xt70zp3vt865_217 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/63m46.dao.xml unknown 14 Cubic Feet 31 boxes archival material 63m46 English University of Kentucky Copyright has not been assigned to the University of Kentucky.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Harkins Family papers Mineral rights -- Kentucky -- Floyd County -- History. Law reports, digests, etc. -- Kentucky. Mining leases -- Kentucky -- Floyd County -- History. Practice of law -- Kentucky. Bankers -- Kentucky. Banks and banking -- Kentucky -- Prestonsburg. Coal trade -- Kentucky -- Floyd County -- History. Lawyers -- Kentucky. Hall, Joseph v. Dils, John Jr. and Williamson, Wallace J. et al text Hall, Joseph v. Dils, John Jr. and Williamson, Wallace J. et al 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/63m46/Box_22/Folder_5/0115.pdf 1871-1889 1889 1871-1889 section false xt70zp3vt865_217 xt70zp3vt865 , lg t
.1 _

, "/ i fi/é/ ’éné/CZCWO’C“ (/ 02017

__ . [764% /%;w flag?“

1 . a K4z/(WC q

X/fom/flj/Zr flag»? m

« “owiw/ flmgwm 5M.

‘ 'flgzz/mzaaz 521$. WWWMW/
if Zia/1&6 {fl%;u..// of ;f? :s j j; /Z /5c 7 7

, /Mz twig/W WW 2294ch ‘1

- £44 5;; [WA 47/ ng fl/WW Wag

' /7ZJW,M/g W/m 5%
i 6111/ fl/I/ 0&64 a/Z/c/OC 4’7 at
W 6426%4(/ ‘ {9% _
4/4/ W/a N7 ' /, "72¢, a5 .
,ZQQI/Q J V 52627: AflgZM/wwy;
y” QM MC, agm' CO @7% //7Wfl124////{j
% fizzy WWWWan/eé / (419/ %% l
L/MLWWW oZeAzflM [6 WM M7222 ‘

‘ W ? :%( ;7/a4 444, WC i
g; A; /W flwfimwé W/ 2% ;
age/w- ... em W a

W 1% c/WQWo WWW / Ff é //a Wméa Z; 1

 j/ ,1/ C 4 74 < 414“ (@4444 4244 1/QJJ (ii/4 4 ,
4M4 25?” as 444,4 J4 54 44 M44 4/744/244
494464 L? 44%4 444444444/ 40? 4424444444445/
EEK/44 55/ <94 flwgw 4 a/ #44447 44/424?
E flan/4% 444444 4444444 4/ow 3ӎ ///4
.4 E/fl‘gm 74‘) 4% 44444444 4,74 (if 4.2/44444
E22 44 @4/4/2/n4o, ,44 44, 6 /44Wa~44,M
Eam 4% 4 44/ 474/40 044/40 fiml
544/ 541/ ”Md/44% cf, 64 Wm as 44
.Efl4a449Z/ flvqm 5? 476 /M4 4 4 444%
E4 m (474 4444 44 44444 442050549 J
EM 2% .44 flWflWWWb~ Q/éé? .
E 4% M % fl? 44,44,444 4444042544604
fi/yl C3? 4 4» 4445/4 a/ 464 4%] 444/ 66/2414»
225m 64 44 4 a/ CS? //4 W444 4444/58 444» E
EEE /M4 74/ /Zfl /////74444/,J/2/é4 //é gtkéa
as 44 444.444 404 CE: 44/ 4444 44444444;
, E4544%/M- @44/4 / 4 f (S 4 (1' /a14/ Z654
444%, 444/ 74‘, 44 4444 44 444444
E 44 iréi /6 4444, /(o 2 cs: /4 44444 4 a
E (s, 4 44444, 44 4 4c. W444 44/4 (5444,
Efivomao. //4 4 6422404444 444 a; jg
E flfléfi (’:‘7/(42444‘4/ flt/ fikwfiéfygtf
E / 'W?» W4: AVWJ7fl 4444/4
E M 25 4/ /4WflW/7Z 6 Y%
' E44; 4 444 44,4, 444 of” 444 444/4444
Em 25’ 44 044% ¢fi£ 4? WM 44/
, E 46274444446, 4444444446 A? 44444
SE
EE '

