Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 2 of Kentucky Alumnus, 1985, No. 2

Part of Kentucky alumnus

I ·I¤ I I I · I — V: ` (E · j N 2 - if} I \` ' I . I ,@ I " l I I I h ‘ _ I I s . .- I. I I , QM , , g 1 = I I YI: s` I "`”‘ ’ " ,¢_g*·¤_‘»; gp I ;s;r_¤ " "S ( * _=_` i I gig, J I . j w ' ° ° fiI?i%§.—{{Q §`; ig Q Qi . l » I I I M I E I ` * I DO I eg; I s » I I I, M. ., + · : I F ~ ~- “ ’. é -;% I I;. — I 1. 2 ·» . ~ . , I I :# I · = M _' i ·—.'Z .. """ *‘ »},§';¤‘; { ¢ I ‘ - A Q ;_ I » ·· .‘;I - ..:I ;·5&Z‘ ‘ -Z FE E- :.5*% iii I Gai; Z EE za- _ :‘ · $51 _ · · ‘w· T *··: ~·~··•~ — J 2.1 2: L. — .::2 xv- ·rr*: 7.: _ ,‘rL 3 ’§r;: FT ·:k:·r F — $-3 21 L E `· '1 fxv ?·`: EEE I L| ‘ . 1. ‘ :‘.‘ :::1 ; ‘° L7 _ ‘ L1 ;. ;— ..:2 :··· ..2 3-; * _ ` E? §T' I izggi 7} L I fg Y`- 5 ""’·E‘? g I ‘·“ ’ I “? t " , I ¤ r 3 E - *—€ ‘ ‘* I I , ' I ,· , .... .;. ; . »» , --,;;· zz: { { . I . · f- 5 ‘—·~ .-;.i·~y ¤. -—-=~=T‘; I I · I _ - ; . 4,. } ..2, I _y _, . :::2 · I ,» . ,1; A xy g" F A ` · . 1 I is · .» ` ; I ~\·< ` 4 ·-·-.~_ Sti x \ I { · y 4 A é M "` ‘ * *4 “- · ‘ I * ·’ . · ,,,. ·* *‘ >.‘ Ni-+_ »_~{ ‘f \ W ` »—¢~-`i»~- V .. I gn §r" : _ *_w?* _, K ; I ~——~i—II I I M-»- _s-ssI_ ” · I I · I ~ I I I I · II I: I Th ~ · I publi ; Univ ; Asso lexin ifsdu ‘ Opim ` Kant I neca _ In [ Univ I UKA Post I cddn G • H • • I Send I LJKA 81I1€S l1l'l’l2ll‘l1tl€S C€Ilt€I` I Im I ( I I I . I