xt70zp3vt865_29 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/63m46.dao.xml unknown 14 Cubic Feet 31 boxes archival material 63m46 English University of Kentucky Copyright has not been assigned to the University of Kentucky.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Harkins Family papers Mineral rights -- Kentucky -- Floyd County -- History. Law reports, digests, etc. -- Kentucky. Mining leases -- Kentucky -- Floyd County -- History. Practice of law -- Kentucky. Bankers -- Kentucky. Banks and banking -- Kentucky -- Prestonsburg. Coal trade -- Kentucky -- Floyd County -- History. Lawyers -- Kentucky. December 16, 1888-January 15, 1889 text December 16, 1888-January 15, 1889 2016 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt70zp3vt865/data/63m46/Box_6/Folder_4/14464.pdf section false xt70zp3vt865_29 xt70zp3vt865 kg ' rwagLonu‘L: ”r 2:11;;
R. H. \‘VIQDLQJG'J‘LLN, .
5: ATTORNEY-AT-LAW AND REAL ESTATE AGENT.
\VIILL THAV'I'U‘I': IN 'I'IH‘H‘IH'H'IV ('1’
FLO—Y‘D, PI [£12. JOI’IIVSON. BIARTIN .5"in
.\IAGOF‘FIN COUNTIES.
K L
. L/(L , , - 4
x / ’ 2‘ L ’ '1 ’1
( 1' / / g / r
/ /‘ ' ( ( ( K K
- /
C . j 1 « I 1. ‘ / 1/ ' 4' x" 2/
L I /, I/
, Hz. “ /‘ ,w/L'LL/z / /' / L
f ’ I / ///
/ g (I, J {I ~ , ll, ( K
/ A] I.
/ / / f/ / 1" I V .
/’"

 C C
W //9 ”A E
. \ H
6% @Ww [/ZJWMZWW {fly/a
% fl/%7floé @610
1 flag % a" / wag/266:2;
é o (7 4am Z/ z/Zfl .
%Z2/y% fl/a WizA/cé/%% W“
Mflfl % %¢ZM @1/442412 @
y/o‘ga %%¢ (@274 - 472W,
g/fiz (11%. w @2/é (Z 2in
fl/ WM? Mazzl/M/g/éwj/ [144;
@M w M {[1 lam/[4o an»? a,
g/WMZJQ‘ f5“ WZfl/4%v WLCO
flZ/LKZJ‘ZL % z% T

 C .
Mae/V2 /e X
. Ma (dz/4% ’60 V ,
an ' Wadi
{mm ' .1/ 4% 4& M
504/517 4714 é/ZZZM fi/z/ /z/7«é/_¢o
Qmaéa Wags M124 fine
a! %{Q/fl/u% ‘éz/m M/Lflw {flfla/
flew/4 % M (hi/@041
/Me/Z/z J Wag): Z/Zé ,
gW/Xz/MO

 O C
”/6? /6 F
/’/6’6’ 7% (/dl’fl/ZZZ/z/é gal/20

f, .\ ”766/6662; .
6% 6/66; fl/Z¢LZ4 a? .6 62; gig ~

276/0 /Z{6{/CZ/ /6/6’6bé“ 6g fl/{zaau

{Mg/[’26 fi/MU 66/ 6 '66,. /6/%6%&
626 flML 65" 664640 6% ”m 4, 777%
j (’79 6 A (460/591; : {/jé’LCM/U @60621/

/ Wflkyf j/é/Z/Zéu ,9?)

 ? /“ 9 X‘AK’Nsli- ”’ .
A‘.§’/’“i%/‘
gmmlmmg—xmmr
2 _hrfitmwh11.1mm ,; W /@ m '8
. y W ' /
. I
jSQVrW/fl’fiW/(QM/ ’W I, ’ a
W WW7? 12‘ng go é?»
WW“ 0: M ‘W ,
(Mama/o @454ng yiflfld/Maé ~
@420 ZZLMA 757W % {12%
[a (QM/W (Q,
W

 0 e
// / / A .‘ , M
~ [/7744 3 22(6[ 045/
/\/ é; / /-/7’ J j, j.
/
///// ‘/ / /./ _ V/
//. / . a [2,“, gm
jé/y/v/é ”A g
// I/ ,’/~ /
I] '/‘//[1’ fl ’3”; ’-‘,/ I
V V/ x'é/z / L,
#67 7L fixi/s 2*"; 7!} §¢<4M «:4'

. / J ‘ . f \ , A
1,, 4M 5 x44 $74,; a 74/ j: a,
/ _. / r / 37 U. (7’
(I; J, 9‘ é a Z 9 574.44% ‘ (ll :_f y ,4» Clock, {'6

x ’ V f \ f
/¢¢\\, glut/t ( I‘ifmf ”a (LL14 (LLLA/L( Z 1) (L5; ff

, ._ / >7, ‘ '.’; 7
//lfi’7j )L' //‘g/<’;fl{(/{“}r\ ii ;4‘}d/L4,»( /v‘f»f w/ ['L;

V. ‘ , if I?
Kali/”J 77"?L (T ’b 37 Qt 7:: flu A; [z / {fr-1f
lbw/“(A (”pl ”474 €44 \fq 0144/ %J{,

d? {(1 c’1’4~ Ll/é/E‘A ($1,746 if]; y / (I: l >,:\¢A"71A/L a C ’flf 5 ‘

Q/yriéa [:7 Ail/44L fl{j fixflof‘iev» \//I #5

g/ 7") x V /
/ £2:/(5‘2: /(é/'<’J/LZ /I@L’:fl .’: x/V/y/i"/;" ,f.
/ , ,,
’K/KZ/ :fv’l¢L/t,,r:,,/::r/J({// .,m’ 5/1/ A {‘:j,’

 M ICM‘IRA NIH 'M (II: A N .r’\(}I\‘ ICICKIICNT.
I

Muir...”...i/I,..IH.4.,.I....‘.(I41>\HIHMHHA.“ ‘8 Imm'un
A. (f, [C\I\’I,I’.\V CL (1).. I41\II’11*I)_ :2 Im‘lmmtitix‘t -r;;;mI/r'wI IIIHII‘I' IIIL‘ I;1\\'\ “I
I‘K,\IIII\.\I\'4IIIIII. I‘.:1\.'In;_: II~ pIm’v mt. I~II~IH<2~~ III IIII’ (“11y III. I'IxIImIvIpIIII hvrx-IHJIIII-I'