 l 4/ his WELT/s fl/llsla 006%,? //- m g?
, lo: Mia % 77nd? 6 flM4 flees, 600m
. l/fl/ 65: 9ng ‘ Jae/é) zflww 234%
E lkffiWL/W 9%, 0421224 M fl’fééj?é
liq/MW“; (3 /d /MM 15* at (pile/é £47126:
l/a fin” is a/ %M J me <3: mm
glx/wu/gm a % e? 09? c5. ers/fluency s
ld/J/Eg/ @4444 (W /2{: 2: Q fwd/J, J: 2.7
:65 6M Mir? 6 KM %,2/ of} /W7M7
new (5 Mfléw Wit 0? (Patna J’JgCS/zzrwy
M/g/ (f //z WWI/C I? Q &1(/¢%/ lc/J/ /% / c/ MSW/lo
M; 2%, m mam Via/(o a (ff/m; W443 W7
.é/z/é/zw W6, %«w J/Zf (QT/2% 94% 7% /& ég—flé;
El/ P? (ii/2} M, C/w/M/ fls/J‘é / 7/WM’C24 % 4/ E
lW Mm 7:) c3? wage n a Kaezwzz <57?
l/Mw J (w, (i WME J74 é¥%% J/éfl
[E5 (0 @W J/fl/Z/ (S, /i/fl~&4 ,)J,4g é: /} Wm l
l//1 W/Aé 1960 Jew /4 firm X4 W“? E
w 2? a/ @Mm Jon/7. m /2¢1/&4J5g/;
l6 gone” m e: Mm /é2- (597 Wm¢
£441 flwénZfiwW WmoZCQ W<
E £7 44% 4Z1flfln/flWI/WWW
, gm %/>7/Q€ /r/% .7144 ?’ flwéa Z?" 6%
QEVQMM/%077 (5 /M WM @ CO ‘
fi{/{A@/% W (L, %~r}{4‘/¢/( V¢¢f7§ éé/m‘é/
, lit a/ fig; MW/ figmfl/flza 273/354
E E57 ékfljww/WQ %Lm/€/Wl§f3 7 E

 47’ i7 (M £744 10 ca: /0/)///a/r' WL/ flaw/if 57
! /%1,A€14/71M/ fiwwfl<1mMM My/Lwo/f ‘
63 (i, W flmfl 767/2 (5? mwwfl fl/‘Mfl;
.x/éooz‘cz/ @m/e/C W"/4, ; %/ aéa/X-jafi //a ‘
QWM 575472—7579 %//v64 M9441, 442 1 E
1 E444 \ Wfi @Moy7/,%M 2.64%; ‘
EM ?/ Wz/x/(L/Q @/ .%41 {.0 W 7
Exam M W¢ %24 44’ 721i WM 1*
E a? 4 MMM M 4 47474., ($121.14 E
1.2277 (S? 70» 4.4444 1141147”; 1111444 44%
_Eflfivg/ 64845704474444Kpg/ [fig/WW“? 3
E fléflr fiét/Wé/VVM 44%41/4
EEg/W %% <7Zr/44/z/47 /4%4é1/4/ 44 7447/44.
’1
1 E1

 E E
7 & cum/t, /§/7/ fl (wig/r7 [in 442/69 A? #7
E Mag /W 4W fluo/W 794m;%
Eda” WW7 /E>7/ 2W 2% MW 9&7?
Efl/W MU a. 2 47/1/06? 4444,49 (Egg/4% ,
E <%( ér744 4 W/amrwot/WZW/ £71,; %/
Eotm/zz. #52 a _ E’C€@%/€// {/{WC/ /
E72264 fl/ééfwfifldzm %%¢M&m
E¢éw [(WgM/vuflwb 41% 7’ Kim;z, ,g/(ZJE
EM 042974240 p/Z/{A/a/ awflc/fu f/q/ 7&4 E
E E/?/ 7 fiWMZZZ/W/E: 7 g 10:4 (1W ayéég I ‘
E E /w %% 4442/6W 6L ocAu/L/ 7f 3
2% @7sz z M ,W MK 7W4 (”WM T"
a J (Lg/o MEMO W g/azwéa WW "AV/2y
E E EEK/”144% Qjm/A 4605.244 W MEWL
EM L/V/ Wye/0E C/M MW
Ea W 222;;fo M4744 é/axiflW/fl
Eéc 6(4wzjd/br (e4 1, C/ ,127Za/Q 22
E WwW/WE WW
EE woofl 7440 ¢% W{.,%ca.W/E:M /W%
EZZW /?fl (/ a aria/z,” E@rzzE/C~*%/Zw(
M 0‘4 (424 4:060 4/ 0%AMW'C
E254 ”km/flfl XML M27 4; /:~

