Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

_ . Sanz; · .. x v1s1¤“· ‘ ‘*{’{";\{.ii ·" .’\1’i$°l‘I:Yy ·. il . 4 ¥T·$#;:? . `;'. ..5 .` Sari! .· {,` ¤ 3 _ ann gp.? j·' 1, pm I "¤.¤ HM; ` ¤¤··"‘i},.,` · I it C IW p:E}m’;.(. H I ~ P i ·-.* "tf; ".”q*hu¤ yl § [ 1}]} 1-3 A 1) M ’~ ~ · QQ * ·¤¢@=¤fy Il1¥\"°h' V *2 il w? ;= lem; iw : ¤·¤~q;*H1i‘ * 1 `¤.: Q; n—" ·_ E E !¥ I, H Wig" ;·_]il· {1; And 5 ? r‘ Wiéiw ‘ ¤‘~"‘H£f Y ;! ¤ F ?·=*jQ1‘1;~ E ”‘?”B$§n= i gg ; H ‘ iii? ¤ · ·· _l{;{“¤¤y @91 ,§ W§?§?§g, Q1 L..1g¤G¤;;$,· s' · . a·¤w\{· *1; tn, __, g i Q q fi p my .],.;?¤¤;I ¤ ` 1" ‘ ' · ·`U { · * ik \¢U=" ${1 wm 1· · <\l yy W , V ,|ur¤—._. ‘ i * ’ " W *1 · ,,..¤»¤·=* l , fl il: ; ii'; _ 171Vgg . w wi E *1*2% ¥ ·; Lo ¤·"*" ¤» U; `·.¤ ·`. -. ~> ,;;:*1, E 4 :5]. Z1 E ff ;,Uml1¤¤‘ li :15}; .5 ’ -~`H"— ' |;;1t**I1V(' , ig! • J FMI ¢"‘,, ‘f· ;sM·¤‘ —l } X f;;; Ji `1§?`] ` 1¤<»|·j_{jg' I xe we" ??l`r»" ‘]§ And ai ` ,, 5 1] lvl? 14,,;;*55 . ¤ ’ J W "&‘ vi? -l ¤¤< l MV! $[1 LMI We mh ¤¤ M}: lm \¥:.;‘~’¤%·· ‘1.,¤,»··= " {Zta "§J_Q`!~ Saw - .- . ` ··» .:,;;;·r · _·,— yu; .;;-*:1 5 W ;·.·e~=+‘ ·~€ ‘!‘ A .5); { ‘ my q;§;·zE é}§·]\.._a } =· ·. ·gf ub Tl|!`i;a::\‘ _ 5 Z ,*7 r_.Y*f-:[; ru: — L l g ; g; My j§.,£Z}Yi V. vw fp ,‘ ·.¤ ; gv T;. ;;;L:!?.Z»·; r i Q mg; Yyiix .Axik;*"[‘H wi V WM Vi? °.Y¤·¥ - » *6 2 ‘ »»•' ,€.~g¤ £?}’Y:G•~* N: { } 5%} *·.{·¤§ ]1·»»:***· N 1 §!· mj__;"f ¥ *.~_ ` A ·i. NQ f‘;`$yRu E ;: ·. ,,s» T »- mu I 1 51 ~.-I gw Q, ’ `wli 4 k ;lll]§\1'· ? %.` EYf°»Lg' 4 vii " ` " gi Ht i; 'f`;;1¤u& .'r Me %"";· ·¤. M; 1¥‘ ;:‘& yn ¥L ET€T¤·°'} ` ' . l ** »‘ J ‘* a:1¤H ‘{' $ LV ~ t» ·*¥- iT$§ *¥‘L‘.Z`¤“" } »· ` n " J {iii: ‘° ' » ` e `} ! ` _ _ 5 wi · ` V, ?3$.¥»;; , l` ¤ {A l V "' ` » · i ` ~ §,L}§;°` 1 ~ . ' -` ms¥‘{Y , L M1? *4).% ; ` —e Kyi}: ’ I ’ ;: ? ‘ `, xii . . V: * ;·¤ x V . 5 :1