xt71rn305f9f_7 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt71rn305f9f/data/mets.xml https://exploreuk.uky.edu/dips/xt71rn305f9f/data/2015ms048.dao.xml unknown 3.5 Cubic Feet 10 boxes archival material 2015ms048 English University of Kentucky The physical rights to the materials in this collection are held by the University of Kentucky Special Collections Research Center.  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Madge E. Smith collection of Mary Ledford letters Correspondence. Farm life -- Appalachian Region 1950 July 20-1951 August 10 text 1950 July 20-1951 August 10 2017 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt71rn305f9f/data/2015ms048/Box_4/Volume_7/12389.pdf 1950 July 20-1951 August 10 1951 1950 July 20-1951 August 10 section false xt71rn305f9f_7 xt71rn305f9f . e:7'2/4344,..1.L;;rife, [Q7121
(”J 3 ‘” ‘ ’L’

f 177% S” ‘“ z , V

<1“ :4; ML 7“} {,4 J 7 z%

. Iggy/l fw — MW 24/; (/«afl/é 34% ‘
W Mi ,1“, Kai a, W M
MgJW/m/ «fight—Mm fag/4%f

, gnaw; at. 07 of W r

all mg? a M new (At/Z
Mfiafgfidi/My/égd
. , ./ M, \
agafldfi/Wg W W I

 W . ...... J .1
11¢.17wwfiw/Mnfi..z1
' WWW”%
W 774/. m

1 %W% fiwflvflmfi
' 4M 7
fiw/M@WJM
1 anfi?/«MW@
1 76w» 1' (“LL/law, am.

? HWZWW '
1 LW%W%VA..#W1
1 W‘éwfimiflfiefi
1: %%&flwfiw¢m§
1 377’ zwezaavm ’ t
r: 27%1mflwwjfifl

 4 0‘7 A; w w fl/wzz
1 WW Dz @41ij ,2 {W 9
(H‘meoZpiZL/ng Léc l
V} M %’ M Jim MZZL g
1 6W M W gvjyi/M E
W M W @324
9 p/wzzr‘a ,fl“
9 9% W WAX”
, gm? M u} fia—
77f: aw, w - 24/ @[m‘wu/x/f
éfid W W

 63W &“¢M¢.wjé/iw 2%;
5 _* W M mm 7%, 44446 444% M

. 7 E: WW W i )4M/wWJ/ , i .5
1 ‘ @w/ My AW; ’ '
: : L04A%Vfl/A%l
t ””3? W 4* ”‘7 4%“ flag
I, 1H r m
, '4 £4 /%MZ% 292%
i I g: my /%w 95
:1 MMWQZ%%JW%&WF
i w »% VJQZ 24 W42“;
i 543% J/A '7 W.

 L gwwi’W gm 244 Map it]? 1
2’4, W M W W 2% #7 m 1
4H)”. % WAWZW , 1 1
1 fame» M‘ W fine Myw \
/ 011.4% W W MM 4 % 1
" " 1
W fiMJM/ZiQ/lwwfl
m“ 25% z“ 244% J” of M25 1
”£77527“ . E7
w M M 2.: $972 _ 1
:.4/@6qu %/%fi / 1
/ _ 94 éé _1
M1 £fl%\ flfljgfl/ I 1

 WWW” ' ‘2
: 2
277%%JM%V Wm) XML/4; "2*
W 452wfl% A/Wf 41/06:?“
jig/57%; W \
4 A74? JW/flébwflak .2
flaw ijafgf‘doW fig, 2“
$4 Mgfi wwdffiafll
WMJZZ 0% @5ij 4’ u
by W7“ fig
Ami - Mi 25 *

 %M%me%wé
  amgMfl ZZZégug
' 7fi_M}m/;::z 42442;; ”g
g ‘ 2%”;2‘5 MM
r fflfl w aw i
" / we, ,vzw/‘ng/h, i7”— /—
l @Mz‘wgzfléeidwzfl
WMz/afiwzfliéwgg
1 ”ad—”7%); a/ flog/xx j #4 i
WMfiwfif ’ ””25
w fM/I ,Dzj m/M/‘ugq

 / 5W V; ”“ng 222%M flg/
god/4 w - ti

M W 49 W ' 24/; i“

, ”7" “L 1‘7 5

Leaf Wit/Wat, il‘
Z gmwimwifii 744% ‘*
wwwMW/m 5% t
MMMMwfifla/m/Zéqu/ 1,

X 2%?! a»? M ”440% flaw/[W 4., [
#2 W 752% w zfflw ' I?
WMfl/MM? 7W7} gee/«fl
jz/PA/ZZAW’M/vwfwa;
W 7£/7' ,4» M -

'7 e2 mfafifi/OZ h %@ V
7 Maw/7M m e. W W5 M
LIV WM 2% if MW 7 M :
WW ”My

 imlwigfldtff/aA/fi
 ¢ “toxemia/1;” WM Z2
§flwmgam2bmw%¢
It. 24 Ala/pg 4442, 2% W ”2% M
“ M¢%¢,M7&¢Lma/W‘
:‘M4%w»r7%%w»
! ”W623; ' z/ w Mg ’
{K aéim’ M ' flag/f "
i. W W 64Tmfi7 4% Maj/2:7
WM' “MM Mai
a , A "
X ;g WWW M Ma 44204,

 M W J 21% {mi-- ’ ' ,' l
2’ gadgjamiaflfi' 11
_ Zimgfiwfiz . I
mag/4f Zw/yaaé7éé/ofl 1i
'~Az;MMz/ZZL%MW24M w
.7 wwwzfi/flm ?/221:,M v
yény’fl ’  —, 1:
mg? W a: l
J' 4 " W \ ’
fl yaédfli‘fM/adafigjflwa
=%W/ WW Mflwfl/Wfl? !
jiévmwwéw, 1!
’1 War/97%, f

 MW M

93%: i”
J;/MW7:Z£AM;W%|
MWXMA‘ /¢«/7 J/éyfwé“ \
Zamficéifi £214 WM ’1
lmw #76VM24/meyjdw
‘A’yfl/JMWZL/M @ng
WWW-fig @um;
102%
g7?“ 4494414402” Q I
74m»? Afafiflflflé/ 4g,% #4 Z; ‘
4M/mavfiwfié7p 1

 " W W174 e 2% WM
\ Ala gate/5 m 1%‘%W 2% fi/Aflffi
1 WMfiW «e zth' 7:
1%w1MMeM ’%
fem/£71 Mae/Wei» w
‘ M £7; 24 4% WM, 03 M
1 91” M w W Mm
1MWMWWW*%
[E %W Lee Zr? ,24/2w) - 7? now 71 q“