 57 1 I? /e / 2 z Zi/Va {(3% a, L L/fi—L/ //LZ/é/{LL
7/ 10%;}? 441%.“.47MQM W 7% //c0 Mm L
‘ 7M QZLZ L4 y/q w ZagfiiL/MLLMZ’W, %
] fé W4A/ZM 762¢¢6%/r cWé ?/ ,
WWW XQQLLMJ/ %M W
fflZ/LL%Zzéy/Zmd M M ém
(MO\Q

 y ,
l
7 hippo/W ZZZO Z/Ml .
-, . W Z
; fixflmg ’Af/ip/ %
- , ZZZ/06%“; M
I. % ‘ //// flZ/ / LM/y zifl/éf;7
J/M//éux/ {Viz/..J Mfr/é. Z6
QM (,2 %/ ;flw jé WM (74,4/vz/w/
, J. WWZZM (Ewan .4
x. ' ZZZ 47W”; "
; .ZUZZZMZWZZZZZQZZO
‘ @MW % v a @fZZ/[fiZ Z”
i; g M/ aQZZ/Z/ZMM
;- , Z7 ZZZ/WM
ii. ZZZZZZ cage/M ZKZ— ’/ APZZ
4 / flZ/ ZZZZ/ //&/<
ZémZZ Qi/ZZ ZZZ/ZZZ 6M
ZZZ %% ZZ%ZZQK
‘ i, ZZ‘ZWZZWZZZZZ

 V ‘ 1.
/ a j/Z-m #7 412% a}: 12:4:
2Q M 1:11 4:74 {M (My;
301/1? @fizégw/Q ‘ “Z255 ogwfiwav/{w :
3, /, K .
176% 24 MW flag—29% /% my
..iyzft: X447 gout/1444 W é‘mfié
1fl/4AWM74E W % 1
5%{4/ m MM 26 @/W /S/aadaé?gz;
:i: :wflLgZJ yZ/rad 4 W W 9744/? 3
,i. 44/166 #221 ngx/éz‘ 744a) Adz/mm:
g/érm/fi %.7MWt/,//74€fl W %‘
WPZMM flldgm , Z§‘.w~z/C/"6774fl ”d
iMflW gg/‘LJLAQfl‘z/Jcém
flaw; 7262/74W WW éflf
; ' flmza‘ @ W W, %6 _
I ’ //m fl ’ 64/4: 2% 2%
i
‘ it 1

 / / E % WQ/év/"‘Z/Z/ WW4 %fl/Z/é/‘WWW ’
« E W/m‘zyé/ $44 @444 %W @1me
Efli £74444» 444W 4 WW
:ZZZ @W 47W, 424/40 MVW ’
E 4: Wm MMcfi/MW W4
E 4% ”oz/iv; 726/ MW 4744
I E z/ W' '2 4% 7% (f/V/vé<;/U/W{m
WW MW 444/4429 %W
E 4 7444/6 *fl/ZZE/ _ E
; Ega/uZa/o flew )n/Z/Qfifi
E 5447W§444
fif/fid %m 623/2227“) :74, 74464 % M75 M7 ?<
Z?) f/méb QuA/E/Ma/ /f 7 / flZflwz/{W A94; M ((5 @Egflé/
. m"? E ($744414; 7y7f/JW4Z ($7944.1le4. ‘ [

 / 1%» 47a“... 4.1.1.04, 111.1% //;5 ;/~
W MWWQég/fz ,
‘20 Wfla'v’zég/Miffl/LMZoZfiII/éj“ 1
D43 4.../.;.) @W%/ZZ
WW % @117Wééfg 4%“
id; ZQZZ @% ML
* " M w “4926/ %
ifjwj/mfimw- @w/My/ém' 3
a@%:jfl%% @ K542”? WW
g M/ L6 $.41» am 1 N y airdnx10 yaw w /%Mm [Wye

s @643,“er ,K/QM 6 M /%Z

; /é//%{4 95572715026; (jg/QM”

