Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

L" . • F Umversnty of Kentucky ·I I nANnn00x I V {I .2 E } ‘ CUMPLIMENTS 0F Y. M. C. A. . i. I . I. AND I Y. W. C. A. 2T I ... V . Liditor-in-Chief Q .I. STERLING TO\\’LES v_ -• .\s: 1 A L ` ;