. ._.., _3_3. 3.._- _V...Vz-;..-;;- V .- V __ - -, V . . __ V _ _. V V, . -V .3., . VV ,_V__ . {jk -. , !_ 2..;.1 `., ;-L2`? ig-: =. 2- `A--;---,-;.-1i__iI';-:V-.-. -. . """--- - .. . . ~- :. V - 1 ` -- - '- - , ` V .f V 1 j.-..':-<- 1-- -` ` -.j ; . B-i-J`; I , `V _ . ~-v. V -._. T. _-.= :;-V.;;_ V `>-_ ;.-VV.- .34_ _.-_ _ h..{ ~ ..V..V.- V_--V-._- C - ->. I _ V . ____, _. . _ . -_ -- V _ ...: .:_ V.__ _ -V; 3 V, . - V' V-{Z - *3-*_ cj ..-_. r- >-- -_. : ..* V- *. TQ-:;`.V~Q`?"-.V.`.{. _..*- ;_.j --. ,/;-Q-2;:-V.}-V.jVi-a. *. ;.: -..--. ; -;.;j?`- 1 "Y.- .= .. - 1 ._ j ' .-*-. -- _ . .- f 2 " 1 . :2- ,..- .,-3 { 3 {:* 3. . . . ` VV Lv`:)-f Y V _- L " -'1="jY,-i .-- .._* VI --`3- V:7_--Y;Z` -` .- " -. -_ ` - - ". - ` -- V- ` -` Y -2. 'wiigi" H : - j '. 'I " ,_ I ` - I V ..':.w> i,r_'?:;.`iI-V'.f- ) ` _ ! _ - _ I- V 2, V _ .;: - - - V .i I :__ TL! I Ugy V VV, L. -... .. ,_._. . V. _ ..._ -V g. V . 3__3 ,_ V V 6% . _ _. V _. _ _. .. .. ._ __ V .V. .V E3;. _. RY;. _,_ " 1 ' .? V - 1 . 5-V'}: *>-I-Q.? -..- ._ ~ 1 -`i 3- w - . 1-50 "- - V - 3 `V -.` V' `' -SUV}--V2 .-1 ` .` , , " T. IV - - V _. _ . - - -V_. W-:i3.l-V LV --7- .- -- . I - . . .- I _ VV . _- I- _.!V-,_ ~_. I- ._: V- I - xm l { . M1 V 1 _ 2 l- - .___1-;Q_;_' 5.. rr-3: I V3 . _ -_ - _ .. ' ; _ _ . -. 4 :4;-_ - pk -- - , 3-.. ;_-- __ ._._ .VV_ - L.-;-VV: . V..:;_ . { _ V . .- V V ._._3 _V I _ V-V . .V - _ - ____ VV. V- - V:. - . - VJ _.___ V- V-.- .V ._.3_. -...-.V_ _ V3V- . 3.3- . V.3. . _ V . V_V(._ V. _. -_ . - __ . _ _.__ _ .VV_._.. VV;]_...V yy - - 1- .-- . --. J ---- fi *.- --.. -1- `... - - . . - .r* --- *-.- 1 - " .. ; - -- - <.--;.~--<-.r- .:,2 . _ V __VV_ *-2 2 jV_ V_ V 3____ V_ Vjv 2- -:v _ _ VV _ _g.`g_V - _R`V; V_ V. NV - __ __{___. V____ .} V V, _ V _ - . . - V._ V _-.V ~.-. V-V _- -. ._ _ _.-.=_V._V .. -_._ ; . _ _. . _ 3 ._ V. V- . -- _. . __ ._ V ~- _- V I V -._;V- V-_._- ;;. q - ;- .3 -: ._-. :-=-~.- . .-.. :- = .--. 1 V - . . - -- 4.- - " - .- .....;_ 2.;,;-- --:3-:. 2=- ~ 3: _ . . -:- .V ; - ....* - - .- V.. V . v_ V . - V- .V V. - - gg,. ..V-:w;V;-py .; V-. -` 2 ' i .. `=.';V . 3 - ' jQ_ Q":.-.jZJ`*_.,.`?.- 'V 1 . l".;.-1._iV. -- - . ` . . -` . ` ` V ` - - -- ,_- ;-* ,. V -=_ - 1-1?._22-F;-.1 . -7** -7- ' _ . .; 11 - V Q' .. _'\5_ _ _,y ;-. V _ . - - 'V _ .