‘ 2 WW fl /W M W/Zg/g/jémwé

di%m % @/ —

@%£%W L

E! 7;” aid/”é/éy 222/; $7; ”776 ,2/77/«5/(Wclifi

m ,/ /% WW

1/46/7/( A/meéflnw 774%{v
W m .4 4M7 ”2673:“ f:: ~ 1,

 / 9 564/ Q471412:J% (74% %M W)
, 5 4105/, ”"’1-«zr¢/y’ /4 m W’ firm
5 A Moe/flu {flack gal/MKW
”4% £4 QM avid/.4 dig/Via, %
5&4 mm 3% [4a fi/aa 52-Q/¢- 4‘4/«61M,
-‘ Q24 7 z,( ééeéc/LVCV #1:») M (a name/MW
50% Slated/“La 2: ,1 1 a ,_KP/i 4 Wm
% \ 41/ 79 414;(/ ém/M/
‘ 1' fifiw) W %ZS¢,M@ @4446de
I % 47 4M, 4L flnw yaflmiwb
I %¢¥Zn7 %L 4 .&(1 a} 57/
5! bin/W/afl “9%“
if / W @050;
C3/%% /Q%.744/L/ flmi é/(J - \“ 5
5 f/géwjéw M
5 //¢7/% wager, (CW/7512* a; f; ,
si aflW %%c€ mvC/ @W ‘
52396. /% 47/ %%£7 W
[66/4in avg 44.4%(4 4W Mae-7 ;2§Z“Zf?§
g; + .

 J ,
J
E /
/ 7 i2: 2 111/ 7Z4//¢;( 014CQ/gi,/,;Zmfi 27"7/

{CZQJ/éjzz W1Z ”f/ zélf 40‘ % QgXA/Lé/l
J' //71z»z1.1/¢4/¢M74/40 WW «56 ééé?‘
W Jaw a)” Maw/aw?” z; 274
;% cy/MMM x MAX/441% 472%
W» W225 444% W r '
EQZW Q \ Why/5%

W24®4J2€ aea 0W, 2%% /W
WW My JWW44
‘/ J4 6/ MMMJM/JW

_ J ‘ , AWWMMW +

2(W/41472;:;
[ J * Z/é
; 1M yfléfiy/g fizz/4,1,, ,ng M

 /K ?«d/ /)7M’ \«é’ia. 42% A; In»; ,
Zir/Miflz , 4‘ , 12C] 06% / (éé/é’Wflé/op
éwwzmv
/MM @247? {2’ ”via/Mad”;

;E. MWAb W7 %W 4.;/9W
E/W/Wy /f7 F
I / 7262/ I ,
J W W
(a 22376 % a
I YEW/2% ZWW
I, QM Q1 7, / 4% (12%;: 4.4/5 }74 ~ ,
L fiwfimfl/ m yffifig

‘1! . WM/ fl/%éWW6/
_ f/@¢/€m

‘ ' E2444 @W 677???? KM
:E,
IE I

 3% Wm Q20 3 saw/ezgé/ZMVW
i/W/eéawe/ ZiegfeéWZZ/é};
1.22%4MM7 352/ I%’ ,i in. 534;)»
733/ 94/ 7441/ OZZIM/M/ f 7 é dobzéa;

: Eg/I’MzWW/Qmi dag/péfl W,

, 14435 W/a %WM 47/

1 %MMZ/V fl 3 /szfl&é Q214fg/ zagy

‘ W 77/ 0/ WmWWxfloI/Pzz

lessee/41% fly 233% .

‘ I ,6 R
ifl W/% /¢4Ia 64’ 4W%%
Mf/ ; W W WMTLjM

~ : m / % 27/7M; (7 ’
( ww%%ImW

{WY/(4) QM WI/fé‘waQoy/g I 7

 4471;? 44.44;; 4‘44 #45444“ / 7;:

44:44“ 44/, 4» //"4\~/44 497464444
é/M/Zfl <’ 4 7%: 212% (5 04/ gem/4%
444/44m424/44 W4
64:9 W79” W " ‘

x 4 4:44 4445244 44%,“

w . tz444,42Z:4 4444444“.
l: %/5 V ’ 44 @4447 24%;
I; 444%44/6 444444 444/

' !W ‘ “ 4 M W ‘ ‘
l/4Lz4/ZVC4/ %Wf 6644M
1/ngméfi/ZM/‘f/C‘fi ,%:44444 4414M
{£44. LMXjI//4’4/?Z @4014”? %
H //\ , OgL/x/ ' _, 44 ' \

