Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Account Book

Part of Jeffrey family papers

V ..1A l . l (- g ; fi ; ; . ; W if E Y I . :_ S'? { g 3 ` % l *" z ; , ' ir . % r E M I 22 m i ;% f r W L 1. Q} Y if * 5 _ . ' ii U ` w zi E ~ V 2 ; ! 1; l Z3 " * < E W i i 2 } . 1 ` * L a g < { ` * = Q Q2 1 . Y ; ; l ; ` W _ E " ag : 2 Til . ;, 1 1. I ; ! , n i i _. ~ I 1 A LX * " n S E]! i~ I; {T; ;? M ; E Z I 2- - n }~ ? I K 51 ig _ ~ - I? V M ` ,$& N V g i} ?Tr`4 . N _ l Q .,..~"jfT`;?; xm :1.4~- V"` \'