Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

T *7 `=ii*`I&2·: ·‘<» . .. .. V. V *:3 kx ;.· " · -V ;~':. V V V —·.» . I ° ` ` .·'T‘ Z‘=;;§V’*+ ·V W ".£.` A '.V*=` V. ’ ···‘# 5.574 '1_ . V ‘ ·`iV’: _ .. ?g;g%§i '1 V;`,_y_[V ‘:.__ ;_1;J_..;,;e._;p; . _ . » Ji? "i.§~i`¢f= =-·:·:=»_.{.@£~r~·Z'·.. · ‘* V · w m.- V’*·>.?z£.*§§§z:;;ya.. ~.·V·= . ·A» ’ MV; V irs *‘=»yé“·= ~ ¤ _ V. ,;·.,·.2;;·:;;w ».:r;;.;,;#wg3y.:;, -,5;.:m. 5:21,,;.* w;:,.i···,. VV ·v‘`·v . . ._ ,:,:h_ .,¤g_._,z·..;. _ V ‘ *£gygps:q£z:¤.·;.g=<:#_.,zf5.;_;.g,·;.‘j§~;;gf=;§s.r=s..§& ·; 5 " ‘¢». {5~ V *ViVV.¤’;`= -V "?¤: *s·$‘2,.;§;·.{:,:gEgL:;—·’···f4:,Za”$g·§’,1:3&¤»=§¢;.»g¢?__...¢·»,,,¥3_¢.,·,..*;_);:{A2!*;·~..g*;··¢»y:‘¢.r;£_;_··_,jEi.g.. ‘v· iw., .. . VV ~ 2*i>= Y. ¤V¥i·J¢¢»=~r2».‘=¢~¤~.V.. .2 »-‘. ‘ _.*·.·.. ‘·: Lk ,‘, ·.: , .,····,y;....~:.'2-.g;., ;&- :"~_.=..~;— .. ::*1,,*;-* · ·~ ·_·.,.' • . . 2%;.- F V-; · . V ‘ -. .V—;:;: . ;1v¢§?.;:;§‘•.;2¤,~;;*:3;z¥;.,=.£%,j··.,é.·u2·s;§.¢?V§·;.,_Q¤y. qa. V ::z· ..¢¢;i..:¢;¤V¤;·,..·:·=&·i·$;.:;=a·,;·¤;:. wm, ··»¤·;=·.w,;·e;. ·.,: V ,V,·;’ ~ ··m ¤.·*;¤&t·, .+.. .».·.<.··¤1 .4..,. ;_:s.,y.· 4‘·,., . .·,,,`/{-_ Vw. ,;~;,·;,»#·.·1;’g_‘-·.···*·,,,··,-· · » gs?3 ;·,»2··E?<. »·_£&~5;§ ‘V 1· ·... :‘·~ . -;..·&.·;;ga;==V»2;;¢;m-r.5...; ;._§:¢=¢·..i;2::·¤..:·¤cm¤·.·;:;~»¤z;-;;f;::¤-geir 4.. ~‘2:‘»~ #2+* . V:éF:.~$.·.»Eé`Qgr>:'q·f”‘·*1%*:4.·1¤·¤¤\‘:r·:Mfg.?{Q-l¢·¢f¢=°=*3~*¢%-*é·!;¤*‘€»2·~·Z ;5gi;·,’5»· ‘E==" **9* * V V * wig.: VV V - c ·;»m;.%_,,;;;·.;,.=s..;:,j_;.,, .,__~_. .;&4;é.,;,...:;5;;.·z- .;q,·=;»· . . 2.,. 5:3,%;,*;., ;j;§;-@.2.;__5»¢.,;;_·3‘.J¢_`;······*;.3·#§. §3..,,1éé:g;,·~¢;¥& .::_:Z"*3¤,.4—:,;.§.’;:’;;!-'·,··;QV,k Q ‘ ·;. ,.,·.; .; ,;~.,_ ·&1,_·;,_.,H¤;.