Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Notebooks

Part of Jeffrey family papers

L` - W q W V zzyz _ 5/ / _ 2. L { 4 i />-/(/ / / 6 6 r / /;~y1x.~.*1; // / J2.-- V r;z..4 y / / / 0 4 %J/ V. .1 kr _ //Z-<7/ M J .4* y/J 2 6 l */ V6 z? / W <../r rf v 4 F x 6 2/. ~ .-4,. A MQ 1 4 2. p A _. a/ /A/7L// 44% f` rb {Oi? ' > \/r N /{Cl/.r L { A <%M{4 . Mg.; -. 4 . / /7 \f z1> vm L / 6 2 l . K / / , 7 7/ V //4/ /;..,.4.. 4. 67 tf 7 2, w M//i z. 1 ..9 , or J ./ L. . . V- Bzf/yf ,M__> V L-. /9 j 0/~ \._ {fu; /j/,. 7 N U L 2 4 . ' 4>?~>~/. 2 J - x,* dr .4% 1. / ,/74 V { &(4 A / o 5 247- V \/ if/,. .. P. / / 2_ I ., __;_ q,, .;...2. { . Z