Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky's Finest #166: Dan Issel (1966-1970), front, 1988

Part of Collection of University of Kentucky trading cards,

V EQVVZV V fl V:V`;ZV".t>"V Vs.Vs:.=V5*5*&11*. V` ; 3s33?*3yES. si !5s?e%z:2E1?s?15;E2;%gemevg5@1mggm5gigmEVgagmma;;;3;@;2=;ma;;;;;2;;;;;V _ _ V . V._ V.=ms 2ye`g_g.5sege* _j}5_l!5`V #3; . VV .-Q:2V3s?P.=V3s.=V3.=V.*;V3V.=sSsVP3S;V&S.3ssVAV *V !VV&1==:&;=3V * V*5*` Vy!!,yI1yJ3gJ3=J25J1J=3y?=5J322=>333%3==33F$V=$`3E3F3%5$3%?F3?3FVV :x 4: V` V . .:;J * V V =3y2mssVz;wV . = 4 *5 > V V . .. :VVVV~V.VJ?1*2`V.~sV3.VV=;`V.-.V3;VE.VVV.=sV3sVsg-?5x=V3g3.=VV35V=gVV=$;VVygV5vP3VV=V.=~ * V~*=~ = V #3s=1E!!J.*!?!!&:.5?!1EJ.3&153::9$3?J%1=J?r2EJiV3?&=V@}E%3i V= ` ` V V ._ .- = .`_ i-V~ ,_ i ._ = . V .-, = `~$;`s3`.=_i ,_ 5 . ` JQVEez?B1s?e?s?1asQ2%z15;i2?ui25152%e52525232%2E2%.%2%J?VeiV=?2E2%25&F.`nPV" - . V Vi - ` V V>.. i .. Q .= V @5- 1 V `-. Vsi=VVFF3PEFFVPSP2$3FE$H~E5H33!SPE!s V L2. W * -k=322!?z3Q * 32J=33i3*33y3!a!3y2=2=?332A J3=J53J232?V V V V -.-. =V=.VV.=Vj .-, = V .5!yV= w33y223y221i!V* 2J3?J!E=l93;4* VVEVJEJEJEPEG- *?*>21*?>V*PEV V V . V >. ,V_.=V;.V;.V;~.=;;V:_V:;;&;;.;V.=V;~V=.;~sgS515253523s53335252.;S.;$;;?;1;sg3gAgJg};;gw=se_ V: . AyJg1;eg!gu_u;?z .:X*3J,z5Jgy2g1yy!&By 15_35!gJ;!5_ay.g.y3yS53JJy3y35J.; V _ V ij?.5VVVV:5.V$5:.*VV-;SVVPS:;.VVV&V&VS:5:55PSFSPSPSPESVVS5H?EP&Vf&V?F2?2?SFHHFHEHJ VV"- !&?&*PHE2!3H2s!! :.?Zi%V}.*.lf !z1?=~l&!zGS13%.. .231331!?PwH3&!!!H5HFEH?E9E& . ` . V V ,V. $7* V! . *g*y3yVa3&!23!! !yE!.a;aJP2!3!123&2@?LH!H!!PE!E?;?EV@;9&PH?&=~ - V VVV= ::5:SJVVFSVP2.V5.VVV5.2VPLV5sis?AVS25si2P:5Bf!Ps?y3S.*s3aPs5&1&P23&?.?L** . . Y*$y!&!s*!&5szF?TY*59 <53z!!!y!$@EV&?2V=5E!H!29H?*FE?2PS9EfE?=H?E5!PV ` 5.* . .`- VaiVPSVVH5sFsP2PS?&V!E3&VH!E"3&PE5H3S?PSQ3H! AV !;V1@g.*?E??*!H3?3!?*!` VF}? L@H!5PH!?!H!.=E1H!E@s4mEF!L**9*V?HP@?*E?**?i"V?V* V V VV _. =V V_-.-,. V_.-. =_Vs; _-.=, = VV.VVV;.=;_sgsg.;Vs;2V:.s;2gsgsgVVgegzY Vys@gegsgzg.gegg2;.= . 1;@.gsg:gzgzg1yy}24 m e 1 I3Z`1};3!3!_!;I?;~{3!