Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary, 1925

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

1 1 7-* I{1.x11 1‘1\\‘ 1[.\N111:·1111; I1‘R.\’l`l·1RN{TIES ` .\I]>l1i1 Y}1111111111 1l1111 <_.\;:,1,.f§T»I ,\y11-s1`111·11 1‘I. ` 1\11111a Sigma 1*111 ..4,....,... 21S So. 1,111111 .\11111a ’I`:1u ()1\1\,'§1l, , 4....... ...2351 S11. l1im<· 121-1111, (*111 ,..,..,.... . ...4..., 2S·l S11. 1.i1111> Iiwlia 'I‘au DCIKII. , ....... , ..... 277 S0, 1.11111- - 1 j '.1`1`i:111g1c ...,..,. 1¥‘111·1—sL ]`il1'1(. 1'l11<111cs ,·\11¤1. 1 ].<11·:1l Z <‘11i Sigma ,\11111a ,..,.. ..5130 1r1:11·1·i»<1»11 Aw. y . Siglllil. Uciia i·}]1sil<111 .......... 293 Sn, 1,111111 Q Alpha (}I`L1]'lll12l 1·]]»si11111 ........ 225 S11. T,i1111~ . S()RORI'l`lI·}S .` A11111;1. 1)c1t:1. ’[‘l1l‘UL .\1]111:1. (i111!1]\li\ ]w(‘11.Il ....,... 2011 S11. 1111111- Q · .-\1]111a Xi D1·11;1. ......,,....., 2113 S11. 11i111‘1~ , F`hi O111r—g‘:1. . .......... , ....., 212 S11, 11i1111· Q 1{a]>p:L Dcitn .,............ 1:10 ii', ]]ElX\\'("I1 · ; 1(:1m1a1{:1pp:1 l'i:1111111:1 ..... 117 H. N1:1x11·1·11 1 · T1<—1t:1. Dcltu 111:11:1 ........ 207 E, Aluxwvll { ` 171-11:1. Zeta ..... . ..,.,...,.... 110 IC. High { Zvta '1`.lll .\1|111:1 ........,... 201, 1·I. A1:1xx1‘1-11 1 _ I10<·ul SllI`l{.\l{\` 1 .\11111:1 11011:1 Sigma 1,111111·11:11is111¤. 1<:1ppa _D(*]121, Pi 1'1·]·1111·;11i1»111. Sigum. RI111 (Mining ;111<1 ]1C12\l1111';;§`1. V 1‘11i ]·]psi1<111 O111‘1·i1-1111 (111111111 1·I1-111111111i1·:<1. Alpha 1‘11i Si;.:111a ((r"l•·11\i$11`)'1. I .\1111111. %1·t:1 (i\;;1‘i1:1111111··~1. | >7i;§111:1 l'1»s·i11111 (Ti1111111·.11‘y 1.i11·1‘111`) 1_