Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 41 of The State College cadet, vol. 7, no. 6, March 1897

Part of The State College cadet

* "l¢*¢’¤ ,,5; ¤»=*d:.·<,- ·‘;.·V .. ¤i ·..»__ -~ 5.. Jr; ;#»·`Is“·;:·:.R?‘J: 7:,1..,*t; !‘,L> i' ·,L:.. gx .*-4 ·L ,;; V --:7. · > QH ji .2{i= ’:; rz' { N F H nf'4 ·**¤ if`; $1 Y`;$ C4 Q ~` W `°."? Fi V`. V-} {2 fi, ?-* gw iq y-; e EJ .,:2 *.--*4 :*·' an r,. 1* 3; ’ .1 * ., ,, ;· ;; ..=- rl z- . ‘ JI`--{ g._·‘l Q _g -¤# ¤ ~‘{ ;j se.}; HEY: ¤¤ -‘_‘a.;,g fe Z q; · :2 $94 3; -,l` ii _ *..1 he 5 -; _: I; Lf . .. L; .5 ; ,.. ji ‘_ 2; —. 3; gg ke. V; .- j= -‘ ..-..4.-..;. . . ... -¤·;.> .V. -; ., ,; . ., 4;;.;.-.;...; ki J .J .;.2 ..‘ V ,;.. ;t 4: .; N., ~·.;_,· ~> / Qi ;=.i2.·i §·.1;-Q;. iii.-mt-, Ef.a=.:i.;;;gL0;, Ei;. A¤"‘\j ii q ‘ xs 5 YN J " IA; " ,"" Q " Q ' `Y,_"'i ' ."4 ir @2 i Z] { % q V3"; Q- * ‘·¥ V`; *4 5 pw?. N] ·$".· 3.-!`*·‘~: T¤‘;2`V. `;* -5*, ;€"= `7 ‘.(\. "iw i*~ij fi F-V-L ‘¤ r ,,1 at ,,.,, . <,/ :- xx .1.; ;...;; {-;._, .) _a. -=V,..;.;·. ;· , ;j. po? ..- 1.;.. .L.L;}V,¥.L-.;l1Vi» g,;_ r. .;.2;. U.;} ;·\,~’ Q. .3 ~.,.‘ \_ [ ._; V. -.· ~... ¤..* ’ » ·' M .`- » ` O ' . _ -·]»_ •.·:--~ i-w` Ti —. ’·i"‘ . · N 'NZ i=Vi’=.~ "-/ a= ‘2 .1::.. ;· -·.i—·{*.---4. V ..2. .. 1. .1 .1 i J.`E·.1V.‘.» \.` »‘. Z.i..11$,1`. .*5.}.3 ..<,.T 1}**./.,. VV -.‘...VV ·.* " . ~.. ..., I .2 \_,V. 1 . (V V :‘·: ,;,, ,.11:; A;. 5.:,.1. ....z<. ...4.;., .;V: -.,._ »;:,-··t ;.¤·,,-u ai; .1.., z.-·........ . ‘ — ., ',. `f`Y,-_, `§’. `.V .¢. TM _, QHTKV. *"'tY . , "*`.-- ·1 `l· L..~ T '.~‘ 17*..,-;-,.,. ·"i· "§' €·. , ` [3.5; Y. L} tx.; J \.)L ..]..1};..LX f; ,;¥;¤;‘. st L 3;%; -`V,L 1 iyif .1..*.*; .1 LVV(1 J v4_/ .s . ; L. V.,¢ w.- umxii}. X.-ij,.} :, MZG1}. Y L>L'[.*$S' , L;L:}f.LA.;‘;'.f.;*1 F. :12*;*- "·};({ I .¥...%1";’ .Z]5' ‘.."u?¥. .: `w.>l`;.E*;£ EIL]-"L.,`E‘)LL1€.i ij ¤?.1€&Ji".‘."~'. L‘,!‘ { ", '·L~ VV-V . V,,¤.V_.. ’_?T ;_J,—y, ' . , ‘ ._ '·.‘ TZ Y: . ·~·"· Ii . "··—. .,—». in-,111,:, ui. 0; ;;--;J .;.._ - ..~? 1,., U.) .;_,;L·, .. .V., wi R:-:;V ..;;;:,1,. 11:; 1.:..i. ·w’¤‘;.>"" .,, ,· 5.;.,- ·‘ ¤ ·- .:. .¤.-··-. ;· #5..* 1:.·.'1)g;:.§·°*"=‘r;1 ¤»¤:· Q] .·~J.. .. _.J . -J-:.. ·J ...:? .. ..·..* ¢J L. Ls ¤;., ...-..4 L.; u - ._ .1.,. ,. . mz.-, y ‘·’` re wi; ·-.‘’ -‘:-Fe ;*f¤.i¢ < @7--2- . .·.-. ; ,, _. .