Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

11 ` ¥` 1{1-.w*1*1·11;1* 11.1x111111111; 35 .. 1 ..._.-.` L THE (‘1\l§IN1GT I 1, ll1=11ti1111 11:1s h01·11 111:11111 of 11111 1`:1hi111·1 in 1. 1 sg·\*<—1·:1l ]}1'l\'<‘S. 'l`l11· <‘;1l1i1*11~1 is tho 1·x1·1·111i1*1~ :1 11 1111111* nt this 01·;*:111iz:11i1111 cl111s1·11 hy thc 1- l‘1·1—:1~1*s :11111 wives of the p1*111`css111’s. They ’ "’* :11·r~ 1111 11111 1111:11*11 111*11 1*1-111*5. Tho lll'Cl`1'L1J(!l'5 j . this 3*11:11* \\'1'I'(!Z Mrs. G1»111·g1· Robert. pros- ' 1 i¤1f‘111§ Mrs. 12111*11, Mrs. D:1111z11-1*, Mrs. 1 1 )l1:\`0y, Miss Bl:1111li11g, 11155 Ei1·l11·ll1c1*g1·1* 1 r. 1-1111 Miss ]1(‘14LlUQ`11111l, A1 1l1c:<1~ _i1»i111 111c-1·t- ings tht: 1»1*nhl01115 111 tht: :1ss111·i:1ti1111 :11111 1 l 1111- usimpus :11*0 1lisc11ss1¤1l. = " 11- Each C':1hi111~t [X11`] is ('112\11`l1](Ill of :1 1-11111- = 11- 1} 111i111—1> for (‘2L1'l`)'1l1§` out 11cfi11i11: ]l1i1l1S, Sho Z .\`. 1:1 :1:=sist1s11 hy :1. 1·1>mmi11111·. Any girl 11*1111 is Y 111 : D1\l`11L'l\1Ill`1}’ i11t1·1*1·stc11 i11 :1111* hr:1111·h <11' 1111- 11- ` 11*111*1; 111:13* svc thc 1;h:1i1*111:111 of 111:11 1-11111— ip * 11111t1~1· if sha wishes to help. '1`hc Czibinct is 1·1>111{10:<1·11 of 1111- [11111111*- 1 .1. 1 M1 1 **1 1‘1*1~si11c·11t .,.......... 1”1*:1111·1·s ]*`i17l<1 (`1\1l‘l`l1&ll1 1 * \'i1·0-l‘1*csi1l1~111 ......... .. ..... T11111is1· I·2111·l yil 'l`1*1>:1s<111*1·1* ................. , ..., F1‘z1111;1·s Loo 111` >| 1`111l1—1·p;1*:11111:111: l:·—11. ..,.. ll:11·110llc F·l‘1l?l1(1(‘11(‘ 1 ml *1 1'h. $111-1:11 1‘11111111i111—··. .... 11:11*;;:11*et (`11111hs . 11·. _ 1‘l1. 1‘1‘11g1*:1111 1`<1111‘ ..,,... 1`111l1c-1*11112 1~Zi111·110l111· ` 1111 1‘l1. '1`ll\\'l\ Girls ......,.. l1Jl1`}` 1.11111512 N111*111:111 111 1~ 1`h. \\'11r111‘sl1i11 ...,.. .11111ith Y1111gbl111, 1 \._ 1( ¤‘h. ]1(‘1l11ICl'S1‘|1}} ..........., lleth I’I\l<1111•}StO1] _ 1-% 1‘h. l’11st1·1· 1‘11111111i111·1~ .,........ I1Ut'111(' Hush [ 1,-. JV r`l1. l·`i11:1111·11 (,4\\1llll1111<“(‘.A1JlI'}` Agnes Gf\l`L1OTl ' ` Ch, 1*11L1li1·i1y ......_.,., 11:11*1* Louise llztsscr 1