Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary

Part of Smith family papers

. / A # _ Vw//ezl;/p'/_ . MKTVA L LK! N/W il-.! )//flvg \ 4 L; 2 / lj {li \ J C [Az Mega]?/\\ h[&z z2&O j/@1*:6;% / / 395 my A lb /601wr c/;`v fz k * in /' L% E&4`z~;`t { J?-vu fh fw, /kx, Ohm `//7%*, ( 0)) )}/ld-} ~{/,4U/M `L~ ;/v ..2ZJ1 @47ZZ @213 %? 7/ L U (ik c OM! / I/A /6 /1) 04;; Qlkm,) g0J-z /! /;V;4;;_* 07} if VLH $20 kl/7//f`/QB 4//{`_ /fU [/N/*J"JZ" 7% //i;&/cf<,7?!1Q<) %/ 22; Z%(./ QC- ZM; Z /Z/{1 - 2 {r Z " . /"ztzI Z"i@ za MF Laz.z%Z ;;, ZL Qc/cz F J, A C/Yi/7v Kgij P22 ,4,z /L/%a /&{~}/%*z~ ec /Z//r ju QQ/L: [52554 J 6 z":~e&(, Q "7/E aiu ,@` 1 hx V. _ =/0 i2/L Q; (;`7&7 fQ ff 1, LJYLC- C yl//'Qfzl 421}% 7 .K,4.,} _ {;lJ(k9{,14~gw IF wfw jfz /R1/#,(( LQ {gy/,4;, _ ,*1,; ga 0*2 6 N ;; J @#54 /1% Q /`*7\/rx?4 (i f/n/-{A I { A < <` 0 ],y.,; 1[Q,Z1;,4, Zi`/(~L, Zi ify/(;{g1,,z{1\ /, @1 ji /1} zu /41 EYES ` 4* Xgwmp >4//J I ) uy. Ow Ham Kxzu ;/J`/Wl fI . (F/< ~ wk xl ;LAiw E,<'/wj 7% Yiizk ( / ~ ML zi zig K//My-lj, ,6; _/@.44 Y%J`y,J {Q (K /{//{ J} (Z ,/(1 Z ji &~ J Q /f wz) ( iT zi ,= w k//{ in zh ( VU 4 { /z; A//)A/Q;4 r 4* g E A {51/J ,('];;7| *)? "4j~ Aii V!/Z,/<; ?i ? 06 J {gm/Q /7 .U;< 2 /_,/; I A/r(i , ( py) 4J* {Z r Ja. 6 uv /(Q/( / ., 4 //2, ~\,,~ / ` ' _ , .