‘ Ame/7 124/ 14121 ~ A; 7% ”145/ 0134

  MMM i% 11
1 flew/ng/

\ WJQ

1 _

El.
, l

 ~\ " , fM i
”75” W /%”7W“ , fl
/.’< WflwflffiflbZ/Md 1
flwwfl/flJMWwW
g/«Mmflwzfiwzéwfiééa »
M 4
[— / W/éjfl 1M DZ fljirzz K
Mime/5M4; 42:44 )
AW x; 24mg afii ”ififfig %
MflpflfiK/Wézng/ég ,
M , ; , (77!
fm» Mpszm W. ‘
417$ W’gW/gméazg
i fig, 7? M immazwm '
wfl‘pffiZE’A/w

 40 M w W747 z— /& my E
13W,MW¢ WZZgM?
M awééyflw 7M yam/a l
[w WWM \
In; E
t} ‘11.:
Es !}
i
i;

 s, Q,” M92 7472 1;

new, W 2:0” a” / 7f 3:;

g3 fiL¢fiWfl gain/1%

A/ f f“

M s? Magda W 55 /Z/% / oz f

If] M “I" M- M 97%Z? [4% ,
7 y/WXZS Vim: %’/¢a Z44 W

V p e/ r /“‘ a 444 1.44.1.

«1 flfi @25an ,

L) W/ , / M a? fi/ 1

%flw M 22% M .

 7? ' ZZM 7ww fl 251qu
751} z 44%? 501(7ng %"MM
.‘I flf gig/Z41, 7% M 44, 4% w

{E ' W / IQ

i gfifl at a 2:2. £225 I
W%%%M%
M’ We W W. ”:14“ f

 ,. _ _ 0;.
£25425“; WJZg (1W
1W Apia/3.424% %Mu£w jL/
% WMJMMflwfi
.HWMM%75M%Z%WZZ€ fl
L13 w%WW%M,MflaL
2% 111,115,, 447.4% 1,47% 26.... 27%
W, ‘
%fi/fl/fl/ . / / _ 1
%@Q 1
' fl/'W-%4%zw% M ' awe;
flaflWQWZ/Jgflw’
‘7' 427M ii'mwflfivflz/fw ’

 96%. £67 WMMWW
z Wumwflwmgwwgé
%j@fiwfifl’

‘ H W 444/2 /a§@.. , 4 d3
‘ H ' 75' M % W M H
:l 37% . W *Ww;
j M . WW Mag :
a MQ’W ”47in

I W >‘ W > H
\ v

v I

 e
- a? J?» 5
- f ‘93 v - i
M j 54%4 4 / Mg:—
. w
44% ”7 Mai @OflWQ/OZL}
L jg A“: 67%; fin/g” ‘
, W! w J ‘__ 1
" W « ”@MMii _
: my I 1%5/MW” WW
fly“, “3W 5» ”“121 5%?“
H w??? ”7%? fl/@ , W
* W ”L”? / W 26
fwd/72g Zia “@24 .
‘0" m ”J”: 77 '
fi’ , M
W p

 1 1 m / / ..‘ 4; fl
4; 7%WI ”If/I156 wa
1 Wflfl WWWW/flI/ML
WI .2 I / 4 II. /W W
; ”a ' 75 mm W/ , ,
1 WW ,, W33 .....I W
I ' III/Igtéfl/ M
1 ,, . 1 M“ W ,
1W1. Mfg/mg .. 1
\ ij&MMfWM/Qm¢
E .../W Z” - ' N
a. , “I“ a” ”‘”“” 37“? ”1““

 z Wiggflja “47/”? é 7'44 i
wfiWwW%wa
/ WJWWW” 71 MWSW 1 
wwwgwwfig; \
J W ”WW/”7‘0“” 1
MW %WWMMg/faé i
émwwfiw%w%w
g WifM/W M day/fl 47
«V, MW 9% ”76% M/ ?
! ”Mg Wfl% ‘

 XWJ/Ja .
Amy/472V ’/ /MQ £ 
/W 47% W4 ”fl é w jaw %
fig 24/ g: 2%, W
' J, , 08 W \i
W 90 A5 I
'12?le WZAZZM
I ' w%% W
igfl/filLWW/m/m 225% W
WW J W W 2< a? W/
1%(WflbJa/wi bz W ”7%
f3” éflffigfi/zrg
2225 M 4 * M Ma M_

 w Wemwmm
, t ”as M MMMZ' %%W
3‘ MM 1L 4%: ‘ M %/7 a
'4 ”7 / /' W
intrdwtmvw”“
smegma» ' Maw/W;
flmifié zine) *

‘9 %”/ 5% MW — m C M
M374 , ( ‘% H
\ @WW/Jm %M77M

.11} ”#WMWMWJMW
M an M "'MWM szfl H
i . W/77%yfl/W £0;

f ' » ‘3de%

 M? c?) M? l -
g 0Z7 /»’ 5v 1
a ’ g f
., @455 z/éu Mai @621 M a: 55 2222/ d
C W 25/ WW// W /7g€/LW r: W/
Z M M M (/4/‘2/2/IZ %/ pFL 7274/ I
g AM p aw? ale. W W/ ~40 I
:H a /W€ a?“ //742w;7 M 75% ZZZ; ‘1
w / £45477 Mffifii¢/ fa 2% ZW
/ ,. /Mjmf 2% day, fifvjéf W
M 2,5 fig. %/ Afl/Zgwflz: 'M
ZN/Wgé 9;, Mr, ‘77“ C; Arr/M Z 17% .
Ma M;

 WMQ 252% M
  Mfg/"m Wig %

g ' JAW7%M%3%—
wwww%’M%%d
11% %fifii%7féflj/:Mflw a
 + 7% %w% W 4
1H 3W “5?

, ywflWgW7éfl
1 W62, W47 Aggy adj/{M
‘ mij/Ae $47: 3W fiwwa/ ya/Lfl
d“ 5;; {Z w W

 fl w Z / i7
W 22 W WM @w
4W% 2% g: % W Ajay ;
KMQ ,M g/W m, / I
gem cm M 27 147%wa r
LL
? _
fl.

