Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

[148] > Image [148] of Minutes of the University of Kentucky Board of Trustees, 1983-01-jan25-ec.

Part of Minutes of the University of Kentucky Board of Trustees

000000 O N N 0 - - ,-- -4i -4N N C14N N D a00 C0 aD co \s r- Or OD Nl 0 NCOND 0 N --4 N N 00 -4I -4 -4 I-4 I-4 I- ) 0\ 0 nONI 0 r 1-4 tN N N _ O co --O H Z Ns N CN 1 i_-- a C C C C L C C LL LL- LL LL- LAU- LLLL 4-) -W C C a) a) E E 'O -4-- 4 C LO V) D CC CD E 00 0)) '-4 $-4 2 F C.) CU Co 0 0.0 0. a.0) E E X EEX a ) CD ) a) 4 L4 Li. 0)0)0)D 4 _ .'-4 4-)14-)4- Yl _ 4-) 4-) 4- 4- 4-) 4-) C C C C C C 0a) a) 0 a) a) 4- 4 C 4-) - 4-W 4-) 0 Mn( D wn 0 en 0 .) 0) IL 0) 0) 0) 0) 0 i C CO 4 C C C C 4- 4- Ei 4-~ 4- 4- : sC h- k h- h4 -4-4..4-44 -4.-. F-4 4- 4-) 4-) QCLQQ) -)4- 00,00000 E E x E E E E CU (D) a) Q) Q) -4- W - 4-4 4- 4- 4D I U U U C.) U U U o L) C) C) o C) Q LO (0 U) CU .0 -4 Co 4-) 0 . -_ _ 0 0 0 0 0N 0 00 0 (N 0 - 4 - 4 0 0 U) 4-' CU 0.0 E -- CZ a- 00 Oc O~ o rs n - ^ OD4 NO 00CN CD 0 D 0 0 00 00 a 00O _~cl 0 N O CN-4 0 0 q 0 0 0 \C: I 0 -4i --41 0 n 1 I ~ 1- -~ ,-I r0 CC o 1 n ta'1pt OCD C 4D u P QA (n D n Q) CD o.- E 4- 0 Q) 2 Z 4. C N 0 4) CC) cc - U ^ D V) 0 ED 0 0.0 U C) O 4D . U C 4-) CD i-I 0) C 0) Q) Q) U) ,0 m X'o 0 x 0 U) LI) 4-) D -O --' 4-) 0 U U) C fs 0) Li 4D) 4- 0 --i C C 0 t E X 4- 0 U) U) C 0 ) 4-) . - 4) f-i C 0 CL. 0 a- 000 O I 0 N 0 0- 0 UN- 0)- Z: U- -i 00 N -_ C C C 11- LL- LL 0 COl 0 U) a) -4 Co U) 1-4 co .4-)~ 0 4-) 4J.-) C C C E E E o 4W 4- 4- 0 a) aU) n E 0 ' ~ ~ 0 C Co Co 0 0 O D E E E X 4-) 4- 0)0)0)0) ..'-H..-I - 4- ) 4-. 4-) 4-) * UU UU Cn L) L) U U a) I u) 'C LI ZIC [LI- Z Ln D 0 -H CD 0 0 N1 0 0D N 00 n n U- 04 1-- a-, i I Io (/) m U- i 0 N 0 -4 N -4