Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

T *7 `=ii*`I&2: < . . .. V. V *:3 kx ;. " -V ;~':. V V V . . I ` ` .'T Z=;;V*+ V W "..` A '.V*=` V. # 5.574 '1_ . V `iV: _ .. ?g;g%i '1 V;`,_y_[V :.__ ;_1;J_..;,;e._;p; . _ . Ji? "i.~i`f= =-::=_.{.@~r~Z'.. * V w m.- V*>.?z.*z:;;ya.. ~.V= . A MV; V irs *=y= ~ _ V. ,;.,.2;;:;;w .:r;;.;,;#wg3y.:;, -,5;.:m. 5:21,,;.* w;:,.i,. VV v`v . . ._ ,:,:h_ .,g_._,z..;. _ V *gygps:qz:.;.g=<:#_.,zf5.;_;.g,;.j~;;gf=;s.r=s..& ; 5 " . {5~ V *ViVV.;`= -V "?: *s$2,.;;.{:,:gEgL:;f4:,Za$g,1:3&=;.g?__...,,,3_.,,..*;_);:{A2!*;~..g*;y:.r;_;__,jEi.g.. v iw., .. . VV ~ 2*i>= Y. ViJ=~r2.=~~.V.. .2 -. _.*.. : Lk ,, .: , .,,y;....~:.'2-.g;., ;&- :"~_.=..~; .. ::*1,,*;-* ~ _.,.' . . 2%;.- F V-; . V -. .V;:;: . ;1v?.;:;.;2,~;;*:3;z;.,=.%,j.,.u2s;.?V;.,_Qy. qa. V ::z ..;i..:;V;,..:=&i$;.:;=a,;;:. wm, ;=.w,;e;. .,: V ,V,; ~ m .*;&t, .+.. ...<.1 .4..,. ;_:s.,y. 4,., . .,,,`/{-_ Vw. ,;~;,;,#.1;g_-.*,,,,- gs?3 ;,2E?<. _&~5; V 1 ... :~ . -;..&.;;ga;==V2;;;m-r.5...; ;._:=..i;2::..:cm.;:;~z;-;;f;::-geir 4.. ~2:~ #2+* . V:F:.~$..E`Qgr>:'qf*1%*:4.1\:r:Mfg.?{Q-lf==*3~*%-*!;*2~Z ;5gi;,5 E==" **9* * V V * wig.: VV V - c ;m;.%_,,;;;.;,.=s..;:,j_;.,, .,__~_. .;&4;.,;,...:;5;;.z- .;q,=; . . 2.,. 5:3,%;,*;., ;j;;-@.2.;__5.,;;_3.J_`;*;.3#. 3..,,1:g;,~;& .::_:Z"*3,.4:,;..;:;;!-',;QV,k Q ;. ,.,.; .; ,;~.,_ &1,_;,_.,H;...`y;:;;:,;:;;:,,;..0 ;,;_;,.:qy.,;?:....;,$`_(?_g;?;;.. ,E._,.;;.; 1 V c. r; . . cg-. , ma- a- #;5;=:~ .;.4 Zj,__;_;1...$. 5 ' *.5.., `.: ;;..;;g5;.;i_u J; - Jie}? V .;.._,.- yiiggq.@J*;:.;=;=~,g,'f;+;;.;;,;:x;.;e $:17% . 1 V s .. *:=; .5;-..;*.. -...,.z f' . ~;,., V*`-V..=:~- j=~ .. B*F..@=; .:f''j:;Zm&.; =_g*?.;,f#;;~ .x.,.,...:,r.a%;x7jz-$.= M, ..,,, ov { 1.. ,,$ -y_..q, M., ,, r. . ; ,,. 7*,,53-,. .$. 1,.* +,4 ~ Vg .;.