Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

1 1 7-* I{1.x11 11\\ 1[.\N111:1111; I1R.\l`l1RN{TIES ` .\I]>l1i1 Y}1111111111 1l1111 <_.\;:,1,.fTI ,\y11-s1`11111 1I. ` 1\11111a Sigma 1*111 ..4,....,... 21S So. 1,111111 .\11111a I`:1u ()1\1\,'1l, , 4....... ...2351 S11. l1im< 121-1111, (*111 ,..,..,.... . ...4..., 2Sl S11. 1.i1111> Iiwlia 'Iau DCIKII. , ....... , ..... 277 S0, 1.11111- - 1 j '.1`1`i:111g1c ...,..,. 11111sL ]`il1'1(. 1'l11<111cs ,\111. 1 ].<11:1l Z <11i Sigma ,\11111a ,..,.. ..5130 1r1:111i<111 Aw. y . Siglllil. Uciia i}]1sil<111 .......... 293 Sn, 1,111111 Q Alpha (}I`L1]'lll12l 1]]si11111 ........ 225 S11. T,i1111~ . S()RORI'l`lI}S .` A11111;1. 1)c1t:1. [l1lUL .\1]111:1. (i111!1]\li\ ]w(11.Il ....,... 2011 S11. 1111111- Q .-\1]111a Xi D111;1. ......,,....., 2113 S11. 11i1111~ , F`hi O111rg:1. . .......... , ....., 212 S11, 11i1111 Q 1{a]>p:L Dcitn .,............ 1:10 ii', ]]ElX\\'("I1 ; 1(:1m1a1{:1pp:1 l'i:1111111:1 ..... 117 H. N1:1x11111 1 T1<1t:1. Dcltu 111:11:1 ........ 207 E, Aluxwvll { ` 171-11:1. Zeta ..... . ..,.,...,.... 110 IC. High { Zvta '1`.lll .\1|111:1 ........,... 201, 1I. A1:1xx11-11 1 _ I10
    l{.\l{\` 1 .\11111:1 11011:1 Sigma 1,11111111:11is111. 1<:1ppa _D(*]121, Pi 1'1]1111;11i1111. Sigum. RI111 (Mining ;111<1 ]1C12\l1111';;`1. V 111i ]]psi1<111 O1111i1-1111 (111111111 1I1-111111111i1:<1. Alpha 111i Si;.:111a ((r"l11\i$11`)'1. I .\1111111. %1t:1 (i\;;1i1:1111111~1. | >7i;111:1 l'1si11111 (Ti1111111.11y 1.i111111`) 1_