Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Kentucky Alumnus, 1985, No. 3

Part of Kentucky alumnus

· * =-¤-¢-- >~¤ ·*·· ;.···».a·~· V- »· ,~¤,q .· - ,._· ». , " . . ***4 1 J ·. . <·, ~;·:;‘E 9.; _ _·;$$·· ~¥z’X}."H`~€;.· -7 ·= . V ;.· xr V -`,·,¤.rym w` , - ` _ , , M,-,.,;.»3;$.( .__V_, ,,.{;·.!g;d,·‘,;_;_;,·,,;,V » , ._ V __ » ' ~ _=»_ . · 1 =g·;;,% _ · ` ,;5>·y€;{»E{,}c;;;g·;¥.,3;, · ·- » , —. ;~_;.,;a.;i*%p;i~;;z "' _ <' jg; ` :4 ;· . .·5`=·’~.>, 153*.;*, ‘— W :2 .;1 " 1.»$;;*4·-’Z ->;<;¤»’·="¢`2· ` ·· ' . ,;i· * , ·* ¥2,;§· g‘ . g.- V. , H r .·".Z~3T,.i?·—!~‘·l,§.¤,:;,jNQ ;f‘.+_J.·:.-,· — v:·§@’»”¤» ·4¤’¤:· V ,- { _ 25%:%% g :;§_’ _.;§ ._ , ,..· _éL.;~,‘..;;4;N_·;<%,;, mgxw z; y_e,_;_,¤{:£,s;;,~`¤_ .· ·_,_` 4. Y; ~=$y,\\ ~ V V , -:4* * _, jif v'2i_i;; '» #·¤/if ; - 2, {-;;»;r ,· _.;.¤~·;<—,;j· —· g · - A, ·~,· · - qw ~ { qq; , _ ; ·.__,_{; ,V4— ·g,,,;_,M_;§ -*_{,.~ yrgL_;¢\ . ;_,;p_.j,_§,;, 1 _. . ly __Af;__ 4 ` _, _,, »· jh ',-M., _ ? _r;, x,:._·;-_’_-·: _ V .· $3 - ` ;s¢_;§q,,2,>. ` = J" · .;‘ ` ·~ ` . ;*[. H¤..'??%°¥¤.` · ·r·` V Y? 1* J$3eQ2"`<§!·z§ &·'£"“‘g‘ , · ( "Ar J ·_.’ ·` . / - · ' —¤` " —. ' J. »-5 Qi} .·,` Q . `L 7 jx ·-·` . ' 1: E " -- ' ’?§·’ ’€" V ' `»"'?`$*m;?$fC€"l#1‘;¥;L$?é · 4; _· ‘ r» ’ A · · ,·`4 A 4 1_'“·_. ~ _. , Ulu; » ' '[ ‘\ ,1 if » ` fg;} 2 ` ‘ »/ .· ¥‘=·— · · · ·— ‘ . `- 4 ·' · » ¤> ·~ .- wx . ’ " - . — · ` ` »;·,gw; _ · . ·` " V ,;_ a-.; _ `<‘*‘ . ‘ 5* ‘ » » " ,~r r · .>2·' < ·’ **;,;:-3 . .7 L· · » " —‘ I · ~ · ~=é‘ Q- '—`' $11;¤;e; ,1 ~’ ~ ‘ r? ‘ .r._ -. m " · V, . V .' , ‘ *‘ ·Z.Q·¤:"£s-‘:`5·&: 3=’·’ ’=*’* ` ¥é<é». ‘ ·,;;qg.,,;§_ ,v ,, ' ~’ _,·;:_;g$;·4 gpm? ; s;1—r·.—"*t‘=». »,V· . V .; rr’ V -w ·2 .’·V Fi'? · * = — ik ..F:¥’·=" ,» ‘ V ? _; ‘ · gf V -5:::*; . J `·' · , gb; ·· ‘.·;;* $.4, V ,*::x•w\x» , E , ‘ V Z', *"" ? 