*4 .,,9;~.I2,g;;:,_`E;.":.6;v.ww.:~:*;a._,;,@1.g$~. ., J;15._,;g;;5v.;*s=jf:. .V VE;} .,d:_,y$i=;3y,==*:F;.-$954-%=>+(; L<*%.:=3g,*3"Sg;;;*,.I V V;1. . . . ;;_.;.fe:.:.=-=i.:~,;5c>4%-c. ,`==?j:-i..;.-=~.:;;; y,*$:V:;, ;.g;.===:=. A V 5:% .{5;w:i??&r$&Zi?*?:*?Y:?=$; QF T? V . ,I,,y. , g_2s::,.1 ::.*33-w:&.;~,~@.g,; ;;:;~_:;zi,.Va4;g.5;>;.;;;.;=*-.sx;=!#: ,e;.-:,7j,: 4 V,. V . V ..4 V ,,;:M. 4;- :J..~z, .~!,,;;--q4~Vr,.,,}wm~;;~,!.+.;:. q, ..,,V-;V;~,.:? , .V . V 2%;* 5**gj{Y"?F=*J&F?V>?*.@3$J{'*;?`$~;s~?3`V:_@ifF# V*i~g.;;:`;3~*$;V` Q, V V 425: ~+#G4.$,y ;;;Z2z-.:.r~;.cV1;s:~s.~, :;f::>as4V.a~.Q.,;;+*-:.~yl;...-=. V 2 .V i. .V=== .. aVw2:V;.w~*=%V2ia*.a&*,+~r*V=% V - . . l .;:5 ., .,.% .. . V V - , ;;x;;,;,1 .,.;...... '.V,}1g;~j_;;,_7 :y,.;.m;.., Th ,.,,;kj_V?; __, ,. _,._. M. eng. :{":~J;_;g,-{*2'V`$*%$g,!,_i*}Yj* ,,;, w:m,;v;= *V.. V V - . L*;;~~ &;;g*?aM 'wg; V g-.,::>Ja=2<3y~;3;3;#:#;g~. $-;.;$=...i;.. .V w V;,.....;,@.># }J$*..:;.;:< _,;s,,;,=;i.:.$_72=_,$...MV-rc. ;-:,,;.., ,. 4,; ::.::~V {WSI; . gj: ..*3;,;;.$;.?.4yg,;.;;::z;Z;,;,g,, ':,;;,;{i:_;;~,: ***1*553;: ,.5. , ; . , . V .:;;?,,>;._. :;:;Z:_gg.r;: ,2,>*;1;.;.;_.F;gV;..; .4;;%: .';Z'5{r;;_'..ZVfV,? - . if .VV V . n . . j 5,:: ;,;,;.&;ji~i;..:z:#5,:s,:;_.:{;" g;;&;=a;i; 3 . ._ .__.,_____ ., ,,,,_:,:(_?y?.''g';4,.,,,i,,_ \_=._;.'_;_;@,..:,m...__g;._.4:; `,,.,_, '_;jw,,,..,]..}.-,_N. hg., yi L .,,_,. _ V - .;~..V -;*:,; .;.;;;_n.3}_:.; :,gw.Z;..:g;#.:-:,{,.x> *.'>".1Yw5,;f$JZ'f... mi .,,,.__gV;_;; .;~ zz :,:~ g!;..*.J:_.,.,_ i;,._;'..v gw . '.~,=,. ..,5,.;rfy!;,:yj*.ng;. .;;.;;;_. ;{n,_:_ , .,,_, INV wl;. L_,g;x;~;1;;.,.i.$..:.jig,Ji.;;,?y,.:. :g._q;,,L_;,i:; C;. ;.;;.;,?;:,=ei{X;,`.;L:'.,;_.. _ 4,- .~_5w_ ,.,.4.. . . ;:g,_ - ay. ,;*' '__v s n ;;;_:;J;.,,.;;;},. .3 ;.g,.; an ,..';1:__; lj;-, V Y *~*J: V.;;.::=:'= . :V*:$S .:.-,w:,,<;.1 SV.;-ii:. . . *V; *2'CV7='. >#'!. .,: `- ;, ii- J. ki!. ` Vt?