_1J_!g%[}E!1?!'H3}E!E33!}}E@E?`? V V . j !5Gys3y1s%P23;15E?..@?;..V VVE!23y&1E?E!y!;@*B$`!E!?7!E!E!if:431112@@2HJELH.HifsPQEPEBHPHFHSEJEFSJVSF235V"VV- Vs=3H?H?&*P& V V !y2%23y?s32!s?23y2.$212V23;v.=g3;;4zV?z*!yL;32?y?J!@:~9aA?2!121=@2$&VPsPyrwsA231s>2P92PPs>4=V?;=PV V w1=?H3z=>1 V ` .' JVVf.iVV&VF5.VVV=:P252P;Vf&V$&V52P&?s3&VF2J;*5; V` @2323E1y32523&525!H!.112M23225L<*s*$E3;*!2;*~M1!.*!21!EY!Z!?73H!HL92!2!Z*EEPywaw!;L3E!yHPE3L=w?ZV?29?2 FP.i.V-V?V-V.H`;Vf.`V-VPS?VVVS-VPVVP.?5SFAV?&VP5:P&VP3?&V?S?SF5P:5H** @553235353;!2.*E5sy$L21syyylylysylylyByiywzgy*5w&E;5*!sz3;1y!@s;!.zyLsJy!!y*;;3y&w;3yFz2;{!y3yyJg?V*;Q.= VV _.-3sys;$y>53; ` V VV. V 335.V2{EV?s&V?.2V;V523S3E32?;!i&*ifFEPHFSEE!EJHLB@$*5E$H&*!&EPH!E3E!HF@s1iH!E!w@!H!BVEE!~. &*!&2*?E!E@l}E!H!@E!E?E!@?E?B?EP.?HVV I?22?E:EE?5 V _ _ _ gy;}_j>_;*_gV;g_gV_g}_gV;L}Eg}g}g,!g}y}g_&J}L!}U}yKj_J}y}yg}_g}y}21}X.!}UH}:1}:1}IMAGE}:rjt}!:}g]:Q!1]Z1jQ]Hj Yu p}E}:!m}}}:1i}y}]U1VV1g)E[|]}E}:jzQ:r}:z]ll r1E\}x1jx3)::}: ~_. = gs.;sgsVi2_;sgis325-2;}sgsgsgs;s_=V.=gsgsggeyzyz=1g1g;gegesgzyzgegVmy;:sz2sye2?sg;zz@1=@sizg15@es .bwY1Y@2E1?;sgu?@s;>1s?@25>H2%%ei>i2?=" V?$?a?<%si&? ` VV V,. * 3VVsVV.=;3gV.=gV$;2<;25.=;V$5352;V3s52g3g.g2y3g2&y1ySy2g2gzgegzg.5V!g2g2;:;gugg}.@r: 1 i1gga_1!?g3!H@2;aE1;a?@ ,y3;2`.g?:1uzaeyeyyizu?zpi4ii;T@e?q?u?reE'@ is V `~`i\*i@;2@Ek3 V _. V_V.-.=_eVV>;V.=g2;_.~;Vsj2;25232;-2g2gs;.~sgs;1g!g.g};reg!vsg3yegJg2g1;g1gsg11_a:i31y}yzl usgsxF;e:isD%5zB3is>B@mguggyfgywmxsg3;i3@;?;2;=?g?g?gE;Zq?3?xg nh ?4E3E, V . V V ., =_.;_sVV;sgeg;V;sVs25VV;V.=gsgsgsg;31gs;z;sy2;1gsysV2yz;yyeag1gsge'1g@Heuge;u?sg.= @z;@@;;se1 `a1pwgsxufniieiyww;_u?egu?uHs22Y>e?2i4?x;?p?u?esa2>Y2`V`5.Vkgmzs.miz>>@>&EVe&@EE@i- .V V efiv V 5. .V V .V .HF2isV5Hw3L@;S$BUs1!$szJ;5k=12;*B122!H1&*1`i*%,?;H! * * L&&3.=1!;J.a1?m!:H3w;!!;!aH L 'J V V.. *JE?;Q& ;_?_._;__Vi-_;_-_;_;>_:;;_;_~_:;_~;;pg-_:}_z;;g;;~zy_;_:E;_;gE;;;_:;;g≧SnE;EgE;;4;;gg5;;;gy1;]_;x g_q3'g`gV?1;;1:;:4;;;:gx;}x1;;:g:zg:1y;3x:;:1g};1} g 1 ;_.;_ 1;:3:131.15:;]:13 13 3}u:1)u_ :4::; ~ xi 1? :V3:} ` V. V .