Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Notebooks

Part of Jeffrey family papers

Q *7 .» '. ,.77+%% % V ?;:·.V· 2; Q ’.~·;' °€'7’$_ V. ", ·¤· {VX.- 4 _ .27 \g ‘ [ %`., I ,‘ ~= c Y , I- 37 ”i -" TQ'-; -,54 "._ 177 -._;'N7;7> ·.-’·$ .: `€»· Z ·. i.'.¥Q>`—- V7*'.` .7e`¢;iJ}·%2=e- 7 .4 V . . $7;`7·i;°··*k R3;. 7-;%:3955 VV?. V. gi, .‘·,;¤i5§>;?i?°7 {QV; I- . *2 . ·7,·‘ , 7~·.7 77 ,7. V -. ¤ 7 .· 7··.;#‘ ' ,V,V.,, V .,7 ‘7 7: . . ‘ ;.,;—. 7 nv- :.T;7·V-- 37 .`* 7 .,,’» — V "- 7 »27,*777$€1g§ 7i+<·~r¤;;x 7~ 7 7 V:¤ .-f»~V·. { J 71.; · V gx ,, RA .;:4V V. ./,-YV; A;. @3, ?j;%€:{_€y_xV. Aw /_;V=·VVr. -V , V 25 - 7 V :7.._2,;:$VV. V7 UV.: V— V 7 »,. 7 ` '€T7xé?·7¥“S7`7 7 *'Z*`~§ ···· =V`T 7;% . V " VV.; ,,7,»·7<·7 ·. —JV7¢ $#-..7¤;7~i7f.°·.r-74;·7—E$-ét · 7} F 7 ·_ ;7- {-. ,,:. Lj("'ii$` gf; VV »7 7, , ’F§g§. Fg; .7 V? 7: 7 7 -._= 7 7* 7 7:;V€7`.¢’7`Vé_`.; .»»‘ 2.%. V géikf 7<§ V5;-A · f V7 7** _ g Qj . _ . -` ·.\~. V-71;;&_· 77 `=~,;€_-;€»f7z·;‘;§§,g$§ '{‘ ,,V k. ja. 77 __ `7_ 7 ’7‘ 7Vi7 ` /z\ U '· L] z,,_ XH)- .,éh’-57. 7 :§‘;j}°7Ec22€ "F`i*'i'!'7fE:V*!}‘4 5 .A ; ,- V, ` 7 [ V ,;· 7V 7 . ,177 ;·‘. ,?»?I”§· . · .7 ggw. V V7 7. ¤,. — . 7.,77» .V ,· 77 V , ww ;7.7.”5r$F·E¥=·A . 7 5 1 . V . V . . 4 . V: V »V-· · VV, 7 V V V 7 777 7—» #$73;; #5 7777*%-g‘iP§·$: ‘ 7 ` 7. _ w_ :; ·_ .V 7 V V . VV 7 ‘:,,' ,7-, +,__,_. , _. {W; yr', -·A_ * 7 »¤1;;¤7V77V 7 . . . 7.77. 7- 7 77 77 :¥§7»·M€¤’V?§7u `*V 7 J,. . ., 7,,, _.... - . * . . V .. .. _ — 7 ,,. . _,, V., _,,\ ·. , V 7~7 7;VV;r57<, 7 , 7 .: 72* . 7 V ·;`¢V{_ =,.#.·V7 ;$‘f';s*7t‘i; . VV E V 2 ,V :7 7 . ;7. 7 - -717 .— 7- V VV.7 . ‘ .;·7.»z’.V.»"§¤'?¤7=£ , . .··¤ .~ , ,.__>~._ ·_ V wx ,, . . V7, 7 VV .;; _ _~:; - ·._VV _. -..~V _¢~._~,;.§`_·;·; 54 _ - ·. 7 V77i*Q 77.. ` 7 7 7 · ‘V’` 77Z<-`f*`éi? .§7\ ' ‘> 71*2} 'i·Q\. ·. `Z¤7 . 7 ` 7 '7 .` EJ.? QL .` ?kh"‘Y ·> ZV ~v`· i`7·~i= `7 JJ7 ’··7?-•'é- ' '°? ¤' . ,V , .. , . . 7...,. , ._ — .,.·. -¤,77—7·= ne . .7..-7:*.*% 7 { V . VVV;` i_;_g\‘_.]` M 7 A V7 A ·,.,77 VV _V VVV7,_; V- 7} { `E ` 7`< 77%;. 7-l *7 7 V ` ii 77 ` .: F7 e ` .¢¢?*'2.~.f¤»»·i£7?¤A%'_5·7 7 H > ` 7’ ’*·e—· 1 ` '*V·A` 7 J M ' " ` » V 7 ' I - 4 ` ’V> F:. Qi} *2*}.