Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

n aa mg { ~ l 4, *:, ..-1 5 - al! paul ,{L.D;(m.;h to ([,,7 _p._y_ ROMANS, I {hn naame nfhas mma; Paul V a.:] ll F = V5 hlaew, rnanlwe czaaaau the aauxt dzay mV A. D. 62-55. ' mi ilaa: s:al, wai laaanw tla;;a a 0211231 , ~V Vaa V; =a : 1.,; pmwali . we-?, w mam aa a as saaa&1~aa:l::laaas . _ j . " ` .,V ll li? } Y 5- ll \\ laae wc maaaaal larcLlm~n,:1aall Z*`Vlil V l TU Anal \\l*n llnry lmal uaaaa . 1 I .4; Ll?ll l lf wlzm almaraeal to anrry waala tlaaaaaa lVl"V";V llnaaaaall.1y,l|aaal; aesaanv aaauaay aa, 0 fl Y ' a=1'? llrllll {Ei" - 3 scvcn alaaysz naaal so wc weaaz ta;-a "i;",;$`;;'aV l aaalaa/lax laaalzaaar; a lla lvlaaaaaa an li)*f_ { -;a a,_ ai V3, . wnrl] I{laaam_ l lg ";; if lpaaaaaaalsyl an aaaall aacsaa :all a|aa- ,_ I_}* ~~ 'il 'ia ef `lxi Anal l`anaaa llavncc, waaun llaa}' H Vallun nl Gfaal, |aaTu11laaa: llaaaaa~ Jesug; llala 5*1 {1 . lvrcllamaa lax;aral1a1` aas, l.lary maaaaa; 5 ;y_ lrlcawaaaag .<>aas, aan ax aaaal aa; _ Y ;_ aa {Mia F lu anna-r us zas 1`nr aw ;\aaaa-lF>a\llaa.` yl-la,jl_l2,lS_ * l' Ul _Nl*>*`* llllll U"' 'N 'll gala}; J. l ll *.,;[ ;- naa=l 'Ilal 'l`laa:c 'l':axaaas: wlaaaaaa, gn_>_ alaal~. lrlaan aaaaaraaaam iall <\aa:. 9 I? B w; 13ll, "{VJ _i wlwaa lf:aaal szaw, laa: llaalaalaval Gull, ;aa~la,Jl.:$i,.u. 211 .\nl slnaamrax la:laaxull llala saws]; 1 V, a -- ,.2; ? znall lama; a*naaaV:a!~ an ,q l-llll- 'lll`l `*l` >ll*l\'ll uml >-W Dfhis 2 " "ll .; li Z-`li lli .\aall wlaaen raw; v:aaaauInR1an10, Jlj.l| laovval aaa>l. _ _ :~ _. 5* ;," ' , liao a5ri\li:llla ll~al5Vial~~~ *_ =_ g Z` li V`} 17 Anll il vaaaane aauss, tlazat 1aa`roaV Tri I IE ` a lVZs:la:asz llac ]a\aaa*_1laa~av>;Ya lil; VV A Vj :i}{; awa-Ual.aa..al.a;l|aua, lace >aal llaalaa . :..\.:.,. ww. l|<==aan: y wall lm:. unly,,m . l | Pia}; llaaan. \llaa mul ln< r an Mn .l< a_a M an 12 Th, ll: Va ` U llaae aalagal<, or aaa~llaaaa~ aaa` naar a`.a- 11%,2.1.1, . 27 l-nr llav lal~;aaVt aaa laaas a cd ww; , . _ . l l"' '?il,i llar!s,vcL\\:asIlaul1' l.l1. wzawal :ala<~. zanll il14aa lan. mul hl, .`.l r7 "* zlwaaaa .l1aaasaalaaaa aaaln lln: laaaaaals of v ll*i!;aV-Z- alallla!