¢..`y;:;;»:»,;:;;:,,;..0 ;,;_‘»¤;,.·:qy.,;?:....;,$`»_(?_g;?;;.. ·,E._,·.;;.; 1 V c. r; . . cg-. , ma- ‘a- •#;5;•=’¤:¥~ .;.4 Zj,__··;_;1...··$. 5 ‘·' *.5.., `.»··€: ;;..;;g5·;.;··i_u J; - Jie}? V· ¤.;.._,§.- yiiggq.@J*;§:.;=;=~€,g,·'f;+;·;.·;;·,;¢’:x;.;e $:17% .. 1 V ·s‘ .. *‘:=;¤¤ .5;-..;*.. ¤-...,·.z f' . ~‘;,., V*`-·V»..’¤=:~- j=~ ’ .. · ¥·B*F..@=; .:f¤'¤§·'¤j:;Zm&·¤·.·; =_g*?.;,¢f#·¤·;;~·§£’¤ .x¢.,·.··,...:,r.a%;x—7jz-··’$.=· M, ..,,, ov { 1.. ,»,·$§ -y·_§.¤.q,¢ M., ,,· r. . ; ,,·. 7*,,53-,. .$. 1,.* +,4 ~ Vg .;.*4 ·.,,9;§~.I2€·,g;;:,_`·E;.":‘.·¤£6·;v.ww¤.:~·£:»·*§;a§._,;,@¤1.g·$~··¢. ., J»·;15·._¤,·;g;;5v.;*s=jf:. .·V¥¢ VE;} .,d:_,y$i¤=;3y,==¤·*:F;.-$954-··%=>+(; L<*é%.¤:·=3g,*3"S»g;;;¢¢*,.I V V;1. ‘.·‘ . . ;;·_.;.·fe:.:.·=-=·i¢.:€¢·~¤,·;5c‘>€4%-c. ,`==‘»?j·:-i..;.»¢‘-=~.¤¢·¤·:;§;; y,*§$:§V·:;·, ;.g;».€·¢=é==·:=. · · A ·V 5:% ·.{5·;w:·i§??&r°$&’Z’i?é*?é:*·?’—Y:»?“é=¢»$; QF T? V . ,I,,y. , g_2·s::,.1»· ::.*33-w:&.·;~,~@.g,; ·;;¤:;~_:;zi·§,.Va·4·;g.·5;>;.;¤;;’.;»=*-.sx;=!·#: ,¤e;·§.·-:,7j,: 4 V,. V . V · .··.4 V » ·,,»»;:M·€.·» 4;- ¢:J·..¤~·z—, —.¢·~·!,,;;--q·4~Vr,····.£¤,,}w··m—·~;;~,!§.+·.;:. ·q, ..,,·V-—·;V;~,.:·?‘ , · .V ·. V 2%;* 5*‘*¢··gj{§Y·’¥"·?F=*J&¢éF?·¥£V¥¥·’>?*‘·».@3‘$J·{'*;§é?`$~;··s»~¥»¤¢·?3`V··:_@»ifF# V*i··~g.;’;:`;3~*£$§;V` ‘ Q, V V 425: ~+#G4.$,y ;;·;Z2»z-£·.:.r~·;¢.cV·1é;s¤:~s.~§»é—, :;f:»:>¤a¤s4V.§a~.Q·.,®;;+*-:.~y¢l;§·»...··»-=.»· V· 2 .V — i. .V==·= .. a¢Vw2:V»¢;¤.w~*=%V2ia¤*.a&*,+€~r»¤*V§=·%» V - . . l .;:5 ., .,.% .. . V ° V -¤ , ;;x;;,;,1 .,é.;......· ·'.£€V,}1g·;~j_;;,_7· :y,.;.m;..,» Th ,.,,;k—j_»V?; __, ,. _,._. ·— M. eng. :{":~J;_;g,-€¢’{é*2'V`$*%$g,€!,’_i*}€Yj§* »,,;, ·w:m,;v;= *¢V.—·. ·V V - . L*;§¥;~~ &»;;g·*?aM» 'wég; V g-».,§::>Ja§=2·<3y¤~;3;3;#·:#;g~. »$-··;.;»$·=.