Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

f V V V% { =.t_- :VVV;V-V:.:J`- K. ,.1 V<{V*cEi5&VVi- Ei =AQa{iff.?:Z"{;`V3iQ}Z -qii-V- _Vi fV Q \-_-VV- g1;;?13:;V_V_;;e:.:;VVrVVf._-V-;y;,V;;=V;,-V.f:V`-i~g;2--Y .,=; { ,, 1 V., af-;-V;;= ;- 2: {iz";. V V?i5ii~El,;f-i?;<:V.$-.--ffi-;;iF5+-5Vi-'VE*V:%S`2 :.. ;V'Vrlf,1%."-Vf--:?-Vi :J.,ff ~; :V;; F}- ; A4 ; ij_:}, .;y;_. Vr:,':, , .5;-,-;;{J,_,;;-;,V;Y; , lvl g { .-i:;;-lVV-fV,V-?Q2Vi2V-;i-;<:-J2V-1V-V1-2;.4;-L-if-y.`-`VE;-`t-Lri'f-,--Val_V;:.V-fV~,;,j>;: A ' ; V Vis! *-;-.r;2-v;;i~.[=:>3=V:- = V S; ;VV: ~_ ;.fV:> 1} 33- * 4. ;,.g;3{,--g,gj-_};;_V-TV. -J `-$}..:;i,_i-'-5-5--rV Q_ g_;; EV @;.?*.-sf ~VVVZ ` -. LV if-Qu V - fi -LZV-12<-e,YP, .*55- V2` Q 5}fJ;==iVV1'-2,J V-: vr -ill-V 'V VZ: E13 :VV`" - : VV /, " e ,,- J g i3 V.jVV=`-J=>.--`L`2V V V, .v ' is--V - IV VV, V- _V- l y r?--VV;-?;r ~`.3_,il;_ gg: 5,- - V ` .jrV -, ~g; . . si] VV;V,-l:__>_$ x V ``;.` Vi"`V<2V11V, V- _* V ,, , -=V&V `~ = >V,'=.tLV`: V - ` ':-:-`-'. F: WV ] 1FZt- ' fV-:-V _Q * -,V.Z4--V ii; -'VV"i-IVY .V,= iV`j1iYt}' { V Q`-} ;~ ; =>t V- V' Er" Wg -V if ., "l` ;-2 "A .; L ~ *. V-2=V:.Vf=z;;j*V;Vj*- ~, V ti, I .,% 1--VyVr;V ` , ,-M: -v . ~; ~. s.=~.V;--V;-,;VV:-V -`VY,~ . . -2V V. - _`` V J A ,- -' j Zh 1 rz ~iV Vce~ * V .. 'Z V ' V1` -- V;-VI. , ` W . V " 'v V! cv'.;-4 V J; 2 -V ~V VV gg;-__>* :;=;y__-_, VV V ;:,;;;gywVj_;-.;,-7-V g-V-`Q--_ ._: VF.-,;V*;Vy-.;--2 ,_.` - -5; - yr-} , _ V , V `J.i" " _,_ , V ,V>. 4 .V _ ` _V {i g'; Q ;?V __ V ` -. ;*' _ g-.:5 I V: :2 V3! - 2.2 I- ' . ' V v ? CV -~ V, uV*;=i UV-VJi= 4 -i .Vv V V;is-- V ,_ Inf- V E]__g,Zj; V_v il?-_E_V2 V. ~.V 1- -A-_ V ~V -V if VQV$iFi ` V V . V V ` ` V ~-? _`:."` -VV,V V= VV , V"i: Q V&, . .V ;{ V_ ' z _V ~Z-iV ;-- -,-=Z gi,-2*-5 V. Y V ;*- 5 3;- ,}}:5 2-:,_:_4;,_ 4- .V _ ,, . 4 V ~ V . .,> V: ,-55;; =V; e A,- V VV,j:--:_;_VV.j - -V _; zV_ ; l?;ii,sV_-_gVV.- gi; *-g- j;V jj _v__ 1 __ j ;-VV; i.1; `V-`V . .- _ V, V VV V A V Ax _bVg " ,`1 . .-V.. i_ VV--7x1-u -;:L.-; V- J.;.....- _,.,=...;.,mn.Q.m:1--. . > .. .V ,sagP*g8d I- _ { V