Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

A , ` l ' J " ` . - J e ! ENTUCKY Hnumooxc 1 T 4 V F l V ` 1 \ A 1 _ T ` V ,~ ?'i`; I V 1 i . V ,` L : ;;:j\ Y V .v L, , Q 1 , . { ", . , I ; .E `. , \ AM / V l.; ! 6 E * ' r K" WY U . i ;. } ' 4 Z ` 4;* J _ Jj :; _. ` ' ` . i ; y V \/ j . . ZM .>;..,_;.: . i # . { i E MY" ~ 7 ;_` {tr . V ;_ / V fr _ S 2 _? .w ~ I {*7/~ ` , 1 I V ig / _ ; ff~:a;;_V I - , i., 1 < , x i / 2+ PRES. McvEY L ; Y {