Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Kentucky Alumnus, 1986, no. 1

Part of Kentucky alumnus

" · ` · ` . _ ·1,_·.`;-‘,—f;>‘§ . . . ; ~·· -· • z Ly _ . { ' ` ‘ . · ‘ · 3 · V 4 4 , . #°{`i2.*»*:?Y ... ~-.~;».>;·-`*%'r;»' ’*' ’”~ . V 4 ;Z \ '-' ·' - · { V · 2 . . - ·· . 4 ‘ - · · ’ .*j,.,m·?:f~ _ I Q2. _· _ 4 —»—% »» . - ; » _ - - . _,*·, a: ;s—·F.;€;i;;$;s’:* ·‘ ‘ A . » K e ·_ 4 4 4 · n Aki »Vv. w .. _· : . _» —. Y I , 4 · 'Q'? "" U . r . - ‘ ‘ * —» :_» ; { 4· 2. · _ . _ -_ ‘ * i'- 1 ' 4 V .~_; * —=% 1§·Q;$=¥Ejf* ~ ’ i 4 4 5 » :;].1i 7 · » l 1 ‘ ' ~ FY Q ~ I ¤ ‘ . r_·· . ~ 3- 4 .>‘ ~¤€*‘$*e€c% »€ V , ·*·—·& »·~. M ·» ‘— Yi 1 ~· .· . - ’ 5 ’ ` · .-1 .A-‘ Q.; — ‘—·. —:-M; ' "° »f* %?= q V ’ —·r; ·»i ‘· `” I V ’ *· · ? W ·‘ ‘ii1¥` ’ ~ ` . 2 1 ‘*l` `·Q€.""“ 4 '*'€ Zi · ‘· 4 · " · * ¤ jr - ¤·..; ‘ ~ . · " F'; * ~’*< ·. ‘ ·. ‘· - ` · y'}?-{ *-;*:2 ~~»=··=¤ M » 7 J ! ·- .; v. r ¤ x -:·-.. - ~ z ·» ~ 4 — . · ‘ *· -. V-, ~.»M» vt ‘ Bw · · · ¥' ~ - " . gi} $ s * *4* ‘V-· ——· ·~ . . g I ., ’ *-3-* » ., , . iis? »V»V 4 1 4 4> . ’· EQ . ~ ` . =.> 1-- < ‘ ’ V -V 4 4. Q - · QW t j$f€?l;= ’ E :- Q ’ . I " 4 . 4 J. ». » —:. · .;·'¤-W 4:r gi; Q I ’; L * , S " _ {5y`-Q; g 4 - V —VVV Q __ ` ‘ · I —`VV {T ’ 4 »' ‘· { i' ° iihy ~ .' 2 VV. ’ , 1 I?.-;·L M i VVV. * . { zi { , > · z " i G? V”‘'’ ‘ .· . [ “ ¤,ZeF:‘¤¤i‘·_ 7 r ‘ " ` ‘ ‘ " 1 ‘ i.- J ‘ i ` V.; ‘ · —. .·i"···,·»· Yi '.·, Z··7¥·~,f A 4 L i' . U fi T.? { 4»* ` 1 `. "· Z`, · ` " 4 ·· ‘ - · J ·.‘· — -% 1 : ’L€ 2 QT · ‘ » * V · T ga * vi;}./;·>· i_. -_.v*.:;»· ,· _•; - *;-:9 ; x _ ; _j·· _ L -*1*; ~ ·,._ ,_ j _` L’=J;_ jg; ·r ' ·— · » _ 2, G ·' ‘: , · _ V _· 7. '_ , . ···"?’ . _ . _· » _ ~é—;- ._,_,g,·.r: ·· .·.,;,;;; if ' * gg - L — _ ’; _ , . _1 » _· 4 . .;`_r; _ _ _ sj _ ' ‘· g i qu 3 : : _ ' - j "· #, __ 4 $:.2;; ; - ( " " { Qv *VV‘~·- ‘ vc: 4 EH 4; Ii ·· 3 ~ »i . - G,. V — sf Fr w * ey " 2 c 1 I J~ · ev . ni? f"“ ·— ‘· A · J -`VV sf "% 6 , ` ‘ L ‘ 2 \.» · i _V"> Q: A V ·` V V §V~. * .g " ’ , 5. rg ri Q , ’{ f— r 1 . ` " 'V TH V i Q V é} g 1 _ · ' . 4%}:; _ _, A2'-? , 4 :;J·?_{‘ V tr . ·¢r rm; 1% ‘ » _ · ‘ S ¥ » .4 _ '· ‘ . · 1. ·‘ ·.,' 1 ·'.€ ··" -····S-""' _. * {$1 —2· V- V ;·_ ,,·‘ , 4 ,4 { ag" é *1·; -_ }· " ?__ Z.f»· · ‘ , gn )_4 ..;» -" Q., V >, V 1 5,* · ·· { ‘ : ;.;- V , .»j`__j_.`j;~;t»q>=t·’*3?“—-;·:,;‘__,,,.:e V · ##1 ~ V -¤- · **:4 :*1 5 · . f -*.:2..:; 4 »··‘· 2 V- —-~V ...