Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Basketball, 2000

Part of University of Kentucky Basketball Media Guides (Men)

`1 *2;% V - \ 1: ` . F. _ " " *"~=~,, V V?*?JK. ` ' `Z " " , 1 . . Ir. ` - i """ _v,> _` Cs; . . I [ rJ ` r W V 4 `2 V M . / #- . ' :t.L~"" ., .. * . A '? f : . 4 V " ' " * _V*-*\fV~q,-wl . V >_ I r . _ g io; ';4 V K e . _ , K _,_ ' I ` I , I . I il _; y_. I- '; 4 a` ` 7;4{ tlw > ` , . =;=-ej.=ii 1.. ` .*}'i-YYZJJ;<5'':`1J. V ". , ' iif;,* V _. _ a V . gy.- _ , !`j f ' __ E;. `llr > L} V _ U ly Ik I _} L , . J _ , 3* r _;;x;;_1_ . _. 2 V , , , . , A ,. . . _ __ _ . v;_:_.;, l .. ... / , . _. . EV . , f U mx;. V ` _`yA Uwgaifu .7 I V . 3 _ 1 y ~ V ~ I }, i s s .3 J ` * 2 \ v I . * `. ` ... ,, 2. 49 * v_ { * . 2;:2; . V, ?*. a. i e , -rr-J * I T .. r` _ i* =' X ' ,, Y_} ey., I 2 q , n _ ; . 3. - ` it - . . @2 L _ j . A_. v_ . V Q I V V .' y_ .` ` ` ~ . V . ZV2=yv , ~ -; y` e wi; . V .4. ~ , _.~ 5- a . . , I ` . : = r `; .i?' . ., 4 , \ > K M ' V-, . . V .. .j;- g ;,, . ;>.;,... _, , pr,. X M . ,g_ ., , __ ;;; I. Q - ..{ . E T; __\ . V. y .4%;,., Q ng, E; V . ' V. ,r__ ;;_;.;; _.__ QV, " , YL .. . ....2% *z2;=~=i`.:ii.i%. `* " "2 `"` ` V ` " 4. ` . *Z` \ V *i . -* Ei-QM v..- 2, * '{??=i??V in NE., N V M V 1 I VV V .. wz V " .3 A. ; ` 5 I s II` 4 S gi:. ._ ` . svr I -I .. < { . ,. ' - V . L, *9 . ` ;qz . '*. ::f - T ` Hr; ._ WS I ` 4* ` ' _ // R `; l', _%_\">i ,V ; T- ; V .. ` # ' Q ;;i;,_ . ` . _ 4 e`_ " ji, uf 5 . V 1 J 4, 1V-J? r , . VV,r ,> eV.J ';> . > x - ik .? Vc? . ; n gf; ; Q _ . _ : ; * ; ? _ ; V ` .. 4 . :" > < I.- , . _z. A. _ K - {arg.- i I " 71 " 5-. 2;-F? . {$5;; s} ; , _; _ . V .. - V * { , * Y IIVI > . ~ ; ` L; v E II- 1 5 II " Rf'? ., I A _1 , ` N ` ;r __ Q. A- @5 * ~z` v_ _ . .,ig _._ 3 zzv x A _ V { . Kg. 1 __j _ , .4 E . _..: ` V .`_r. ; V E . ~, {Q . 1 ` , L Q; V , L 4 Q. 3.. _:.;> I}:. I M M, .1k ., %;,%'. . . - - ~ ~ ` V ' . 1 V Q I J =.= - V . , G 1. = . " ? 2 T . { . . . * *. A . .. V . . `l A " , . . " ir H -.] Q`_ xs . J ~'- g , * " i. *:.' .: R ? = `' ` .'' { ` * ` ` S . ,;`..` 4 ui ? Qlmx ni ` ` I I I Ak}; I; J, -` A ;;_A;;-____;; ,v,r4. Yi; LI: ' $.:3 L g?/I, ` xx A _ } I ` I X { J J - L, {1 `{fif T '9 % ` ` . * ~ -- ! 1 . as . , . ` ; V firgi ..v.r *_- , ` _; . . ' Q , -~ . , , ~~.: *- _ _ _ , ;.g.;;g; Q3. ,_: ._:_ ___;__V.,;*,4 V * : ,_ V-_@:_; V "*' ;:_:_ ._ " ` A I P _ ` y _! A ij. _;_;i =*V?;..