Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky Alumnus, 1989, no. 4

Part of Kentucky alumnus

. 4 , - _ _ -4.--sw?f% iVVV:..Z,gE*4 V 4 V . ;-.- sa -4 43;.4.,v- $=41w,-;;%34:>m., =1-sri g::. *1-i-,32%. V4 4 V " ., . . . JV V nw-= ?4,**4 . , *- 4*-EVVV V V? ,..:5 ,iV%> >,j=-4`,-' =~.4 ,3-~; - 4V 4. VV V} - .11., V , lr r 4; Z>-44- f-. .- . 4. V .4 - ;.;1--:4 4 ==- 4- __., Vc- "*"`4 ` . - 4 V .,2,;.*:-1VT- '; 1;*; - m;>5,#5, V s, . 4, ~>t . ,44 4* _.~=~,:'<.44. . -. ,4 ., Q ,_ . _ . %,<-4:I,4.4; ,4:,,- ,4. .;`q~4 4 , , 4 . _ . 4: ; 3 4-..*,;. ;=, - ___,.,~ 4 V 4 4 . - .4--_._,-,~~..; -1\.4 { . =:V. e<,> ;;V 4. `= 4. v VVV.V* .. -y Y- Z=...=' !V.; 'V :.V .1 , 4 . V V 4V V4 ,4 `# .'-v"T .` 4 - . V 4 .. 4 -44. VV VV &j_.f,P; V j s` V- 4 ,- ..4 I , *2 E 4 . - 4 V, _, 4- V V :; 4';,j$;V ,-V:.`;-V1,_ ' @3;* ,.`-.~: V _ ;-L-Ti--` ?.,`4},V*{; 4 4 .\ .;_- ,, 4. 4,, ,_.V , `-,; #4 V. V ' V, -V V V_ , .V V ,__z~;-{xv-`~,`:;.Q;,- :*;;*2. 4 V _V g;g;;g;%4.4 icy ?;.:_V;;,_ _:V-yy Z J, g V 1%: 4f},~;;,:4_,f;$gV._ VV - V -4 V -- ,_ . ,V _j_,.-44 _ ;__ .;;V4 _4 4 V . -4 ,,V.1:.,,.2 _.44_V*;,-:=-4 V: 44 ._ 4 -,-- {2; 4;.:::.;>r1;- Mr < V VV .4- 4- V3- .4_4V;.4.;.,4-,=.-V V ., "- ,.,.-yw4?V_'7'F,.,<4,3,-t--T.=S. V , 1,;;,4 4 ~-- .:..-.2-1 V 44.;:>~V2V" 4 . 4 .; "4= .. n. ri 4 '%.<;.. qfxi . ,.._IVL . .e;;Pi*F- 4 gi? 4Vj . 4 . =_ : . - 4 V ..,1 .-. e;= VV ~;V _=` q -- .-4 4;-*4 ~- ; ?C?: ; - V2 .- K3??_F-ei,;V> V1$,j;.4 4.--4-,,-g.; .44;:. -4 >4, 4 -u,*44-e, -- . ,. ... , . , . 4 4 :_; -, $.-.,,4,.-, 4,- F- V4;4,~- : -- . .;-44 4;-.4-, ._ 4 _ , - ,-,~4- v .-. 4 4 g.. 4 7 .,.1 44.4; } 4 -X--, e_. 4, ,_;~,-`~4,4 V $:iv= = L JV V{:.:4-.V??F4 VV . I `.- : ' ' --~ ; V; V, . -::-?ezfV`- iv-ii "* -` r--a-.-V=@-5-1V-m4*.s;V V.;m;?;;4V 4 V >*fF;$?Zf." li-*` VV `` .-. `- T ` V{' E -4 - VV " 4V 2+ 4 I-- >g<>fi7Y>>'?-iZV4 `jkf ${EsYi*? V - =-t4%Z4~i4 V -.1 ..... 