¢·~?— #3 " — .T¤ Y` . , ’2_, U r ’· * . —. • 1 3;}} V , ¢·· ¤, V . '· L v V .· U 4 ' -. . V · ' ' ’ ; ~ Q · '.,,` .,.·_N_;L;=·-T,~*.; ,, ': '; `_i'$]»Y_ ·_ V _ , F.;4 . -5;. *f v ; ‘ { ° * f · "!"»—"£r·> .- · ;..~ V - *:;»¤’¢-..; ` ‘· li [ . I. --7 'fc 7 *' 1 °.. ' "·—'?;’¥, V . ».T’ "’·· V V ·’·<{%f·¤ €·"’%¤'i'/V ; 4 . ·fié<» ‘ J3. . · - 4 ¤ .. r= . · . ni? _ V .. ` “ L . ·- *1**7 ¢ ]v‘* ¤‘*%~2J .`·V V ·— ,-" V ' 64 — V ., r*i¥??`—i***‘ ’·`·T · V`·‘ €·*· — - · V — · V V V ·· V - » s 7 .. ‘ ’ V VA { ·· 4 ’ . =.. ei —~ "1~`7riJ`· ." ' *¢ ’·`-—. 'L,1 _ 5 Mia: 3 » ¢: if"! _, . ` 4/ V 4 ‘ 5`Z1Y`-":4.,.¥3Q··.·’ ‘ VAV. - . Y- ’ ` ‘ Y E Li'? `:*:`:.¤'Pé=¤ " "·¢-L " . »» `=· { ‘ J · · ‘ ¢ . 5 {F ff" "‘·.·=Q,;Q???”e:=¢Y=:» I -4 ;-rx;.-i·'. ·- · ` , V · `Zi ` .. · ·` A ·; "‘·* " ` " · t' {,_ ; 7 5 7 S · ` -' .»" , ,` ` :4* _,,_ ·VVV ¤ ¢-¢· — {/· ·’·*‘ # ‘ " li · ·-M · — — 5 ? ‘ ’ ‘ "..·· " — -·V‘' **2 A;. · , . _ i ‘ ’"· ...'·—'* I ""` `· < _1 * < ’ '_ { , V * Q_ _);·· ..·; ¢ v,». ··;a— §,.€[_`.E;Q,‘:_.f§’:' " * _ J { . ‘ ,." 4 i S ‘£ _ · · A · W" ' `V · - .- ·. .;»e.. .· A V · »— * g»· * J * . A . V :,4d§.x¤."tr- 1* ·¢~ ,·, - V ~ =-=>~ VV·. V ur _. _;;·.;;\$\_ A _ ` ~F’ V ' { ·r _ · · V A - _ .. _ . }'y·r·Y ;—_; ` · {gk ·» 2-* » V V -r.:_g;{, .‘ . _ ·‘ .» { V ’ , . _ 4 ,. V u ' _ 4 ’• _ ¤ _ .’“‘i... , ·.: _ ___4, ‘ *” ( · · ,. , - . -¢• .- . 4 • },,,M·· .- _,·,.4<* ‘ k . . · “ r - * · .¢ ·5¢—·>"'*;’i~ ’··. ‘» - · L .‘- , ifi; ` :‘:""; V , ‘ ‘ ‘ “` ° ` Y} * - ‘ '¤’ ' { >· - ~ ww ” » K ~ ~ ?·#’ { / J. -> "¥`Q~ j I “_ __ . ·—`_ I :__‘_ (ar" _l · ` -.: ’ _•• ...'~';»`__·V rl-; ·_· { ;h ;__, r//Qin I j ` _ · H ;¤ _ E- ‘· I · V 2;-_’ { f2?•; { `_ .3 :4i; ' ’ __ / ` I, , __ A ’ _';?=·iA@ _ ` Q] ¥? · JB} .·:»& - "jf `. - · [gl" 4 · - V > -‘ V; ·; ‘V‘V · ·::»j¤¤<,¤;-·z¤· · - ,.'. = ‘ ~ ` " , 4 g 1 ` - j _ V · ·· V 2 l , T;. _. ‘_r ' ·_' I i Illflr pi ` ` ` ' ,· ` { , x,} _ J? A I ·. I _.f _ V V-’_¤ u e•__j , I _ ,/H ;E.%—_.z ` { ` ‘ il J5?} ·" I · ` l ' r· ‘ L. ·'; . ` / I 1 I ;T’_€{{f¥? ISC. H2 __ ·%% , >/ f,_,·;:_ Q E »// {N · yay; iqjg ‘."'Z> · fn; lr ' VA y/*§¢-V! ‘ ; L V oe .· 4, _ ;* .· 2 [5 b¢»?P’*={;fj V e V ` ,_ -7, ‘ ·__ .•€?&"' ' ’ ' ' --—- ·—]·' Y- Ti" `;L’}5 · ‘ P · · · ‘· 4. ‘ 4 ' ‘ _, VVV. 4- - ’7"' -·r ( · rf ·—·;;:·’ J -·'·!?