. mIImI IIH' IIJI'I)‘ LI- rIu; W
le‘rrinnt'ru'mIle111L-[mru’vf1hr:\n-anm'lInn,\\'Imc~'><-II1:

TIMI, {or HIV ernILIg-mlinn III'I'L‘IIIJIVH'I‘ Imme. IIM‘ {any MIA [IIf‘ «fund pun .IIIIIIv‘ I‘E
.II-K IIH' puny (>1. 1hr.- III'hI purl In [H'm'm‘v le'r'I1n~H'~ AMI Ihrgulilm: .1 \‘leL- rm Im’lx'w
~,I‘.i.\I‘;|rIu1'_\'Inthcyun‘l} nI‘Ihv «tn-mi gum III'IIM- In'upr‘n-v In‘Imx', \‘E/:

I
M mZflHW/éflvm
\
12% 2% WWW W 63‘“
\ .

W WQ 0% W
:mrI ngz’l‘mln ]>.1_\‘I(:IIIL‘ putton—thv‘ IIKI part :1 I‘HIIIIIII\~I11:>\'.'II1.H
IIu- <;1I«- m' arrungx-nwm wax not L'IIM'IMI din-VII} '~I‘I1I(II!‘\1‘II_\'I‘} [Iu- Iun'ly (19' [hr I'Irxl
[1:111 SIIHHI nut IM"§IL‘1II‘I_\' 1'5IJI5II>III'(I,IIII‘ yum}. (IIIIII‘ III'\', [)Il'l In“ In- (,'IIIIIII'KI
to thc ("IIIIII‘IISSIUII '.IImvc IIIL‘II‘IIHIIL‘II,

In(m‘midumiunul'ihv:Ihm'cAgni-211.9111. IIIJIHI'I} (If 7hr; (EN par! Jun-rs In (III
\ L‘I‘liwihc[)I‘lertythroughIIIL‘II'(‘:11;'.In_’_f'h::ImII:\utIH~I'\\xu~,\x‘IIIwmI-xlwnw-IHIIW
pnrly of» IIII‘ sr-runtI [\JII‘I,1111(IIIII"'II;;'IIIIIUI'IIIII'ht-I tIn-ir:ugvnhluvIII-«I :i' III"‘\!IIIL .‘.
«III» or Mnmll-r of tho MIILI ['I'upon)‘ on IL'I’III~ \IIIH‘HI‘IHI’} In IIM' 1>.11'I_\' HI‘tIIL- M'IHIHI
pun.

FAU‘IIII II in [m ~x nu n!" ,- (,0 . ."

‘/ ' , (KI/’1” A4” /, /I V i.
/%// I /.r/’.//.
//:// / / ,///Z/, 7’, ~'/ k.[/ 3 W4" " “ , , '
OI

 I - . O
f
(1 )MMISSIUXS.
Nu ('mnmismm lvsx Ihgm 550.00.

(m lrl‘OIM‘H)‘ mhml :11 ]('\'.\'I]11111 51.000. 7“; pm rem.
~ " " 5.000. 5 pm «cm.
~- .. ~~ 10.000. 3";- ]tL‘1‘€‘(‘H[.
" “ " 23000. 3 _1’” rent.
~~ ~- .. 50.000. 2}; per ment.
-~ ~ “ 100.000, : 1::-r cent.
Spatial Him (In Hmolmh (H't‘l' SIOO,COO.

 Sample Dc.~.12Vc Blank. Additjuunl L'LIIJlL‘E \Hll In: :tll'. as du:11'c-‘.
FILL IN THESE BLANKS A5 C(J‘NCISILIX .\.* JIU!>HEII
No.
Name of me-r and full address, W/flway
140C%01)6rty ’l‘mrii. ('mimty :mnl Siuiw. W
Chal‘E‘LCtQI“ illllll60 6%“0
£1: 05/0 %2 65/ 6/063 (61/ (A) 0%!
188
I vortit‘y that du- nlnnw dvxm‘imion is correct.
\tllh‘twkh .

 M liMHR AN 1 )l 'M ()I“ AN AGREE?” liN'I',

Mmll- I‘IKV/ .....(lu) 121W.5’mmwn
.\. L‘, l'.“\l\‘l.l’.\' {1' 'l".’, 1.1.‘111'1 lili. .1 mi'pul'miun (llll) ru';,{;ml‘/,v\ in ler- ‘.‘in ul' l‘hilmh-lphin. l1-:1‘vin.:{h-1'
mllvtl 1hr “11'1ny?- Iln; tint, l1, rml .
flémfl/éWWZW
llc'l'tinzil'u-r n allwl Ilh' 1mm; ml» (hr; .»‘-x ill1ll p.111. “llmwwtli:

That, I'm' Ilw runsitluiuxiinn hvrr-in'vfiri' nzimwl. I‘m- 1» Ni} u!‘1l2«-~(-x'niul Im'l :xmhm‘
71:9 llll‘ l):1l‘l}'1>l- Ilw first 1mm In lxi'we'm't i\111'rli;\>1-I‘> .lml llt'j;<‘1llilk‘ll\lllk‘lvll h-Hm
mliJnvlm'y In the pun} ul‘tlu- su‘nnrl [um (Willv H‘Hiii‘l‘l} lH‘llm’, W
/¢wz%m_

W ‘

' * We /
from» m é?— 6’7
and 11.1!1‘1‘5I“}‘ril)'ll>lllt purl} iii-Ilu- lll'>1 p.111 \‘vlll1ll1l\\!lll1 {m [\rm‘uring .\ pm'rlmwz'
or making; :i wk :11 1111‘ mh- primal Mn {lung lmv‘k mi 1hi~ .I.;i'L-n-mx‘m, whvn 1'11? imiww
«‘nm‘lmling’ the li'nnsm‘tinn 1111‘ xiuxcrl.