- ---. _"; V -=. yii A- - . * _ 3*- -`-1*;. -3- . . - .- P-. - I - J -- =` "- >? '" s - _ . - . . -3 - - . 3 4 V,:.= : v`. - -- - . .= 3 . 3 .- . - - :- -.- ..-. . .-3 . `- :-E-et-? 't'- F V . *i' - -- 3. = - ` . 1?2. - - - . - - _ . - . - - 1:..; ---:F-..1.*::. 3- -- . - - . . .* is ...-.. - . -. 1 . . - . ; -.. = . .- - - -.i --- . -- 3*-- -. - .- .= *2-.. ? rw. - -1 V 3 ._ . . 3- 1 - -- - - . .- - " : .-- -.- -.:- Z--..s..;s*;?.i !g<-Q - . . - -3 . . - . -- - `~=. - . - . - . - . -- - .- T -.. -=.--;.-:'f";--<-:- rf 1- .. - 1. ;- 3 " . 3 . 3. ` - ``` ' r - . 2 . ' 3 - ` - ."- .- rr. -` 1 -`- - - - .-? .3-* ` D-: Ti . 3 - ______ _..:- -- V - _ -1.;... ...._ . ..._____. . - -;;-:3; - 2- - -- -- - - - _ - . VV. . .- . _..-v- ._ - -s;=- - .f'* ig- - <`V - . V- . . . < .. . -.- . V - _-- -- ~:. 3- .- - -. . ,... ...... 2 ..:._-.>. -. .., - I-1 # *,1- 1} . -__ V _ - - -3 - 2- . . - -1 3 - 1- ig-- " .- - - ' --- - =- - I-3-= if ' * -- 3f. ` . ' - .,.., .... . ..._,. . ....... -- { VV _ ... -. - ` .V :3;_V;-._ ..- V .: _ V. - _ -. V g,Vj- _V-V - - : ..-, - -n 2- . V .. . - I ,_ . -.4- .. :~._ - V -.4 7 V V - <:.~ . V _-__ V$,V.-gV___ ,:4. -;- Vp; "? ' = >s$- . . - . - - ` 1 - - - . :.- - ---~::`. -\`:- ' - 3- " - .5--5--- ' -_; . **2 . . V . - _ -_ - -_ - - - - _ . . _ -;$.;,?. _ .;_ _ __ --4 . ____ --.-..;-1,..:.%.; _.v- V__.__ __ Vfj;;\4V- - :.*51-xc.-r l } -. ` T ` . :_ . - . `. - 2 . - - - ' .=-; - :-';!rf 1. -.. -.:?-. J- 2 . . .2-_ \ - L.-. . V - - ' V . V . - . . g ~ V - - -- _ f . . V- - ~ ` - 3; 1._:;..VV` _- ._ UV ?. . - -- " . -. - - .. -- *>- . -- ` .. - .-. ` = :.;. L 3 if .- - -- . . . -- . -- 3 -_- - . - . --_ Ts.- - - - --= =--z =;-. . - = Ii ._:i I .> A Q _.j I . . ~ '_ V >- _ - - - - _ : _ I _ V. V -.:V___m;.;h J . _ :;-,1. Q _ - ;._'-y V - V.VVv=:_ V`.; {E VV 5 V , .- 3 1 2 . V . . - 1 - - - 3.: - -- .- .. 2 - ;-- -. -. I _"*~--.- *- -2*- - :."Ff ..-LTS;-i.`;-zi---:' #$*1 - v . V V - . .. __ -4,, V. . - -. . V ._.; .-5,** V. :- _ . V. .,.V._.V , _A f . .- --, -; * . Q - V . _ :. 1 - ;' - .. . - 3 . I - -1-* -- - -3.-1-: : --*"? ==. .5 -.-.-2-1M- - 1 . .- . , { V - . - .