Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

2 > Image 2 of Kentucky Alumnus, vol. 71, no. 4, Winter 2000

Part of Kentucky alumnus

i .\ { 1, E X r s ; * . _ l E. t A ,. , M . ~ ` { _ gy., |.``Z_ Wy? u * _ C | I I s x { | ` , / _ O O , , v . _ ~ .._ * A W ati " t 4 " ' if- ` :1. , '. 'E , ,. L. .#r L g' ` Z lI| I . , ` 7 * " \ *:`, 7 `r` u ' ' `M 1 X 'r fv V! L I `, "` `v {7 T7 TRW W ."_"} /T} "Y,,`W,jy .""\ , ij,/ J ~ `,, ~ , Q J, f Q_, jg. V', W L ~,;,.4,V(j,, j~,'{L_'_;~~/`~;., i , , . . ., , - ,,.,,, ., `,.\ `f E- `#.,,, M ,`_`=,., ,A.,<,;{,f ,`,.j,(,, mj`-,] _,"V_,_ QT {1) 1 ~ ~ ` * ~ ,~ , ,~ ~ ~ ., ~, = ,~ ~;w,,i w WIN .,` ~~~ *-,*1 4.,, .,r~ 4 if F V il _ I V', ` V YN >"{`y 7 'T ,T f7"7T `T " """ ,0 S] , - \ r, V ~~ f. /, _, txw ,r<~ zjjr ,* j_ ****1 `),,' **_"".*j$/,-7, ,7 j.;_,_ V _ ,` _ ),' ` x " -" ,1 ` "7 J/,r` ,L',,S;__J'$";q '{,r\fg'fg_` . ,~ (_ , j m - -~ N \/ .,,_...,,,,,,,, ,7,,.,. ,-qj,," M,,.,_f'j,,