 ¢ 1;»; _

i
, i ,
\ § 1;
1 i
s '
1 l
5 .1V .
t I
‘ E
‘ i j
» 1
1‘ 3

i if; ,_ K a |
! 175 ‘

‘1 I :3

1v ?

i ‘

n i, N

l 1 :5

g I‘LL ‘1' .
1 ‘E

g

~ \

l .

a Ly

?

|

1 M |
i

.g a

3 J r

i \ [

t ‘

9 ‘ i ‘

: 1

i 1‘ ’

= 1‘ i

i i : '

k \ ‘

k ~

ii i ‘
é ; 2

2 =1

l l

i

3: i

1 £1 ‘

.x, 1;? I l
W M.“ " “' w

 _ , . , \___\\____;’,J~z .
_ __ § THE STORRS~SCHAE FER CO.
‘ “TAILORS OF FINE CLOTHES FOR MEN"
\J \ I MCMILLAN & ESSEX STS.
BEAU HRI'MMEL C I N C I N NATI 6
TAILORING , , .
aug. l, lin.
, LEEB.LEDFORD
P. 0. BOX 248
HARLAN. KY.
PHONE MA. 1279
a: 361? Jan:
hifihy Birtn u,y, ~
I {13 talking t3 Bab Hacris finis DUCKiNQ, me
Stzteo n6 woulu Know by tamocrjw ;uowt your
loan. I like Bob, bat uan't taink anon of
mis ibility t) secu3e you L laaan
uio yam receive the lhblication I maileo you
35%.”: t ‘16 f. ',.?
h13"y,baugqman 15k me if yaw Ninteu t3 Secure
1 lane frDm his Coartny. he Stameo t3 taink
tlsfp tvzy n3 uzm t buf ”x1,t n5 lefljl get its
out w1ntcu t: Knuw qut t3 mo dosnt it.
,5 time gses on it will he alrme? I) 360133 a lain
my apbnion iaicke? ysu 101 better off you will
be.
Let me ;now Wflit yea intend to as“ inc if tqei?
1 ifi ;ny fining you mint me to no, just say tue wave.
1
I starteo giging the resivac t3 gay. I‘W1nt t3
m1ke it 103wt 7K7.
let us tnau AJJ taings L¢¢ brezking for yau
in tne JAGa '
Give us tne telipnsne nurber_vqece #5 03ulu reach
yau. Sometning mignt came up that we woulq flint to
talk t3 ynu 1b3ut.
Yuan lave fcam your baa. ‘)—_—»r«
r ' > V ,1" ,4 /' M, / I, . _‘Vf H "
, f
"1 /
w /

 1 4%“??? '3
- .2 33
‘ _ 3
WJQWM 60 MW Jaw
W W?“ Ma: m a?

' 20L % / , goal/6% , / /. W,
AMfigmM@#§M%

3%meww%w3

773% Wm flu, Wm M

333 DZW gum, x/Zixw (M Vfwj a W AM ‘

,,,, ; [Lt/W fiM/L/j/ WI % M 4 M 61%

 11 ”1_1“ rwmmmmmw~w~w~rvwvnmww—.44“.4.....-W.H,,..,W_ ..fi_ T. f ' 1 Z _ 9 U _ : - _ 1’1 #

1'1 » 1 % fl £4 1 1 fl 111/1 114;; 1,7 , /

- 1 LAW 747/ ‘ 1,,/1/4/147/74 41-7475 «it‘ll/448' £447 44:;

1 1 \ . /" , e - x.)

1 M44; W 7 ’44 Zia/“Z 9744/ «Jufigiru/x/ {1,,/1.72:2[744/

1 ~- / 1 ,, :_‘ 7 t" '. , 1, 7 1 1
1 Z?) 7““ ”24/71/71 4/ MW (1244 4447422 747,44 1 (
1 1 11 - “1 47/7 / " ‘ 71%” W“ 11746447 379 M717 ,Wf‘7fi/La/

1 1 1‘ 11/fl NI '41/L/ / 1‘ / ',’/,4”) [CV/1:“ 1/ . //- ,/

1 ' 711/ Mt? MA/m/ Z7444 £M777 M L 1211,4445 Z;\ (11
A ‘51 I“ . /’ ’ .. \~ /'— 7 , 1 //
é 4 , Z ,1 7 / W“ -, M (>7 7‘4 / ~ ~ 7
1 jig/f7“ “27 4 4 447 /
11 1 1?). M4? (>7 W W fv fl/é/vc /5/7"~Z 3:771 LIL-(.51., /”f%’<;444'// /\‘/<:,[:L:&-AL ' 3 1‘
3:3 , 34/3/51‘17' ‘// , / , / /J 3
5, WM (Ky/M3411; 154/ 1201444 p/‘4 4,131,531 45/7/25
3 4 3. , 47 1 / 1%, , ’ 3
CAL, 33.572912 3../14h»; ADJ/14317 .44/M3 é,3L¢uv 414212.253, , ,1 '
,1 K” (ii/J 1 / » ,A / Hz / 3.: 3
\ I V ' \\/ £3 3 ,./ 3 {/3 \\ 3 ’3 3
{(1 31/ ,, , 514 / 3....
u/x’ 3 4,1” /) f 4 ’ ., 1
1? [4,3361 flute/113% 77M 4'4 $7447?) M74 xQ/W Kim/(.mfli 3
51”, 0,1) amp (MM/Du 4,1413. . «a» 5211/ M01 3
~ 3 g1 . f C '21
1,1 ,, 5 3 ,3,,“ m, , 3 3
4 , 3, U 1; / 3,1
I 5 M0 4 3 1‘
3 J W ,W ((7111 firm # 3 51/ W
3 3 l” , " '3
: I I 1, , (3, ~ / 5‘ f r '3
/7 {/3 753/ 3 p I 3 3% -1 _V / 2 1% _ 1
1.4%03/3 / Law/435 3 flywj/ 4241/1, 146$ v2, dZVVu/MLQ, /
3 3 , 3. ,, ,3/ fl
fl 3 /j7 (1: AZ; 444/{444% /}Z’(4'4/W A4314 Aug/54M 93ng fl/Lfi/ '
Z 3 3 133 5/3 ' 5 ”1 / —..3 _.,3, 37 , 0% ',
J (’53 3‘, 1,3 f “j/ 0 _ 31’ / , U / 77 r // 5.
/ . /,1 \., 417‘ / ,1 _, 5 , V
4 1 5 43-4 , 74444 44 45 2455,, 5353, :

 ”777 (7777777777777 }7 /§77’// ’/E7"E‘g"“/"EVI »iizw-d/rgfl Mary’s/9‘s...idL/(E: E
41 1 677/77/7‘777777‘7 X917V7‘L7 317/" I {7177/ 212,212.. (Qua 1:: (4%; "Zeb/E (f/C/L/ EE; 1"
i 1 91/ , M ‘i r ,-f 1/ {1’ , 17 EE ‘1
E 1- "y:
E] x‘: a; 1’1 ; ‘ E
17/7 , 1777/7 « ,, I .g ' / Lia -» —-/77- >/ E. '
72¢/44:2. “Etta“ “tn/”‘7 ,1/ 1,419/4‘54 Zr?» 42.1941 awe/K E:
l - / 4 3,1 , 1. /‘7 “re/T 7 E:/. 1' a” , I E
41 b7 ”i” / ””4”” ’- /3 . 7 ‘4 3:3-3 '1' ’.‘" CL 33 3”’ ‘4 3 , ’ 1.,, ,4, 3 ..
;7 3‘ 73 ‘ ‘ / ,3‘ 2, ~ ‘ V 33- l V ‘ , / {3 V 3 '7 3 / ~ ~--. 3
,3 (2 3. 3722 , . _ .. , .
/ “ " 3 ' " ' 7 1 i ‘ -3 * ~ 31,; 3 , , ,3 3. , 32.: 2 3
Z [W , , 3' ,7 33' ,4 3: 3‘ ‘3 L / ‘ ~ 3 ~ 333 r 3 2
3.., / V ‘ r’ 3 2 3 :'
3/ ,_ _.. . ' I 3, 2 / 3 ' 3
3 , , ' 3' 37“: ., ,,.j ,_, , _, 3:3, / K , ,
327;. 3f 3;. - _L‘L , "3/ ,I” 3'_ 4, z " / 3 '~3 (33 ‘ A 3.! 37, {(—k. 3r ;/ / / ~ 3 3, V3 <_ g .
._._, A 4 (fig ,2