- - - - -- ' _;-; . ' V. - V .- .-.3 - - - . . .1 -"_- _. *_ ,..;--. . _. - , K' "E3-=?:_; -; J : _. I I-- . - ' - -- . . VV . 1 . . . - -1 . - ... . - 2-* - . :- - - - .-:-1-f.=-.z:,V -2 .--V--=; .... .: 2 :-2 { - -2 W. - - V . V. - .- V V . . - .=- -= . w. . ,__- . - 1.:;. . 2 .-; . V -V.,a - - -:.. ., - V = = ---- -.2-. VV'-:. q . . -:3 `- " ` '- ` " . ` F- rKf* `- ` ' - - 3 . 3 -. `- - ' 1 -` . P2 V'- -3--* -- ii- I ` .- ` -.-CZ-"';`f--*`:1?;"f-A?"1-?7:' -`! :?.}Z.l$ - - ;-:3. - - = -Z?-I gf . . T 3* - l -.- --f - - . *Z .` .- :?Z---**--. -;-i-2;.:; --` . -"Q--E = 1 * . - 1. .V `- " . . '- 3 - -;' - - -' "-1- -' - 1 - .` . ` . .- . : `-'1;"`-.Z[""3; 3*:.;-- .2--:2--==--1--: jig.: F ' `Y - 2 ` .-5 : . - . - " . '. -- w - -. - -. - . - = - - -Z ` ` - -` ..' ` -` . -.-L: CF?--2. ? --. . :.4.""27f-1-':.- *51-}*: .- U . `. - Y] .. ` . - - T ' = J-- -l ` 1 - .. - - - ..` - - ` . . H' . I .V :J;i-:`=F ---":T.;* - * . . - - -=-; ; .- . . - . . 1; - --7 , V V: - -. ' V 1 - 3 1 .- -- -V: ;_V_..:j;:.--*--5.-_V:_V::,.; -.;;- _. -;*.` ' __ _ V -V I. . - . $1 ;-. - V - . ` V . - . E ., 2 _, V . V E _- 2 _` -_= - -: - - - , .. . - .__ QV. -j'-_-f' ._-_ V _ -4 - - | U - * 3 - -. V 3 .. V . - V .3 4 .. .-- 3 3 -- - - - --1 f; ; - - -5--.` . .V= V -- --1 ... " V---:E?;V-`.";:`iL.*._ a-.:31-}};.-. if- * . . A! - V-{ :: - - 3 V -- . - .=_ a`:.-VV-- . 75 . ..2 V; .- -. .. - I 3, .V .3 -_ : =-jj`!. _:-i V- -$."V_ir,} T- -lis- . - . - - ._ "V, Q V - A -3 ` " -; V. -. L 1+-}k`*--13.Q2*_;:.-j?;>`:Q g_a ws;] V, . -- . 3 V - _ - - _.- -- 3 . . . - . V V V- .: -. 3,.--V.;.1.;5;:;;&*g;g9;&ii-gfqg --? '*?;7-* _ . - . = . ` , - - _ V ` V . . . . ~ . .V - V VV.>:--=.z-:- . - - $13.--V ' - - .. gi". -V . V---..~.gzf;hrn.:-Q1_SQL:}.A . , 1 *- *` .- V _ . - . - V . . . . .- . . _ . VV. ..1-.:... -._ , ,:_ -_-. - . __ .- -._- .... -, .. . ..,_;-_4u:,..:_..-.:_..:,.. . . M _ - . . . . - . . - . . . - ~ .. ,-r-;. -~:.1 -= -;-1..- - = V2".; 'z - .7-%-- ,`<, - - '_ - ; 1:;- - .2:- ;::j.:.--. -;-=M-:5:9-FT-..-1 :5*.*1 . -- E -= . . -g . - . __ . V-j ` - V V ; . .- - - - - _ 3 .;*.1-1--- -_ 2.* J; .. V- .2 --7.,1 1 -. - V. Q-2 .; 2};.r=*-_1:<;1;-j#i- - .- j=V_ 1 - iq. _g , __ __V.