Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary, 1862

Part of Smith family papers

.· '·$*—Q 7.- 2 /7 _ I/@7 / V ' V ’ n ,1 / , ,, · _ · _, V1 {V' V, , ;/Y ,/yi/7//A / U f' zz j; V/‘ ~ / xw 4%/ Qxfzqy / / “ /“ ‘ / f A /’/*’ . J */4/ »/ { »”'/ // /6/ . // *4/ ‘ V}%/"r// V /95/ /'/ir »?#» / 1//;%/ V f jf /7//,’/V' K /?; f /"/V) ¤ / V .V/ J / } ° J I /rv/7 /{ Y \ */{ nl r 9/ V7 J // `·/it /,7 . y/,1 / Q / W V VV , , V ‘ A f 5'LM 7 /* ’ C/(47 /7/ V, / /, ,00/ //' /V/// 7 I ,» // 7 7 F ’./V / id "/ V' /, 2 ' /¤ . V , ` M ~ / ~ # if “’ [ ~[’ / I 77/ 27/% ff / 4’ 7 · 4 r V %%/4*17 //< V/ / r · ’ ’ /7//%’M V/V /{#` Uh;/2 ( — Y"` ’/ (/'”7··/”/ */Y' fy V 7/ ·’ ' / _ / » 7 ” K, · . 7 A . · ///‘/'~'· i’L ' V ¤”/;’/»/ //7 V/[ /7: I 7 %// [2// I"`/` /1 CV /' LV, ‘ V·/Vx I ’ / ' "` L' _ / __ · / ro/`744 , /{fd/’ [ r' ( ,· _/ / [Z1 { M _ -/ [V " // /¢ VZV C` ( /, /\ P/7 / } V V " f — V _ )/%`V / V / /' "/'// 64 ix l fr wl, ’ /‘/(_ { / ," ·‘ [ / ( // V, ‘ { pf-. [ `V V /7 V V! I 7 V/ V/{ / ( 7 VV ,-V/V / / V/V L ,V// V / // VV , /, V; { /7//VV ` %V/.{_. V /· V*.»` /7; fr V V/ I/l V/ `/ / fl 7 V ,“ 7// V, V, é / /€ 5, /V { (Z C? VV \ `. / V, . V * V V VVVV V V V( V — V; /6 VVV ~’ / * / / M /*7 ·» A VV M V W M A K /r · r ` » /T/»V~ [ ,/ zi {Q Mw cuz. za ' , / ,7 V/7 / /»" V. __ 7/ ’ {4/ /‘ /V /Z;/V [ ( ,//” 7/ 4. xw , W / / VI y / /4* q / V/( 6/ { V /·//4,;,;; / /7 /’ V 7» MV ` V V J { (I ( ,¤ // V V/ /Z / Vw gfx] V//7 V, ,V , ‘V V//f VVV W A ~ n [ x / » · . ~ V V / V ,, , ,/ Z4 ’ 7///// *’ v/ / /7 4* // /4 f V /’/( ~ ’ LV ,» V V / / V·iV4/ . ·(; V7 ,/ ` ,` · /’ · lx V _ {/é7*` · V ` ,_ /( 9%/V! VA lr / r`// { I , [K'! W/·· I "( " ·/r' 4 /4,,/VA/(’/` [ ,/ J M 4f- _; / ( `· ’/ M0 ’ Y ._ ///;” **/j//V/’/V7A/7{VV KV Kg;/Wy'? V VW/` <} / /`. /7/V //f' _/ y' / V / /VV V,. V,//V Q,/I »V» /V//~ w .· / V / V V /" · · Y _ V . ' I'! I! I' V/ M ’ M /r / Y F V —’ X) ¤ K}! 7’¤ //' , A /‘ / ¢" #4 f/ A · —/ —/ ·‘ {T ’ /’/{ , /4 4/ OV fy j 51 V!} ‘ ~ ‘ ,’ V' / V ,. VV , /‘ ' V V ' V ,,’ /{/Z//z'; // ’ I C // fr /r V / 7 ( // /'%/ f [_ ’/VV z » 7// ,//I » »/fz / Zn - ¢ V] . ` fr // // ` ' ///’H `//I. VV ir J yl/af 1774 4,* 3 '/ ///V’ v! /{ 2 M /@ [ ,V//_· / 1/vii V ‘ V V . V VV,} /, 77 · ' V, V , v_ /,m/< * { 7 / Z V’V· s` W 7/ " N (JF ·/ / /*‘ ’< V//Vc? /V/J7»é(V If /7 { , r , , * _ } · , 4 V,/ [ 2 J V· V, // /4/V` / / , [ V, , // L] { V//· { V, VV· /v/{ V, /V fi; V/VV { ( / 7 T if I 1;· /: Q I .r/Zr'7 » // • V VV x V V,V/{V4; J V ( V· , V ,~i>,,V /4/ fg H x ” V ///444 V ‘%< f 7 / ’ V V 7 · , */4 V/ V, /` V ,V / JV .r V V /1 / , { ( V7 QK J V ,; / ,» V I ,7 V/— V/ ,4// /1 ‘, · ’ 7.. / A / 7 ,»¢* , V ’ \_) 7 / V V- ,’ V J, V, V V Z" V, / [V V VV V/ / {‘; Ly J ( f/ %/I [ / V V,4 V V VVVVV//’/TV V,V V V / / ; ,/V; V ’ /( _/A /{/I { { ¢’ ( V [ ,_/ ,7 ( Q4 V V (/{ ,V . V { V \V , VV 7 V, V V, _' V ,· / · VV/ VV/ _ /_ / NV V)! VVVV·/M K A! V ·V LV { VI} /;*7 V VV; /V V/ VVVVrV' VV V V// (/V {/L' VV V `X , ` / / _ , V ’ I I `xv _ V Q/( 0 ,5 `;_ »· VV V _//· V71/· , V .V, V V/V. ,V/ VV , VVV `·‘ V V V ` ( V V VV / / { V/V V/VV V xl V V VV V , ,(, / `/V1 V V 'LVVV VVIV/Vx VVVA AV? V; Vw { { / VV V V /V/ V /V V V · ’ V V / Vf , ’ 4 ' ' /. ' ” / " ' f ` I W , / ”’ V'¢· V' ~’-V · ) __VV__V ,7 V V_ / It ({7 ,2 V // ’/V,VV _· VV ,/ _,/VV,. / V;V · ; VV4 V`//'VVV/; Vi (VV L ' V';/,V I · / V V / ’V V V] V VI ( V I I V V VV Y V