Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

f V V V% { =.“t_- ·‘‘’‘· ¢¢:V‘VV;V-V·:.·:J`¢- ‘· K. ,.1 V<{V·*—cE£i5&VVi- Ei =AQ€a{¥iff.·?·:Z"{·;`§V3‘i§Q}Z’ -qii-V- _V’i fV Q \’-_-VV- g¤1;;?13:§»§;V_¤V_;§;e:»».¢§:;VVrVVf._-V-;y;,·V;—;·=V;,-·V.¤f€:V`-i~g;2--Y .,=‘; { ‘’,, 1 »V.,‘ af-;-V·;;= ;- 2: {iz";. V V?i‘5ii~El,;f-i»?;§’<:€V.$·-.--ffi-;€;iF5+-5Véi-£'V°E’*V:<·eZ= =’· ei} ·"·-’‘ ¤.;J.;·-;§¤]Q .`.»_ »`.*· 9: i§‘*V;- i %€$§Q&;’¥fr-T;¥*;§2`V·=;‘°:V551;"‘V?¤-2 ’~’~ [>’%‘S`2 :.’. ;—V'Vr·lf,1%."-Vf--¤:?-V¥i» :J.·,—ff ··~; :V;;é F}- ; A4 ; ij_:},‘ ¤.·;y»;»_‘. Vr:,':, ,· .5;-,·-;;{J,‘_,;;-;,·V;Y; , lvl g { ·.°-i:;·;‘-l¥VV-fV,V-?Q2Vi¥2V-;i-‘;<:-J2¤V-1V-V1-2;.4·;‘»-L-if-·y·.`-`V‘··E;-`t-L·£r»i'·f-,--Va·l·_·V;:.V-fV~,;,j>;: A é ' ; ·V Vis! *-;-€.¥r;·2-€v»;‘;i~.[’=:>3=“V:- = V· S; ;V§V‘: ~»_·‘· ;.fV:> 1} 33- * 4. ;,.g;3£{,-°-g·,‘gj-_};;_V-TV. ·-J `-$}..·:;i·,¤_i-'-5-5-’-rV Q_ g_;;€ EV ”@;.?*.€§§-sf ~VVVZ ` -. LV if-Qu V - fi -LZV-12<-·e‘,Y“·P€, .*55- V2` Q 5}fJ»;==·i¢VV¥£1'·-2,J V-¢: v’‘r» ’-ill-V 'V VZ: E13 :VV`" - :· ·· VV· ‘/,‘ " e ,,- J g i3 V.jV—V=`-J=>·¢.¢--`L`2V V V, .v·· ' is--V - IV VV, V- _V- l y r?--VV;-?;¢r ·¤~`.3_,il;_ gg: 5,- - V ` .j·r§·V -, ~g; . . si] V§V¥;V,-l‘:__>_$ x V ``;·.` €Vi"`V»<2V11V‘¤, V- ’——_* V ,, , -=V&V `~ »=· >V,'=.tL·V`: V - ` ':’-:-`·€-'.’¤ F: WV ·]· 1F¢Zt’- ' · fV-:-V _Q *»’’ -,V.Z4¤--V ii; -'VV"i-IVY .V,= i’¤V`j·1iYt}' { V Q`-} ;~ ; =>t V- ·V·»' Er" Wg -V if .‘‘‘·, "l`¥ ;-2 "’A .; L ~· *.· V-2=V:.§Vf¤=z€;;j*V;Vj*‘- ~, V ‘ ti, I .,%‘ 1--VyV¤r·;·V ”` , ,-M: -v‘ . ·~; ··~·.— s·.=·~.V·;--V;-,;VV·:-V· -···`VY,~ . . -2V V. - _‘`` V J A ,- -' j Zh 1 rz ~iV Vce·~ *’ V .. 'Z · V ··'‘·’ V1` -- V;-VI. ·, ` W ·. V " '·‘»v V! cv'.;-4 V J; 2 -V ~V VV gg;-__>* :;=;y__-_, VV V ;:,;;;gyw§Vj_;-.;,-7-V g-V-`Q--¤·_ ._: V·F’.-,;V*;Vyé-.;·‘--2 ,——_.` - -5; - yr-} , _ V , ‘V `J.i" " _’,_ , V ,V>. 4 .V _ `· _V {i g'; Q · ·;?V __ V ` -. ;*' _ g-.:5 I V: :2 V3! - 2.2 I- ' .· ’' V’ v ? CV -~ V,— — u·V*;=i ‘ UV-VJi= ··»4 -i·· .Vv V §V€;‘is-’- V ,‘·_ Inf- V E]__g,Zj; ‘V_v il?-_E_V2 V. »~.V 1- -A-_ ·’V‘ ‘¢~V -V if ° VQV$i€Fi ` V V .· V V ` ` V · · ~-? _`:·."` -VV·,V V= VV , V"i: Q ·V&, . —¥ .V ;{ V_·· ' z _V ~Z-iV ;-- -,—-=Z gi,-2*-5 V.»‘ Y ‘ V ;*- 5 3;- ,}}:5 2-‘:,_:_4;,_ 4- .V — _‘ »,¢, . 4 V ~ V . .,·’> V: ,-55;; =V—; e A·,- V VV»,j:-‘-:·_;_V··V.j - ‘ -V _; zV_ ;‘·§ l?;ii,sV_-‘¤_gVV.- gi; *-g- j;V jj _v__ 1 __ j— ;-VV; i.1; `V-`V . .- _ V, V VV V A V Ax _bVg· " · ,`1 . .-V..·‘ ‘i_ VV--7·¤·x1-»·»u -;¤:L.-; V»‘- J.;.....- _,.,=...;.,mn.¢·Q·».m¤:·1¤--. ·. > .. .V ,sag¤P*‘g8d I- _ { V