4*, V ;- -VV-.1.V - V.V.4 - . . 4 ..4 -== VV . --.- . WV-TV ``*. AV: 2*: . i. 4-zemac. 2-=1:VwV=-VV VV _ .V-.VV*Z.>V,4a- V . V 4 Va , V 4 -V 4-.-*4% V V *$~.=.ii- '. 44;--; " >e.:*V4-wi V ,4%;, an 4e-:34 x;.4=::4-:wr4f='V:.::*=F<=V=;=4-,.V`4 VV si~.*4.i,. .~ 5 -'.4 . ,V .... V4 V4 4-; V= 2-4 4 i ~ ... . 4 44 -4 .VV4..= ; ~:wS?.. 4 >%,..4i= - V ;;4a **4 .,4, 4 VV V V V -_ V ,4 ...4 , V_ _ I- . V4,44- 5;;; ;4.<: &{ ;i,#;`% -gx?}-%;. 4. =,4,V.24, j;- 4 4. .. _V- _ 44. , _ _- -.-4 -- _ V 2%V4;L;;2.;r* -- . V4.45*F;=:-Y-> V ..,. --- . 4- V. 4 -4 4 1J-. 4 V ..-.. VV - V V4 rz $_-&,&4k.-a'E4* 4 mA-.: 54. . . 4 >,_.;: .,,- ,. - -;. 3,n'4_ 44"p r?: *4:-;~/?-::%.,.=4L-:;~,7%= -M-=:-,x.44x:;=- 4.44 -v #4- 4.4, ; 4, V V - 4 ~ . V:. . . , * , -: -V -V .- { 4, -4-z. 0-.a<1.V M 42 Wi - 4%* e4- Vi.;\VE4 4 4nz;>g:,1=>< ;:..,&: , ;?~-24-y? := .3;.:-gf4;,*i:Y=~-4= .:n:: -=*4=r-~q.*42.\,:V V. %"?r Va 4 - . 2V MX - 4 . .-4 .-.. - - .. V .m4 -. -*4- -an-1FA.-. ~*1`jre.,i'_ ',4V:V:-;,-,V:;?V 4'nfv-., E; Qi,. -t;*2?K`1..:=.$F ;?--e?;?-.,.4-%;*,* *3=}--44.74 : 4 V - 4,- V M = 4 V 4.. n V` -4 .2-V. ,, - g V, 4: *4-4.4- . Eb.;4 = c.7*1sq . . .aV ,;4 1 .-V.; - ZVV 1-~" -; wv *-43ry"*V4' wf .P;:V%V ??=:$>"*--.s.`{=~V 4.;&f'= r-RU 4 - V. 4 V .. Ws- -. -V . 4 .,4 g .~v -:#~ V .V-V~V..J--s # 3 4*4 Vpm f,V?~e Q_- V G4 i,.,}:-i4,,y,;,,E fj; 14:..-iggi; d V*.., _: I - V V. V ; 4,;,i;;.,., ,_ c -V V -,1,;,:3-4;__4 xxi; = .g{i,v{:;,;; 4- -.-- .- , . --4.. - ..~- 4 --V -.1:-.2 .4. c V-;. V--.-+#y s#.;.,, .;V_. VV- ~444# 4 .-- 4 34.--;g4.V--. --.4 _4 -4 44 . _ - _ i,;;..: -4- 2 , .44-, .--_- 3-,4, ;,.,_;,4? ,. V 4;-; .::-4% ;. ur-: -:; *,5 Q. 44--f*~%!T%;3T'x,-.2.-4;:-. - .4 V 4 . V V V , , ih; M T3 r;'-.*2%*--., - 4 4- ~.- ,4. 44- . FV?-5 VV = 4. -- V V 4 G . .-. -~. 3* 4 - V L-;>-. - -.4.;: ;5.41 r~ V4-21?qJvmxgz1%;.rz%<*=.2.s.'-,*!