2* $,3 V- »,;,,· {Q < »,_.;;;; , v_ _ 1 ~·.V , ·¢,~ g - ’-5 Z‘e¥}m _ ¤ ~ . _. ,-, , ,;,» i»<’·.¤_,____!_ · L? we £· ’ · — , *}:4 : V V ‘V’V / " · ?% A id xlsiéxs ,55*; . ` { >'* ` Aww ~!»‘·?` » ? ·` ’ LW, vs Y»§»—2=;&j>% . » ,. — - — ·. . ~* er : .·*· ·= *.¤— :’ ·“ ¤ =:.* J .‘.:=· »~a+·? , M; ¤= w .»~.» rr ., ` . . _: · - » ·. ‘rF§r5} ‘ ’ V ··— xr, 2 T V . ` V · ..V. . . V iw-— ‘ `x sv 2*:*1 * ' { = 5 V . 1;* * T ` f*‘f‘?’i"·7 · A · ' ~-·V if is A , ’? { “ ` ? 1 r *' » A » Eff <— 4T .;·;:,q ~ ,;é._ . ;_,z >r , V · -3-.,; ` ` N::I`;‘—. · [ '·i ` ,_ · . _ _r . -· V —· VVVV ih r-` - T“' ‘ ..4, W · ,VV. .;_ V ».»;;; -; V ·· -» { ; »·.·.»::;;,- VVV ·;. r¤ r xs. ii Q Y — ·· " A ' . f *— , fi cgsgzé ,5= qa; »· — . ·’· * VVVV , · . ~·: ~' ‘i`if· Y V T »i ~ V V ,,5 -22%:*1 ‘· r s ,. " ? ` ‘ ··%)’v · %- I. M V e ;;»g_,. ~»3.,:.`<~, _· gy:. *- "*"=/*" ¢ rlif ev ~`€;z;:q . V ;&= V,—- ,. ·.A,.· .7 · . _ ’F-¢2?;‘i,g;· ::;.*6 S_ ` 4;% V V _ 1};:*% ,' {mf . _; q». ` ,"i- ¤» - ~ 5* V » . V :g_;`* ·» 4 »¤;' — ·. ~: z · .?— ` V; ,, . · , · ; · _ ->_ ,; ";` `" i ' “ ° . gi; I';} _ . " { $4. > { T; T;}. V I it » , . _ H Y" Tm. » `>¥ £E€‘}‘iiEa4 -. ` · MLK:-:» · ~ M ’”'!#‘x.. wi.- ‘ ‘ , ¤·‘i*=€¤ ·=· .1 .. H, 4; , _.,;: , . _, .. ., »_. ¤* ~ », :3;::- \_ 4 ` ·r — ‘ . wv; 2 -1%* ‘ · 1 §$€ €‘z}`;· V.V` ` vin ~“i”rY ` " "` S Y? ‘ ` -*4 EY l -V‘— k = v;»·—;=w.~.;=¤· · ww A ·‘= ‘· K . a» ,>.¤- _= ·; · , ~i· · ¢ ;c:fe<;!»_~,_(—_ V · ·» 4 J;· _ ‘ _ 1, ' _`<__ _ .r . .—» 4 , yn £t`;;;;.; · V e,. 4 J; ».· · ‘ ;_,··: www » — V 1:% M ‘ VF V .==‘ V- ‘ 1 -_ :;·~ 1 5 · ~»;;'¢2= ‘· ,· ’ ‘·,.+w<~¤j `»:.i£.;i€¢1· V — ’€ .:;1 ‘ =. '< :¤·»J‘s * 4 V ;.y.;.¤. r_ _. ,:,J;—~_»_ _ · V _' 3 ; ·· »;,;q.};- .4 · _ ,·;_ »r·;;r:;<¢§¤·, ·:;»»`- ·, _;1·‘:— ‘ ·' , 1 V ··; ,·. H; . ,. , », M .- » ~ , ~~ .— ray, V V V ~~ - V u/-. · {- M-- -· <> - ~ V _ . 