'l‘llv Innt} nl-tlu- wrnml 1:111 l‘L':»1*i\L-\ Il‘w right in win-«- gmyim nI ul‘un) (Mlllliilv
\inn «Minn-<1 by 1111* 1mm} of 111“ lli'\l lmt liL‘H'lliHlx'l‘. yrm‘hlml :lmt luv mm \lllr\\’ 112m.
tlu‘ fill“ Hr urinmgolm‘m “115nm!L'l‘il-("wtl(lirwil; m' lihlll! rlly li} tlu: [Hilly 111' thy lll‘Nl
1mm. Slwnltllhix‘ HUI 11012111111): <2>1.zlrlis}1(21(il1 .ilmu- mvminm-xl.

In (‘nihialwrlelnn ml the ulitwc 2133111111111. 111'), 12.11112 ”5 111': 112% [marl .1:.LI'K‘KN w .u’.
\‘Igi'Iisi;13n-lii'ngwi’tylln‘nug‘hllilsh'unalugm-.iml in nlhw “11)», “iihrml vqu'nw‘ in tln-
lmit)‘ trl'l‘m‘ smuml 1mm, :mrl {1111:11in llu‘ 1211111“ ui' illLll mg m.‘ In Mil-vi ill privil'h .;
mic m‘ ll'Jihl-H' «11‘ 1121‘ said lu'npurty m1 1mm» s:\1i.~!‘:1<'lurj: 10 tliv Inn!) uflhc sL-rwml
purl. /

I‘:.\L’l‘llllll ix. [\HKYIHL wf -. . , ,- , (4 . / ' , ,

,_. fx/“l/l/J’A; ’77» "V l//,: /7 1/ I. , / x
"7% ~ , '62 , L. 2, r
, .1.1/.. V .
\ .4

 o ' '
‘|
«.‘().\1.\HSSI(:I\'S.
Xx) ( mmniwiun haw Ihgm $50.00.
(m 1:1‘01K‘1‘I}' mhxcrl :11 1(‘\.\Ihilll 51.000. 7.1». ing)" rc‘m.
“ " “ ;.coo. 5 1w1‘ (CHI.
*~ .. -‘ [0.000. 3 1', Iwr «cm.
~~ ‘- -~ 25.000. 3 : pcrrcnt.
" H " 50.000. :1;. [wrrL-HI.
‘~ " “ 100.000. 2 1::-r cent.
Slip-rial 111m nn ;lmmmts m‘cr $Ico.ooc.
b
.

 Sample ilewriplive.nk. Additional cwrvle: xx 111 be :cll'. u: dalrctl .
FILL IN 'l'l'llifi‘fili ELAN-k5 AS (QUXClSlilll 2X8 l’(,)>j~$ll$|,l‘j_
No.
Name of Owner and lull address, - 2
Location 01‘ pr 1 :rt)‘ wrumtmum-mislum.
' / 4 ‘4' i ,x"
Character. iliuililingwirlaxiili, @é/é/w my
. a; ' ’ , /
Sim W Wm [gage/V
./",. ,5 . . g (./‘:X‘-
Use,..,""—/./‘-<./Z/¢LLLC..¢1 ‘LKJ v 24 21,314,,1“ K
:2» “44:97, 7‘: z c /:v/

 \\_/ ‘
1 , ’ . 1
, .1’ ~ ,.
.r' 1 .‘: .P '7", ’ ' . ."1 ' ' ’l ' 1 V ’
\ ’ 1‘ ‘,.- : 1 1 1 - ' 1' k ~ '-~ . ' ‘L- ' ‘ ‘-”
. 'V ' ".‘ ,.. I ‘- 1'7“" I I! : I I.
.1 - \ . .
L1. 37', ' .. 1 _ . ,.’ ( .- 1‘ ' ..
//
. ., ,__ ~.-./ / , ‘ .1 , .
’ . I 13 . ,' ,1' 4::“ l “1’" k‘ 1'
. l I \'
. r. ‘—\ I" ‘ .V, ‘
..4/4.1 ' 1 1 1:.-..“
. . \ .1 . . , . .. . I
' ‘ ‘ ‘ ' .‘ - 1 x J 1 . ' ‘ .' ,A , ' 7 I
If :7 \ fl \4-
k: I '. / 1 x p ' '
I . ' ‘ [AC .2
-. ’ J ,. , .1 ‘ ' " ( ,1 _. > 1‘! . '.y 2 - I ,
‘ t
y i , . I »
‘ . .   ,. » .1 ~ 4 , ., m 1 ‘1 , - ._ . » , _, 1‘1, 3 .
\‘m / W . .
. . - . A f I __‘ . ,1 . ' ‘
2 ~ ' 4 ..> _ .. ‘ .
. .’ ' ~ \ -~
, . _ .-’ [I
/
, 1‘ , J/
.' , "1
f/ ,-
1 . / ’
, ~ ‘ ‘~’ . ‘ .~ . .- 1’ -’ ' .V/ f ' ' I "
. :.:. -;, '_4/ ,1‘ f. "L >4 ~ / I, {,.,./I , ‘ . . . ._ .’ ..
/ 7 . "
' \

 1 ."‘ 5’ ,r I
. . A \ , ‘ ,1 - ., 4 . . I” V
./
1'> ' E ”a
; ' v. I -' ,‘ V / , >, \L_,, I, ,’. i ; 1 ‘4‘
. I ‘ _ _ I_ V ‘ .
9 . ,‘ ,-~ , , ‘ 7‘
.' _’ \/ ':_ j ,3 '3' (f I" ' 7' '~, ~ ’ .‘ z ‘ ’ :, !--'/ ~ ' '1 I
‘ fl;
‘/
I‘ ' V
,..: : ‘T. VV I. - _ ,I,-... ,v 3 I V" ‘ . - ‘ .‘1 > ’ ‘ V V . . ‘ ' _.
1 . . . / 1,,: ,. c-
‘.4 ‘.,/l , ' ‘
)4?" {.‘ _ , _V- /, _ _ ~
/\ /'r M w-; ,4. v V ’ _ . v ’.: .V I, . » > _ ,
/v . . , _, 1,. I , - . ’ ‘.‘ - » . ’ k. I , v .
,
, I, \_ K _ ,
': » ‘.‘ ‘ - A- \ /‘i . . ; ~v V‘ ‘. x '-
. .. ‘ n \ ‘. ‘., 2 ; ~ \ - . . . ‘ t V
.“ ,» .' U ‘ .
” " ‘1 2 "5' h A" \ x ‘ ,4 ,
/‘ » .' , ' Lx'» ,V ' . {‘«J ‘ .‘ 3 .. V .1 ’ = I’ -
, , .
*"v ' » ' _ > , ~ . 7’ / 27:: 3' > , ,7 I w ..4 7'
Z”, k (v f 1 I a . . .__ ‘ . A / .r > .7 .1} L ..r , , V _ V.,»... , ‘7 J,
, > , ‘.1. ‘ , > V.,.-. /.
/" f .' . . I V I ' ' K ¥ {IA ' . , '.’ f: '1 ~. — 7,,
/ . ,. _ ,. ’ _, _ M. , r _ ) -- v‘ '~ ,
.r ‘
, , , I , \ i . _
I, . z .' , < ‘ _
2 V , a » ~ . r x . . V
’1': v ) , . I , , _ ., . / > 1‘ , . > > V
I . . . , .v“ .
(‘.’ & r ' , ,. . , _ , /_ , .' A, ,' , ¥ . >
« a I 3 ' LL— , - ~ ‘ ’ ~ ’ __.._.»_ .
. _ A xv
V , .. _ ‘ ‘_ , .« \U.E/. M‘ ‘ .
l . . , f . , w ,
~ ’ ' / " I . . ‘ ¥ . . . ‘ ,, . » - g , . ; .
f , _ V ' I \V.
_ V , ‘7‘- '~' ‘- .1‘ ..w , ‘ . V .