> QN . . _ _ . . . _ V __ _.,_V,. ..V_ V _ V VV ..._> VV V __ ___ .. V V. _ .-4...,-V. ...-,V L .. (V, H . - .:.V. -. -4.-. 1 . - - . -- -- - '- I `Y `. - Z .- . `. li =.` '' .PLi-;*iF:E=`1` "-.*-Z--. *1":Z-k - - "-- -- -- 4- - - - - . - - 2 -1* - 1 3- .-;--.!. . - .<= " 1- x -. . ....- t- - - - -. H '`J\?- : . .--` . - .3. ` - ei. . . - - 3 - - ` .3 - - .- _-;-.;-=;-"t-- -- `--. .. -2. 1 .-.` - jj; -._ Fei--Q? 3. - .-. -1 -._- -1.1-..- -_ { - `V -. _:. -- .31 . fl -- -. 1-* . -3 - - . - . . , -. - -;;.-51 . -=`--= ::-. E:---.-:-3:}:-- 3.;***- `- . .- : - r 2-`E;-` -:-;:-%~ -- -. - . -=. J- ' 2-- *- :4 -.. . - - . . . - . :-..- ... -. ._.. - :1:;.-.:. --- ;--V, .-- . .a. _ -: . V. .--:, V- <.. .5- - .V - V - - : .;. -_-- T- .3:-- ._~ *3,---;:; ->_- 3 -zi-;2--.3-V.._ . - ' -- - E - V;.=- -_ -1f-.-_:g--Vi;Y?-.-:5-;.,=1;-4.: ;.V>_.;._.;-; ..- - =- 3 _2?:V-212-ff:-:. '-.- 1.: }:q1~!=.YaL; - 2- `- -... _ _ -. - -' `--- " ` .- F ` 2-=- V-.. -r-fi?-Eriff-L-]-`-'-l--;--43-?-*>.:-Z:`;-.--.:.~=-*><---.S $1-Y`.`[)}.- --- -Q.Z ~--= - - . - 3 - - . ..- . .- .-.* --r5Fi-- = J - - -" ---.- --= r=--..-1:- - ' *}%-**3* ---` -*-*@;i-B.;-7* .-..` .-51--1-FZ-.;V -.-:- - A .` . `- - 3 --I--=? -`.- E $.31;-- .`-T $-4 --` i-- .--.` J. 3--l' 1.; . -' `-F-.-$1* - -?.-. .-3 -= e - -2 -1 {$1 -.-. . .-_ .5-*:-- `. `4- 5 "_-..- - i - - .1 - -. . -4:. -.` . . -- - "* -1- = .. ...- .- . .--.- -? .- ` *- " iff: ,i--V:--4 " w - . 1- --1:*. --."--.*..-1-L1-:.3: '--- . . .5--: '`` Q"" -*; -$31.---. r.M =;-M1 ` . 1 I -EJ-V V .:'- V.'.:'iZf;fZ - .2 . u;..)- 1 V - ' V . - .1; ,.=<.V -- Vjxe-Vss;-;.;-=-.+-*1rV fg,. ":ii -,;-ti-QV', ,.;;V2;_;gS~#:2f.-.-isi-I--*-.. 1 . -- - -V-;_r V .--.-:- . .-E .. `*., .~ .. ...- -... . . ..-. :, .. -. . .. .--. .. .. , .... ....1, -,.,.. ,.., . ..1, .... . .. . . .. , _, ` pv 1- - - - V. -_ - ZZ-ig .=Q.gf='iz-;"j}i? `- -f"-Z.V`-'..`1- --- ?> !.Qi.?~...Z 2 ---i-`;;->-.-}1 .;.`j- _L :*"jTi}:_.-L _` -`-=`%;:i..Q ". -1;.-"? - { Ka:-Y-*.-Z?}`{ T:?-`QJEYijszlI}*"--.:-.E*.c._-*.-l*Z.-$...`;.-*` .".. ;"Z.$F{gZ`Q L--.*}**1. - T- Z'. Tg - " ` E,.. Y}-? I g : .--... 1.-.;.-L-:J.i. `...=---->.- ;-- --.- S .-- . - -.- - '-~- ._ .e G.: -. : = =.. .=. - Q- .- Ji-.? -- sail. , =.; - .- .. 2--*f --- -.-:2V=*:;::i-,-9-.1..