}':.;<>-:-rj-.Z.;\-tags `ygv ,.,,9;-,x4,<,; 4 V 4, .---V - 4 Q JV . 4. .. . . . 4 $4. , {-.4~~4-44 4 "=k .- ?$;F....; 1 V- V,V-JV;= V-: .... :$.i-V4= a%+z*` -.>4s: -444 r*~s.V;; E,-=rVV = - 4 1 4 - V - V ,. -V - 4 .V 5 -5:. 35*%; 1:.? -~;"#Zgs View 4 Vi. V- .4,*% - .4V . 2-V4i=iV; J-;wV4::~=}r%.5t..,>*ec>2;-;4:== .-;4:!"34"V V V- VV - VV - `_ V . - V 4- -4 V V Z- 4 4. = ~ .4;?:-44.%#V2..-4.V.V' .V -V [ *4;;-1 4 --~- 4:,-:4, A- . V.;= ~j;!e44-:=+?-:{--;e;>~$V;-#.**&4FF- - 4: *#- up 4 4 - .-r, 4 - .. . 4 4 V. V4 . .. 4 ~ - . V ,, V 4 4- .V 4 * V -=3.;=<~.-xx -=4~<:!. w;4Y.-4 ~ 9-4-4 V JV, 4; .. ,- .4r s. 4 -: .V:j-;=,s:` in-5.rV,,<<{;V-*;;;:$&4-2-,4@ 3";+~ - 5+.;-;-%s ~ 4 . {25- ...,,;-.--4e4Vr;. VV 41; . 4-; . V :4 . ,. V V V --1-=-4r1i .:<=&FV44 5*% - VV VV : if . .V -4 T '. @-3 .- J .4=#$EVV~;=;=$2?@s*"?*" . V44=i c*=.# "T> 5 6 M 4-..:.=,--ir---4i:J:5=-VV-gr 4- VV .. - ` V ~-tf - -::?;?.;"~*r .-*VE-4 "x4 $**,%,5 wi . ~VJ -.:44 V: 4V ":`4" VV '+*:=%*E* -. ~ V` '*%a7%#4??V~zxq':$:*?4- 4.4\ V$;i<4V=-W ..t**%4iMi:5'V J3 4 . V TT 2 `=-VE-ie .-Ziff zi-JVEIVQ V 4 :-24: *4-V YV?. - ' $4=zV.$;:,L.Vi'?='$f2??Z?I?i "*%-W-s - - 4 4 ---- 1*4 4V.:4zeii=~ `-- V "-Bi <: .V4 V* 9 4 F**>-Vi? "`V`- V 4V --4.-.-. .,-.%.4e;4V == V4`- 4% 4 4 __ _. q, ..~... r; W; 4 4 .;-31,:,.;-;. .4;;,-;_ -4.. 4. V 4 ,. _ 4 . ;, .-, . ,-4 V`] V -_ ;$V_Vj- _ V , ,V-442,2: ., ;V$` V g` '3 A , _ VV V: 1___.g;jg4 _ Vi;iVE`f'i(ZVV_`. 4 JV - VV -- V V -- 0 _ ; kg.,} 4 _ .4-_.,:4zi: -. V ; V- LV V ' , #.4 fc- 4 4 4 A 4 VV 4~:VF4 **1 _? ``- ii? 4V .. "VjpV ' ' i _ ;- . VV '-` . Q 3Qg , - 4 4- 2;- -_4- = 5- 4 -44 3,:4: - . 3 V - 4.>-4f4 ,4 , . ie V- V , - ~~ -~-. . ,;$.2V{i}V -ex *--: -1;44V 4 V,<...~= 4 V. - 4 41- I V- V 4 Vr*. ;z`cf3V..?a`?.;-V.?:& >;:*? 4 4 _? 3,24 ,,:3 .- ., -V 4 .,.5;;%. 44 _ _,, **?4V ? . a' ` 4 *2* , `=- 4 J - .4 _. . ~ --. . 4,:.r ---4 4 .- -;-;~,;%;<, -# 4 ,;.;_f~,.:', V ., s . V -. 