‘,' ; » l ;.h"*· " ‘ "`·!' A J . "·’ ‘ ‘ _ · ·. ‘ 2 . —· A ¤ {LP ;•. z _-·- _ Rv- k__`;» 1.. N;} §;_T;¥g- X .4,.l _ ll _ A ,» ._ · I ( . : V ·‘ ·£ · __ ·»¥.,·.,, .4 . 5-.*-· · ~•,•_ ( _ ~: V J . /,-» · . " · ? `V ` *2; —_ _ ·. .=`iZj···:· . ·“‘·‘· »_ ·. · » .. .. L __ " _-; f ’f·· i ' ‘ '·-»‘' -\ 4 Q Y ‘£» Bei? \· ·:.· ‘ ?§TXYf;‘ {N 4;¤<~?··`;""` " 3 I}! f·· ’ ·. :7 2 _ ; l }—»*· x` ` ' g ` I -`...·’ " j gs!} UW ,,._ ' ·.¤" " .g { _ ¤.’, __ _ J, (V gr ~£ K T- , I *5: 1;.;; _;~ _ ,_.~» A S —.~_?_ · ..1,, 4* »1J__? __ ’ O _ . g & _» . · ..·,:_,<,, ,;,. .. -·· .·. _ ,-1* __ L. X ' _ _ ,, Vvyl . . qq _· ll} rE·¥$_v_:~?; - ,&;,.-·•— >» __ \ »..... 4... . · _ I ;·__ _ ._ Ir ; , _ . j; _ ·;,_j{G_4§,_,,,.. ,.A .4. ~; ¤°__;:··i_~`;*.—;___\ _ . _ f___1*:k _ . Af · 1 9 _ `§:¢:;·.,_,.;_ `_ ,. -· **" -...1Sv ‘ ". ’ __ GH"]! E y (__:.._`. \__ _ :1,; , “»b " M ` / ` _ ~?_’ 5 . _ ·<* L;»A' V 4. » I,//I · ` °.’;jT;,f;·.:-__&.». ~g# _.»s‘ _` I _ _ - - _ *•t¤?_ · · J" $;;€;*·r$Z$`5_>é? 32:3:-T;..:· _..= ’ ·`•··’ " 4 ` 9 4 {T" —?;~=?é;-’;‘T 5 ==' 2-· :=‘ .. . . 14 ,_ 5 ‘5~—se·5?$35E~Z·` iz: : .·`§ ~-—¤· V-: :2.. 7;* =-»,’ , _ ‘’‘— ~ , A-az. `°` **’“ S;S;E:E_;S E` E $[34-2 ’ _ ""*· »- » ·s · ' '·-.,_ —-— ¥s\`— ~1 ~'=.£'2g: 1-;:; :2 ;2 ‘: K; Q; .» · I _ ··—~——»§§ ?-— 3;; _ ; ; r;;:‘: L; ; 3; ` Q 9- g J,} ` "•?__ <_»;__·._ In {jg;} ‘ ~ 4.7; *·ru¤;r,_,Z, ) ( - I -_ .- _ .z·~_i`,l· , i €;_,. ,.,.».~»·-~---~ '''' """· ·· ~~··. ·" · I- E"‘:"·". —» —. . .____ } ,.**4 , é Ji V _. _;_ · . · A. .. > - · — `. , E ‘.{;_v;;·;·{;3}jT;j__,, V ~`L*;$.,_____$m.;:.“' Q ; I i . in _ ·- -···. .. -, J; . 4 4 A ·—"'€Z€- ' ' . JE;. ; L: ;` "§;;_z ·..;·2§ ;j"i‘ .» ,1,, c _ - ._ _— . En; < E *L$6 . ` ·.~:»~*·"#°'€zé¤:·¢-*`¢" 1, " Z. ' ‘ · .2 ,.» 4 . ' W..». ~ · ~ ¥»». * vii ~ .. ‘· ~ ~»V. . .. . - · - —» ·’ ix #w .4*· M.-:¤*·* ¤¢:ii?2.z<:‘># ·--· .4 . ` >·r ,. - ‘ · < -# _: #4:* · W5?. ·· J F » ·.·- · _ ~ ' , V (,' . é; ’j‘ ~ _ V ·_ _ , \ M \ · . y 3 . 1 . ~ V -—VA:'l`h. Tr-* tT?;: §_ - ' _ , 2,. =.‘·;;· . "--*4 ‘ ( I { ` · . { , gh . . 4. ta ~ , 4 _ .— · · . 4 a e· *’ 7l”””((y’””””“Y” ¢f¤,;;;:» ;;¤·¤-1- < , · \ . , 4 ~,,___ — ...·..;. T ·‘»;:;p.».,, , V _ ~ ( ` V - _ · - `· \ · ¤· __ *:;§3* °’ v .· ·".` Ti ’ LA N. Z ; ` V __ · -7 ._·4• {,;#U`(;;·;,_., * < C V . _ . · l, _ iu;. ,A . 1- jg; V ‘ I ‘ 1 . "Q · - ` = _ . ' N("m"’N|>l:,u; eg { _ l ir-, ·_ - · ‘ 4 V A. ~ . ·’~.*-J ' ~ , » I ·· ~ .