Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

A , ` l ' J " ` . - J e ! ’ENTUCKY Hnumooxc 1 T 4 V F l V ` 1 \ A 1 _ T ` V ,~ ?'i`; I V 1 » §‘ i ‘ . V ¥,` » L § »: · ¤;;:j\ Y V .—v» L, » , Q 1 , . { ", . , I ; .E `. ,» \ AM / V l.; ! 6 ° » ·’ E * ' ‘r K" WY U . i ;. } ' ’ 4 Z ` 4;* » J _ Jj :; _. ` ' ` . i ; y V \/ j · . . ZM .>‘·;..,_;.:· . i # . { i E ‘ MY" ‘ ’ ~ 7 ;_` {tr .· V ;_ / V fr _ S 2 _? ” .w“ ~ I {*7/~ ` , 1 I V ig / ¥€’ _ ; ff“~:§a;;_V I ‘ -· , i., 1 < ‘ , x i / 2+ PRES. McvEY L ;· Y {