4 ~- i ]. . .VVb-,-..;rV.<*%V??g;a,.=. V=-4 - ,V_f4 { -__ ..4-r 4-_ 4, -, 4 4 5,,-5;% 5. 4I { V W, V, . , - J, 5; , 4 ,54; ~V fi V;;4; 3; jL-Q_. -5 gg_=-.;{j:..i_-., V ,4*5::5* 4 @$*1 i'*-. ._i _ . V - `, JVVF - _ F5}! 4 V3.- Vixi-?{;>h2;?-VH? -*?JF ..4 - - ,;4 .4 ,_;Y _~;g-,;;-.w,;- 4 :-;-4 z~s$,_-_,fIx . - I . . { , . t . s-. >qV5w--5a V 24 *-5 mf -.4 :rr`-, - \ 4- . V , . 1- V 4 . ; . . ;' V - - V - V<:. a ;?' 4-**- 4} - `*- ' % ` ` "-V#V:`l V e ,2 I; ' rf 4 ` `i 4} U 4 - ` V* 4 4 LV ` 2- QPF V V .-;-4 .V,;- 4: - .4 4V* - V {VI 1 ` , .- L4 .' 4 >V4{VV* V yp. , 4 ,1-;44g3I*V.~4f V- 4 4 *=. it : iV . , V4 V . . 4 ! A, v` 1:,-aaa,-".:*=; - 1- - . ; 4,.?_,-.V_ .4V;; F* _ , - .4 , I .4 4; .~ V T , ";, -YP-f i."-:V,; ,> .. - 4, 3 4V yi?. -. V-. _- . ` . 4 1 , ( V4 - ` ~_ V P * _-.- . ., 4 5,; ,4 gbhgv -,. A V, , - , V , .. V ,4, _ V- V.- , _ V` _ -.a ! , J; 2 , Vi? 4 ziiif?} V 4 [ ` V { 4 . V . ` J \ ` 4 V i . . i - ` _; ; . ,,4 {V5;--,-;.(:;5__;;ii;.,.- qw g 4 _. V .4 V i ,_ _- { V` *44 . 4 .::414.,, .4:,.,.4_;4 >:4 . -4 . VV V * . 4' V2::.-*-4:4VV* Kr- *V1*vw4 . . _ 4 , ._=` q -_= wx-, - . , . = . 2-;:.YI4`-,---V4,ii*E2;V - , _ .? 5 V?-fZE;*V?;I`4. - = *f - \;V4 . Va . t 'L%;F;}i .={$TY%1>i$- %}Q$2ig . . ,4- 5; s 1.4 4>,;1.g.;;j-,-,_V V V , , ~. 4 \ 4. 4 4 = VV s?$4;3<-*4 V >* i-q4<-. , IVY. V;iYZ.Z `* P " 4 ` ,- ' ``' VV V "{`**`??*!Vi:?i:; ;;r44i`?%Y5 V 4:V-e:PV??` '> T? 4 ` , - V - ' -V . 4 44Z`~. -~ V1` V N - ih-V'? %-".- i`-h Wi V . V v- = V;ii.?V .- $1 - *-44 - i \ 4 4 42 4 ,1;- 154 ~: V V' V , - 4 4 - , g` 4 ,_ i V VV EQI44 2 z. 4,- `- 44 V - -4 4 -4 V4. . - ` xy .412 VV V- 3g$%%:gw=V--4--:4; ` iw- ` V 4 -, 4 , . ; .V z. . 4 ; V V . . . , W,-% ifeq4.Pf_>4V?4% ks, V V-; i.- 7;-;; _ _ x x .4 -V Vix`; `V Q . 4 `vsw \ V .>4-.,2:.HTf,:;;.4VV-2,;-<:V - . .=. 4 - V;V4=..I - V , ; -V \.`4**~ V \ \ * =>=4.?" , , 4- .,1 4, . 