 JDHN RUSSELLPE’EFJ Ashlandlky R H PRVCHAPD,V.PF8§(. A C CAMPEELLJIJU‘AE‘I
- . II I; ‘g i—t-N9274-O-I—.* ‘
Egg/93E}? 333% / / / ‘~ ,’ , l / // .
$flffifgfi ,4/////,// ’//// /////////// , //////,
VIII IIFIFItlF :.é I-JI" .1 , 1 ',H' r1 ~. \‘w; I ’ .
3E5 Egg: {my gAEYAQQAMML
1‘“ ~ 9- Aggj -%:7:2-,.:~ " 7
(/7! r 'l/ )7 , ' I /
9_Z£,,L99_§992,/_J_,9./9{:'_£‘;L999}:L;9;‘99:..9279/999 {332? , ,, 9 , ,,
71-7/2”}; 4, ~29»ée 1,7 (17 K ( I j
//:2/// j} x
V7 ,/
, ,,,, , ,, ,, , , , __ /"l V 6' _"I 7 _, C L,,t/1’
(,8, ,6 C( fX/:j\:fi,§~_ / 9).; 1 x, k ,2 {7&3 (-
0 A . >5 , 4' ~ 7'
g/X/u «f 2 * 57< «4 a /7 k ., .. C
"é,5:1,,Egé9ififi:k”C9 1:2 cf: ( "'7 'w
/ ,A " .
//(/// '7//:%/r//////,
‘ ' / 2' 7 ,1 ,. .
" r/ /. ///////////,
/////////‘/

 4/ 7 ’ / . % ’
Mgfi/Z/nr/o O” 7
If /« xii/‘3 A“ / 41(57‘15{,.-r
f “7* x ’
K aa’f‘ (fr/:12 {Is/X1 ,7 "t ‘ “ LV‘, '
/ ’/ 7 k {711; le‘x
( / '7 f“ V
M 5&1) ,, 12x? (Z/fl/zz -(z/X’U 2}, /2-a 1,,E‘1/é:[/fi r’ ,9"
-' v I V 5'” \ ¢ « ‘
‘3 1k lé/f ((11 (’1’ ;/(Z ALIA /(Le/ (”11‘ (17 p4: k?!
f ,
‘1 y’f‘ 37f ( t<~ 95g A>< $§ 17:” ‘5} i-{ >\ i311: «‘2 ,4 ///](L:{1 (7
(’ if; 2 ‘(fi/ (5% a. $2( )( 3% z t / (>2; / 2. E, L" { ’_ (‘5‘\
_ My, $7 (bl/(7‘ (A 277,1 ”8%) ‘ .’751111 X *(12 4“ 2112;“! ( ‘ fl.
‘3 ‘
(A I l/ (”:32 // 5’4 ‘:’;é>/‘/’4",
' K
3/4 J L J 1; I "ll/L21 r '1 i j .
'3 r
I”; :r 4!" a: { ¢ 1 1“ U'ZE-c/z’I-J fin} ‘3

 R.§:§VIS, .
ATTO;::jai-LAW. ’
We, Mara-.2?: 2 / ’
Mid/r ‘ / f
A agate. @%%%Jffié
¢VW¢W deg/V? xwfl W. I
aWMflZM [M//¥Mv/MM§\ 62% 4/142) MJ
as mm M 2», M222
'/' ”L” \ m, 0&ch . flaM/L‘z d 44% I
971% $044M Way %t/w/: 5f40caoeu/
% \ 0" /Z‘7 v/Z fl Och/M [f/ZLMW We,”
72$0L$~ 4%. Med 4 fizgw Mfg/z 1 .
2 ”Q i 24% Mile 52 M i 2 ’ ’
gg/ZZ: aflflm ”2&7? ‘fim M/AW
.mm 204% ‘ figm- 224— ' j
a /. QXWMW / we. flab/W
65. WW%% Mfiafififlem mam»
“W? .égfitdw/S’Wé /
”WWW wig/mm 624/? (Zr/2:25.;

 fimmbne/Jx4 l77x- : ., :
I / / .“‘,9 51141114 ‘K‘ 7‘ . . //7r.:,n,,7,~/,,/ / ‘,J
13 , » 0.
.: $*°"L$«Wl . c I \7 :
J.W MCCIXMONDS.I’resL&'rrozxs. We, "fi“*°’*“€g~h¥ ‘35 7 ..‘ 1‘48
cmussm, sew. «r. ~lz7 '1 11111172171 5 M i H b
§§-a:ev ~,7;=«7»«“‘uvr::7eeeeeeee71n~3;;qwle: *1YX‘ 113"
7 b7 7):. ~ . g g 7 ‘ ”332%? , qul'lfi .x/eia? XI
’3‘?“ ,7» ”L. fig? " .1; ,. gr;
eerfiiefiygegeiereefiggeleéfiéwr
:ereefieréeeeeeérl5%323rw
THRESH ER AND SAWMILL DEPARTMENT.
. // ,/ , ,,7/ r)
~«www7-. w 7 ,, : . / . Dec.18th.1880.
D lctaten by L lark ' 7 .« ///¢/////I/4 / '////:
Walter S.Harxins,Atty,
Prestonsburg,Ky.

