UK HOME

ExploreUK home

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

11 > Image 11 of Annual Register of the State College of Kentucky, Volume 3 (1881-1882)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

n STATE COLLEGE OF KENTUCKY. II II;\RI)ES'I`\', IABIES BRUCE ....... Lexington, Ky. ` IIENRV, BIALCOLNI. . . . . . . . IIint0n, Ky. I*III?I*`NER, KE.-\RNE\' LEE. ....... jessmnince county, Ky. IIODGES, II.\RRIEI`. .......... Lexington, Ky. IIODGES, MARY ............. Lexington, Ky. _- IIOEING, LEONOR \ . . ....... . . Lexington, Ky. _ I IIOEING, CIIARLES ........... Lexington, Ky. Q II<)LIlROOK, Rl1IER'I` . . . . ..... Buforcl. Ky. IIUNIJLEY, MILTON I$ARNE'l"I` ..... Brcctlings, Ky. IIIJNDLEV, SQUIRE ........,.. lircctlings Ky. I " I IIUNT, RIZ`II.\RI) _IEIII'I`II;\II ...... Mt. Starling. Ky. . IRVINE, I`REl)ERICK KENSEI. ..... Lcxingmn, Ky. I IRVINE, \VII.I,I.\NI IiI<(jI.;\N;\I*I;\N. . . , Lexington, Ky. IRVINE. IOIIN IIERKLEY ........ Lcxingttin, Ky. T _IA(.`KS()Y, \VII.I.I.-\KI \VEI}S'I`ER ..... Pmlticali. Ky. IACKKUN, _I\RVIS LEE. ......... I.0nn, Ky. _ \ _I}\CKSON, _]OIIN IIL`RIIIIREV ...... I.cnin. Ky. I i _IE\VEI.,I,, NII(TIIi\EI. CUKIBIINS ..... Clinton Ky. _lE.\`EI,I., \VII,IZI]R TIIOKIAS ....... Lexington, Ky. A IOIINSON, IENNIE ELLEN. ....... Cziinplicllsvillc, Ky. I IONES, I3E'I"I`II] RVl..\Nl) .... . . . . Lcxingtnn, Ky. _I<>Nl]S, \VII.I.I.\XI ELLIS .... . .... Lcxingtwn. Ky. ' VIONES, IIENRV (,`I..\V .... . ..... Allnnny, Ky. ` V K.\RNES .\ ................ Islantl Stntitni, Ky K;\S'I`I,E, _I< )SEIlI IIOEING ....... Lcxiiigton, Ky. [ KEI.I.ER, _I.\LfOI&. ............ Ncwtnn, Ky. KINKE_\l), ELLEN 'I`i\I,IlO'I"I` ..... Lcxingtnn, Ky. KINKlC.\I), lCI.IX.\I$IZ'I`II SIIELIBY .... I.cxingt:n, Ky. A KINKEAI), N.\RV llL`l.I.(>L`K ...... Lcxingtnn, Ky. _ KINIL. \\`Il.I.I.\)I EI.I>I;\lI ...... . . (jnxk (Raul;. Ky. KING, i\I.IER'I` ............. Spcnrs, Ky. KNI<}II'l`_l>. .\R'l`III_`R il`II<)NI.v\S. ....... Icricliw. Ky. I,.\)IILI"l`II. \\'II.I.I.\KI l).\\`ID, ..... NmlE><>1iyillt, Ky LE.-\\`EI.. _ll>IIN 'I`II< IRN ......... Iiiyettu uunnty, Ky. V . I,E.v\'l`llERS, 'I`II< IXIAK _IEl`I`ERSON. . . . I.untlier>` Sturm Ky. I LEE, \\`II.l.Ii\NI RL`S$EI.L ........ (}:ii1isIl>nin1gli, Tenn. . LEE, SAl\II.`EL \VESI.EV ....... . . Lexington, Ky. __ I LEE, ROBERT EIHIONI) ......... (ircnt (.`i<<~i1igs. Ky. A LEWINSKI, CAROLINE ......... I.cxingt