`la<::aaaaau, zaaall llaaaa*a-_r ~ H gf; `~a V l hh lEaa llaaa;aaa<: 1"l'l} Llama ulaasucl; law!. llav >na~a:: V _ _~ ~: - {VM; , .. V _ __ V ._ my _a N-_ _ il _, H,] nvrim, V Vl ,_ .;p_ 1% \\aaa,aala4,aaa;llaa,5 lalall1,x.1aa1aaa I_ VV ___ ual l za aa <,5 ~. .aaa al.1aV all .a PUWVVQV ` . , I Yi? mlaa-ar,\aaalallaaavl:Vl<>l1!a umlaajcczaaaxaa Ic{V`f;ZVVV;V&. mlaxr aaaaal aaVaalaza>l:aaVaalV xaVa?Vaa r was hit _ - .~ wi ;_ j;; llaa< \\:a~1aaa*:m>aa1lla1alla1aa aaaaz, VV V_h H l* laulaal, laaaal Slllllllll al. mana. Some H . V_ mi; lil llaal. v.iaaaa llaa: .lws >a:a%;a J ]T`,.{.,`l, :aaallVl >laaalaalallaozalVala Sa al aaalawaal 1axl<:lZla'~ [ **5 lt%.!Qg aaa:al raaaaan r'a~.aa; naar alam l la.;al I y,_>a_aaV;;_ ala.aa alaae >:lv:aaalaa aaa` (hall a~ &l_L I Q .j`* E} laaaqllr lla1aar*ll~<: aaayaaulaaaaa laZ a._a,4a_ aaaalla ilu- ,<,.a\ ua a _a./an. aa a .aaa~a, an {aaa VV uml ~. al. wb aa.a nl. a.. thm mx ' '; _ >7Q llaa: laa;a-.~ an l>a:aal l zaan laaaaaaall walla Khl-l-lll- ::alaal. awzlsaaaaaaaz :annnx laana~ 16 1,-Ul. I V A ,.`,`*)`* " Ila1sala:aiaa.! ll"V!V'V_ till Aaala Paaaal alavaell. lava gospel V ,;j 121 ;\n. lawn laaawal laaa1~ im.m.l a a V 1 V IZ ncillaer aa:awaavrll lall.a~as unl aaa` ,laa- ",lV]}]< aVaawal :all ilazal vaaaaaae aaa aa:a every H ] : U {jgjlr dual claaarzezraaaaaaz L|aa<:, aa<>aLlaaa zany M]";,_`H; V in lalzaaaiaaal;laalal~Laaa;l1~aaa~ Jew', ii I '; '.a}g aftl1ulaaVl:llar<:ax llnll vzaaaaa: slauwnll H,_j|_H_ alaaal l:a<:laaaa: llama- llaaaau~ a 1-; lem. : `: L&lV; or spake mayI1:l1nlulllar1:. Z, l|,_ a_a;g_ alaaa:aaaaVrlal l.aall .|lrsaa> llaaVa~, mss of 1 I ` ` @2 j .3; 2213aaL wu alaesarae llalmaar of llaaeae };;,_a:_a9_ aall axlnataalcaavu, nu na:na Mala {uml: H L. - V Vi!} evl.a;al.llat:lur:asLa1`llaa.la:\\s,.llupla. 20 [mal aaa ` VV ( , ~ - - from alal 2 V ~ * _ V_ __ V_ V V cleznlaV: ana ` a 1 al; < ll\Il lah l. .-I, D 00. a<>aaa I.aaal, wlaaaas(,laaVa>l.n V}Q]Vl;Vf jnf (mal xaalla_]alaaaaa, ;aa~aa~l:- Gq1_;|all gg; l Z.f_. jg 1:aIla1l/1 ha iw aan aaaal~:l~, ><:a:aa Q ,`,`V_V'VV'V V] Ilan Saaaral. (aa lalaaal:laaaa lawnaa llaae alaaal vaunln ia sa;. la ; {KQ '. l\\`laaala lan: land aaanaaaa<:ll :all>aa: i'_V].]V;ih`VVa Q~ 5 liy wlaanaa wv la:av_1 theaa1al~ QL >~ a iw has aaraagllams aaa llaat laaaly array- ,;}VVVm ,L/ xanax: aanll zaaalagllwlaaal, laaa Prlaa _ ; aaalx,) a V,V,,;(_ naa- ln t|aa 1.aalla znaalan; Z4 \v|su,1laa aV al- 3l.`a:aaw;aaaaaa; laas Sean Jesus (.'laaasL ;...__ laans,1arlaa; amnau: a ..k liu ` A _,_,.-.-Q