Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 9 of The Kentuckian : a monthly magazine, vol. 2, no. 7, 1900

Part of The Kentuckian : a monthly magazine

i é _.z - .· ,4V— . .A-( . ¤;&is...:a ’ - ‘· Pt 2;.. '».· . K ` ‘ 7}; Sj":‘T=~¥·. ,,‘V, · · ‘ ~ ~ .i W tm ·` ·-».,. , ‘ , it .._ ·· .> I : gt" _ T,-. • ’;:- · >_ { . · i· · Y; Q # . 2 7T » . ` » .= ·‘ T- ·’* / J — ? _ ` *;¤1,·¥!Ki§l!E\.i} my 2 Y - A - ~. mm} » M > A ‘A», __‘ ·’ · ti $;¤,eltL!! i mm , L gv .t=H[\ .2 Il 5 . .· 1,. . *¢<€v¤{‘¤¥* " tb T-_;T_____i ___, i H __,_ » _. L _ . E I ‘•;_ .,.[. · “°' · ··a·£·`· $:;.2; {{.5 i .2 · t , * · ’*'»?({ U t x 2 _ . · xg; ·- ‘*·~ ~¥ ··" t Q *-·’=;‘ “ . Q ;._ _ , 4 F _ ` V.‘ —· _ if . I L) Ig ·‘»-, 7 _ /`» "" ... V,—AA ;._ . W _ fa E ° `_;_ `#`j·- ` __‘ = %¤ww ._ , ~: · · A J `V·‘ * ‘ l¤>‘2;i*V ~ -· ,. » -;> E ·—-- . :.,,»1· . — I »-.»··· I \> — -t " · `;..·1·?—~>· .=— L » ‘ r ‘··: ·’ » .°"*¤¤v» »1;*~;—\ .·· - "’ ~‘-· ‘ ’ -· ri 46 ··, Yu, " .. e ·—»& - `V - · 4- r{·‘·* `*·· . , : - ’ vi... 1 ’r‘·— —»¤¤ A JAMES KENNEDY P.~\TTER$O1\', Ph. P., LL. D., who fur more tlum thirty yatrs has been President of the Kentucky Lute (`·-1la;e. I-resident P:ttt¢1·st;»n has scrv:.1 l¤mg»:1‘, with Ltllé a;·tce;ti»_>n, than any otlxr cjletc gresidtnt in Lnita.1 ittzcs.