Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky's Finest #249: Bob Guyette (1972-1975), front, 1988

Part of Collection of University of Kentucky trading cards,

r‘ ` , 4.__ V ` \ Ei·Z··;`TSZ.§·i.Vi;V;§°}Zi·i;`:;·:; . (ui; >-`< _ >:·V V »·— v._`.· V _ , tjzjjjjg: iqlij-gx . l $1 A > , ` ' (Z·Z;?;?~ZfFZ·$"· V 4 . V V V V '•• F V ‘ 4 ._.;;:;·?V-"V V - ` V _ _ `4_; _}_i_a`V%;\g;;;V¤g·Z_;1L} ·.‘‘ ` * ‘ " _ , . ¤ ·‘-=`~‘ V' ` `~‘· »·=- £ · ·’·· F `-ik ` · · . ‘ ¤ ‘ i¤~· = V · V V ., . 2 ¢ V ’ V V ‘ ,aV Z » V { · V V- -» ·. ` V , » ` _· . _ , . Qéi in · ‘ w. "`*a<=C§?2 ¢ ·—’s, Vs--V V · , ```` .-.. V {5* T §" 'A‘`'`: ` ‘ _ V lg: `igg k g .:·» — f _ ‘ —··- . . V :21, eV.; = ·‘·‘, - V ‘ V Vi , ‘ · ` ‘’»·» » ‘ ` 4»·4 `'’Q ‘..; ‘ _ 1 V· Q LV `:`;·.V:-‘V V,-L·I%`- ._,. , __ V ;_,§*L 2 V 2 "%€1·1_ ‘ 4. ~-—» J-:;:3; Ziw ·. V V V-;. iz =··‘¢ ··¤· ._. ,- H V Y ' ~ `‘~- i *