·.¢¢.i;.€. .V w— V·;,...¢..¤;,··@.>#· ·}J·$*..:·;·.;:< _,»;s,,¢;»,=··;·i.:.$_72=·_,»$...MV-rc. ;··-·:,,;.¢., ··,. 4,; ··¤·:·:.:·¤:~V {WSI; . gj: ..*3;,;;.$;.?.4y§·g,;.;¤;::z;Z·;,;,g,, ':,;;,;{i:·_·;;~,: ***1*553;: ,.5. ,·» ; . , ·. V .:;;?,,>;._. :;:·;»·Z:_gg.r;:¢ ,2··,>*;1;.;·.;»·_.F;gV;..; .4;;%: ·.';¢Z'5{r;;_§'..ZVfV,’£? - . if .VV ¤ V . n . . j ‘— 5,:: ;,;,;.&;ji¢~i;.¢.:z:»#¢5¢,:s¢,:;_.:‘{€;¥"· g;;&·;=a;·i; 3 . ._ .__.,_____ ., ,,,,_:,¤:(_?y?.'·'g·';4,.,,,i,,_·· \_=._;.'_;_;@,..:,m.’£.“._»_g;._.4:; `,,.,»_, '_;jw,,,..,]..}.-,_N. hg., yi L .,·,_,. _ V - .;~..V -‘·;*:,; .;.;·;;•·¢_n.3}·_:·€»·.; :,·gw.·¢·»Z·;.».:g;#.:-:,{,§¤.x·>· *.'>".1·Yw5,§;·f$JZ£'f... mi ·.,·,,.‘__gV;_;;¤ .;~ zz »:,:~ ··g!;..*.J:_·.,.,_ ·i;,•·.·_;'..¤v gw . '.·~·,=,».» »..,·5,.·;rfy·!;·,:yj*.ng;. .¢;;·.;;;_. •;¢{·n,_:_ , .,,_,· INV wl;. ·L§_,g;xé;~;1;;.,.i.$·.£.:.·jig£,Ji.;»;,?y,.:. :g._£q;,,L_;,i:; C;. ;.;;.;,?;:,=§·e¥‘i{X;,`.;L:'.€,;_..· _ 4,- » .—~_5w_ ,.,.4.. ». ·.· ;¤:g,_ - ay. ,;*' '__v s n ;;;·_:;J;.‘,,.;¤;;},. .3 »;.g,·.; an ,..';1»:·__; lj;-, V Y *’~*J:· ’¤ V.»;;·.::=‘·:'·=·· .· ·:V*:‘$S .:.-,w:,,<;.1· SV.;-ii:. .¤ ·. *V; ‘*2'·CV7=¤'. >#'!·€·. .,: `-’ ·;, ii- J. ki!. `°’ Vt?} pb . QV 3.%.;:;.~;;nv:l·!é[.31,,.é·;;;2s;;*;:}·,Q5»·?§,·f;.,.3;:1.g;...,,;';_:~·=g2;;§~.>;;,1§.=e·;·,;a,v__‘—;i2·,t:;ei§i?:» 5.;- , _ , V .vjV :»q’{1 ,—;._;j.q_»'y,J, .·_ _L.,._. .,9_;•':!.*'_,; ,,,.{,;».:,_;,;;·,; ¤{‘;g‘l ¤_..¤,~{,·:y.;g»·;;j;.7. ·E,»~;Am,_,_• '.‘*..;< ., J. ug;. v_. mj, uy {,'§,f,;§,;;_,. ,,»,;.~___:•, ·~;.i_,»_. _ ,,,,,_r.—. ,,:1;. ·¤:.,;·:,,»,.v,»,..,`,,.,,,:j<.5;,·_,, ,, wm g .' . ’ _'=·;!·h,§§c;.·§:¢‘¤ ${,:4`iili:§;:L¤..·;,};;>I;§;T;;;;5.·g;é?;;.lf;;z;;_;¤;;Jcéi;;j.g:Lg:.