Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 6 of Bulletin of the University of Kentucky, Volume 31 (1967-1968)

Part of University of Kentucky course catalogs, 1865-

. QR .~ , , V /-*2. ··» V . -_ ` »V VIYVV V. V VV _ KV V QV ;VV‘ _ V GV ‘ ‘- z '9 /' ‘ K- ‘-i ? = 1 * ‘· · A- ‘, M ,7 ‘ -· ' y A - i · t V · If "y·' A . " 4. ’° V A V Q_ . ’~; * ,sV · V Q V‘< j ` V, 5 · sy VV I ,l ' nrrfx •,_ E` ·g4 ‘ A `V.¤ V V I ,;"_ is `V V »V V ~ V‘ ` V > V V - *.4, VV ·. **~ wg- 2 V: V V [M ,•··. Vt`; V ‘ jaw » ;V ‘ 1 * N $4i ( . * V é` gf V F V V V ' V A ‘ {3} · A_ v { ’ _ . · , V 5* KK Vz- A V`·‘ — V ~ V A V A ‘ * r V , V " 5V A ‘ ; ,V VV V ~ A V VVV ul, VV V VV; w ( ,0 , 1 KV'} c fl _ ‘ Vi ,;f{ __ ‘ 2 », _V —, ~` · AV V,, 4 V V ( V; ‘ , P(‘ x V ‘V » gy _ _,VV\ ..v» . V \ V V,`V·., V V-. .V‘gV._Vl .· ; V ·g_ _ _•V ~ * I, V ’ p 7--VV » V * / , ‘ AA *,4 V ‘V` ?“*.\ ' _ Z _ *’ ’ “• X T ¤:¥,‘y‘ "‘V”· A Y T ·`¢ ; A` A‘ ’ ` H: $ ‘ [ - hx ‘ .*» tl? A l` rg; · ` I ` ` · {V I A · '* P * ?V VV ' ‘ 1 . Y ‘ V. hiya rz! T‘;_ VV] )Vl!_, ` V * » 2 ` V I V A AA ’ A ' · ~ .' · V V V VQ A VV V V , _y, V; VV V ·; VV V V . V V V ~ Z . . " 2 , AAZV'.-?1’”‘*`A · V _ A . V - · ` M Ag { 5 N ~` ‘· V V. A .4:1 L V . A fx VV ¤ V ·· ·’‘’ .‘ V 'I CV =V_ _ V V V ’i { ’ VV '‘’· " —‘“· ·—L `-`· ` `V . ~A V - gw VV ”°’=..L·yL ‘ V A A . A A T'” ‘ · . A V ., ”x·:1·,V> WA A V · · i AV I VV * 4‘.$}VV§V;&gV·;;§ V _ V_ ,~ V. .~2"£—;’¤?**;;=i‘& T @3+;,%.3 ~· V V, * - A `A ‘ V A * V" 5 . ‘ A ` é · ‘ ‘ # V ’= --~ V ‘ *~ 9V A V - * _ {V §;gjVi:;_,;qV&V:· é4*"n¤~` ‘· ha? A — I V . A ‘ AA Q, ‘·"’-A A A~ . ‘ is ‘ ‘ * V .V V V · ·¥V¤V;$m; V ‘ 2 A * · @‘·* ·#·¤•‘*¥< B·~V ~··~· · - ¤-V V V R 1 A? e V.» ` ii? ‘ M-; Ev ` . V V 2 ‘ V .` V V V _: V Q - s ? Ii IIIIIQ V T. ”' \ ~ > ‘V `. ““¤$=€ il v V * V · ’ VV V · \ ‘ £§ {gala $1 V V V ·V V V - IH V=. AT V » A V- I V- AA " ` V é — ‘ 2 V V ll may V ·· V a * `*V V> L? ’V ; - ' A il 9|||lI%¥ H » ·- . , 1““" N 3 § · - V Cv A U ‘ V V V!!!!!-V ‘ V V -" V · ' * V A ` E' " t' ‘ · · A .V ; V V E. V Y VH! H! H · V * V V xw: .,·>3=‘? ’~2Vrz·V;# V ‘ XV 3 V ` ‘ V Q . V V V j “=E;=¢;;·Y;g1.§; _- V ‘ g y _ V VV V_ jj T1 ·$:g·u.,; ¤~ X » ` ‘* ° V ii V ‘ A; ·A ` AA ‘ A `*— V \ * A ‘-= ·V 5 * · Q iv ik * \°,’,V ‘ 4 "- ° M · V ». ; ` V ¤r·’*?T;V * .V - *‘ ` » ' V VV ; ‘“‘ · VV ·V V E {V IVR 1 ` +V V · `··?**¤*- * ` 1% ‘l· Q. PA ~ " ’ § » V,,{V_ V V;N if TA ‘ " X V { E I V · V . - V, V V , V_‘ · - ·’ ,,»VV - -»» » »" z·=T><— ¤,-. ' _ ` ; —’ * ' A ‘ — A I g iyivt * Q 1 V __ 1 { ‘ V: , · { ·V V -· ‘ “ ' V -= \ V .V `; * VV W WV A * { , ~ A Q. Q y ‘w% A·—§ ` ~ - A V ,V¤.» n V ‘: ‘ . O V a _ VV V V Q; _` VVVVV,éM·V»;_ _ 5 E . __ · » * - ·»... ~ '~»-;V;)V V . s *’ Ol V V’.~• —‘ , L VA V. ·i ` *4, ;. ' `V » * V Vz;·;V Qi `· , ` V y, A ` V *5 x I A# V VW, jr ;__,;,;;VVV VP be -V , ' V 7 ’ -»V