 3 “-_.2. ‘ key-413.42.-..w..-.....3_._..-.....:.... _._mfjflfv'" .'.. ' “"""'.':T"f.‘""":“fi““"'" ’ "' " “ ' ”‘ «:.—4 43.. 1 1 —1 1 . 1 . . 1 1 .. _- .. 3 -.. 3 3 33
3 .. , ,
l M ‘ ""' V3 LlJ—/~/ 1 3 ,. .39 p1" ,
1 3 3 3 1w 1.., ~* 1 2 3 1 r r ;1{/
‘ , . ' I _ .2 3, 3 ,. 3 4 3 . , 3: 3; 3
1 ‘ “(I I , 'V 35 2," 1 2795/ 3/ 1441‘ "=1" ‘ " ,- A r
1 G X" . 3 ‘ ‘57:” , ~ ' 4 .1' ' .11.: 7” M 'V I 1'3 " 1",“ 1
3 3 3 41].,»34‘ ’ («.'. - f ' ' ‘ 331;, ‘5‘ ' d \4
‘I I / i} ’ 1" /
t ‘ ‘ J. 1‘ ‘4.va , I 3,113,333.3{333’3‘7133'} f} 4.]: It!” Cf M r 1.1 ..' 33 fl I - (Li/3‘ M / V "fit /L 33.
3 L 3 3 3 1 3 3_ 3 3, .4. 3 7f: {24“ . k» . H
3 1' E -. 3:11:3174-1, :49" : mm»??? 1:241” ”7- M ' ,4 fl “ "’1' :4 <1 3114:1421 .
‘ ‘ ‘ 33 33, If 3 3 ' 33’, / \..
‘ j 2.1.4.22 4../J11 J 11.4441/12744- 4 1444/2414?» < / 4.4.1.11“. x114 1114—1111211 "72:45.41. .4111
33 3 3 3.. J. ,, ..3 3 3 3
3 1 , 3 ~,/ ,.1, . , .
‘ ‘ ‘ ‘ 5 l ‘21: 31‘ ’J/ 1‘ ,1 / 3/" 3.. 3 f 3 ‘
j 37 ‘1 ' i; ’6' f 1 {‘3 /‘ 7W , 3": (M: 3 ,1 1‘3”“
13 -",/.1r"‘ ‘ 71/414422i "Q’C’M "MM 1 ”WMV‘L/ 1241172 .. 44”?” “T/ “ _
1 1 1 1£-" .4 " " “ ‘ ' '
13 13 1 3 ‘ 33/". ‘3 3 33 I
1 13 1 / 3, 7:7 . ,. r 3.44“ 314 3= g 1 , - ,1
1. 1 1 41‘." 1 .1 flex 1::iri-<;:-1"’"“ 4/,//_ C44 21/2/4444 21—15-119 .45.»
‘ 1 ‘1 I L ' J " ,1 ‘ ‘ M
‘ 1 1 2 '
3 ‘ 31 3 33 33 ’ 3 , __/3,/ ._3 1 ,1 2’37 1 ,4' / ”"524 ’ 33/ . 3 /3
‘ ‘ l 4 f ,X (,1,/,7 Z: 33 1"4/ 35:1:"2ic? 1" {... FM" 44" =1" 33,32 41457 V” M ‘ “L 1" ~~3/ 1417.42,...
/w1' "‘ 1 ’ " ‘1‘ ":7:. . 3M.
. ‘3 1 '3’ _, - 1 3 1 . /
E Z ‘ ‘ 7'71/ ‘ I"; / 3 ""3 / 3 . 3 3 ‘ /3“/ <4 3. .2/3; , , 3 3 3 /1'/
31 4 ,4./M14514 ,3 any? 94’ ~ 4111 M 41f 4-, 1» *1/12 141115 4144M
1 3'3 3 3 3 33/ 3 . / 3 , 3 3
1 331 1 3 A -. ”,.../..J - 3 (j. / ~ / 33,. 3
p .t 1 3 3', 3 / /‘ 2 .41 ,1 1‘ 1 .
1. z 1 1 3 / .4 . . J . 17. 1.x,» 4’7 /’ 46’ r .-c . V / 3—3/ 1
33 33 1 3 j 33/ 01/613,,2 {2'12 _/ 3. 334(417 (,,(w- . L/ l/% Vai/EP/fl / f 4 3 3 ,3 3:54.31:
1 7 I 1 / 1 1
3 1 1"" I ‘1
A ; 3‘ 1 '3 ,’
‘ ‘3 I 3 / ,1:~.33,/C€:’/{/ I 1‘
i 3‘ ‘ \x/ :1 3 I. ~
33 33 . /,< . ,. r 3.
1 / ' ,1
1. ,4 3 1 . 3 , _ 311 / .4 411' E ,l
i ’ . 4;: 2 .- ” 2 ' *2: 4 2 4. 4 - 244’” 4.4.4 .4 :44 C44 , 2 :54-
. . ‘ . . . 4 z....r.;;{_’,/,f.{_w ; 5*;
4,2! ‘2 / ‘2 . . “1:
fli/ ( .. ". , —"' , - . 1 ‘ 4‘ 4 I: /’ /."" 2 4’» . - 5" ['1 '2‘“ 5 / I] J .1 Ezé
2x ' 24.2.24 ~ 2 44:. 4 2 52.4.4 4 .4 2 -4 4 4 4‘ 4 24’ 2 / W» " - 4. l
.2/ I {/4 ,2/ , :4 (32” r7’tfl/Z | 1:;
‘ , . 2 4" /,2 I ’4’ . W .. ' l ' “x E ‘E:
f , " ”1' _1_. , , 444' J, .1 , .2 .4’ ‘-«4’: ”.4- fl ,2 . , r ' .. .-J ‘ 4‘, :3 .‘
.t .4244) 4; .44. 4 i 122 2.42 4‘2““: 2’ W / ~45 44’ “/2“ ,4 2 0541.42 ...-4244 4‘0
. ,. .4 2 ,2 // . .2’ 2244....-./ l;
, ' " '4' ' //"‘ 4: ‘E'
_f' "l I , t ' 2 I" / / ' 4 14-" EE?’ IE
’ 4 4 2. ,- .. i: ~ ,4 , 4 x . / 42 . 1‘" 424.
- 4 i. 4 4 4”» x 4 2 f {44 22 "22,42 >2 ,4 ,4 ‘61 44’ 4 ,4 .4 4 . E
7’ {J../'4 Q44- ‘ ”L- Kth 4,? ' ”(J I é" 4.. ' .4 " ' (Z. d" ' E323 IE
I ; 141 ,54
3 , I. l u f
' ' ‘ ‘ .4. 4 :22. 4'
4 42 ; ./ ~ 2 . 4 4 444 4;.
