Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary, 1862

Part of Smith family papers

V / /Z4/JV / , W / , L 6 V » 7 V. ,4 ’jVV~ ,v V `/ { » , . .» " -{, » M / / /L ‘.’ / /( { n. » { , { / / /¤¢( K {Kg 4 ’//{ ,’ ’ V /2 :4 K V) { 4;/ /.V 4/ ` M. 6/ /P/( /V VV {V /, # .6/_ ; __, 1,/ L/{ 44 M / { {7 » » · { . » , , · _ ‘ . {V, . V` 1//I 4, ·% - , {A /{ _/ y,., ,;7/t ,//{A { , _ _/Z, / I / __ I I _ I I I I //{é{ { A{{» { L , H ml, fm }?$i A/, { A ` · %/>» {77 {DI J xw V 4{{{{ {{ {44, 7 { {V L//$55 , I , { .7; L _ _ _ V _* II II . ,/V 7/ `/ KL fY/ {‘ / {V, { VM /V pg /W//J » EZ ·~&/{ { { ;{V /V/1 K`( Zr v, 4; Ig /» .~{ A ww , J { L ¢ /{ MM »·-,,4*-L Liz , 4//ui, V / , ; I , . » , _ /, ,}/ /4*/ . {_ II /A; ’ /[/4 `/A ; ' [K" /L/;, ékig L/’( { pg /{VQ (QF //{;?,;_ HIVKKVVAV ,._,V ( V V I · ’ /V( ’— J/. ~ ~' ·»’' ` ?» ’ V< "V FV V/%r {J V lr ·{ {//fp · VV; {VV `J/VVV ’/2* Vg ( CV ‘ “€' *,1/ } ~' ~` P? VI / IV) ” /Q/" 4/{VVV /’ V/I Aw FV/`“ ‘*' liVl§ VV \V /7 . X [ VV , { , . V I j/ r{· fx//VI) [yy I// >·5;r / II; ig / 4 (H/( % /,{/V /,%/ ”· · { V‘ VV V;Vr‘ ’ Q‘V~ W ‘ < ’ *4 - V/V;)/‘V}` 4// /‘ /·~ K- {· » {/V /< ,( { { ( ·/ ’ — — ,· V V V// " ‘ ’4 ‘ /VVV//V/?k */(V/ ,{//VF 'V j/ ' V'! ”»V·¤VV ’/ <° ” ’ z ’V V:1»/ >//{ Q / ” {/ * Y .,,, VV . I , VV { , * V' J//17/y *¤ J fel ’VV N L rx {V/{ I .Vr V /./’ ~ , ji · /V(ff {/V ( / _ Iy` { VL f »& V*/ V f f {` /— I, / ’ 4U / w 1 Q {/V YV I; I II I / I/ V I / Ia ’V [ II // I, V /I}/V I )/I,·’ /f*~ I II I I II I/§>i_ _ 4 A I I I, L V. I ri / . . y V/" {V ` ·r .4* ,VV’ _ , { { K / , VY//*{ W7) {V . *’'' 4 ;