: 82%Z'Zm @4/fl fl/%fl @Zm ”7%
. 7 . n
, H ‘

 1i ' .v
4
fl / 4014M z j/p; / ffléfl //1/ aflflx/z ‘fl/f/Wy/M L
. 4% W " €44./voo// dflflxw—ig/w
fizz; Wéfla wagong
4/4MZ21/47/ Way/4% 642%
4W J £76, flyflmia w M
E. #046666) QM W Jazz
4 M7» WW 2? fly Add J464afim '
J. 7 W/fl/fl%7§7 WW
4% @Wm% W4 fflflt‘fa
‘ 44W,JIM/%C§/A/% Zin/a/(W
- gfl/g 6? 2? mw a/O‘zoc m/
[£6 6, /M Vm,a/%z 57 Zwazgé V
MW Ww 4/444 @2664 WM jéfl’“
466% Zia/M c/cF/é: 22am
. 4% a W x/ f7/7/M zya/WW
4 W” WW~M //5 fl»;
Zia/44 % 44140 a ‘ /’a GE 6a /%
40: fl/ WW gyfiw 6,245
‘4 PM Q/flr/a/éga @/%,/Z/W’ -
‘ f/ 97 (2 Mafia % a fiav/é/k/éifly
54%é6 m éVZ/LKQM fléJv}
Q 3 4; W7? 6o {papa fl7s~z§ /6 j
%%67 (Sf/aflfléw -%66 «646%
4%6979} <8 mmfl Z‘a’ WW6, ‘

 ' 2 6Z1} fwd/4 // n; (3/ Z/ZZa a“ an;
347 W 2; $4 /ZML% w,
é /V/Z~&4 was/Zn ZZQZ 2956va
3.? é/M Z/pfé‘/g/%7fa 60 @M,%
Q2. W7, a. (RE/4n my ZWZZZZ, .w
3 333/Vm 1W . (5: WM, %fi€ ”f
'6 WMT .Z/vfiwf (9 WM flZa: (3
EEE/ZZZ e/ E/ZZ <2 def/ZZZ s/ZZ é; Zzflfla
32% top/2% %% é? VZ/Zéfl é'éflcgé
g3./J—67¢é %% ng/é’x/fl fl/‘Ccz,
3d};— 6 /Z Wang 7am Waffle;
3%? Z flz-aomml 1/ 2"? é: (bi/7% Je/ZZ; .
3(2 Zflmv J34 @MmZ/ddé
' 34/d /M J at??? a ZZZ? emcee/wt
39/94 6 //% Jdaé, /Z?Zév 219/46,
3 9% Mfg/6 (g: %m %/d(§:/447¢@ } '
323mm @V%/ W /4/ Wm 3892/7??? I:
3; fl/Km/ V/éé (5’ //7 flZtégr argue; ”7%;
WC /}3/7C5 ere/124% 23"“ a/‘M />Z/Z 5
;./5% 2% 4/ M //.,2/ c: ZZZ/Z Jami,
fwd /7Z (i, 242/ am” /6 a a? e a flaw (ZZZ
335) /2/fl/Zé4 J/Zé‘, mom J/Q/ (Sf/44% J44
3% km fid/Zrflwm eff/4U Mam
3315 60 /2J Cf Z’Ufi WW J £6, (Er/d W-Joz<8, 00a
iii/ZZZ fiZ‘ZZéi ea /Z@ ,2? «Age/(WWW
. , EZ/Z/z/ é MZZ /.Z(ZZ 462 co ZZZ“ ZZZ/oz
!
3 I

