Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Correspondence, receipts, and checks, 1858

Part of Troutman family papers,

·l/<(, / V, / , / _ V V , {__ V4 / / V V _ . V, /y , V, [rrr ,_ / . ''/' I , , ·’ ` `V "/ Y / / ·’ / » ~ W J / ( M ( V _,Vv ·*» ./ / r / x [ r / { / s /V · V, fx / r V /1 / ( VV , ( I. / / , r V I /· // V V / / { V V I // f { V, I I/_, /l — I »·' {/ I/‘ / g / ¤ / . /; , ,· { _/· ( 1 V, : » . - 1 ’ ’ , , , ./( .// _ V_,’ f / f j / / z / ` A Vx ( I. ( // ( / . / · ·· ,Z ( 4 ; · ~ · V __,; Q / , VL * V ` * 4) { f ·· ’