} pb . QV 3.%.;:;.~;;nv:l![.31,,.;;;2s;;*;:},Q5?,f;.,.3;:1.g;...,,;';_:~=g2;;~.>;;,1.=e;,;a,v__;i2,t:;eii?: 5.;- , _ , V .vjV :q{1 ,;._;j.q_'y,J, ._ _L.,._. .,9_;':!.*'_,; ,,,.{,;.:,_;,;;,; {;gl _..,~{,:y.;g;;j;.7. E,~;Am,_,_ '.*..;< ., J. ug;. v_. mj, uy {,',f,;,;;_,. ,,,;.~___:, ~;.i_,_. _ ,,,,,_r.. ,,:1;. :.,;:,,,.v,,..,`,,.,,,:j<.5;,_,, ,, wm g .' . _'=;!h,c;.: ${,:4`iili:;:L..;,};;>I;;T;;;;5.g;?;;.lf;;z;;_;;;Jci;;j.g:Lg:.&4.,,M.;zl;,5V {V , _ I {wy.;;s_.>;g.=::;;:z:iy1.;;.55.;g,i;e::.,,,g;7.;.;-;;.yi;_;<,;;,p:;&q:.4yy;;.4=g;asa, .. . tg. =<.;;=w,...1ey.y,;_._;yg;~;.r;,: .5-:i;:;.?___;$.;<;Lf,;;;; ;.;;;:.g:y::,;g;,:T;_};...:Z..2, .1.;. 5:: . V .,,.4-_;j,.2;4..;ea:;.;.,;... J....V.g ;;;___;;FVz:-.;.:;.;~:~.y,,:,;1;:=,;._.;$,& we , V ; V . L-eu;...:4::..;x;;,_;:+.%;;>5.',k;;\;2;;z2.=;::.~.,:;;;>;y;S.-:=z.y4$._=, ;;: V 2 " = ..if#5*5;%`V=2=z%=-..r;3V=#v= iw V. ,, ~ V- 4 ; ;_i,{1;_.;_.$:',4,. x,.;;,q,;__ .:;;%9-Xp; ,y.;._'\,;1;:;.' ,;;.b;.:_i,,.,,,;;g;g,;. yy: :1 *;}t;;; ._ 3. , _ ., ._ _ _ ;,,.U;;l,.,5.,_\N .,v.? , 4 ~;<.._;_;;. y1,x mv ,..p,`*\-.,_...,*;~1._,,g.y V., .\ .;V.lV VV, .``_ _ ;..` V * . V V _ *;:5 ;;~..4:Q; _, gyaiy,-93, I 4,Q*'_;,,.;1 4 mj'; _ lg .:.:;.45,,;**- ., :4;;. Q1 : V r i;yyg?; 'q=2i?;.{(}1g;g;;iE.;,:{"?',*g_`1;;<;Eii;};@.d,y?{*....;:E;j:;:.ZV, . ,.;.,_. . Vggw ..;.:y;,,V,;',:,~;;____{3"*iSi;..'_'_ gijeii:.;_,;,;;1;-g._..;;,l,g':;{c,.'y;;.=4,: Q *V-.V Vs . V V :..::5;Z*.:.=s; E+9=z=-&V.>.~.Ve.i .V. . V .T.., .2 _ ;t ,;: V Q. . V%i1$`=~ =s; V z;?;V Egr..:.E1gwg*.$7V_.Zw@;,g;;g.;,-*smgraji. 1; { V ` V, .g..:.;;4,);. . `_;r zE;v;..,{:;..;;. 4 x *>V V V` V L,{_25w.5='1.av. %",4 *:.iTVi.;>::~ z - H; .V.?.?; .. _V L ` ii. wrjy, ` {.5 ` 1_ :::-j.;5&_;E gym, V Vi V . ".a{,3.L,.,4;. . , ; * -. 3, .ngj!}' . .. V ;.,._V;,V-V.]: _... . yr:.} Z . V V .