KM) “' ' ' " 15/5?“ 5‘" " '/ ,,1./..- > ' ' '4 'l 511/ '54" 7‘."'2"/;?J’" 5’" 5" ‘7-{43’1' ,4 14/: 9747234514464" , 1'13 2' l
2 '2 2' 2 l 2.
J: . .5“ .2 , ‘ 3
- .4 '4; 4' 4 4'42" EC 914-..253‘4‘5 ..4 . T‘ ;/ /,/4 I " I /' E“
1 ’45" , / '_,4. 1 4 2 . 1‘ {,’fl‘?‘ ~- 4* .5.-... {1% 2‘ / "/wa'l f/"?f—r% jsigéflflf/ 3". T5
g. . ,,., ,4 ,4 .. 4..“
0...»: .,.-4227:4475, 2 :i' 44/} 2 ,2 1.:/ 4”“75/1 “2544’ 4" 46’ //... ‘ E
2 4’ 4 .1 ' / ’
,4 4 3 t
, ' ~'. : l
.. 424 4 ‘ I ’ 1’“ r] 42 ' " 2' .4 , .3;
' ’ h ’ I ' 4 4- '. ..44 - / .44 ‘4.
. 4 45: 5 .4’ .4“, ’ . 44,215 44—44 5'” 441 1827...... 4’ 2'. 4'12; #22444“ ,1./3245471461 ,4. f' 45 E" El m4;
/ ,; .5./#19] ‘ . ,1 44,)“,- -‘,» . 4- ‘ \—4 «.24. 1;:th {1%. > (/1, , EE 4‘!-
/ f V --. .41.?
/ ‘ ' . . ‘ . Ii! E_.
if 4 ’1’4' " ‘ _ / ",4 , .. . [/41 i 4%
. 4"“ , V I . .44 /,‘ f. , .7? ‘2 x _4. ,4 ' '1 . f If .4 //: 234‘ ; ‘ ..4-~‘» _. :‘ ;
4 .44 42/ ~ 44 4.44.. . 4444.4: ,4; .44-; 4.4-4 1 4424 4.4—4 4444-4444444 4
, .2 ' f1 2 ”/9 / / fl 1. .I' 2 g"
4.- 1/5. C K 2 ‘1 44‘4- 2 '2 “I 5 " ’24 2‘ 4 .’ 445,427 3/ ' 4 7" 7,4'72'2'" ..fl /2 ,,21 4
E .E‘ "I "I" J 4' E ( /" - / / r E ‘E '-
, #1 r . ’_4 / .'3 2 2
4 2 4:: .42 .4 44-- "2~.:}2"”'. '. ”:- 54”, 4 .2 334-545443qu 44". -4 “Ingfl/ , ,,.-4241“ 2 T ('7 2’ 4 2"2 ’
,4. LE.A..-£.4L1«£Z—E424424~44C 4/7 “L ‘ ‘ ' / J ‘/ f , / ' ’46445fil l '3‘"
‘ .4 , ' /"’ / / 4 :1. 2 22
_ . .’ .. ,4 / / . ’ . ( ‘ . ,1 // 3 ,.«4‘ :7; . / ’_V .
_- 1/ , ; / 4" ”42/7 - fl fi-F ,"424‘E‘a1’5j’ 74") 4.: 2‘ 4 444 4 «34.6.44
; ,4 1 / , -~ .2
.2 I , » '\‘ 4 I 2. ,’:.4" l " 2" E .5 1 'E
, . 2'. r .j ,2 , 2. . ‘4 . . 4 .4 .2: / 4
._1 4 14 . [4 { 4 -. / ./. 1 .' A/Ii 4’ .44 f I ‘
42 4 42fi_ :7 ,{ .(,/.E ii 42 74,4 .4 x4 4.442.»; 446‘: 24. .4 ...4/4/4—4- 1 ,
P 1 ;- r if“ . . ‘ >,~4_... .4- .4“. — .4 4 ., .4 . t. , ,4/ 2 4 / l , 4
57g . 2.444422 24 24 7’ , / 2 g
4 . ._ . ,2, , ~, ,. 2 if. 34— 7317/ 4 a 4 , 4: , '
. ‘ {3244.1 I. .2 64 v... 5442? 2' 4,5,5.» '..)» .444 ("4' 4 " / , '~"’ {L / ,4 "'v’2"~’«4’l’~’z£ [ ’
x ‘2 l.- , _ I" I
" ' E i 4". I, _4“ . /'l / l]. ,1“ ‘ . ' 4/ 1 "’ //‘£ A /// E >
T 4 ' 2 ‘2’” ,‘ .1 4' ./4 .524. 4 , 2 “7' 44 J , J72 , .,...... 5 1f2
5% 44.22/44: /4”“’424 4” -2‘222~2“"“‘2‘£4222 («42 4 4 :4“ 44.422.444.444 4"” 4’4 4 4 2:.
. ,1 .
, f2 C l/ , 4
,2/ / 2‘ 4" .‘2 2
., M. . 1.2(2. . ’ 1 _:
“ ./. 12/ 431’. 4'. £144?“ {flit/"W“ I , 4 l
4 1 xmlvs; .444...» 44.. > .4 7 fl .. 4 g ., _ . -.. 0.. d ‘
I 1' ‘ ‘ / E E
o». 4 1,1 p ,r ‘4 [I y f ’ /; I i' ,
2' ' .’ K 4' , ./ " ' }‘
2 ‘ y, r, K ,. , I, /., ,;_,_..- . . I .
2‘ [1)? 41344: 743:, .4444“ .44.».-4...-4 4.4.44. ”4:4 / 73 ,4 , 4: 7’4,» .4 ...
,2 I /. 3 . ,4" E .4 l ./’ A. ' ..
'4' I /: . if]. («Q n . ,jfl" [5.’/*2 £4 /' 4‘5 A {,/. 7% ."j/ V I
. .. '41? 4i f 4 f! . rflv—Cé. i/{ 714’” ;,4 -. . A, a. ‘ ' . , . C '_,».g../ ,/ .1 .5 .4: .5,/”7" . j
E ,' . I _ I; . f . /E /l , 1,4 l 4.:
~ .4 , . 4. , ,2 4 , /~ 4, . , ,4 :
4' 1 , .E ,4; 41 ,4” «4‘ / .1 /(/ f ,1 /.é/E: / ../4.;{ 1:! ,1“: y i. 1 ",l . .
f, t 4 , .4 4\ L . [/r. {/21},- (2: , ( l / [$435 ,,.. «2L .4. 4 .. ... ... , .4 4 . (‘43,, / : i ‘