Dear Sir:--Inelosei herewith we return you letter written
by you,dated Dec.16th.to H.Reynolds & Bro.Grange Store,Ky. Evidently
you have directed this letter wrongly when you mailed it to Us,and
very likely you have sent some letter written to us to H.Revnolds &
Bro. If so,please recall it from them and mail it to us,and oblige

Yours truly,
Russell & Co.

 /‘ 7/ , » A . I
. -///////////’/ ; //////g my” / / /-
‘/ ////'/ 727/6 ///// .//./. " ////'/////////. ,
C :J 6f}!
CHM/fl/
If. Wm} " S 3Hf311k 1315-1, A)?- ‘1'. 3;"; 3
P1‘ 1‘"; :1‘:j,=77T'§§', Kjf.
‘ ‘1» L‘ EQW’iQ K 1‘7‘)‘)L x’: :‘iS‘ :fi}(il‘,." I",-“' ":'j ”‘d " '. "“'-;-:'1'!,‘ - '~‘ j‘: 5
(1}?wa »
N 13,4; 1 = CW a

 . 0
Man _/ j“
/
flaw/m Jag/ ,
{/C’WW //a M m MM;
166 427) fizz/([0 1%4/4/0 L/ng/i 4%
gW/éé Z/é’ fliflfl, flK/M1yi/M/g/O
fl/ /////Z16 fl z//z%///fl}///z[4aw (ML/{w
l/Z/Mf/ 261/ 6%, /////z0 aaf'AC ////41’//dp,
J/MZZZ iM- ”fl; 11 fld/Z/zé/fiéZ/W
\ mz/sz Zia m yg/f/é/ggz /% 4% flfl,
. @2440 Ma/WM W /Za @745 fl/fg
fitéb Q’é/ 121/ af(/(// 06 022/ Kg,”
v/ZM /0 fit @4 M/ {6 (phi/1g V ,7; 50
(37@ « 14/9/ng (*(x’ 7% J71“ ..1/£4”:—
QSé'ZI/CC“ /Z/251‘/. 6 fl! if!) a big/flak! “4,11,:1’164
26 /’O 2 (14/? 44’”); 5717/1 z/Q/zg/flg/fl
/214 v Jflttz/g/‘Iag /{7//(/ //f,// ,9 M
1431/, 57/26/21 a /// W’V/M/z/M/z //ZZQM
(QMA M4 1. AMM/ gym,
VL//QZ MA 40 Z J XJK,/;//:é?/4 491460

 O 0
<9
f‘u/fiun afi/gg 4% - gun/Z ‘.4/wag Zz%~
;4/12 y @155 M 511.54 ZZZ-{74%
fi" fin? n2? @fi/m/ flZim3figwa
g/ Z 6 “a /(:w lam, mmW-AZ ‘flfiwcflwfi"
7,250 (Qua! [Cf/7(2) ifi €1//¢Z fiy fig
511 flog Zfl/w—u at; fl/y/M/{ZZCL/y,
nag g/Mfigfi z/n/////yn%”{wzg
effing ,.ng ~ n27 gm /”//gg fie
{fa/Ln (U o (”#44, /(%3 an}, 4%
may fan» all/Law”- 457/ {a
(win Z44 44, QiflK/(fi, //Z( g/fi/M
fi/r/ ‘61; 746/ flZZ/Z 3/127/ (72/ naggrzii’z/c-fl
% 9:65 2.4374545]: 3../92¢ C? icy/”é "
' an? .,./23'14/1 /7}z I'M/z _ 1"”:
/£) /; F {yin/g'n/XZ/ ail/(’2’ 729%,; 5
fig. ”lg/Kg {g [7; Z/fif/{g/b /.?2 2 gig/’54 g.
«Ufifl (76 ((5/‘2337/47141/ ,,. .
1:41 5,41. 7?," CC C? @4711, Cj/fiZ/Zf/Af/m
» (a Vat/77 .::?er ’L 2, g» , up

 ' /
Manufarg’tfiur‘ersrof g/fl/Z/// éi/////Z/////%'
0‘“/’,4! 7? av/ /////)/é/1/H/ afl/z/
(’K/é/L/EZK/relyé/Zafl, fbébe/ / aV any”
CW/ad iémgw;
'/ /f/’
// ' fl
27x 6 fij/ afmw ”77%”?
(XL. ffi‘fiju 7;; 7w, a/w’zfoa
224.747 Zz/L/ .,:/351' ”#24 /7 M’ mcw/va/
/

5g /Z’M14/f/~ aflm %an€/ _

WWM‘ W [g imp/A)?

. O fl/C/7 ‘77,; ' «cf/:42 5/ 6V

 BoiifigisiM'Rism '
(55755255225254; . W// 710” if
@uéwi /§/
0m 0’1
/ fl/%MW" ”A
0% of ,9 ”gigs/’._ xx /7 A “7
m2? W 72% M3335 2/0: 5%
Z7& (M M W (“4.1,ka
A “95/ 4:5 %%/3Z:/:<; ({"/ ZZ/L
fié’kfi‘y'Asz $70; 7% C5344..—
/W*V%Z—m 34 “m ’:;/12571435: (1L  I cal/7K
J ./0 W4 / \
. M L
’97 ' / W/
‘ flit/cw (W/ CW7 J‘C ac; W)
dl’LJ’AfiL/J/é fi J047'O7Lfl , 1/’ 7?” «M..—
; MM/ C/M zed/v”
flaw 64% am /7 .

