Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

K1:x1‘1·rrm; x55 i_ ` ———·— —-— #777 —————————-—·——-— rl \! J9 — NI .\ Y, ur:5 ;,. ‘ , liv lnyul In )<,»m‘ hi;;I1¢~#( irIr·:n|:=. l and V _ IV ~ ’0\l." _ ' 1 5 y` ‘ .- - -— , - A ¤.r .· » ». § 4 `, /7 - l ...;‘.:.·‘-- .>·Y- ,4, ,..- ~;,, , ,. 7,*;-.*;.; JL g _ _,, hun. I0 4 . (*3 ; , ,` e er . 1 A · f _ A 5- _E ‘ ij .]0H. [ .,,2, _» g` J ` ,7; 4 ' ` L;¤4r.A A Jr _ if . ;;?&,,,,;,- ·_ _ ¢—~#-’ _ wm-S. ¤=: 4, " ·¤ g wm 1 ¤ ` . 'YI C; z 2 · ~=* — . ,. ·/N - U · < ~ +;%;.9/ ;L‘7{_L<»*-<,q_,¢..> WA "=i~L¤{. —¢/bn · " E —-·#: 3 \\‘¢·¤I. lt: ‘ g 1 Z*‘ I y _ _ _,/· 4 _ _ ¤. =v Y ;‘ c ;;><··-4 fj, ~ ·2·1·;,,&·~—·2·<<;=#¤·, e*¤;?· ‘·~· ;7;=t{»~{¢1 . ’|'hurs. H — — ·. V ` `—~*·"·? —' "T" 9;*:4*-0 =‘··`~,»·—<**’{ 5 3*, Av,. · ». , » / I , '//QZ ,» ' Z; " jr` 1·».» /4% ;»»·jw;_‘-ai 4;-;;z¢,,·;:’ —— » sm. 1¢:,,,~?»»;€·i»;g/_3;; 30 V ‘·* **7 ` V _ » ` V 4 ¤ ; i"V16‘·’ .»Q>='7”·€r - i **7- Q, I -- El1u;;u_;1m~ is g»1w¢—4+rr> im er jgw _0f con;. _J,___ <1m~c.,,·<"’·‘@ ~2»-·.i