-V=_.V=; .V._.- ;_-V=.=-VV`sV;;j-.;_2V&.=s.=V2;s-2;-sgsVa=sg$;2gsg.=;z=VV;eg2mz@2;Hsy?eEasy;z@%ir22?s;uEgez=>1HsHz=wiuRz3` ?$E?a1E`h?u:. , !?aF}5!?uJ1V*;V A-s` V -V ..V s. ~~.=_= ~.=.= I VVVsess-.s2s.=2eQVasVa2sVasss2:VsssezssQlsssmms!@aeys;>3s2sQeF@>sssvs2?s@ew?2s!>&V{`u V.V2 !:$V;@@ssE2;>i@&E@2seEVV V.-L= ;<>>F>.VVfV.f V V.-_ =_V;5iV;V.VV_V.V5_.=ggsg.=;ss;;.=gs5s3V=g.g352525251535};V3;;3g&gAg333425Qsyy3;i,g353g*=3ME2@:4353 i*V?s!2!y!z.=33=*I!G2!J . =#!iE?3!!P19H!J==2322?2?ElVV ` ==F=?V?*V`VV V V V ,,V VVVVV:.2VVV.=VV.-JVVsi2VV.VeVSs;5s;2sP22isFssfsisP25sy32Py3S!&!!1y!S32$WH*'J;*3;*3F!!H1*!y52!PH?2!! 3!=!A*!E?H!7!Z.lE)!z! ! PQQJ7PHE'?H!E53E!EiZ!S@?.==?F*F?*E V VV * V V .V._VV.->_V.;_VVV=_V.-_VVSj_$,=V.`3V55351;3F$$33gE3?5S_gV.gVE335$53VV.=3353g3gV.*y33.3'$51Q igirilgfg!1!!;-3}=f}. rl!3@!!!'=`!}J=?}=?J=l ir. !33J!=333$.*.V*V?=VFVV?V 7 V` VQV V V 2 V ' - SVV-V `VV- VVV-Vif11*.VPS?VVAVVVVSVPAV5QF25SsVVsV*;V3V232:sis}r312r2&y3yVyV*2J@3;; :ysE2s2;2@siszg1F1g1seze11e2?>z!zg?1u :4?e>z=:=VVV*V--V-V -V - VV;=Va.;2-_..V.V V V V . V V.VV.i=VVVVVViV.VV=V.{=V:sVV$=VV==VJV3_=V$;Vs&=3===VV=*.V.=3vS3=3=V3V3*=!=Q3V.;{J!J1y!v!=@!!=QJ1$!}r3=!rr!=VV!s=V*rV.=?.V=V'=VVVV' V`i=`. .- ` =`V V .V V` 5s `V V V V ~VV ` V,` . -, `.-. V V,- V `. = iV.-VSV?Vis?V=23sS2;%sE@;s@sEV22sez2&52zyzeV5z&z=@2%1.>zz..%2?:5.-?V*V*.V*. v.-V=V -.=V-,==.=V`~.- V V,=VV,: =`- ==VV VV VL: V- aVZ=.=`=a=@2 V - ,-` -`:`::`j:_:;3;};;;:~3;;&gZ__g;;;;;g_=&-gy};;gy3;43i}]?4g`;}3;ug?3?3;V, _itV_~:V_i:V: }iV_-;V: };V:V_1_i;V_i1 i;V_j;g:_q I luiv\:r:j:<}:7}:V_i:V_~:}:V}:_ V V :;r;!;; V .V.V V V,..V I .=~.=V~ ri .VV.=V ` .V Q .=. .V= V.V= sf .=. `12eY2%2.=2=*>2sV; Vi` V V .V. .V.. V,.-V . .. = V$sVV3s.V2;.=s;.=;5sa2$5-3:3;%:32;~sy3;V.=;>s2y&;!yyg&;emp1g 13 V ?2ki;zg,., . V ,VV._:_:_:i_=:_:;;_:_:_:5_;;_;;;V;;;;_=;;;;-3;-3$_.__=:g3;33::,3::}353:}3H_1 zi-_:-3`mg;-___=:*}__EF5_E3:`}E]:_-93* ~- )E }i`z\`1)_`1`v "\B\nV &`1Y9VV V V _.-_ =[ -., Q ._ V Q ._ V jV-;.-_=VV=*s;V=~.=22gs?V=s;?;:s1?15V?s?$1%2?.e?P}evJE12 Vsf-;i.