4 -4, ,` . . - . 4 47;]-},; .4 V \\ X .;-ap -.V - ;4---11*.\s .},;s;= _ , 2. _ g ; ,V 2.,4 ., V = -, V , V " - . ` 4 gc=* , ..VV4..:;JV#? 2 '-.v;#V-".:;,. . V V . * -`. Q ; V V 4 -, ,, ,,y- Iv , / { . - .._} - , ;~;.y: 4 3;-&_;s 4 ,2V L. - ..;.>;V ;; _ V , .k ` V4 . T-. . 4 :4% V ~:.-i: .4.'. ; w-4Mv- gm-; yay. . ,_ .V?; - V y .4 - V 4~ ,4 Q - V V {.9-;- -5:,4:;; F.- _; . 4- -4*.. -, 4V ; V4 V -._ - V-M 4V ;.-z-4*1%:;.-.1--:A--VZ4%;'& VV ,,_, - r.Z,, _ _ I 4 `- .. '/'v ;" , , - (';~ fn ~Z$;V.rf.-@, `.;.77*%;4Ti ; : .. : _ M * .*. ( ; ,. , 4., - -:4%;. *fsy5.#,V*=,';;~Ve*% ..; , . V- 4. 4 - Qs V- , * V ~ \ V4 . V V ==- - Ek--;.-"*42 ,.4<;?$*t4V=E;* , :-.-4- , .` ., r , \~* ; V .\ .- _ 4 Quia - ==;:.._ <*. :*4%% ,4+,-;.4 _ , ... __ __.4, I`_ , V . . ` ,,.'. 4 V ,_V_/. _\ V . . :,1 .;?,_._,\...,.V V is {4V?} ` ""i '* V rr 7 4 r`* ' Z -:4 ` ` "` { V -4 V V : .,.,._ ., 4-. V . ,. , '.`V-' f A , V, _, .-- , ,,5 ,=:,; , * . _ .:V--. _ _VV;. V>} - 4 V - Vi:2. . = , , V- 4 V } mr my-Q- A4 \ '??T.-'C: . 4 , . -;V V 4 .4 4 V ` s k 4 - V --.. - 4- ~ V - V Q- 4 - *Aga$.-V ~g;x~;Vr7;g 4 4 Vi V- 4- -. - * V . 4 ` V- V .4 4-*%- V ,4 . .5 S, . -. V V 4V 4 V4 V V .-14;- V*,-:4 V t eu Va--s:,V=x . ,. , ._ . . , --. , M, 2-. ,_,,,. .._, ,. ..L _ , ,_,,. 1 -:1:44 4 - , V . ~ A , V VV . _,; 4 - ` x- - ;_-fh-244-..-:;j.4 4 ,4%- :-$?f'.*; ' -~=;V-4 V V-;,.;V.-. 4 E4 V , V V V . . V . .4. V --4 Q 4-ii - * - -. V .5 . - V 4. ` 'V Af - Vf<,Y i `:4... i `.-.. . .T i#V" ., -4 4 .- "V*` 4 2 *? -e*}*V,V?_ _V1 . - 4. 4- *4 4. *4:~$'=;;-4?, V * - V ' . \ ,/I 4 VV *. " `x ,4YE624-QQ VTQ -4 _ 4 4 ' - _'` V" V ' 4 Y V\ ' .?i'Y-lFV;i':i . , s ; f-2 V _ .V' Vi, _I__ {V ' VV -4 Q,. f4 y 4 . V `. ' 44_ . - V}fVj3;V*,l ,>;VZ$,', {Q:*$=Eg@*:gg;V , - ;- ,, ~_ - 4 vii V4 4. --._ . ., . , V f V4 ,i=.-;';=.7i=,4-F1 . . Q 4: V -.3 . 4 , , {F Q ,- , _ _ 3 , , _~ 4 _ ~ ` \ . `s T')- 44 T,4i_;1$Z."4? . _. J, . _ ,.