~w V .- /,**/{ g . W . .. . . 2.- z-:. K we N- r. .;= ,V / ~ M | . ,$l.}i,, __ . - pr A ., 3 z. A y I { Q '______;,... tw U J M "`A *" -_. ` . " n A .2 i ` .-. 5 Fs ` _ V 5. .2=; ?H=:.i#. gf? Vi F w; 'Y P" J 3/ - .-_", _ . . _. ' `J .-_~ 4 f.,_;~ . . _,, ~ . `:.1g:-V _: (; :1; V ~ 4 V - ..- `T F fZ . <*@ sv iii Q ; wi , I *>" ::" Q? ` ~ '** V J " .-. V I <& fz Q . . lVf=#>i . .2 " . _' r :="" -` ` `, 5 ` " {Z , " `"~ ,z. Vf**~ . A ig?. _ 2 ..7 .., ye , i.`*:;` E' I T" _' V . ` _ lx; j_` , V ` , E : ` V E _ ~ 3:* " ' V " _ ..L W . {_ -i"-$, _I;" " " _ M`. _ ;x_ . E il; V _"&. V , .` ily; x _ ` ~ .. j_;?. gl . V ; "ax _{~~-`;?`?`#,,,g _` V v_ V __-V a ; ` _, . V. __ * V __ 3, V w g ,, ;:V V A- ` j: ` ._ #.2. ` I _l_ U VV__V _ J` - F , R _ { L- lg ` tg} Ns; _' >. , J! J` ~I I II . I .... I~I V 1 "* ~#V=~V 4 T i V .;~ ~% @ V x _ y ._' _$ - _.__ V w. : > V A `_ ` .. ;p*' i,;Q_4i;g yi-ag 5; K _ _______ *j=;:1,2i:"..,.?Q; .;__?i.* 1} J i .VV .. M I ` > . ` 4. ` _ gal l rr _. Z; V.VVV V { , . .r~-z. .. _T1;r` 4; fiiji * "V` al . __,'_ '.,:` _' >::_;"r$#*` _; ` ' I ` '_;_-?_ B} A ` V ` .. {V .! ..r\ __ _ .*;:i?.`. `;:,;,; . _ _ [QM ,. W -) W5 U X Vim;. FV LQ <- - -V 2* , 3;. ,.,P"' *"TP?\: . ... ' ..$.~s:*;; . . ;*i` I J` ` " ' ' J ' . " '` Lz 1' ?,.**"r . .- . " ` V*~ " VL . _ .. , . ,~_ 4 , . __ {_ 4. S , 4- ,, , .`..~... ..... N .,,.>_ ,_.,;,;yiw, . . , ._ *..J_.{, _ .4 , ,_ _\ ya i- _f< way A M V . ky, ..V- i I _ , _ _ y _Q ___ .. I _ .. _ ~ Ny , .~. V >V~ r2." a II - w`?;: . H~ , J v.. #*.2.+, - ... , J * = _;:aV;z* ` . . , H , _ ye-! Q ;. .. 1 ` _. 5,:3 ..1 . *.zz. , ,r - *31;. %{ V ~ < _ V}; " Q.,,_.--V V " ` Q. ; Btzffi ,,.4 _ . i.. _. ";L_.';i'@ .;#~' ...I `V' ?rsr~ .- .;_=< ,. V , .... ` ' J?. ,-. ?i..;. i}.>;* ..*55:;.;; ;,i I <.~, F;*??` . A V ; ` >` 2* + i N/ ~~*?r .~e"* .* > $#3 ;i"!`=-=. :*%.2: { E3 `**' `. , . I . . 7 _ . N A i_ V { _;.` V . rr {_ `_ , ,;.;.& girl , .`; __:_u._;_ L ; _ b #$5. A . W V ._, ` fi. V ' Ju *' .` " " V TjEg;}`*L-I .:0} EQGQ Bi}.? M 4*.-.. "* ;." - -T . , ."& . ' ` VV1./* *` Q',. . ` \' " V ` *; N; JM `*.->" FW " " U . . ?J.,&.h 5. _ _ ` _ ~ as , L Q. _ _ It S 2 A ,, ., ;. !