-1 -< '-- Z ; . 2 1; * - *1--\ .- .V_-:3; -_-__. --.:..-.V-V_;--V.-V-z- -... . V- -_-. _._ -.__ V _--. -.V,{V-z-..,, __ .2:-, _._ -.-V_; -.. .r,_.-V..V:: .--.- .--_. -_ --_.~;V=;;-q.VV,;.V.~V:....:;a-.-,;- -.-;...:-,--.5;-.-;.--; . V -. V .-. : V . . ._ .--- . V. VV In e- li ai ;= -~-r am-:.;-..3 .2 -:--:.3--;.;. --3. 3;:1-:.- ,. .-:-.x--.-----*r-f.-'1g_;- =,.-=;.-;"--:= . *=. :,- :. -4 . .:4- .._ -.-.-5-;:V.,.:*..vVby--.- .-.~ -- -V ,~=;-.., .. .-.-.e::*- -.;,5, ,;.4-V-=..:-q - - V- sV.. R - . - . *_-.- 52 V -I- VV ;_: J- l 4.,. ,"_ - 1<` - Hf V -.-**)--..-2.- ..*`=.-r.-.@--.-.=ri...-*.1C-Z'.;f; ;.= :-.:-.2- =-.2..- :.=..;=-.2:1-I.: ..1-.`-.-<-`=L`.='=-` Qi- -1 VJ:* "_z-- -;..`-}=1:-: -12-1'.~-<.< ."`:-"-i---=';.f-; .==.1=;-'-.-:1-; f.>..'.'*"1-E4.-1--11Z,"=.'-.-=-L.- ` . " 1.* - - . -1-"-T - # $ - ;*1 -, - .` .5-;* . .. ..,,_.. . . .~.. ....... .... . ._.. . ,.. .... ., .. _.... .. V. ..._. .... , .,. .,_V. ..., .,. . . V _,V. .. _, . V V VV. V, . .. _V, - - :-,. --, .73.;::=.;&-.=3-!-`; ---.- - 12-I-j-:**51; .--. = ..- ._``. ii. _-_ =.- `-T--Y---Z-i.:Z`l-."=?,-.:3-"s.`.E-'- .- ;$.$:.~-xv W . . . .. - rr R,- M-rg wiz; - . - ;-. jj-; 2 -3-;-; FE--=--;:~ ..-1:*. = Z Q. _:*.-s<`.=:-W:-...=.-;-;..``.-- -. -J:=7<. ,;..1:.-3-1.:-;.-f-..2; . -.4-.-1:1-=---3-.-.s .-e-.-*1-.=:-:-.;-`.:;;` J -3-A-3-- -1%-iii =5" --*3-; **.4*: - @#:%.,:3}*; -.4;--; mc- - '=~:`1>.1- ' - r- =, &21- 3;% -_ " n. -' . - - a. . gx FV * V. .- ' -. --.:.-;;.-1- ..1.:-:- :3--- :312 '-= - ;. .5-::.: gre-:-1-E -5:.-:1--:5 --:1; ,.-..;-;:,--.2--;--, :r<1.=_V.;..-.2.32;*: :::5;.-:.;=._. " 3 .; r:=.;=.1w,:?.; -,.- , 4 , -: <= - - -:-;. -,:i=-Erw;. Y V. ?$;=-x2 .2 _-t Vg yp 1 " _ if`J=1**:.2Z-?.-if"*Z$3.-`Q-':-S?-'..Y:`.-Z-*:E.-=-T--'>*-5 .-. .`= -1JiZ .``2Z?Zi.i-.*Z::22-C. '``-j `:_-fl--`-*`.f'?1% .s --- -`` -?:.-P?.-1">-? -ei:-if-.-}" " "?*~%.--;.L <&?=%#- wz?-`. . 11 E -` - 1-`=-` JEL ..-` * -.Z;.?Q-;<-.T1.%..--&*..*?*-Z2?=i=Fi-2:.-Ts`.:-:..--=.-"<1.f.`iiJ-= .5.:%:.}.%;::.2 --- ?:3:.;;:*1:*i;= -- _--Tw.:.E;J.%"i~..,12--?iL?;A".;.i2-.:R,- ' F1" - 1- '-- *6*: '- srs- _. -3 j -. {Y --.- . , _i`V_VfQ _. jflVjVV_V _"` ._ Q ._. . _._. _V _ jVij.1Vi_Z..j __. V_;_VQjfj.Vi"`_V f V1 V__`. [TV VfgQ.ZZ .;;: ' -. __ x _. _ - '__ ___V__. QV ._._ V. _.