Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kentucky Alumnus, 1987, no. 1

Part of Kentucky alumnus

; V > _ <_ Z, S; ` _ g > Q., ., _ ,. , .}_ V _ V . V { `ig-_ - . _ _ 1 V -- V . -.. . . , ! ~ ;;,.,. - ..; F2; _, t _ , - ; -< iii?} , ` " " ~ 4.`1i - ~ wi . 2;- - yi; , ?- = :V J M in _;..,r;-,...5 2, Q: y T _ ;._`;? . . *1;;; ` . ``, 3-, L ,. _ gg wz-V-i' ,j *7 . _ " , T: - " V- fu [ _`f;$ii`;*> _ . , , _ A , _ 1::-;.c .- . :.=$iiV*I: , - ,, , _ _ { , _ ;:_,;; Vi, ,;_. l,1_Q_=_... - `V .. . V V 3,- _ __' _ __ __ =- -g___.a;;l , .l_; _2;_ v ~ , _ V ._ , Q I {_ _, . -. ._VV . " * E? I , , V .. _ ij _ g-_ gy: :._ ' I . ~ me - . ,-; . -91-; . ` - ,, . , VQ - " . - ;;,;_. % Z ,,... 'Q =1 V`??'?W T " i. . A 'A . . , v - ,V. .. .. ` ` I` . =: . my _g: `?:~ $5;.yfV "' _ _ I " Z`? A _ ` - _ "; V {ii W 2 ' , if , ifi}? ~ * 1 Air"} ; _r A 7;::: > .7 T; V--if _ > U .4 -- _, _, 'gg ~,> - if _ ` V* ,__ _ >-~ ;$____w.;_i-. . _ - g * I V ,. { '' jY@ ,- - N U S {J-Vrf {1; . ..,, ` - :q V-i- ` ,. .. . . --- V . ,. .,, ,_ _ _ 3 ii.- " - *% s :== =** - iV4 V {4 VV . , & = . . V . . 3 .-. :4: V-< y r V,,,_ _' ,..*r i-"_ . ; ' _ ,; 5,; ,~`*"~ , = 'I-;i-, y #1.. >. "# (V ..: _ ` > 4;_ I _ - _ " ; *._ _- * wv- .@=- V *3 ` - . ge .=,;:, - =="z;~ - 4 `i~ r. V V ;_. . . M MV'; . ; va:. yr, -.f;g,**__ = ~ - ;;~; V j;~ - * a Q5; V - -=_ . _, _ me 5..- . , -_; -;:2- a - V - - V V 1. g = - 4 M . . >?Y"` - =V V L [QV- Y ., " ` V ` ` ' V , ` V. ' 2 `2 *'` . ` '.. = :.3,..,. ` ` LBL ' "' '="- -.,,*'* V f . VI. #*-3** . * ni `}J2".}i - -" i` *-1 4. ,_ ..5 ,: x , F ,..1*- V fj N ~r;L ; key .;! W I, _ "' ,f)`Ff#; > 733 . iiij- Y'}? . V . V {` ` iiq .3 .j`,`7 V` ' LV 2 " - - " _ V ix V ` -- ` . V ` ' ` - I - `V - ` ` VV V` ` . ,.?~ ..27: Er `L 1 `- _, V V V " - _-- dp, . . V '- ,;;;: .,:1- P _ , . V V V ;V _ f _ - V _ V - ?Y T g$$}}#: , ; v_ 5 V . V .,,.; {VF? - . 1 - . . - l;g=!"2??: 5 - . ' .~_j. .; _ V .. - ~- X .5*.*.; ;__ >; Z * , _ V ` Vi&';i;;J;, .;. . ,3 z _ ` - \ Q V _-y,;-lr3 1 ; . ; V _ - - - . __ _$*~Kge:) M . _ 5,. . * L3; `E#V 5 - , q i-: V, *V V { _ TV ~~ I. Q V ` ` " X . . - '- ` 1** E ,v H _ ' _ > 4, is I'.}? ` :- _,] " if ` ` V I Q - . I 4 w . ,2?,; ;.:T=--g,;,. V V V , - , N V r-. 2 Q - 7 -1 - ai; ;. ~ W V `; - * , V "~ " *" ; fj': ( * / ` 5 {Q-"", j`-Q% F V ~ . ; .gg;g;., _P -=, *, Y . * V'V ` _ ' . - : a V-`- 24i. . , f 2 V -- ._-QT; ` - $.,- , V V _i{g,== ;.,{r "* eg-- ,` - . nf 1?;f>_ i . t -;;. `L;&}'; ' -;.7 ` ~ -V-.4;+ _' EQ:2 . fg ia .. - i , J , - _ S 1 t l . III 211'y . { . , : . 2lI`S V" ` . - 1 6 -1 8 V ;. g . ?.R{ j . V; O ,,4 ;;,.; **=VV ~L*V ?- `` i V 1 veuviaziw-- - PF ;,;;" _jgf~V *j "2 if .