%?~i:?1yQV?2F2%s=3JiVS?V.=?.?1?5VVVVF3?3??V. @@AYFP?`i in `VV- =`V `V V VV .V. ..-V. - V V`. ;.=VV`VVf;.`;_=*2Vf~$V=2.=Ve=Vs=~s;2=2:2ss=s2::2=.%2=a=1%.=.=1sVJ.s=`s?.e9,gs @92i2*s%21~?.?sVf.=is=*=?= V ..=<*F.-=V2=si=f=&V ? _ _~ ~_~-_.-_;V:-`__._-V_V:`~_:3_.__:_i_Vi-_:i_:iV;?_=2-_.:_=?_;3EgE_;;g533EgE35g`933sg;_;E;_;_i;V V1 gg`3.Eg`g*`}i>3243?3E;i_=i;:`_V,-__ _ .-_ :_=E-_=?5?3?_-`5;??_=`~;:`V_-?_-En?` VUE: . . .V `,;E;}`g,}};}g3E)E,};__5;:*.:its. ;g !g!B!2!;S@ajp}g}.__g .; . r L`.}{,?{. A- I .;; - V V V-V=VV.V=V.V=V.=V { *.. Q .V-V i -.=- &?>?1=J??s?&?VV` V` V Vi VV F 3*>?VP?Vs1'i * VVVI V ` V . V- . .VV ~ -.V- V ,_ . V.-. .=;.=.=V.;Vs;sg;g2gs=.=g.=gs:V2;V=g2sg2=2;VV=`-=.V=`~.=V`Vs92=`ss;*2;*2=V=.=;`V . `. 1H2iV%E2E.=e$>.V -V V VV?~>iVV 5` _ V ` - - -` :`V,v;;;_.;f;_:_=`j:@iV_i~_V:`~,_;;_:;-_:_5;;g;;;-3E;g;_a_;-3;gE;;-_E:.,;3, `gL_- 5g?33E_@33?;3E}E33E3S32}; :; `V:`3 VLV * d VV V ` .V.V V ._~V V-= }V{ .VV j _.;V;V=;24Eg51ge;=.= VVdy:5a.y:;;2!2@>2geY2;V=sV.=` V fV.* ` " .VVV5vV` V V + V. V. V!3!gJy!g!?53JkVV.V.;V.V1*!J:?!.!G;13=V:52?5(!gi!?`U;13V*y!3y33zV!P=fP%J5V3$V3333=.. ;.~>.*5`V.V V WV V V V.-V V .V .,= .V z=>myxz;25e@2Pg*s1Yz5s#e::sege=e=1 ;=2Fs.V%s`>VV?2?>=.r.-zz-VV.==>sV=V*>iV. niis *2 V ` FV? V V V . `.~ V `.-, V V `.-V `V=V.V2V`s.=VV==`.=;VV;sge;}gegVg2Jw5.z.1z%sJsVPV `?.V?s:2?~z=1PVFi#>s?s?:5a%>sF2>252F.i~>`.=i>>*=-`V"-` . V35? .= =VVf-5L V VV > V V V . V` V V _-r` _=_:`_i~_=_i_=_:}g_:;-_x1;gQg733Eg375!}?}?3_z?]?}?33E_ Y: -_~:` 5, T V V V V 5-_:`_::iV:1:53;gE3?5E}?_E*3Q_=E}?VSE_={Vg?}3}?_=?3?g*3333B;%;?;i-,;3E-3E;?-53?;E_E;?-;E;Z~3'i_=fz?=$5}*35 V`~ ` V ;_ V V` " V I V . V _- ` V- :`_ :`_ ` ` =T:`~?E~:*`z??-Fir?=E=`?1?1Ez?=`:?=E-wi?.`:3:?VE'=E=E'~::`z -` ` ` i:ES:`-V:`=?V` V` V V - ---- V VsVe=H=V?-?V;- VVVV ` VV. VV-VV - _g V _ V V V V -` VV -V.= V ?`V` .-V V - ui: I?;5.- V V _V _ _ V V V ;-_V` gid-_ VL _ V - V - V - I V _: E};j%_.i_:;`-V: I-.;;.1; ;s;_;;_; ;-ji_.`;: 7 >.; >._;_.;1;.V_;. _ wt; V .... _. . V V ._._V_. V _ V.V_ _ .__ .L .__v V .. .