__ V __.. ._.. ..._ ,V V,._. .--. . V.- .V.._ . .--.. . ..q.:-_ .... - .. - ` ;" . "-5.gV:V;,_._.;- -" H f rg: -- .. =_ .--. L . ..-..._.. V., ..._-.._. V - _-.... _ -_._ _.V__ ,. ..-_ ........._ -.~.- -;..,. ..... : _-_- QV. ..V--..VA._ .... ;-...-..:;..-4.;.-.:...,-;V_*fz V ,-: .41 -- ..:*%-2,- ;, 1- -. - T- 1* *- $,? - 12;*-;.1V--E ' ` ` 2}*- --.. =*=.-;s--%'- -.`- -2*-.1...;--11:%-*5*-?=5-`-=f?;-;..i.:52-=.E`{`-E`;3-i-=`-.;.---.:-=.-.<1$`-=*2?Z:3*.;-`-;=Qzif2iZ-H-:`----:3235-%---;. .:2-;35Je= -- ii-; *;*2%-...i=-2=>-$>-.==`.=>r-; .- " .e S.$1?-QT?. -- -. - -Q- Y. ; *1-.".$, F? f- -, .- --- a : . ~- . i.1- -= > -.- .- .: ,4.; ..* . .5-..-%,.- .y .:.. .- -. *.- YI- :. 0* L-. . :- .- 1:~ ---'~-=s- r.;\-- 1**-M -- ,`g_'{.",-;S_:b\- -.~.=-*..11.>:.`; -EEZ-if: ..pp$?- qg-J -my - 1- - wnj,-J :,:2*- -#;$ rg;-'r { ` _- - -_ -- jf., ; ;:,_- -j.~ ;_-_;T:,-:;j{1:g:-;1fJ 2V-{ J -]:;-4:,. "Q";_J;-. ;;._ -:_.y,-;=; g' ._E1-'$? :];;Z 'iiiq-=;-,-;Vf{Z.},:g..,; gf .-4}-9*__;.f'_-*j}_:.;----_v_'4:. ig?-' ;`..;?r`V; -4:1% 7 . i mg--i-.'1q<_ .`~.' : - nv Lfrww P5 `}< ,_;`_ E ` M" ` . ., V V. '~E, ~"f$ I2`}, -. " `\.-'-` * " UI - - - EY~:*-`Z`E.E:=J-:-&`.X.'='fE.-' -- :=.=.: .;`i *1 `* i~:.-s': :-if-; -a'-::_= --;:.*..e.1?Y.h`fFi ;-.-y. E;-q-;.:: 'E[*ZITf'-.:,.1@3*;-:*-.1._.3;Z'-.'.=.~J.1.;[.fk-I A.--:i;;.-;-L, -: .;V;q,:i4r}`-?5=%>;: '* . -4 ~ - ~ ;g<;Pe* V I - Ve:- :. ,- - ---- --.- --- -..` .- .. -~ 5 2-.-*--;-1-.*-.;:=-;;:--1=:--=.;.:i--.' ----: ---=. =@- =-~ --- 3 .-. >-.11.- ". :;.-.2.--1-:-#1*--.1 -.-- ~>-i<=-.--::@.i;;>-:gw-::--.1.--::-=n-. -% -=. -=- ;;-..~;` .2 -:-.-- - - . . . : .,. *2.. ,. ...... ..... -.. ...... .. .... .-.. ._. -.... .. -.... . .-.. ,... . ... ...- ...-. -.... ..... --,.. . WAM,. z-.- :.-.:. .. ...,..- . A- , .:. . X. . . . .. .. - - ---- --- --. .--- =*- .. - V-- ---- 412-".*`1.2.: . :_.;- `-i-;-.;;._ :- .:_.-i.";E.:a1;:=-V;e-=.= ;:;:; ;.-=-V.-_;-;.:,:-..yi-1;V-.:;.+- V,;;:;V-.---=- =..=JV--.--;_:.V:q ; :-..;:1:--: ; . -. --V=V>:_~ -:.3.-;, i:5'_;s).;-r_:f,1;.E m-Y -.3 .-1.-.. . .M . _- :- g- _ -;; ;: { at- V - " = = - . 2 2 - . -z2= - --:.-:';.-- .-- .-=-.--1.ii. 2"-.=i`1'Z*;-ZZ*`?~..'i-2--" -`5-1*2*-Z ...-- -.---. -... ` =.