Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

40 > Image 40 of Kentucky Alumnus, 1988, no. 3

Part of Kentucky alumnus

` 7 ik. I 5 ' _ ` H., J, H , W,. Mw . _ . ,. Jim-?r0?*f Srguzaigmggg _ V , , lm. 905mGE PML; ` 4,-';` . Viwaiif V. n: z_ _ __H _ Mss=m~;:a:3z ;m=m::2;=; ~ `. -V. V A- . ., . ,. A S .. _ 4 W _ R _ i I Aiumzss , 4 = . .1. _4 . ki E, L3 * i gz L as .; i 2 { i V z 3 ;, s 1 , ai 5 . T 2: - F; V. f ii! y is EY . : U2: Q 1; 1 1 .2 E q P ` 3.* ~ x ? .3 1 2 . ! , -i s ? _ Yi E2 1 F ; " vii 2 : 3 e $ *5 x ; 1 V , i 2 1 i" * Z i . -. , a Y ? x . 2 t ` .V i . V _ . , . . _ if `~ _ i K >V' .4-`ZY-:r`_'. T } . . , V . . ` ` V - V . A V . -; 3..:;, , ., . ' ` . ` " V V ~ -* . ` ~ "`" J ` i.;e.Yi4 .=*.;Q.V..%,;*]V'Q . . .*V 4 4 . V * .. V e$3r>*V>r V w F?>- _ , . \ ` _. . .4 , . 1. I N"