Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 2 of Kentucky Alumnus, vol. 71, no. 4, Winter 2000

Part of Kentucky alumnus

i .\ { 1, E X r §·‘ s ; * . » _ l ‘ ¤ E. t A ,. , M . ~ ` { _ gy., —|».`§`Z_» · · Wy? u ‘ * _ C | I I s x { |» `— , / » _ O O , , · v· . _ ~ ‘ .._ ’* • A W ’ ati " ’ t 4 • " ' if- — ` ‘ :1. •• , '. ·'E¤ , ,. · °·L‘. .·#r L ‘ g' ` • Z • l°I| • I . · , ‘ ` 7 ’* " ‘\ *:·——`, 7 `r` u ' ' `M 1 X 'r‘ fv V! L I `, "` ·’ `v {7 T7 TRW W ."“_"} /T} "Y,,`W,j”y ·.""\ ,’“¤ ij,/‘ J ~ ‘» · `,’, ~ , Q “ J, f Q_, jg. V', W L ~,;,.··4,V(j,, j~,'{L_'_;~~/`~;., i , , . . ., , - ,,.,,, ., `,.\ `f E-‘ `#.,,, M ,`_`=,., ,A.,<,;{,f» ,`,.j,¢(,, mj`-,] _,"V_,_ QT {1) 1 ~ · ~ ` * ~ ,~ ’, ,~ ~ ~ ., ~,· = · ‘,~ »~;’w’,,i w WIN .,` ~~’~ *-,*1 4.,, .,r~ 4 if F V il _ I V', ` V YN >"{`y 7 'T ,T f7"7T `T " """ ,0 S] ·,· - · \ r,» V ~·~ f. /, _, txw ,r<·~·»·• zjjr ,* ·j¤_‘ ****1 `),,' **··_"‘".·*j$/,-7, ,7 j·.»;_,_ V ·’_· ,` _ »),' `· x — " ·-¤" ,1 ` "7 J/,r` ,L',,·»S;__J'$";··q»· '{,r\fg'fg_` .· ,~ (_ ,· ·‘j m - -~ N \/ ¤.,,_...,,,,,,,, ,7,,.,. ,-qj,," M,,.,_f'j,,