>z:;x<===--?;s-;--.:*-.-iv.--5-*::.--7% S-Q--; ie . - vv s -.-5 *-- P -- -. .5;-.=2,_V-;-32;;-.;r..V-:,11.%-;. ---- ...- . .-:3:;.-=_,;__:-.-.--3--.:5j:e:5_3.;-..-3:;,r; .-.- =-_..;& ---. r :i;-.1;-:3_T v ... - ~ " *-` `$;51*3;L-.:}.r,2= *- 5;:2,- 1 ; .- - - - M: ze;. -=:.;:--.- -:;--s-?.=<;~:::- :-=-.:..-:5-F':- ..-. :-;:1--: .- -.---- 2 :--:1--3F-:s.*E.k.==-.2-F..;Z =-- =--% :-#$1.--9.--#.-:.-P-.-r.-? -.-. * -` .- *<-L2A-=`-f3,>z*?%Lgf&%`Q&E.%T " J M4?-? :- -1--'-}2*v" *7`?*'-*&:%*?%-=i-Y-7-i`*g*;<$-I==* Bf * " ` - - . -- -2= :-3 :.:-1 :1:--=-i-I:=r::=.1-.1.:-.::`.:.--*21*::-:?~- ..-1=:-1-F .-[=.. ==--. ---:.1-- -.<;=;-i--*--a==!- -;--.3- -:-=r=-1-.- :2- --- :%-:---.:2 -=-- - :%.2 *;-`=.-:2:.%;*-2=2::--z$:?? --- -.-2* Z-;.-::-~=:~-2-g--:t-1%%:-:zz.%.f.;<3.-.3--= *::r:,;5-Q-*~-:!~;'gE?-4xi-w --3; =;- :- . .. - . ;;;. - Vi. - .--;-1- .,35::-.-;-;: 2a;.:;V=i,---:'.:::a..-:.--:-,- -; .-2-;.;1}.-we 1-=-z.-gr;i=--.E,;- f--.- --- C:-"=f.~.11-=;':*:1.:2a>-.=F,-2:.t@?=::?&'}2*>`-E.-;=*%**-asV.=g;-1 W-55*:?Q$$-=$_g**-".i':*<'.=. r-5 :;`-29*-""`-E::-"%?:%:.:"-..-(>T?"R-%y.*:i?*1>;*w!.3:?-r<=u-><";`>?*-:3 -:- "` { - L- - ----. --- =`- 1. - . - :--2- `==[,-.1 :1-3-%j1-4I-.--1f?-HQ.--*-i..`?`;-f ?F.&<--QQ:-.*?.:7.$i.:`-T-52;$:-%,2ii-;?E2:2-S?-:33} -- -..- Q' - *- .- ` . - . -r,' **-5%--1-.= `_: ;:..; 1f V=Q=.1- .'i=-:_; ;T&-----;-.%:1-.-..:i..: -.,;-5,; -*4;-; z-:33..-c.;:?,_:., ;:>- .;_:=?.-:.:;.5-F:$':;_;;:*;z-:-.->:-:;,5-3;-1--iii 3--.--;%:IQ-'3-'3.-;-jg:-;,:::;:-.,.:f:`T3i,5-<.;;;V:;---*:f%: %:f:$m>.;s;?..;:':"..j~*f>.$->~_- z- `* #4; E3} ,::P-5=i-?;!- --:29? J . .5 - =,>:~ Q. . {iii. - -> Ei--i`1.--=:-:.?:,:.:-.- =.Z'... 1::-3- -.1;, :%:*:..-.:1 ;- =.:.'=="-:.::2. = 3%-Fi.-aiu.-1">#;?"=:.-1-".=-? y. 1P` =?#v=- .=;.%'%..2=%';,.i-.z=1."-.v*i - .- *;? rz: Aa***.$C"Zs3-E"$:&>>?1 ` ..-: 2- *-..: .**-4%.*% . . -. - *. -. its-Z - v--vi--.-2==:=?-*=-' -?>_:1":.;:...-.-;* :.--:32--- :4:%=r>:>3c:a*2&;:- ---. *}--11 icfl-*--?"$r;~...* 5*- ;:.;&&&i#-Ji' V` - . #$5;-. ?:- - 2- ;-. J:-`--L-=f. ::%--3;}-. =- --.- 5 F. - - is- ---- --2.;-r:=21-e:3:>:=:-2>--z.51.:....A:41-%*-*-:.-W<$--.--&':1:: -*= :-.5*..1--2--:i-;x.g-:-Q-J.:-.<.--<:e: >*!??<-2::12-.19-Z-:---E-` .:23n<:-=>-:f;-~-3-2p.2;-.:-:<=-.:%i`-;-<~:@;<*--*2_.