N V?! fiI—éLc/w fl é ;,7,, M
1704/ (’1.-1/ W \ A 7
M gay”. d/?L-W 06¢! ( VA / V
Mia/Mew .m/ a i/é

. {J 7" .

 cf ' x v“ V Qrwflln: V ",..'.‘1\\"” 5 .../fr 355%;
v, 71.4 13.-an - .. »3 ‘r " " -”‘ ““'-"5“
mm. Mr}; H) mi A A F . 7p . {k a.
x" m TENNDrAiYVS‘Q €3flm‘filw . ,. . 52‘ Q? d .. ' ~. 3? «3;
-. 7 EPQIJHKLW - .219
133:“ ' 3.13:1 Writ-7‘7"?” ‘ ' \4, ,.,; ' Q RM “1 i’ 3;;
5:15;?» , 3;.: xv/ «A ‘Il; ‘1‘»)1 / _ . / E;4&$L’ _é» .7
;3; v ‘ 7"" égzflpg—ngg
{If
3%}; .' ‘
:.¢; . ,
‘\ M;
.k .
U. S. PATENT, JUL—V I, (379.
' l/H‘FJM";
. » _ f 1% ' /2' .
. f «3"\
i ‘ I . ._. ».f)
_. K G ,,. .5” 4
- 3 3 1 ,< r
"1% 98 \-. /’
.3. _ .
i;- W r=i .' 6‘
.‘ 1;:: '
‘
‘ ~.— . I; r4 .
./ ‘

 fiiiiggg‘unfit' / I JOSEPH MORRIS, ““‘!i P. 0.1;0x2’14. - ‘
gimme, - “Im‘u'li DEALER” ”WWW” . ESTABL:S;EED 1866.
2:2“s‘i’v‘m‘id’ HARD WOOD LUMBER. ——
Ash, Eta, Pine Lumber
011 Hand and Cut In Order on
ShortNOtico. LUMBER BOUGHT AND SOLD 0N COMMISSION. < Handled in Cm- Lots.
WALTER 3' “ARK INS: Hima, 054/7188?"
PRESTONHURO, MY.
DEAR SlRi' ENCLOSED PLYASE FIND STATEMENT OF ACCOUNT IN FAVOR OF
THE KREBS LITHOGRAPHINC. 60., FOR 38 AGAINST THE 140va RIVER LAND,
COAL & LUMBER CO., AND WHICH \‘IURV, WAS PROCURED TO BE DONE BY YOU AND
ME JOiNTLY FOR SAID COMPANY. PLEASE COLLECT THE SAME UNDER THE RULES
OF THE N.A.A. 6< T.P.U.CO., l ENCLOSE VOL) CERTIF'ICA-nf (JF' r-.EL'I.".‘:.C’-inlP-
PLEASE COLLECT AND REMIT THE’ :1 AME TO ME-
THE CLAIM HAS BEEN ASUIGNED TO ME FOR COLLECTION.
'   fiZL/N/g) 5:;/0k} ,

 ' M3
1.2231123;;§€CLZ§’$if}; O. M. PARSONS,
or \J[ *
A fl/fl fif/flw/y/M
a0 a [7;
Wm; / 4: '
5i” ’
AW« 7‘.M ,
_/¢’//“<[126c {/,/¢‘,’ Azg/ ?/ c( / .- / :\ , .«7/ fl ‘7 , /\ ',
fl

 ‘Uifll‘fll‘flltfifif‘WEAETH ‘D‘i" KWWU‘UK‘E’,‘ ? <5. /, Q
"i V yin ‘5.-mm: lunfli'm‘N'H 3 / \ 3;
I ) .- / , , 3 / /’ ‘ / J , lrfil
1w It ,lhnwn, Illa/l (m I flaw-7% I; 46/ V ,///(r27/a»)r:«~:z’:'~;'/V/K:~r/2’/'Zr/.
/ 7 »r V , . / v , - r
«lay M" 2? ¢///2%///\ ' flu) _l/(‘Hl‘ of 0m: LII/‘//. (HH‘ lilo/15mm? VILIQ'II/ I’f'll‘l'lfh‘l‘d
'V , V/ V / .K/ . i V V V
I///(/ /2‘/2'///y/2/f4//4K/L/¢ . I _V - (£I’Z""?"/ (I ./\ u/r/r'f/ l’IIb/lc/nr' NM:
7 I. . , , / ,, fl . ,,. , . . .
('uzm/j/ n/ “(if/(l. Ill ///6 u r 0/ [\(llu‘lzc/vy, ()1/ 7(lll'jll/ un/hnrdy (77(71/ ('(17/(7/17.<,\"/07u-(/
um/ xu'nru, Uri/IQ" I‘ll // ' our/x of (V.VL/lxt/fsbu7'g', in HIV (’uu/z/g and Main (Ifo‘r/xnid. (11’
HI 1’ I'I'lec Cashier of The Catlcttshum‘ Nahum! Hunk, huh/w ru’ H’w original
V V V / r V. > V. 6 VV .V VVVJL(a/jm//1[0H/M/t/Iw/Jl/ Hour/ow of fir/I1 /c/'//{_«' [1011223,
///'/'.\‘(’//r/(%(/, ///() mun) ,.K, (':1-2' x: K /' «(It V/ / ' r? (4 1”» ”
r/m/ r/w/Hm/Mcr//:/”/r .’./,'. x/ r' V \ VV V V, II'I/I/rh (I'l/S I'V/"I/xm'l.
Q/(HW 1 I‘ntcsted Hm xunu’ for NOW/“5,11% Kc, : x '2 x 5.. x \ VV
.7 , ‘ \’ ' ,‘.
// / LVr/in'e ”f“ /VV(V ' / V jVV .
" / / K '
.. r N r V __,, r W (j/ ",' / (Ag/11%)]: ‘1": x 7 / 4‘1
by (lzl/mxi/l‘illgno/‘iwpm'fo/r .K k I " "rm/wr- ,, (‘ x ' i: / V ('Ul‘t’l‘. flux/flfr pair] in
/m,\'/ O/fl‘l‘a ru‘ Cally/[51111792 7x"y.. (((‘lrkfiww/ m /
\;\Hmroupun, IV, Hm .Vw/(J .Vofuwy, Il/HH/ HM (Hill/wily nfui'rxr/iI/AlmI'r l’l’ynbtu‘x.
(LI/(l do hereby 50102223ngI’m/651‘, as N'I'H (IQ/(Rf ///(' z/ruuwr of xuirl. /' rm
(P/g'llli/lh‘lv (1N Oliver perm/m w'l/mu (if (Inf/I or may ('()//4'«'/'//./'(;/' mw/m/ig'r', I'U—(‘A'wllung‘g
(NI/l/ all r'nsix, citxcgg‘eaj. (Kc/[221(1g'es mu] f’l/[fl/‘Ph/N. .w/fww/ m' /n be ,x-(r/j'e’rw/ for (run! of
'77 »1’17"? 17./A thereof.
/ Thus done and 1’1'ufivs1fl’l at ('A'l‘llli’l"l‘.\'l'11'1Hl. 11m ('.:le ::nll
j’r’rm’Jggfi ‘5;/.'7 and year :Hmn- written
Copy. 7 f"
,,‘Vofl/uys, ’2—4 J" In 'I‘ex‘linmny \‘x’ln-n-nf. I grunt ‘.'twe- pl'Mrml-v. lmvlvr my xigw
j’umf'agig. ,.:—lb nature. and 11w inaln'tfi-‘s’ok' my Kinny Sm] “(Uniw-V
f/ *5” / ' I’ -
V,“ V ,4 ,
_ . J , _ A/‘Jp/Vzg/ V V
I, J .‘m 7'.»; l.’ y 1’1'1; /,/('_

