Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 40 of Kentucky Alumnus, 1988, no. 3

Part of Kentucky alumnus

` 7 ik. I 5 ' _ ` H., J, H , W,. Mw . ·_ .·· ·,·. Jim-?r0?*§f Srguzaigmggg _ V , , lm. 905mGE PML; ` 4,-';`¤ ‘. Viwaiif V. n·: z_ _ __H ’ _ “ Mss=m~;:a:‘3z ;m=m¤::2;=; ~ `. -‘V.·’ V A- . ., . ,. A · S ’ .. _ 4 W _ R _ i I Aiumzss , 4 ¤= . ¥§ .1. _4 . ki “ E, L3 * i gz L as é .; i 2 { ’ i V z 3 » ;, s 1 , ai 5 . T 2: - ‘ F; V. f ii! y is EY . : U2: Q 1; 1 1 .2 E q P ` 3.* ~ x ? .3 · ¥ 1 2 . ! , -i s ? _ Yi E2 ‘ 1 F ; ¥" vii 2 : ’ 3 e ¤$ *5 x ; » 1 V ¤ , i 2 1 i" * Z i . -. , a Y ? x . 2 · t ` .V i . ‘ § V _ . , . . _ if · `~ _ i K >V'° .4-`ZY-:r`_'. T } . . , V · . . `‘‘’ ` · — · V ·- V . A · V . ’ -; 3..:;, , ., ·. ' ` . ` " V V ~ ’ -* . ` ~ "`°" J `· i.;e.Y»i4 .=*.;§Q‘.V.€€.%,’;*]V'Q‘ » ’ ‘ . . ‘.·*V 4 4 ·— . V * .. V e$3r>*V>¤¤‘r V— w F?·>- _ , . \ ` _. . .4 , . 1. I N"