__;P` :_ \ 4:); : T > _ H r:Lr v:_E _. J? V V x > `( 5 v - 1,12 - i 4,_z$ J, _ %_; ' J t . Qtr V VV > {Vw I { ` CPP an K [I i x ..... . . \,syJ w ` __ _;4 . _ V V 5; {L_ V.V_ V ..V._ .;.s;:=&;. " * VV V N, v.;=V.,__.,__ ..1 {gk _'_ I MP A Q. A;3 ; ___R ,._ X; I Vi w 6;; _ s $'_3V_._i1:":i :x,,_V I. 1 17 R. V _. M = ~ 4 _ , Eg . ja _ -_ ` VYREJI. 1L,_ ~ V ,_V , r A *1 ' . V L .. {_. ` Aw r V ` II`I ~.- ~ ---I l;%:Z . 2 AF ***-*3 * *;-P. M ' '$fX` . `II ; . - II . [ . 1- ***9 v x; V r =`* ~ VV V., V II- V $*:20 if -~ *` V* , , fw at V .. ` .' ` ~~ e& , _-2 __ __ _. i, r j , V 'QA . . ff _. `. jiul . . . . ;1 #;# V V -I4 3, 1 " ~ 'Qy 1 , .; JY . 'K V ix ' ir .;. ? KV 3 , Y VJ F ...,:=rf "` ' V.~ -g.-. . , V`? T ' K V5` ! `. A ' \\ ` 1 \Z2g V .V, . ...I, , -. ~ V . .... .4. ~. -.. __ " -4.* = . .= gi? .. Igiwl #7}} 2% .__\ I >\g_"Qw::,,5.?y_%!_4):i& P. J} ?} Q M rv Q. {_i_Z W L; {a',,;` rg. . .... yy _. ;:.,:w. .4 Mw- . ;;;:..;;. ...;_ 4 , ,- _ V- . _ M , ~ .4: . 4 . . g . A;.) V?`; Q VI. . ` , `*ji:}?rL** ...5 `= Qw 5 1 "ij {2 -*1.'s?` V~* $3.* {TT`? ` V _ ' . * .V { *Y*** l =-` Q, { Ji V _' z"` ` * . VI ..-4 r 4 * ... V _ V . . {V` ". " . wg L . V Jin ` ' - , T V V V . ` Z , \. - {is ;l~!;4 i .T7_{ ~** _ . E wx. , . V *'?';;. M . "`._?f;V-{ Ygf _;_ J}; Qi ;,= L 1 I V [ . , ` VV ;` r if ; V .. _ ; .` _ , ._ A A aes}., . H p3E V 1 l 1 g ..3 L * ..= { VJ . r E ` I \> 4__ $i~? _ 53. J. ` V N. V ` s 4* ~ ' " * * J J t 7 1 . ` " " \~ ` -. . V `." 6~ ;. if >` W " . Y '-* " * L` ` ` * -~ ; T" " L gl + M ` . ,. V x mpx .. A ,_ . ; . . v , \ _. ,, _ . _ __ A S.? {px ~' ~;;: {Y `, \~" - : .. z 1 . _, 4 ; . _f ge I ` . . . K ,, 6 _;,... V" ~ /_ wt`; J ,_y - . _Lyi:h > \ T2" ,5 V I . _ . { T ` i V K _1 iglyk _V}: ,__, ._ , .. . - V - '* ? iw q z ; { ' r r . M . - " VV..- V 4`**\> sl ~ .> 3. *& i . . * ;w 13 r _ . * . . EE .. _ _ _ _ ,_ , g V.; ;,f. M _: . .. . _ L L, , 6 ; L , r ` , f} !_ , ` { _ H. I _ $5.6 _ " 5 _ __>>L-J f` " ' `_ /;'b Km lv; `T ..` _ _ "" _ gl- .,.__ A l ~ { wz ` $..._ ` ` } W _ ` -112 ...4, - *- *;` V". .' . .=7 Jie . ` , \, M _ V . ; 4"!.z__?{ 1:; , "*` ! ~ x*r 5 . Vp .. `_ I _ ,2 -2., .- ZZ_.",:,; :, __ -.y.. _;._Q,.;.e,Q A....._ . _ A - ` _ g _ {A-,`_ . , _ _., . V~-;;\l1=W *` =sz * ~e 2 - ~ 4..__ Slip `__ " _! is.`,`Li`-*3*%;..; 3 {JQ; _,? M V j A. _ . y o _ rk . *V*'; E v_ I I WV i}- . V =V 4-- -.A.._e . * "' '* - e V= .. , i V ..__\;" , '