Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

[149] > Image [149] of Minutes of the University of Kentucky Board of Trustees, 1983-01-jan25-ec.

Part of Minutes of the University of Kentucky Board of Trustees

000O000000)0 Ur) 0000000000001O 4.a co COOOOO OoOOOO c~i_ 000000000000 ES D 0 ut\ N r- L _\ IL 1- o 0 0 Ci Lfl\ ) (NN CNN CNN N N N 0 0 cr \10 o N - n uC a u-- - r N c r SCD 0 N 0 0 O0 0N 0 - - coD rlrs ODo o\o 0c N CI mEL b iL-I-I -4 -i LL LL LL LL LL LL ILL LL L L LIE 4J 4-) 4J -W 4U -W 4-) 4- E E E E E E E E 4J 4J 4-- 4J - 4J 4- 4J oomoocoo U) U) LI) tn ) U) enu) U Wa) Q-)U ) U) U -' I- - I - - - 4- 4-4-' 4- 4-' CD CU CL C U )Ua)UQ) E E E 4i 4W4-4 (I) U) U)n ) a) a) C) 4- F--4 -4 1 1 1 1 1 1 s: 1 1 1 1 F-4&4~4~-41~ 64 ~W 64 -41-- CQ coc c c w CO mCu h4 Pi $ h 4 1 h h-4 WI t4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OL aa a l C aCa o. aL aL E E E E E E E E ER E E E w wD Lw w C) L) o w aw D w) w - --H -H *H -4 4-'4-4-4-44-' 4-J .H U )u U ) U) ) -4---H 4 _ a) 0 0 00 0 0 LI) UL)C U .L) U ) a) U) .-q --4 -,I 4- 4-' 4-' C) U C IH _-i - -4 -4 -n - -4 C., C. U . -.- -H 4-'-' 4-' (D CD a) ,-4 - -4 -4 -4-4H CL) L.) L-) (4.U) 0C)C) o 0 0 0 0 C 0. 0 Z Ln ~-4 000000 000 000000000o 000000000 Nl ~ l HU~-1-IONll\D~ Ln N~ r-~Ln-. - a) OC) O ) CD O CD CU 0 00C CO C ON -4O- m c 0 0 c OH OON 4-' -'- 'Hy c ) n a LL S-,4L CD CU E W co C CD O 4D aM C C _O a Oa) Q' 1 4' LU) (o E -0 Li. 4-' 0: C O 00 -4-4 0 -~ LI) -z U) ) -4 QE 0 4D 1- z o 0 0 N-4 cK l g. I 0 0 0 0 0~ 0 U) a) -4 CO U) -4i co 0 U) U) U) Co C- D4 Cu 0 4D 4 4 LL- LL IL Cu CD C FE E E 4-) 4- 4- U) U) UJ C CD CD $41.4 1-4 co co co F-4-4 1 $-4 0 h h C0. a a E E E GJa) (U( a) a) Q 4i 4i 4i IU L) C 'H CD-C D 00 n OU U L U) 1. CO $-4 U) O ) G) h ) . co Ca Z U1 0 0 0 CD 0 O O _ CN - 4