&4.,,M.£;zl;·,5V» {V , ‘ · _ I {wy.;;s_—.>¤;g.=::;;:z:iy1.;;·.55.·;g,i;e::§.»»,,,g;·7.;.;-;;.yi;_;<,;;,p:;&¢q:§.4yy¤;»;¤·.4§=g;asa, ... —. tg. =<·.;;=w,...1e»y.y,;_._·;·yég;~;.·r;‘,: .5-·:i;:·;—·.?___;»·$.;<;Lf,;;;;· ;.;;;:·.g:·y::»,;g·;,·¤:T;_·}»;..».:Z.·.2,·· .1.;. 5:: . V .,,.4-_;j·,.2;4..;¤ea:;·¢.;.,;... ·J..·.··.V.»¤g ;·;;___;;FVz:-.;.¢:·;.;»~:~.y,,:,;1;·:·=·,;._.;$,& we , V ; · V . L-eu;‘...:4::..;x···;;,§_;:»+¤.%;;>5»·.'·,·k;;\;·2;;z¤·¤é2.=¤;§:—:.~.,»:;;;>;y;S.-·:=z§.y·4»$¢._=¢, ;;¢:¢» V 2 " = ..if#5*5;%`V=2·=z%··=-..§§»¢¤r¢;»3»V=#v= iw V. ,, ~ V- 4 ; ;_i,{1;_.;_‘.·$:•'•,4,.· x,‘.;;,q,;__ .:;;%9-Xp; ,‘y·.;.£··_'\,;1•;:;.' ,;;.b;.:¢_i»§··,,·».,,,;·;g;g,;. yy: :1 *;}¤t;;; ‘·._ 3. , _ ., ._ _ _ ;,»,.U;‘;l·,.‘··,5.,_\N ·.,v·.·?· , 4 ~;<..·¤_;_;;·¤. y1,•»·x mv ,..p,`*§\-.,_...,·*·;~1._,,‘€g·.y·» V·.,» .»\· .;V.»lV VV, .``_ _ ¢;..` V *· . V V _ *;:5 ;;~¢..4:Q£; _, gyaiy,-93, I 4·,Q*'···_;,,.;1 4 mj'; _ lg .:.:;.45,,;**- ., :4;;. Q1 :· V r ’ ·i;‘yy·g?;‘ '§q=·2i?;¥.{(}1g;g;;i—»E.;,:‘·{§"?',*g_`°·1;;<;Eii;}£;@».’·§d,y·¢?{§*..°..;‘:E;j:;·¢:.ZV, .. · ,.·;.,_. . Vggw ..;.:y;,,V,;',:,~»;;____{3·"*iSi;..'€_'_ gijeii:.;_,·;‘,;;1;-g._..;;°,l,g':;»{•¢c·,.'y;·;.=4,: Q ·· *V-.V Vs . V— V —:..::5;Z‘¤·*¤.:.=s¤; E+9=zé=·¥’-¤¢¤&··V·¤¢».>·.~¤é¤.¢Ve.i ·‘·.V. ·. V .T.., .2 _· ;t ,;: ·V Q. . V%¢i1$`=~ =—¤s;»” ‘ V ·z;¥§?§;·V· Egr·..:.E1gwg*·‘.$·7V¢_’.Zw@;,g;·;g.;§,-§·*smgraji. ¤1‘; { V `· V, .·¤g.¤·.:.;;·4,);§. . `_;·r ”z¥E;v;·.·.,{:•;..;;.€· 4 x *>V V V` V —L,{_25w.5=·'1.a‘¤v. ‘ %·",4· · *‘:.iTV‘€—i.;>:¤:~ z· - ‘ H; .V.?·.?; .. _V— L ` ii. wrjy, ` {.5 ` 1_ ·:::-j.;¤5&€_;E gym, V Vi V . ".a{,3.L,.,4;.‘ . · —’, ; * -. 3, .ngj»!}' ». .. V »;.,._V;,V-V.]: _... . yr:.} Z . V V .