 I I
1 111/ /1;;/1% $1 1312/ 111111 1111
I fl/Jfiéoéq1v £44254 flake % M” W 24 g/flmz,
I1 11 11/2111 111/5 %3z (5, 111 my
« IWW mWflaéxvfifzé-wm
III/23. 617 A571 f1/11 2’5 MCI/1&4 Mir? 6‘
1I17/07/.% 7% 10 /1flaéflfl %" (1'3, (9 4%, WM;
I-//6 7 m - (5? /111 1611 WAflwéwg
I Z/fl/u, /€J\C3 //J /M Z" 1%45414J/6216
_ /// M ([143, 3111 flw flare? // WM
@11417 M W éméhdka 62 MM
;,//dv6/¢r/M,%671é;4/M flW/vé: I ‘
«IO M /ké2 c3, /1% fl/ioz 51 111/119 I
I, Mair/11¢? /L% flaiéf M W141 £541;
I W 11.111414 #41315 / J? 6’ 36 W161 @115;
I Z?" J/é/M/Wé 14/19/726 M/zflm
73/111121: @M 7” (W @w/Q
. I% my (2 (WM/9&4 ; flflfi 6, La flwzm I
IJGd (562% 6/7é/2-éag W141 2511 ,
@Wfl/Bk (‘5; 51/2/6142? 4/4/“6;
IéC/Mrwwflfiz (i, 70V/1L&4 2‘0 a1 51111147?
I W W _flf7 8: /¢61{e4 Zia/WI
III W %5% (176% W 2:5 did/@awwg/
I 1¢d6 71 <5, // 6 WM J 0 <5, 711/2161 @flofi}
‘ ' I 6507/64” 111 (a/r %z/éé/ aM/flavlkag/j JE/zle‘g
I @W £2aI/C/6 M 11%” ,111'4/(1/ Max
3 % P/W X m M 1W1 flmé 7:; a/ /111 11/ .

 E };W- Eq/ (7“ ppm/72% :7” 5&4, /g/£A.1Eje flfl/ W’Z/Zj
Em 43/744444)” @4044. 4, a444/ 414441 fl AM
Efl A4 ”#fl gf’é \é%fifi 97/7% flao/gfi
E W 7% flawfiW/éfl/I7/7"
t/é/W WJW% £44 44244
. QMWz? 406444” 7 émgw ,
/24'w m/% (04,1;7/0’ jJ/ZA%:/7 éyfléa
> E 26/0 M47 j/fi % 5764 573M] F2
«yM/éW/MW 74 4% 77% b%zc( CL
WMé gé/gy Wz/ fl/d fl:
2 0’74 Mm fiW/s/M/«m m M 4/7z‘
{j flVVM aéwfi WW J7; 61% a .
~ E M 29 Qé/E' 7/ Mfi%/d%éPM
E Z & 9W. MU/ fl21/ WW v/zzfié/
E EEK/Mia WW7?) wW%32/V
W 0’? WW 2% 40 flag/O 44/5 Wfiffiy/
I //’éfl 26 ac/ M64907 ,WWZ/ /Z¢0¢n
VMW d/ 664% @410 W77: ZZEMLEMa -
E 444/Q4a/d 6G7 7%, M'% 2%4/
* é%@fl W$l ///£/a ”Jggéa
4?: W/fi/é 4Z7C W wyéfl/M ‘E
‘ /4u %/ a/ 7% fl“ Md
EAL/74% é) / 6 % . #4936in % Jami
:g/// @M J 6416:7/ £447 Jayé? a grad
Jam/y é; (244%, /64 g ///flx€¢4 .44 *
E u:- =

 y 15‘ ’é ? @522 c//0’//6X6:X‘%% 23 22 2722/4

(Pat—<5 a 2 ,Ma a 6i / flea” (5 @7292.
i 220 @22/6 9 2 7 M 2347/42
?2 22,/2224,42 £72; 122:/2226222222242
'22 2'0 #722 2a, m 22 ,,,22;;W‘j2;:24 @
(/%o’8 (:75 2% 222/5fl , f
L 2 fl M/J/2742W/2/ (flfizééi
t. 50 2222 ”We f7/Al/2fihW/f /«/2(\ r
(A) fl @' 3/é2 ”424a
:W/Z: (flaw/UV W? £22212; , -. .~
' / 0525274321, 222 (225244 /2¢ W27:
2 22222222 emmfli’WM/ 2522 222

_ /// my 7
Zfléaém amaflmw
i @ , , w
‘1 ,: WWW/Ob awn/o Win/W Var/am, ‘

- CW W’ %4/ oawvC 0407 @522;

’ m Wag/47 Bflfl/fi‘
«(2244215357 % fl/(Cc/ ‘
//é 222242 1+ - .~. .