 (”M'MWIZT7;i"f.t‘:'i’f’ 27".‘7-“327‘WWW',” 4 4‘": W,“ : w 4-1.4,-” »- ~ -~ A I » » - , 4 ‘ ’ ”
44 I .
‘ A3" A? .
i «i ‘ l A ” , . ’ . t f
I : ‘2 ‘4 A _A A 7,;- ;sz- .c x ' (.A., ""‘/W _ 217314.535 7533' 4:48 "7T f‘ -
4 l 4 Ai’ ' 12’ 434’ ' 4 44,4 444,." » l
-! i 4’ ' 4 I. . . A M
‘ i i ‘4 .l, ,5 .7 j {EA-53.41.: « "ll: / 4 affix/51?? 4.» 1' 32/ .1.-4 {(7 ’ ”(H
4 4. 4 «a: 1:11“ ’ “ ' ,f, v 4 /
i 4 l 4 4' _ 4._,A€4’.444,4/4 ,1 44/ 4’ (:1 [A 47' 4x - 4 A", - t ,.1 ,4“ ~ ~-- 441, 4A 4&3?! [4‘_/4 _,. A.. 4 - . .4 4 Z1 (4 [g
4 t 1' ,A A: A A1 /1 A / AA _/ .
4 4 4 4 )— 414$ A 4 .« 44 L,» 4, " ,4."
4 1 44 4 - 4 4~ 74, [f , // 4 44,
A s g - _ I A41 4 ,4 ;f’ A {:45 / ["62 (/5 ’7 1’1» [If fix»??? ~
i 444 «‘ (‘:') 4 )9 46457,} [gt/fl/‘C: 444/ 4x44 441/! z- A/.A/C—;f»¢{w-4 / - €1,477] . .. k f" . fffiéié 44
S « / ,‘ a? ,
4 4 /< 4 ~ ,_ / I, "' “,_, ,
4‘ / -/”’ :2 41.517- /A A’- ’2 :2 ~ 7”“ ‘ A,
1 A“ 4: “1'2" ' '/ I" _ A. t» ‘
i ' 5 ‘ i ‘ . x » 4: w xii—.77 (-.. «- '47-»
l ‘ ‘! ._‘)x’A,/!,,{A,A{»:i{” 1&2 (/5515; I? {F'fiw/‘Zu é 13¢ {”’"' ' £7 ’
E i - 4‘ '7: fl 4’ V fill/T Aj/af , 7 ‘:A-.».‘ LwiA—‘C '5» 1‘11 {>115Z‘ 147’ (“LC/“é? it’d-{W'TZ/‘l 4 4 ‘4 3f «“1
4 - 44 .‘z’ A».’,.,.»A'-/A - 44L 4,‘.-gl4’ 4"" V 4, A / 4’
t i- ‘ i! A A :" /‘ . 4 " A“ r AI /
‘ 3 3‘ A‘ ,: "‘4 , "7 , l\ 7 ;‘WW‘ ' .' , / ‘."-‘7 .7" I A j I I ‘- / :'1
' ‘4 4 7 [,7 Ci? /74 epifi/px’é W‘,‘ ,7»? {At/(:1 / [“”‘/3 44 d7 '7” {1&4 A155: 7452‘ mi“. , l
A 4. 4 , “ ' ’ M ' 441 ' 4 4 .
i A‘ f ‘4 ‘:A a /l ( / / 4," A.» 4,
4 44 4 4 4 / A t / / {4 / 4,», .I/ f /" I
4 t4 4 14pr, ..‘.-.,.r;A:A-wr—12»4 7 aw - A 4 44 A _.4, AAA-4A; y
444 4 4 ,,.A/ ‘ ‘ N, //’ / 44 A 4 I”,
r !j r f /' / ‘ f I/ " J / . A“ »
3 g = 4 A “'4“ <1 ‘:i 4’ ,.A ‘ AnékAz/ W M 9614/1/14 %
4 :4 ‘4 A..“ :::/3 ’{ 77-16474, A!» “4’ 74/477 fl / / f a ‘ A‘
‘I 4‘ i‘ 45 //r f 4,1 “
¥ x ‘ A . 4 4 ’ ‘1 ‘:‘—l“ ‘f%—/‘ LA»; '
4 l4 [[25 ‘//1/1i/‘7A€A/ (I,. ”'1”? Axe/144”]; / t /
‘4 l I 1‘ 1 '7 4 ? K
' ‘ “t /»-\ fl ‘" ,1" 4:4 N/i—p/ ,/ 6%! ,./7 A A
i .‘ ' “ flame» /-1 43-7/7 ‘5»7/ ”244157" 7* ‘:"M’L [7”?/(12s. ,
I 4 ,A ”2,, 4 K [IA-44 44‘. 4/;
A4 1/ ,4 —.-\_4/4 .
I I ‘ ( L ‘:’/j—V (J, I. z I [r 7 I, V A h
t ‘4 A1 Ail/AA- «1AA AAA, £710- ArA. Kiri—7:4» 47% A4461» z» 4411/
A44 W J « AA A
’. 1 A ‘ kw" * [/i“ 4, 4 I. ,A 4 / ,' 4 41'] (a . 4: . 44
i : i 4 A? f» w MAM» , W ‘L A MA ,7 ”4111»
A A 4 4 / I »’4 4
A 4 z i - 44 A A , / 4i /4 74 ,
4 4 A 4 A ' 4 , "’. ,1 \ 4w" / 1‘ A“ 4 I
E z A Ari/ALL 1A2 47/5444»- 12’1/1’W’01- ’1“ bid/M 141/74» 111771 Aft/£61441-- ’
2 1 a 4 4 I ' / /~ 1’ fl , A/ 1"" 1
t A at ”AA/ My U» {1% t» 1“ M 194% flaw-A
. A‘ 4 4 1 , 4 [44 / /
4 '4: 3 Ad,- f”..(JM 43M» Club“ A 7 1 x
A A; A , / W 4 / A , 114, M '_’- .
A 4 » ‘ ’ A s'" / i/ L ’ (A 7 LL» /7f' (my /4/
‘4 44 4 4' ngfié» ,.LCI» C ’ f V (2: fl
‘2 '4
A 1444: I 4 4