1 . M 2. · »_»_ V Y 1- ,.,, , , ~~ _- VM; ·.;*..,g_ ., ,· J}- , ` ‘ ‘ ¤-' r V ·=- V;. `¤.'¢_ V \ · ?»~·; :`,r` T' "Z-G· ·, ` · T 3% 2 z:·g§”$§ V . V "¥:ai$’” . » .4 I ’ _ V V _Q€;:¥§ ‘ . V "ii .5 ,- ::' Z'l` _=i‘£ YY t*·r$r·. ‘Z2*‘i{z;;·;- ` , S · - , _‘ ·-.- . ·. V · ‘ .~ ¤ 2 % . ¢ . »· - .- , ; 7,; V _ wa ._ ; ., , .. · ;q§’%ef—"€¤Z‘g:~· my W m—=$?<1x.¥·". ‘ _ , ~ 1 A A , , - ;;,·~ · M .~ .. yr , ~§¢-·s-,.5,; :,2, -*»»·-¤~. ; y*1:v.;r»! V V V ; . ~ -_ jpg; ,2: 25;- , ?;;,; _= ${,3;, —. -»:»j{·§;:-g r ..;»_>:__ . . . ‘ - V ‘ : Y A ’; ’- » ·· ‘VV‘ `1">’:·%. »V-· f ·· ` T y — EA. J r : ;§;3';_- , ::—_ ‘{_ _· l ·» ·g`* y V _ ""‘ ` V '_ L `i ` ·F'< iii? ` · ~ , Y ,. > ~ 1 ~ ::4 » ’ . w , V °¥;·— ,7 .“.r=¢.’¤;>‘·.§ ·!‘ ' · • . ‘ ‘ $2%:: »#·~ *= .. . · "’ 4- - 2; iii s ' F _ __ _ ' ‘ , ‘ $25;*.7;:?,i=;,]-givi `·`j,¤~, `;c_ - V ~ ° ‘ V ·' V Y i; V ‘ ..’V . Z Jf·Zr€;¥% " ' 4 ’ · ` 4 _ · · ` V < -»{_— 1;;% Ying; .· ‘ ` — V V ' , * ‘ : ‘ . ' - "AJ, V - ` ` ` ` ‘ ` ‘. , , J; (,;.»·;»~.<;;-V .· _ });·.:~ . , · 4 =.~~·?‘¤ Y?":':. E ·&-', 2 -. . Ul i 7; .. ·-;:r~ v?— - 1 , · · ;.·, A __ _*v » {.7 r V V, __ *3 w, *:f_k I $0) ,*5;;*- g-: _` _ fi A ;_`,_;·;¤i;%·?‘2.* -_ ‘ . » *‘ '. ,5; V ‘· ‘ '. · " V * { . ·. Y · W -. :~;:·, 7* ' `· `V ly'=i.:?— - ` ‘ V | V · r' V , »~ I, _·_, ;.~ wav V V " ·H;;’; ’F¤— . “ V . ~ _ ,~. _·, xx, .·..;;-£.¢;..»_·;·5 ~ :.4 .=.¤5z~ · - - ` .~ _;»_ ·,·_ _ .._V ·- -;, · - ` F · {fig? ~ =, ' '· ·?$?~` 1 `F " ·* · - I V···- · j · · — ··VV·,V zi.J*»;v‘:‘1:'<·%r2*·i‘ ·· ` , ·» _! »»:;. ,. . _%»g·s. ‘ T 5 · =- J z ¤ __»_ · 4 - V wz.: >~.~ » · . - , , ·, - · 4 Q. _ 2;., `.‘2¢jg;;;_·i · ,:4 7;- _ ~ .,_ V , ¥z€' .. ~ ’· ` -· · ·~¤.:· ·· ‘ .—2;.::’—’ `·' <_·_ ‘ <- . me V, , ` -`·;#·‘ `·‘-T ' A 4 "1, ` ‘ gf V V ‘= ` Lf I ! g 5 ‘· .= _· V » V V . I 2 I ` 1 Y • · . I ._` * iz. 9 · L ¤ `