Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

Part of Otis Prather University of Kentucky Varsity Handbook student diary

N1 ` l1:N11:1 i _ = :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;_ _:::::f:: :1:1:1:.-.;i ,2 .;`:Zr]i. I giEgigigigigigigi5E;5;;E;E;:;;,:35;E;Eg== -_;_;giQfiii?ig;g;;;;-:;:;:;:;:;E;E;i;E;E . 1 -`:.. iii?$*s2i;i: =: . : - :Q:j..;;g$g;;5ig;ggE;;:$: :ggi*' ij y i::::::Q:Q:Q::::;:=;3;::;;. .::iri:i::::: ,.-* _.;:::::::iSE1:f:iE5 Z,- : zi:::::::;;:;;;;;;;E;;;g;g;;; ::;:::1 " _:;.;;g;;;tEg;i::$::::::: . 1 $$i?2i22?$ii?&i5i2$i2??$E;E;&522i2;= ~ =2:$?= =" ..;c2izi2E25s#253:22;2525;:25;?22E : SS25252%2%2%s5zizs%2sz;izisS;5;%% sf2i2?2i2F22?2?s=?= = ...: ;:zi2Sz52SaizzS;i%&2i&iiiff22%? y %EE=E1E=?=E=E=E=S=EEEEEl=: 5`ii* i .-:rz=E=E==5==5==22=2=2=2522i2%2Ez52E;5;?;izi;5;i;?;ii; I, it : $E;E;E;E;E;E;;Zggii;E;i;i==`; _.;:;i;i;E3i;E;5525E5E555Egigicigizigicigici;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;55: gi F5??2s2i2525z5;:25;:;;5zi`5;_ ` .z:2525zisi2%;SsS;5;i;5;i;zE;Eaiziiig&2;22;;2;2&22z2a;izzi =: : {T - 2*55:-zi:::;:;:::i:1; ,.5;;=;:;:;:;:;:;:::::::;:gag;}:;;g;1;g;;;r;:;:;:;2;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:-:;:;;:1 - W :;::;:g;:.;;;;{;g;{;g;g;g;g;5;:;;;:;:;:;:;:5;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::Q::Q:fi:Q:Q:}:::5;;;;:;:;:;:;:;: VQ. I ` 1-Z-Z-i22~Z-I : .:-::;;;;:;::i;:~;S;i;2;Z:1;l:i;;5:5:3:I:15:1:1:1:i;1:Z:Z:Z;h2:I~&Z-hk:+2;;-::&:-g:<$::ki;# ? " * 3:: I COACH MURPHY T Ei" ` IIIIIIIllllIIIIInlllIlllllnhllllllllllllllIIIIIIIIlllIIIllllllllllllllllllllllllIIIIHIHIIIIIIIIIIHI _ fi V _5 (