 I J I 12 2V , 2:; ‘
7 ,2 I [I 2 U 2 /> ’ 2' /" E ' ‘
’ I 2 ‘ ' ,2- /‘ 1 . 210.1.» 2” / W ,2 2' ,2 , ,_ > ':.-I
I [:4 gar/:.. ,2 , 2 3 I, ,, ,2II \, , , 2,22» . {-7, 22%.. 2 . 9,); .. ,“I/ ,-,2’ ,,113»-, , 2? II
2 / 2 x 2:3 2
r * 2 2 2‘ , ' » 2 1 ’ 2 , (5,2 , . - 2 ,
2 ,.'7’ - «2 I 1‘ .2’ 2, 13/” ./ fl» 2; “/ ,2 .2 32/ 7?. .,/ if 2’. 2» » 2 Z74~ ' 32‘? ‘3‘
”‘ W“ ”Ii/“"’IV I I , [J I I $4 *7/ ' 23/ I 22‘
"A I ,1/ a , I 3 .: . ' II III I £I2
2 : . I .2 2’ " 2" ,2 I: gt,
/ fl I; . ’I/ /2 '1 / / ’/f , fax ‘ , 2 2‘ i 2!!-
.2 , 2; . ' 3 ‘ " ” wI'}: . 2:2 / ,- /2» .‘ ’.3 ‘, ,, ,2 — 21' 2» ‘2 u"
"C 31/” 72" ' ' - II; 2 2 .»« ’ > " " If 2"}? I ,_ ',.2: ‘r. 3.’/”<43? 7’7/ E %3&
II / II I ,' ,’I I??? 2:331.
r ~ 2 ' I , 2 I {,2 ,» F g; 23::
’A I ' I 17”” 7 2 / 'I ’ 2"; M2 2’ ' {CI/2’ 1 ,"I’II/ / ,/ ./ / F la? If ‘I
I‘ A!” 242/5- (If .’T/ " "‘3—L - ’ ’ ,2 .2 ", . ’~ '~ ~/ ,2 , ~ ‘2» .2/ 2,2: 2.
‘2‘”?! w" ‘ ~ Ix ’ I n.
’3 2 2 / ,2 3 re;
,' .» 2' 2'] I /I’ "I , - I/f I, ,2" ‘ . qu l‘
”(”4 2 2 2 ‘:I 2 - 2r 2 I "‘{----2’SI/-':'22’" "I ‘3‘ .4”; UL.” 621 (ii/22 “J/fi,’ .2/2”( 5 '2“;
3, A.. I 2 3' 1‘
I 2" .' / 2:1) / 22 I Q '~
3 » 2' . ’ 2' / I.“ < ("474” I _ 2511/2," _. ,2 2. 7 , 2] ,/'I 2'22 7 II“ 35%,
. «421-, 2 ;’ :1/ - , I1 "’2- “ 2” I ‘ ‘ ’7 ’ 7" "'4 " 2’- 2214/4212 , 4’ ,2/ *9 f2?»
2 2’ ‘ / " w- 241. ‘ '13
_ 2 2/ , x" ; . I
III,2 I I2 III .-/ / / . 2‘. 3, lg
/ I I I . ’ ' / ,- .. 2 2 ,‘.2, , _, I,” . ' 2 '
2 ~ .2 2 j 2 ,. , ,2 « «a A («3T 24 2 21’
2 '12,, t - " ’" L2 / ‘ / " ' ' ' /' J. 49(1' ,2 _I
, _/ / I' I i 3
y 43' ,1 I. , , 2 I r I , I , _ 72 /I. J7; ,' /" .é: I;
, I” 7 ,2 I” ' ’I . I '4} 2' 4‘ ,/ "I’ / I , / I I I 2 h“ l '5 -
II L. «I.» ,1 r 1 . .‘ A. Q /{_ /AI , Agl C Ii. 2. ,« I/Cf. AH“, .52.", 2 C {/.. {, (/( 4,23,; ",5! i i: :II'IJIII;
"I I: z‘ILI‘2
2 , '2 A; ‘ ’ 3! .
, , II . ,2 II/I ,,., , ,’ . III/III I/II J! ‘ , j; 3E:
j 2- / ‘1) , ’I 2, g ,,,/,'I 24,", 2" ,,,/2 22”]? fl; . 2/1’ -' "4"?“ . ""7 “(r-(i/L’ I 2’
. I WY: T/L‘M 2, I' " I ’ I I-
2 ‘ 2e
2' f
‘7 ’ 2 .4 , ( 2 , , LI ' , 2" P ~ 3
, / {/12 «2.. 4»- LV .,., I 1 ,1 (fig; /” y 2,
2 2’ "" fix I X" 2‘ 1 ! :I2I
,1 /" I ' :3 I
_ I - I ./‘ ,/ I «I 2 7 . , Ir. I, 2» /£ ;- ,I’T'r’k 2,, . , (4. IE
24,, / 223,22" 2 f ,. ,1: (,1. ,.2 ,4 , 27. , (I; L44 U 2 (,2 2 41,; {.1 .4421, .. If;
2’1 /
" , : . / 2'
' ”.,2/2, {‘2 1 .02- ”IZLJL 'is-{Jr "<2. ”ht—1w M "7 I' 'I I’LL //"'I’ / (”4“ I’ {/4 LIL" “2 2 CA, 32: ,,, 3’
*7. , 'I ‘I 2', :1 2" 2 ,' ,.I , "2‘": I ¢ " “3‘ 1,, ' 721:, L '1.” CI I;.. ’ '2‘: .,. - :./ XII I I
2 2; / xx» / LIL L x 3 2, * 2/ f 2 "I f ‘ ' 22 L I .I.
2’ , , / /
IY III! II// /‘ I II“ (III/ I I f l '
, g, [LC/- {4 {”4 (“,51/ ’24 - {7 J; L {-‘" («7 2 » ,,M9 4:». «L («L2 _/, \ .l _, _,_. :
,2 , f / . II I
y / , 2
I , :1, , ' , / 2 9‘
. A /2 I 4,2 g ,’ 2
- . , Q ,2’ A: . 2 2_ I I ., ,. , 2 ,2 3 «I
/,j 2.. , , 2 2 2 A 2. ’ g ' 2' 2/ x /- 32.43%-» / ‘3 * 'I " ‘ ‘-" 2’ / 771/ z" r’ / " " I z:
2’, “ I ' ’7 5 347 2/ ‘ 2/ »I/ I “T2
7 , fl: 2I ./ 2 3I
II / 1:“ 224'- I 2 'II
I: .4:/(’/ ‘:,. \ ”V {.v (1~"'L// / I
2» , . <2 / 2 2 ff 22 2
‘ 2 . r 1 ‘ ,2; ’
22 ’2‘ f 2 3 2'/ /
1 ‘ A»? / LL? ‘ A I IL» (9’4" K
,- / ,‘ ‘ {I 2':
2‘ ,/ n2 ,2 r , . ,2 , I; 12 a“ 2« ‘ 2
/ at .3..”. (L 2 f , / 2,3,.» 22' L. V L22, ,. 1 ‘ «1 (JV/2 I 2 2
2, 2’ 2 ‘2. ‘
,’I 2 2 , / 2, . I .‘
2 272 x» 2 2 f 3., 2 2 2 -. r ,
y) . 2 V, r fl I) , _ . , ..__ . k, ‘ 2I
. . ' , , ,, 3 L3
2 2' 2 "/ ‘, :2
/ ’ 2
/’ I..‘ 2 ‘2
I |
«1