__.V~.V>V ,._V..;_,._, .__. VV ._V ,__. V&,;;;*_,; V V V V V V; ._VVV_.-V ._V._ V ,V ._.V. _;VV_V.V_VVV_.,VV. V.V . VV_. VV_. .;_,V._-V .V- 3 -V._ V _ -VV V . -V V V V__ ._;V;= V . . V. . . 1-;.-VQV QV ` ` i _ V V. . ;),w-:,__,;.r,!; . . . .VV..V. `. .- V. VV . . V . .V _ V _ . V ..V.. V V V . . V. _. . . au. kx; Y.: ` Ve V .==-wg V 2.Zs. V- E, ;_. V V _ V VVV.VV._. V V ' V V . ~" . ' V Vg: U1 ;[r:;r:;2:.;V .-;ir:?:.r: :;~ . Ag, V V-.VV - 1 V V .;? V " "'q!;E- . if VV ` 5:. 4V!r;.? V-Vi `V if VF? @2*..;. V`V?~~? * ` ` V gg?) Y., V VER LV `. , ' JE}? 9* *;:5. !!EI!;?! is V, ` ;`== __` VV V V _ V V .._;g:;)Qj:ag.Q;:;g_r_:p]Vp3=uy:;rg Q; ~:V:;;g}QrVt`{r;E_::Q.:FV . :5; .gi:zbyffj::};:5.3V:}3:}}:3j:E5;r$`;?:`5:! :]Q::. mix " zixik . 'VV"V:`;::}'::'kg:@3QQYQg5yj:;3;`:?5E[ Vg-33} ;_ *}V:'V .Xm V .,V.:VV:?..:.V$ <=V=e3=E3V*s`s`=Z*:-VZi- V F' V V . ..=?= V-*-" $,;:5;; , Vs-- - __ ,.:. ..V.. V:V;..V;;_.y.; 5..; V VV = V V; V ~VV V V *V .m,..,,;,.V__. VV VV *rfVV" ` ~- V`;;,_ ` ,.-*V VV ,A*?u Q5 .V NV V .-}VrZirEi=fi'`<:Lr:E}ViiV`V?:?=`s!f>i2?.*. V . VF (Qt .V2: e. V =` Vey ; ""l V V;Z . i8?ZVi V :5E=!?5s:$iV3" ;V.VE-V5? V V*'?-V V VVV s .,;_g,.Ve;.; s,;._; _____. V:V_.;_,;;g;q.w .V . V VVVV V VV . - .: ,_,:_::$>9 V V _ -V-V .:4-'ri:z'?*V_ . * `V "VV VV- - .;:g - -V< - _ 'f:fr:f:ff:f -` {2 V . _-.:.:_.:_. V `V : ~ > A6 V _ ;&_ggy:;,,;! V _;_ my ; *` _ V ` --_=3H= V3 S V =V ,_V5i;;%g>;g;g A I .y,._,,., .....V..V.___ , dyf;_V:.,,;VVV A V V V _ ;3 5.;;y, ._ V gjzuggjgp 1. VV V @3:}3_:.~_:_V` 5_:qE3:?3_g:. iq lz- E ` . V V- L. ;Hz.4E ..- ~V~ V -V V . , ., . .. . ..';>;.5`;.}E}E3E3E i,..~ llE!;:H1_V j. V. s . V V :2BV?2 `- .. 2 . ` V `~.= 3 B V V=:;~=- VV=: nib? ..V..,.3;;,..V.,....,...:_ V . .`\~ V V V A1. . .. AV . V .4 V _ . A ._..VV. V. ._.V p V_.,_ _. ,.. . _ V V V ` V ' {mgm % ss @ L A V .. A A AA. .. .V.. V . _ . .A . A... V ... ... . .A V .V.. . VA,. A. V A. . V. V V .. - ..V.. V. V .... V A V....` J. .4..,. ..V- [ .V V-.. .. .. . V. . VV 7 VV ..-.. V VV V V., ...A......-V.};