#- 5.::->>3#.s:V::-Jwu-;;..2 . - .2 2 ~: - -- - -. *;-*1 - -.=: *12:--:2--:2: :--:-};.:-2-.%-. ---:,2:---.=.=;--,=LE1i=-:--j: -_).?_Y$TVI?1?Z.i;i?';:Q?g{j='Z- ;=,1E!---1'r7-T::=;..`-' -.-.-- n: -j; ;`a*:q;;2l;_2:%g;`;s -.- *:<-y-*sf-f-g$`;.;`%.;$&".,-2-$V" Llp j ' - ` . - .5- =;V.'; ? g2a; ` :-..1;*aJ. :1:.-.-.=-.=tV2;:",.a.`__2;.rivE-;`.s,1:>;.z:r.?-Q.::..2:=1.;;:k:;,.s*i.:5,-5%%;*.-{**-.--;:-2 .:gg;?.:- `52 QV.--.12g:f=:o :j.;;;<.a{y$;1;: ap.4;1-<".yf1<$Ty.1% 5*1-:>;-,g:f;$k.;{;<,'J.,a,,:-gf.};-aq5.;-V-;=Vs.. 17;-.*1:%%;-5% -: .,2,;;L::#3:,?--.V.-s=i-.;.{#j;``f.5?-.;g"-fin-{*;:=':g Vv,f*.,s .-s.$&` ri- 3:1-..;;; I x .* - M : - - V my -- . -- -:.1:.-. :;_;d.;V:.=- v .:---:;=--l-.&`iii--:iu "i_~a-h-&:.$&- M- .ga*----->;. -.3;,;:. 9---;;,; -:.:.;*3-.:-;;,;_::;:x-;;V;.;;..;;.:.-I-;p.;3..3: .-,;p..,>;-.4;,;.-3;.-::-.2. yea. Mm.:-:.. -..V.:.~V...4. -.s;.,-..:-..-.,-:. .....4 .n,.. :,.4.. V . :-w__;- ,;V- tp-- ., V. . - - - " - - - . ** - .- - -- . .. - - .. . -:-=- .=:' -= -.-- -.- #--:2*--- = . '= -- i~-.- -=-.""-..;---.-:-;.:--...-.%-:-2-:.,;:--.~--21--.:-:..1-.-E 3--QJ. -:--.:-"*`2::%:-:a:*1:-<- --. .-:;=r.-: 1-- v. - = - ' " '-J _;-. `- V`- - . - : .. -; . .... ` 1. T ' -= .... - :.' . -`: `= -=:-- . :.-`.-L` L'.-- :.=-`.-j;E- 1.Qz` `- Z ` 1=... . .. .2:"-iii-4:a:12:--E-1:.E#?:i-5;2;:-'-`,3-L .*-;-&"- .i<:=.-*-_I.: ..!.,V-= Zia- ;i`. %..;?Vg*=>.%$$ J .5 {P &.;< - `; .>. E ' - - -:- - .. -. -3 - -.:' .5*. . .-[ ` -. J .Z:`--: ... ` {7*- .-. ?*-` F1'-- -- - fs; `-f.,:*-nf *:2 .-2 *=;Y3: *-Tr::-- .j.=. *'5? ` %"" =1.. . - - ._ - -= --:3 . 2- -- 3 . - ;; . - -- -. . { -= -- .': :1..- *==.--;:=- 1:-;; .-.. : _ A VV .- ' '- - ---- . - - V V. V - - -V - _ . . ---. ..;; - .Vfr : V;.-A .---,.=.;_., -1. . - -- --7:.: .- *::--5.--; j:V..= zi?-J-. ;-:;;r.._;_::1..;,--s_-rgw;._;_v._a.j::.;{:*;;.;=T:..-:5-gjiz:-5;;; =,! .1;;-1-Sh:,V;=g4@*=';;;{5L;VVV:3_j?_:= I.- .---_.V-*"j..*.7.; *53..3-F.-?-F=~*s#i=.`ii:=-QA-`>a*-='V1i-%=..-.-;=---=..,:.V -= 1*;.;>-;`tfr.-i-wg?1*-=~.zy:*%=2 *-2- -. '* *- Q- i ' ' - - "; - -- ' - . - - . I ' .. - - .. - -i--:.2 :-1- '.*`: ' 1..-.*.: =` 1<-"-2 J- :5 .` 11 >-- 1-2.-rc-f:" ~=:=f-; .='=-*2.-.. . --$:`..`.?:-1.r.;E'.2