Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Diary, 1874

Part of Smith family papers

’ 2 V. Hvyx . _ _i ._ _ · `. · . • · €_\`Y ·\ I \ 1 \ . f z ·; ` `YL