-°v$·a"*”?;§` 1 7 - ,‘i:=».7 ,j M; -7 , 7 r7‘7,V:7 7 7 . V :.g’;.V=;¥·.»€?;am74 1 V ‘.,~ V 7 V; 7—·., V ,;...,7. 7_ V 7 7-.;% .V»· y,`(i};’£QT:Zf:$; ‘ 7.. t 77 2,: ,7,. V7 7:7: 7 , · 2. _ 7 V. ·V77 3 #57 Ki 77 7 ·V " ~`·,~ 1 Y 7 i` .. _·—? ` T7`$'.'2€‘g._` `7. "Z7 ` *`. . `; ‘- " ` ·i¤' iii·;(t}<}T~7 $,5 1 V . _ 77 ‘.V 7-; »;g,.,;,~.7»q ~.. 7. =,’~eg_. V 5 ..~i’-·;&.";7a·Q;¤.V?@»,.; ,7 V7 ` 77 2*..*: · ` 77 r m?~.7$?.7..· V 7' s--`k§*;§§¢£{$g< VV: .‘_., { V 7 _. _,,..¢, ·7_· Jzriéi:7-·V 7 ·,V¤`- V,.f, _ 7 .;··.,_»·:.¢‘, Hg; ;§;#,§f _ AH y . ·, 7 `7 pf ‘§ V7 7 , -. ` VV,. . V- Q; .7 ·4,}¤·· fj -7.·;`_,r;»·{§,·· . J · 7V;» V 77 77 . . i V · . 7 7,77 .·“ xi an ‘ . ·‘ Veg! 7¤7-·l’;qT*"‘. 5 V · V gz 7 V ‘-V7» z ._ . . , ; _7, ·V 7-,* ..7 _7 _,.K;.7;_;{u, ,?’;I·, , • -7 — -7 »7· . I .V . ··, V . .V·4 ..» ... gy A ·¤» * 75 .77 ` . V7 F l _. V-·_ 77 7 ·‘ V.‘k·Q\ iw, ·` Q, V `Q_7 _ 7 J " L 4V . ' {JQ V, " {Q" -~‘. ` 7 ' `L W3 - r, —_;{,ZV;VkV»;§.»,;_ ' ` { - I; x V; , 7 · ··.; K, ; · V525:. V _J;£i·;=;}_,~ éy,.i2,.;};V _ . 7 47 ~ - A V V, 7 7 ;.7j7.,. g :.·. -7- .,¢`V; 7 §'».7 -71 7x§ 7 — V / . 7. VVVV V Vx 7.7 \ ?· · 7 7; =.7i`~ .»7·#7‘¤€`·7*’$2'.¥.{§{&· J Q . V,. y; — V . 7 QV 7 . 7-\ 7 · -V77· ,9-. :· \ ·· *,*V;;‘V{ 7.14%; ;r_(1;y? '7 . .. -;VA~ .*7. ./7 7 V7 7, .7 7.7 ·‘ 7 rr- .- *9 S 77?`JjG*‘;?.q.r:.V;% Y Q 207 .7V §‘1i~1__ , ‘ .,· *55 N7 V 5- V 3.;*17 ·7`7. %V>_;§‘*.-¢E.:‘;i!€’7 _‘ . VV VV 7 i , _-av . VV 7, 7. ,`V .—, V V ,_V`r /_;V§; ·-_ if , 1. V V V H V , _V ·_ Q, ,7-.,.. V ,;¤ -_ VV- . 7‘· .=q_.~· ,.;;*;,,3:;; _. .V .V 7. , 7 -;7 V7 7 . ,¤-Q »V .¤F‘é. ;. _ ‘ Y} ~ 7. ’q$..,_g‘§,¤g;§§*’_;·g~f;’gs \ wi 7.,; .V _ V; .? " 77 __; 7 17 .‘ 7 ac.,-V- <_ [ 7 `7 7' #7* 7 7 7‘ 7 ~ ...V. Z· MS7 ViV7.7·%V?·€—‘*J*7i>:%=’i¤‘%'¤»‘i¢*’, ` · > V VE 7: 7 7 · ~3`S·¤ 7 ·° "‘{ ..; V, ‘£q% ` ... ( V Vg _ ;·,,;, ·Vs·*}r.,,;V 7 · 7 ·.7— V,h» , V V 7 - -, 7. .- 7 1;,-w;< ,. . -;.1* !yr»*,7»1;#p V `_ . _p V j- . • ~._ _, . ,2 _V VZ; _V V S- . _,,_ , V 5..;,,4 V 7 7 . . ‘ 7 7 77:..5 Q7- zgsk ‘;·P 7*7 ·7 V ,7<$f,§’;¤ . 7 C;’V·~‘2§=.= eV· . . V: 7 -_ > ` _> 7,7:4 _r ` 7 - 7 .. `¥, .-7‘ 77 1;7?`?’·" 7 ." ' -4., , 7 2 -V;g7_.;=_··;..- :7 7 77 ;V· . _ V V 7 +··,_V;V§;.;: 2; .? , ` ' ‘¥ . Y