Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

4 > Page 4 of American tobacco cipher, 1880 .

. . q tY P-4 WC) m Q Cs Cs C adE P a) a) P . .. . - ; W ;t w I - 4 r0 ce 'i- " W a), = -" W ce Cs c CZ Cs a) P0 P0 P U) U) d) Ut U) .4 . . C . . WCs O) -' - . U) W r) UW U) Cs ce e ce ; pq = pq pq p I. . X 4 x, aS Y O :s 94 S: O O c3 P_ Q a: r g a = Y (P;, P0,0,0,0,0,0 a) a) .... _ . ,k: 0000 O '-' f000U) 4 ce_ Cs 03CZ; 0 : 1 o ce ce s v ; f a ----....- --- e ad d ce CZ Cs CZ O c C C ce c i j . . .. . . . . . . . . . I . = 0 g ,0 o 0 P P C.) C c P " e PO : Ca Cs Cs CZ CZ c3f e cZ ce CZ e s3 CZ cZ dl 1. Cl z .................. -.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Z I -O : : I :3 : : :3 w :3 : a3 : rY : ss I I .. . . . . . . . . .. . ss . . . . , CZ - W 4 s s s s 3 Y :5 5 v: 3 Y .3 Q c: e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... o as Cs 3 a ) w w _. _O= )C, ;0- rlo;0 P P. ;P B Stc9 1 1- .0 4- -, -e - .. 0 1 LI V-4 cal . . U). Cs- C 0 1, I t I 0 ,._4 0 t ril 4 co z 0 0- 0 v z 0 )iI P: t4 C) 9 'o 0 r. 0 4a) Si 74--, C. C _- 0 W co C) - 1._, Fz 4 P-4 O So Q O 5 0 0 So0 l O to 5 50 0 A5 0 0 o8 o _- _ cq cq e4 cC =P . 4 10 to e=: cc t- t-x 4:0 W . . . o . . . . . . . . . . . . . . . 10 I i I i I i I I I