Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Correspondence, receipts, and checks

Part of Troutman family papers,

l/<(, / V, / , / _ V V , {__ V4 / / V V _ . V, /y , V, [rrr ,_ / . ''/' I , , ` `V "/ Y / / / ~ W J / ( M ( V _,Vv * ./ / r / x [ r / { / s /V V, fx / r V /1 / ( VV , ( I. / / , r V I / // V V / / { V V I // f { V, I I/_, /l I ' {/ I/ / g / / . /; , , { _/ ( 1 V, : . - 1 , , , ./( .// _ V_, f / f j / / z / ` A Vx ( I. ( // ( / . / ,Z ( 4 ; ~ V __,; Q / , VL * V ` * 4) { f