Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Nathaniel Gray Rochester scrapbook, 1908-1912, 1908

Part of Nathaniel Gray Rochester scrapbook, 1908-1912