\ . . _._. ,.._ . , _.., . V >.,_. ,. , , . 4 ;,;,,.q _ --_s.,_,,.i;E, ,- ,..- -- . =i - * ,--~ a - V- V` #i2.;V wt. *~=igV!4-WV--:,,;1 V4 ts, :,44 V V _ V '`= 4 V ,_ - - ; . V2" I.VL::4 4, .V-Gr! `VW -'?< _ . ,, . V .- _ \_ ` ,. .' X" ,.r. e~* .},3,.% 4 , 4 _ ,_.V,4Vj;_ V _- V V , ~ , 4 , _ V ; - `4 IT-` ...4;e<;r. 4},'~4T3\T ;5,E , V *1;. V 4` V - 4 ; , . - -4 ` *4-- .l.L`Y-V ~.-V`. V _ - 4-.- , _ ., .- 2 , , . 4 4. , ;. -4 _ , V 34*.-?~ = V T -4. _~;;4x- 4V , 4V V;. -, Y. . V3 4. . .- 4 4- . V 4 4 V , 4 , , *1-.V ` V ,;4= ---..Ef-.4!e>T1Y- . 4 , , ,V` . . 4 ..4 . _. V -, ,. - = . 4 - V .;.- .. r 4 ,.. 4 ,_ - , .,. V ,. ._ .V.4 ,; - 4; . . 4V ; - - V V 4 ,`/ 4 \, , V 4- 4,,,;.-.4 `%-4,.: 2Vg --4-?2--,gt%$iV;;4;g f`~_ Z4 V = V V 4 : ,.- TE V I 4 . V ~ ffV'4;.= -4V`?{;>?i ., . - . . 4 4- V A 4 - . .4, 4 V . . VVFVZ .4V. -;:4 3 ;` -;. e V Z r . Q_ , ... , ` 4 ` { 4'= ,, V ` _ if V . ,_4e j,:;,1,,V "QZ, #1/{ VV: .- pj 45 .V _..4Tj4g;._j 4 _ .- ... _V, V_ . , ,: _ 4 _ Vc. 4. .4 _' 4fi. . _ V 4 _- ,- - j-**4 _ { ' 444 -_; -` VV . ,, ;. V-_ 4 V , V V::V V fVV;-`;V V V ; - V . , " x `VV_ _ - ,q- V_. 4 V V 4. *4 . \V. a 4 . 4V '4-V. V2 V 4 V 4 . V4 _ .- if ,-.. - . \\V4 R V -V _- , ., [ ` z ,_, 4 V-,V . 4 4 1 R41 - . VV 4 4 V4 4 4 V \ `\ V 4V V. . T =iV rg `VV. VV*'V 4 --.4*4;-**4.4 g;. :-.4-4 4 V VV , - 4 . .4 . M . , ef%2++i,-#+4; J? VV * V. .4 4 =' V V . . V V ",S#-V "-'>`!L=- 4V4- `4 . _- , V V V , . V . V Z 4 , 4.VV , . ` 4 ,7 V 4 4 V ITV V 4Q" 'V- .L? _ 4 _. V . ; ` V \ _. _}p..4;%;,,.- - Z-- 4V V 44 4 V J ` i--c:-.. 4: 4:~4 e 4-r=4 . " 4V / ;-;'u=_- *` i4 _` _ V V, V, V V 4 . _ V` -j: V__>. . _;;,_ ,14._V _ -4 __VV_, V _ , . ._ _v__L__....-.,.. , ., V_V 4 , 4 . -.-4 44 4 .- ff-Q V -- . V4;} ;_V ;:4?__., V _ VV V`"` H K .ix.. . T . 4 4 v-;._r_~Z}`-4 ,_ V; ,V . ii; _ - V ` , V=.V *4*%- .4 . ~