Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Kentucky Alumnus, vol. 63, no. 4, 1993

Part of Kentucky alumnus

ki ja ` Es) » · { V · _ V . {ML: 4 .. , · ,3* ‘‘4‘ Vi, `4 M , ` ;»;· . --» »»*A V V-Q4 4 V V °4 _ IV _ K } V; .»? r 4 4 "*-, " _ X N, V?} ` ‘ /44 if V 4*. 4*4 4* R - · A Q .;A» ’ $4 V · ’ ·¢‘4“ 4 ~‘`».‘ V , A- f kst. 4Y V . % 4 -~#·?#?:¢" ·€ 4 { 44 4 4 A _ , M _ i ` .,_ " .= ’4 , ‘Z 44’4 ’ `’‘4·` ` 444‘` ‘ ‘ ·_;? _i ’ 4 _ ’ “¤= ·—·;,_ , · F4 _ _ ` qa ` V ."=’ ;f ¥i ‘’°‘ ; · ; . ¢:¢¥§·V*‘44'*"’4 ” I Q it 4—4~ 4 gi ` K V ,r‘. _V.'f€¥ fk 1 ’ ` ’ , . ` 4 4` T ur. Q4 · rc »·`~ V = = L {#-2 4`4 ·¤- . 444 ~~ ` , rr *3 J `=,· , I ` . ` i a_ " Tel; { K3 _; 4 ’ ‘» ·:`. . < 4 M,. 24{ 4 4 4 “ V; - VV 4\ ’4 BJ4 ’ Vr *424 \ 4" ·~&_ ’ V V VVVEVVVVMR `> f \ ‘ VV ¤ ‘ - ér · ¤— ,;.,_, VV V V . _ 444' Tgfgig TZ; ` I 'Vqx ·’ 4 ‘ ;` OA. "—»_ _`~—` V lr 4 " 3 _ 4 Kg ` 5 _ * ga y ...;»£4';°' R is "" 4 ` 4`” V A 4 { V ’ ”j 4 " V , _ if]44444; “ *44*4447 ASE., 44 A ` , 44 4 ` ? ’ 44 4 * " V ‘4 · Vg 4L4Y—%Z’·¢: r·-‘ z · 44 "E - V .,.. A V V"‘ »¢ 4 .E—; A = —< ; , . · V5;} __ `<, :7 ‘ $$4 4*;; V , 4 V ‘ » I ` — ‘ · .. " Q_; . · J-, ·’ 4 , ‘· E, \ Y! ’— 4" ‘é¤~: X ' ~‘ ¤4 V 4· .. . V ‘ .. n ‘ \ 3 =V Q, , .<* é=? * V 4 ¥é‘»‘# 2 ’ Jgji;/V t_3:iVVi_ —;;·V;V QV V ·`·~ VV V V " " 444444 * 44 ·.j’ 4 -4*4; V4 4‘4 44 Wi 2 ° * ., · 4 4 I ‘;_ V VV,. ·.¤ V A ·_V ~, I . V, V __ V V V V V ; VVLV _ V V V sq · V % ;_V V VV _ _ _ V ~V I ;· 454 ’ . 4 . r _ ‘ ` Va V4 , _:,;; Mw ly V — _ V V ,_ al V4 ` 4 · ·ii’? ` _ V J-$4: nr _44’4 4 5 · ; V mv V _ ·< · L V 4 4 _ `‘Vl -- i \ . - .- V 4 5 \ ` ’ ul; · 4 ` T 4 V 44\ { W ·· ‘ ‘`‘ W g;. J · _ w ` i » 4* 4 V . » ’ ~_ \ . \ “‘¤\ _ ·‘ ' ‘S »._ vnu V ' fr y [ ' VV. V f Q\`V \V — ` "\ L 7 V V_": I 4 l $[4 444‘*¤··§s V./4 V 4 ` • _ , V4 , ’ _ " ,-F ; , ·‘#»`_ ‘ · _j¤¤,_V_ ‘ _ ‘ ‘t.-W , 6 §4’$ . »* V ,, 4.* '§,:rr· . 3 1 t v - i J ian. 4V \ ' V J _ W V V·V ~ VV _ U { »¢* V `if 1 W3 , - ' _ if { » j .,»,, VL-; \ _V . 24 4 ` ~. E`} \ *i L ~ ; V -~."s `Vz . ~ \ 4"’ 4 VQ A V .4 P" 4 Q · ',_i‘ z _ V f` · · 1 ·/4V .%-4, ( "¤ FY *‘~ —_ 4 `4» ‘ _ ·( 11;;; ~V A_ . .‘ · 4 44 44* J IJ _ —_ ‘ V.; _ EV, V V , V 44V4 y 4 4 w 4 . ‘ V 44 > é S " ( V v 444`{