 j’g’fl/{JV W974; f7 77 dag
. ‘7 7 , ’ fl
fi’mp‘f/dé’” Z /Vl / a
9610.7»9'5/ 4151121.“ /
29’ ,7 ,0
r [,4
/\V / fl ){Z/V’V77,/\\ \
// fl/ /_,/,1 MAM—J
‘/:JV 4,, //
“Va/’JL44’W/ (X130 ’2—«0 ’
’ [I
k’7
V 7 M // /.
3 //VV _
. 7 r , .V’»
, f V
V . o/V ll“ k: .- N .
V ~ - \

 9 g; Q ,/ 4 li““'”.?%.7i0.~- , 4
99%?”Wf‘i 49/9/9999 / y -, ,/ ”9992/ /
emeMWMWE 9 , , 9 ,/ // ////// ///// 9 ,

.99.; “W” 2 /

fiflgfiggégl /////////////// /'/4/ 9/{/C2.7//// ////'/’ i”
#7729“ , // C/ 2% 9. 999999 9% 999/” ..

(ӣ99992 /%*<9] afi/ 442/5" 0"
£49499 7999 4.9/01 044 54/4/4414 4’ ' / //_:/9
4% 29/ flag 979 949.41,.“ {4’44 / 44% @4444! [4.4 21/440 44/;
/99.99’ 999.99! 9/9/W/7
(

 ‘ ;\[[u1’11(:y2[] lulh‘. .
, ’ '.I/[z ~ '.;/I, J? I ,J/g Q u Zd/ I; . .MJ’ SK“
(kg/(L K/L/\ %afl/AV ~ “ ~ A ‘
gas/LL fl/AAJ Wu»
(1474 riot/7 _ a (,4 5%” 4.4;
/ r 4A.}//Lffl/,° 1 V Z@ W /:v/(/AAV4 é.
’ Mafl/ \ [i/ / 422g7/7 LA ‘ ( ["“‘ J /7 / *1/
77AM“ [AA AAA, (4 ,,[AMQ
(fyl'IZiQ—(zf/fijfi é'<~*’7«~~\A /
: fléflV—yz 7 A7 6 -

L 4/// 1‘1: ahga
gave/2A7 % /§ (44 (7%? 44/1 /0{ //4(c (X
.744 Aflw/zaz; W [*7/ $44) QCUQ
4%, {444444 1:27 1:41 J
/{ ‘ A ML/Mf/Z/w [1014/
%fl© ”Qt/cw; J/[t/zz g/ €44(9~
#444” 24 Q44 ‘ 4o 44452441 #64
7Z1) - x4144 A m [fl/4(Z‘pzz/QA
4‘4. £44 711% (Xx/44m Q41 1W1
{K1411 [244A 37; x44 (mg/ca /j? M
16%fl17/27 flit/4 41/ Q«6—o—< 94. 4014 07m
1% /Z/C'c'(7 gemr af/a [#1. & (L 0444
- Q fl/K flag /14 21 c '5, 1444.0
Kat/CL 14g 2(1166/ _, 4341/4/41) €LC c1)
fla 66' 7: @2424 Z??? fizz/4c 7 fm
353141144; Z—é'7 /Z7C€$$ Q/zL/ L [W '
£42541 621g 4% r7éozm 775/ W
%,V in“, $449 7%).) 2:94,}
[Z/~07 gag Au/g ,flo—gw flkCc 4 am
‘ Z g?!» W/L/Lw7 $179197 27 // ( (Lg/A
, :, 4 Xéagc( Q4 , 4 , ~L
‘ $441“, 4 . «747241744,

 r.//‘7/+1/,/l;2//‘Z7Ch(42/ [X flé/ZF/ég W
,égfz/zfie to 2'7 22:22 2% 222.2 422
%/ 6&214, u/[crzkz a“ We Qua/N
:1 “222% 212 W 21% .2,/v ( A 2
/%/0/ fl? ‘ 1,14»{Z( 4(24 fl; 7 f?“
/g‘/~o~t/’(z( (2;,7 5% ‘5 Q 1.41.1», ab lw/Jg‘
gfla(/¢.:C/\>Q[1 a /A 1 L4. 1 //2m cc. 51¢ flu,
Z1; [(f’fl'fl 4'; % 7%.e( a{/ 4! Z («I/1’
/tct»<. QZZ Zgé /\> (“a /éf/Q /(/7.\
fllc/ga fl 50; 'fl(/7 9Ffl¢22
2.24 fizz/mm
fl/Q Cc ex 25 011/? 72 é (.24; (A
222/2224 0.,. Z.w.....)§ww
2/W A//ZA€ (0’7_ ' Q '/< Q2 1 (7,7
/V? , 72% byway //7W( él/L
Q ¢OCQ %kcc.;& /7 (2%)
Q;{ {fat/«m N2 .. 2(

r z

. O

 /_t
I / . / // / 'f 7 
.VV/ /« ,. / ',/r/".
~///////7///, , //// //.//// / //, /
/; x /
7///./ ,7 /. 7‘ ’7,” / ' ' ‘/- t)¢-c.ii:(‘~, 119-H
‘/ ’. /~/"/. )fi/ / . //// -/,//L ////'///////,/
/’ C T (‘_
‘.V/HA/fl/m/ '“' ‘
hru‘Valter S.nar};in:~;, Atty”
Froston‘:,711'55,KV.
Dear sir:
We two in 1‘9.ch pt 01'? yowr estrscztz') 1; 'I'."r'1"v'(::1‘ <.:’ EH": .1135”.
inst,anr1 in acmvriiance - your 1"0Q“€St,539?‘21 77le 11°1fir».-r:§th copy
of Ford's answer which you E13”: 5021-1 ”‘3 sor'wt‘m‘c :1;:0,
2011?? truly,
svnnccw ,., ’nflermr‘: r‘i Co , ‘