 ' it 01/2/50 Wye/(Z7177 Kai, 112% ,1, ,,.; 1 s 7
1%flf 4% /m/<
. Qiflm/Z/L/ 4% jig/6V QK M 5 z
‘ 5Q, ZQ/YQ %4%% /%d/% Wv/Q’Mz 15/
55 m 2% ZZ W” .53?/55:: 51/71
May 7 Q r /67 ? @@Q ,. .. / 55/:
5 QWWflaW m //
dw/M/z/Lf/ @ /% 1: ,. 255:,6/ :2. ('
Q Lina fl 2x 3 _c/b
55 “7% W7 ZW/ 222:: 7»
3 QQ/“/ “W 7/7W//577 r '
5 Wm
~ /é/L%M ég Wémww
82% ¢sz 8 dw~
Q, Way 6M 5

 17 55 ’ ,, : Z? 721/ 77; 7f z/M a 2.7744677.» (Q0 Why (me _, i." * (7,,
i 777/47 W 77W flying m .
1: (624/367 %?” [gov (7777/1 W/Mwfl/LLZAM . _p :5 ,
i £4747, 77'%m\moc «172/2 74701472 1
t %W 7 7114/ i 7 c asM/ Ala A
i F ‘QU ~ %
My finds/7 / 777/ K 7
j ' flfi7Afl@¢ {£7 /V{[7
47 7:2? flan/7 to
MY , .77 i A .
‘ he wwwm it 77
H77 76 77} 77mm 2’ ‘ 4W
744W WW ::Zflcmgét
and We W71.) ”79%
' - :3 @Za/ze7/67y/[w4x/b 714/ firmfw/éy7 j.
w/fl/ca/a K’WW; #777 a W ? ”We;
» ‘77?ka mywwfi/Mflmam/L
NW @4/ /M/&, Q/éeoaimfl/c ,4/27 ”8. /
flmw We Mow/WC ZH'WZ '

 i i I
IO 0

- V..) 7 i Z/ZLAJc7 i ,e/éffléoz r" 177% 774; 0A,; 1’ a, 7
l M. \Zc flayed, Car/v 44W 7% 72g

, r; 7 W 776W mafia/6W7 MW~
t 7W 2; / 7.727:er 772/747% x4“,
! 7/ mxxaé WW 7M 71 @477

‘ It kW 747 7644 x/uQx~ %/ £7777“.
:.¢/“1%“ [2 / 7/ Ex Kw} (K / '~>/" 5“,,
t 7x00 é/zé/dm/t / 477 /m 77/67 «fag/saw“
(Zea/cumin, W 77%.ng 72:5 7%“ i

' V77 74 @617 4% x

fl: 2 fl/z ( {/2 a? 424/4

. Til/2% 7M» ;a/c
09 «7wa Z/(xgrm; .774 Efl x
t / {/7 é 7%,. /W (fr—r :57
j/EgoflQ/de/ @17'éxm/V (2sz" 665 -x:
”@7765?” w" %/ ‘77“ V27 7 7 ..

 _v~ ~- ”we“. ._.. I .Hn,.r-w4-7m I V '.,,w ,1 _ ..V w I .,...—..V V ., , V We . : — 7 ., ..,.I . .. .. - TWW» ,-,“ . ,, ——~ ,. 74‘ ~ v 7, ~- , 7.77 7 ,.,: , .. ...w W ._ .‘ ‘
:7 f/a , f j 6, i 6‘ ’17,;
f ’( L 7 //z{ // . 56% {(7 2 z (.4 1 {[44 - ear/Q ,,5
k ‘2 " K ' / (9 4r ,
( {/‘YI/é/Q’Q %/7 ‘7 1 g . K9 ( C (7,, z [(4 ,6 Q ' 27 ( v , (/
.v' ./7 fl ,:
,i , /' // é ,/ ' , ,3 '
,:I/I1/M/ ~ 7 ’ < ( ( / {wé’ av“
I : ' "t/r, ~ // ,
(In; 54 / /5’ : : ,. , . ' , ’/ // 7552 ,yl,2/ ' ,.
:Ii ” 7 M" I I , / x .
//\,)// //O(I 5' -:: n“ 1 L « ‘ 13"": 1,, (’7 :VI/ 3 L" «511;», {7 (7y- -
{if x? f,» 5’ 'I/ K ,1 1; 7. .7 (1:3 I. {fir f I / 7 T. 7“}, ' - I V
i I t:/ 5 I ' , '/ I I
I
I I
I
I
H - ,
I ‘ I
I
K .
I I -
I z
» - ' .. . “a 5“
I .. .
I
' I
i ,
l
I
I
I Q.

