Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 3 of The Kentuckian : a monthly magazine, vol. 2, no. 1, 1899

Part of The Kentuckian : a monthly magazine

- 2. —~·· ~»»—+ · i } {ER- i i i wing iiii wW-W4i* uxmwl. Spy lr ` WON. KY" University 0i Kcntuckv MN vi .0,.% - i » F »; ~_ 4» ·v ‘ i I ¢§w¤·% » ~ v ¢>a,(%? ··¢ ¤ , WH-.F· }_ i AIOGCCI} 'S. hi? I Bl`Rl£.»\U ()l·` S(>Ul’\L`li K[;\'I`|ERI.-\|.S IX tlxcii — IYIGHER EDUC-\'I`l<)X l ` Prcscnitcd by i `A/V`/vvwli lh _ rr___ __ _. ‘ M “ if—» " V