Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

2 > Image 2 of Kentucky Alumnus, 1985, No. 2

Part of Kentucky alumnus

I I I I I I V: ` (E j N 2 - if} I \` ' I . I ,@ I " l I I I h _ I I s . .- I. I I , QM , , g 1 = I I YI: s` I "` " ,_g*_; gp I ;s;r_ " "S ( * _=_` i I gig, J I . j w ' fiI?i%.{{Q `; ig Q Qi . l I I I M I E I ` * I DO I eg; I s I I I, M. ., + : I F ~ ~- . -;% I I;. I 1. 2 . ~ . , I I :# I = M _' i .'Z .. """ * },';; { I - A Q ;_ I .;I - ..:I ;5&Z -Z FE E- :.5*% iii I Gai; Z EE za- _ : $51 _ w T *: ~~~ J 2.1 2: L. .::2 xv- rr*: 7.: _ ,rL 3 r;: FT :k:r F $-3 21 L E ` '1 fxv ?`: EEE I L| . 1. :. :::1 ; L7 _ L1 ;. ; ..:2 : ..2 3-; * _ ` E? T' I izggi 7} L I fg Y`- 5 ""E? g I I ? t " , I r 3 E - * * I I , ' I , , .... .;. ; . , --,;; zz: { { . I . f- 5 ~ .-;.i~y . --=~=T; I I I _ - ; . 4,. } ..2, I _y _, . :::2 I , . ,1; A xy g" F A ` . 1 I is . ` ; I ~\< ` 4 --.~_ Sti x \ I { y 4 A M "` * *4 - I * . ,,,. * * >. Ni-+_ _~{ f \ W ` ~-`i~- V .. I gn r" : _ *_w?* _, K ; I ~~iII I I M-- _s-ssI_ I I I ~ I I I I II I: I Th ~ I publi ; Univ ; Asso lexin ifsdu Opim ` Kant I neca _ In [ Univ I UKA Post I cddn G H I Send I LJKA 81I1S l1l'll2lll1tlS CIltI` I Im I ( I I I . I