 1‘17”" ' ' ' ’ :1
‘ 1/ .;
i .' ’1
i
1
I
' E
i
. i . :
, - 1 2
_ _ ‘ ,
1 i > ,3:"
> I A,“ 3.1
:Z‘g'bzfl,,1€31§;.wfi fififiixw’VIi-In-Ln ‘ ,-,-’1;ijwfia;1,:V:.«r1‘_;:__,§5;§,;_.%5‘1 .,l‘».~4.‘-.‘—,~,:;1;:,‘,7;_‘;,{11,.' ”Hm .,A: ; 1“ ~ 1 ‘7 1 . u . 9‘" 1. , , I“. V; ,1 «,1 . ,1 1 ‘ , ‘ ‘ 1,
ssh? ,murg»,;:-.;1I,~z.;._; 1 $1152, - 1 .~ , fr :1;: : “..;, 12,4111; - ,:v ,11111, 14 “1.1-3:111:51 1I’~«:;:>n ems-ifirrfierxv ».:_f':.L—J"1,2=L1x:: ”” , . 1 . ' 1 4:
1" pf"”1”"*1‘35~5%1 {:1;-:..; ‘fréfifiniw 5”."-i"".'1i>1:“1,‘1?~","*:1i1'»'51;l'1215-2151. ‘_ fii’éfigazw’tfififl? 3”;,gki‘ 1 f1 - ' ' 1 y ‘1-1'.'r1’2_ \‘ ;"3 31 i 3“
@‘fi‘ 7‘" ;f ’“'1-'.1 11 " ' ‘ ‘ . ' * kfifiz“ ""14"? "'.'???1. “ ”T 23"“: \ ' 1 U 1; : 1 g
4e: -.-,'13-:'»‘.; ”1:1-p11. 1' - .. _ 1_ a- , 1 ~ . :;: 1 ‘1.» . ,1 > ‘ __Nfi ,1 1 , A.
'é.1v.‘.w-, .‘ > 3‘.: . m, . , ~ ~_ ‘1 t .‘ ,'1 1,
. (N _ V g 1
i , . - r; . 1
' "a § 11 "\ ’ \ \\ _ 3
“w. 3, -_ 1
I \\ 1 \_
' L' ‘ it 1
‘ . 1 If \ 11
. \ Q l
1 ’ Q N \‘1 i ‘1
_ K i \ 1 5
\ 1 (K 111 "
' ;- ‘5’ 1 \ ' 1
1, ' Q; (‘x‘ 1 _1 i
, 1 w \ 1 ‘ 1, - .1‘ i
‘ ‘ \ \ ‘ i1 1,
1 . \
1 .
l" I 1 . 4 V , «1-~-'.11.«-~{~’-‘
’15:.» ’ 11 1 v- 7 . .. viva- : " , 1 . 1 1, x 91:1». aura-H .1 ,. 711,12. 4MB; $132.» waggiwfi-“EL‘? «ep”«>«'5:;1 “"51 15"»1"! =1 5- :;:} ‘.‘}
”I-v 11111"15121;’.-}«:»‘.,i,y‘i;1:;v.-,,;213 ‘ :.:“: 5;." “1‘-1‘;;:'v11311" t 1' 1‘ “ ‘1 . . , _1 “$11.5. »_1_:L.~ ~; '~1""‘12;w1: :1: ..t;b.1~‘:$;-. 3951-1313411 :9”? :511‘f;"."; "f'~,:1":i.. ‘ '1 ’ 1 . '1
léwhéfiwéfidi’fifimw ; »- . 1 1 1 -~ " ' “"'?‘“-1”T§W..‘J..: “i 131'" - - ,:.m. "- 1' 2.1"” 1 1 t , , " a 1.. Q"
I, a
‘- I
T
2
3
I .1 ,
- V1 ,
Er '1 . . I 1
1! ’
1:, ' . . 7 ,_ 1, 131'- I
,2 I I i
.. ; i
1' '_ 1
1 1 ; 1f 1
F E ‘
1' 1
, 1 i
. , z
1 - é
) E .
1 I i
‘ i
E
i
‘ l
1 l
E
1 E
1' l
l