 ffgrwwwwwwwws—wfiwiwiim. , . - g
, 11 ‘ W1. We] 17%

1 1 29W» ML K/oL Wéf/W (ti/f ,,> we ,1 fwd/’54“ 1

1 .1 . Q 01/177 (._.; finals, 5.14) //d/yg{/ VOW “ca/sang - /
1 .1 1/ r . ‘1 1'
1 l 1 .1, fl , {a -’ /

. 2' Willa/V WW/g/ r_'f//7;3Zl.€/ 72W Wéé/ 4&4 M 4
1 1 12:» , /“

111 s 1 MW flaw/W/ WV] W'wfl/ '7’/£647) , 5
111 1 g /7 / C / ‘f/ /'7 1,4,7 ..4 g '1

i 19 1 7w? awe/V M M ‘W ”a %%
11% 1: WW ram 1/ /2% M 21/50 9“ ,
1 1 1 Paw M M w/%/ MM .
1 ”W i” a" -/ OZ

1 1 , , /

1 1 1 flab/avg), £110 fi/ZZJ W/ Jim %

z . , W. ' /

1 ‘ 1 1 , / ,«fl

2 1; :1 ‘ / 71.. %

11 ( [%Qg, /7££.~1,3/77r/¢€/ ’ Mffla

1 . 1 I I // , / fl '

: 1 11 , .4 x 1V» g I f) , f/,“ l: ”I / . I, Z. .i 1

1 :1 11 ii flag.” ' 73/1” 7 1 W/1{["(‘""Z'//M Lf’q‘ZE/“d’M/‘g/‘l/X/d/ 5p/Z‘4éfl/ nib 1 1
1 11 1 (72? «7. //(,/b’/ 2 ‘C if / M/

1 : :1 / - /",7 . f /fl --

1. 1r— 1 1 .

 I panama '52 51.71123?” “'7 76 77/ I .. 51:17:74, '1 7:77,?“ / 71117777771711; ‘
J 21171311 237’ M; 1.11;), I xii/i ..4./1’" 77/” fi/yis Egg/4.1;, 1 ’1
{/1an [Lia/"om {Li/267% J 777 77 b I xi? ,1. 1
I 1/ «1 fl 2' (7:?1 /7/ 214/) (MM Jig/cs, 0W /% 1
g / Caz J / 1/ // , ’1“
/ , I , 1: ./
’ / 2/7 - WJ/ @W/ 1‘ 11‘
’~' , ,7 4,4, Jim/734g} we rfl/Z/M/‘7 1 11’
’ 77/7/7777 C77 / C. 1'7 1
e7 W M 177“ Jess/74 sis 2W , W 1
L/ , , 7 « --.. i” . 77% 11
«Qty MMAMC, 5771 , m Ma) g—M ’ ‘ 111
2; jaw/wields. Z4?" gm W, OZ % W m 1
M7,,exi7/rm’s/ 1492496421/ Me/ 2‘1): a/fv/é/X/ JJJ ’77 MM 1 ‘1
. 1/ / , M 1 1
{,1 ”F1 2 : a. 2%,; W 7% we 1
ifs/pZVM/J ‘7‘“ /7 07 M / (7 1 I
, /’ 1 . / ’ \ ' ./ t“ , .‘
7, £17, 07 ”Ma fliA/zj/ [fig/é /Z%/Au W 1 '11
«s : //; .- z/Z J //¢~s/: Jsszz/ 225 ’4‘st 1
//,§NZ) J (117%: 7 .._\\/“ "li/ , ,1 /) 1
i , 2,, m /fl’~1/{Zt “0/ M77 /WW 1
L../5 ,3" '1', (:_ . "i f1 '1 [/I "it?“ "W" 1
, , 777_/__# 7 , # 777777777777”, 7 , 7 ##1:

 m;:M197‘%uwmmflm v "'A~—A-A~»AA~—m~.—,—mu._n,.w,_, W. __ > I , . A A . A
.‘_“, 7, W—mwmxfzxmitllrlwt >:r::;.:r:r4x-..:L._.—, ,7 .2," .,.._‘" '7 1” ”:7‘,‘;:',‘:1:t17:¥t;,.7-:~::,;~_A_:;;;:,_;:g;, ,,,_,;H__.,,;,__,_,_,,,,_,_,,__,,__ A -_ ,_ _h. A ,_ .
A .A‘AI E.
5 l i W i“ ’r A m xi, A I «4) n «if/AZ I; ,2 -A’ L V A
i“ ' LU "_ 71. [11.» 7: _ A. 3 via ,' I, g; . ”,. x . g / > . 1,77, 5.7.», A, 4’ L) I“
A A A .A , A “ A --
E z A 3 A’ A .A A A pm A ”5‘11 .1 _gi _i':\,..,/'
g i 1 E N; A ‘ 1,;/’.,; A413; I Vi!” m/ , V‘ A, J ‘ , H 1’} ALA. / A ”A I I
‘ l A E E A' A .‘ . r , ’
' A A A A -. A,— A. , , ; "A A.
E E ‘E E /L‘/A~Qqfl Ase/«A .r‘ ’7): “3""! i 7“" ‘ " * in! A"??? E! f1 L "w I
' ‘ A A ./ A A! v A, 5 I A-r ’
E i '1 . ' A AA} A ’A‘ I], :77— (IA/A ‘I/ /, Aw l/AA' a
l ‘4 i ? (Vii/W A)” W (Ex/(L //f 7 fl A: 1 L321 .49; 17/7' .12 «ax/J1 d/‘yfl "I?” ,. 4‘26 :ag//Z{—r»{:%\ A
A A. ' "2k A“ s ,,
‘ i ’ A A1 L i'v“ ' 7“ 7’ A‘ ‘/I /
E ‘ "VJ” / A I f (2:57" , ,. 23/. 7'4 441934,.»7” , ""271 / 11;? «A
, z/L(L’5L J 51er (LOW; rr"/r-"/’<:-"'-’“ ‘4" ‘ ” ”M" ‘ ’W' ”L” , 7" ' W"
E V, , - .‘ / / , __./A7
E E ; 24 Aer/"V ’ ‘7‘ I}; ‘T ' “I", , f / L" Qz 5151/
. E i E ,,AA;7;A:»A¢ .Az’7%l»/€ ,,4/LL ,AA/{ago flaw/«AL LLL $2M ”N" ‘
Ii 2 ‘ l , /7 - M y" T" //7 A, :7 6; ?4(4 f ‘
A A A A . ~-.. /- ‘ :5 3"?