Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

K1:x11rrm; x55 i_ ` - #777 -- rl \! J9 NI .\ Y, ur:5 ;,. , liv lnyul In )<,m hi;;I1~#( irIr:n|:=. l and V _ IV ~ 0\l." _ ' 1 5 y` .- - - , - A .r . . 4 `, /7 - l ...;.:.-- .>Y- ,4, ,..- ~;,, , ,. 7,*;-.*;.; JL g _ _,, hun. I0 4 . (*3 ; , ,` e er . 1 A f _ A 5- _E ij .]0H. [ .,,2, _ g` J ` ,7; 4 ' ` L;4r.A A Jr _ if . ;;?&,,,,;,- _ _ ~#- _ wm-S. =: 4, " g wm 1 ` . 'YI C; z 2 ~=* . ,. /N - U < ~ +;%;.9/ ;L7{_L<*-<,q_,..> WA "=i~L{. /bn " E -#: 3 \\I. lt: g 1 Z* I y _ _ _,/ 4 _ _ . =v Y ; c ;;><-4 fj, ~ 21;,,&~2<<;=#, e*;? ~ ;7;=t{~{1 . |'hurs. H . V ` `~*"? ' "T" 9;*:4*-0 =`~,<**{ 5 3*, Av,. . , / I , '//QZ , ' Z; " jr` 1. /4% ;jw;_-ai 4;-;;z,,;: sm. 1:,,,~?;i;g/_3;; 30 V * **7 ` V _ ` V 4 ; i"V16 .Q>='7r - i **7- Q, I -- El1u;;u_;1m~ is g1w4+rr> im er jgw _0f con;. _J,___ <1m~c.,,<"@ ~2-.i