-1 -j ·~ ‘ V -_. ;_, . ·», ·. na.-, · i- A,. ·¤ .*....1:.lr: ;- V _// __r4 M ¥~‘ ,\; {wx 5 , Q.: . ., , -; .-1 il *·. U el ,f} _ _ · z my ·. ..> ,,*» 2 V ·V, ·VV. .; :_ ` . ·· ' , ~, P]. A » V:.»· =~..-•-=‘-.- .~ .. ··.-~..` Ll 7:-VJ ri·;_. .>l;;v*`; .'... g- _·; V; ;_g_.;_- Z..\4.;i.:.·1‘(.l~’:1 L2 ,, if-H ' .1--I ." zi ”“ F`- ‘ ¥-V tl i? 21 Wei. jTfF.""f"E—»`¥?'> N §,° k*‘ Y`: 'Z U --% ?‘ ·_.? i· Y »" fa? if V W! Q? D»~i".- · ~·s'-* ~-—·~··~\ ;»\ ;_( [_: g. ;;·_ pr ··; ri ‘ .< 4. ,j. z'_,\j_ Mg Ln L 2.n_Uih~V¤· ia.-{ ju; E { U ,_ { .\ y_ . .,4 ;=% .3 : -;. _`;—;¤ Y _·.·;,; (' {VG , .—.-. V· \#.· ,>,'·.V*.L. *,.~ * ·.»,»’ V» ~\-~.·‘ ‘·..,·~] r;_*:,’* :7·, ‘V.,:· ...4 ‘. ·.... V‘.‘ x, V=V . -·—»·: J. --·V¤ `4 »·' u. `GV S` —VJ.' Y.;u ~·. Hq ·=ay _ lu _ .. 0.. 1..2,.FU; ·.·¤L.v., ; .· gi]; . _. gr J! ,··___ sn; ._,;·— . _ J · ’.. } J ]· J Ul! · .*.. .\'. .i.a\:¤.!.* Q3 L`. .. ‘¢a·w<=W*¤. ,_-.. _ .`-' E1 =1' J V " ° · . ‘ ·' VZ 4; H ¤’¢·"¥' 7*%-* "?·' :_5r-NF: ...V--lp-; » J C I. :`A,_ ,r _ I VE`; v` NIE; V~. _·——;-i: ; V js, · A _i ` · T.: ·\7·"`;,_: g:"‘¤>éV;;‘ _Q»_·;<:‘,..·;;,*_‘-4 ’_-·.." Q-wi. · 2~'¤j".§ ‘f {_ ‘ ,-`~`.Y ,* ` I Z—‘/Y i.- ;V. ;;~V,.‘V;l- .-’_ij,-_?;._¤.,¤§-Ly.- 1-..-3 K 5 J. ` ’· ’--· — ` Z', * ‘ »— · ‘· V ··-— . - . .. _ ,,. V. _. ,. V., — · · ax. ,<;V ·‘· ·~-·V gr; . ’ Q *g i “` V —· · ‘ , ·‘ ' , {-;_‘€.',é-Q}. VZ ' .- .>·i»T?‘VZY .1?Y*. 2, ._V_, ._ ·· ,. V ,._ , _ . . ‘,·’·;.·; V'-- ·-·· z:.<····. `Z-'-‘ 2;ej,.,.».} I `U/1_ , ., , V __ V:. ·rI-_I _· 4 : V Q. I V l ` ,2- V_:~4.'_ §4\ .7,*T, >, .3;..* ·. 4L` _ [I .Y:;"V __ I ·_V _ " , 'V -\ > __ _ ` ‘j ; . . I — ` ; ;\ Z 4 ` `qi $2.. *,.5: :1.-.'.‘.¥7," * ·"/ ; ’‘·, V ; .‘iV~· 1, · . ·f’ é `»--i‘¤»,f> ‘, `.<· . ti`, , . ,‘ .' .., _ · L ' ·' Q, . _ __ ,__ -*‘ · — _` '·[ _ V A/Q. ,; . "V. 5 ¥- V A - ` ` ;—” _.»` :1)* ' VV- ‘ ,. ·.· > _ V V r -·-- ¤ V ~‘ V ’ · . , ‘ ' T""": ‘{._V‘"£ ___t__ ,_. _L`- · _~’ `_ . z. .»V_,.V— . J ’<"——, 4 ,g Q: .:’_-yy}-;_ .~ » - A" .~. ¤= — ~. . V ’ · . _ ·` I ~V J-; .` _; ·` _ ‘_ ·,_ . - V YXZWIV ` · _· r _ - -, ‘ `· .V.‘}`V}.*·"..- . .· 3; ` , ·; 2_ ..\ ¤V Q; —J», , ` · ` · ,, ’ - . *1 iv-. r -,-]·V`.`_‘.' ' · T ‘ , i ja __ Var- .. -_ ,V I '?’ · _ ;., _ _·. _K . Q ` · - ‘r rl-), ,—_- 4_T`I»i, 1. , * Y1, .. A V " Q ·*.* V-_’ [lf-. ·.:":~ ..;..—_-.· `,.;.,-. g..,V .1