 ffiiiogwuse Idialie Lawyynan v21 IDOL‘IL‘;¥Q -;:a~;~r: LET); CALLER) :’.Z'. ;-."
_ T /’ T fi
.fOHZV J1. JO/V .28,
. 9) _ A \
magma QM) 0? my»
pi .AKAAJVQ \V\L—4\i ‘_x/ \‘x;// ,.‘: JJ ,.x Q39:
mama": Roar; mm mm; my 1';;
NO. 942 THIRD AVENUE.
Huntington, WV. TUA’Z’QA r/LX it? , I 815‘ Y
,O/ » //,,4// , ,,/)/?“Q;,Z(//¢/V/jl [ 5
‘ 1/ K x ,
///\ 86546505241¢5".f.a;.l"z' ; ,.a x .

 .JOHN A. JONES,
+ T +
- , f j-. f 4 , g, , , , ,
jflwlcr m illail’flfi am! (Digging,
5 J ?
SHEET MUSIC AND MUSIC BOOKS.
: , 7 , fl ’7 ,
,_ f]Z/]Jf‘]]]f/JOZJ. U/. U [1,, _' K  X \\
k ,«// L ) :k ,r&, L, l: //';4':.7’/‘,~,7/é (17 1’ ’,r"
' ' ,s/l'yy v I
4.4 ; / /
< ‘,‘: ’/)\;; 666 (fl , L L: m, ' ‘C. L x If) r / 3,
(; Z
/ s {/2 ,3,
C \\\ f» £ i (7';\ {\\ ’/”’V \ // I 5
J .»z W”
/) \ L ' A (2.;/Jan :.,/«2. s «/
/ J , /'
I " -" 1'{}”/‘ ((#9) ',‘/(LFLZCT [vi'z ( L/L ( rz' I L K), ( . K ( ‘ \ L” K ( <5" / (,1‘ ‘1 (
J 17’ . 4 / //:7
k1? kc/Z/z'PT/F If (:1, {Y c, ,// "3175/4 ,1»: L’. (if z r! 1’ /,' . .' '//" 2* t L l
./ / ~ 8
‘ /d/¢/J/€Z/1{—(€/V{4 1/2)
C O

 if 11%: “w ? / " " - " //-/ ' '
Imw M / ' / / ’ / ' / " /
wfiég/WEQEW / /////// ///// ///////// ,////// 7,
I»; lngna guaugg ‘ AA! A4AM;fiAJDJD,«1D~U-49u
{13% EM“? @355 " / r * ' ’
$fifi§ afi:%%fi£~:%. ‘ ////////%//y ///. / //.[l
M’Wfl fl/fl/fl/ f :
.\ ‘
“x.

 WW ,1 ,, w W
fizEWEL‘W; ////////////// //////’//////. A/////,
::r' w’ 2, .':; a ,
flgflm 411%? emfiDaT-aum mawmxwm

~ WWflW‘W ’ , «
$kyg§ /////////7 /@ , fl/f
0&0" %'/:.- \ \ ,
gWW¢4MZ j ,
n17, ,Z/{Wyfl/é,
‘ ' ’42/29; .

 ‘ “ @3.‘
,‘ i; »fi’LBLL/vygm 2 ,i/ 44g , ‘3 ‘/
““‘ I is 2‘ p /
(n 7' / a . g ' ” l
“ - 7 A/ / /»‘ / ..
, / ’ . k
, ' ”,/Q-=r / ‘ x? , V
,7 (I ( A, r /"/“’»’eL/{”'f‘/}e\ /% fig tarb‘ /r ’ > 47
A k l v in ‘ ;&
, , : Fix/’4 ___. ' ,— ,, ‘ I,'/ax " 7,1. ' ,'
é, 7 gag/erg,“ 1”.” , ("7% n l 41-— 1. _ 1% /»/ [#7: ‘ ..
1 c5“ ,./ k /” / V , X ,
Ag» ,' ‘"‘ ,. {:4 .’,! ,‘xLé' L.-/£74 ,’. 4‘15“” ff. , v [‘.,/.7
// l/
’ , , ,7 :- A- a e=~ , 4. v .
, 7‘4 y r f" L? x, f‘g ‘ ’3/ ,/ -/ « A ~7// ‘1 , r
94 - K " / s. /
. ' 7%» ' / >
, ,." / N K // ’/ ,I, , ,‘., ,, ,' I‘: f
x“ &4 , .4.vc/aaé«éaa «, kw - r a ' 0 at
fé§\ / / 11‘/L « ’m‘ , > . ,
, /“:,,~.;:»;(K 1,./,.»"L/e—g.’ “tr wee :éé , t, ' - k
a a ,- ‘= ,7 ”‘7-
1 ” , 4 f/ ; / / / ,, = ' H
(figfi / / 5«( ' Gag. ,'. ,' . 3' ’ :/ }/ L. ,J I. K ‘/ »‘_, :'// .- o‘. -;' ' ,1;
, , K frfir .
1X1“; , I / :...A v’ M , » ,1 x , (max.
,.U’ = f2 A; J , i Kafkrr‘f “E‘” ,p '.'/é » /" 415/42» ’ ”m
,’ ' ‘ all_ x a :0"
I“ f. " ,/ ‘ ' , z A » “y
are . x Lest/aaK/cg’ a #7111 «as; were :/
/" ,' >4»\ , ' ““T/ A, » ' 4:7» ’ a“
/,/73;-'>/e=- fl Airs/m w/i‘ifl 71’ c Q —/‘/
all, .. ' (...
//.,-r‘.‘77' / ‘:‘Z r\ / ‘ I /' ’ / ‘ V 1 ""1 »2, ,' / ;‘\ I ll» “ ‘
,.--"715,» " U w’ée—v/ r , a /’/3‘/.4”,» ‘// :’v , :A ' - v , ,,
/ t/ x ,1
' - . ' J ,