--1‘  YY ‘ ’ - - L ‘·—— = ‘ ’  * S ·— — -8 Nfv  f»’» 2 
·-  K- » `  -» ·-  ---~ -»  ·:· .i·--i-I»..»·.¤i-· -·Ii—l»¤».m·;..¢:;—e;.:.1;-·;.;¤·--,:¤;_;`;~;éw»;:;·z·.·—;·g;;¤ 1·»   —· — -  · · · · » »_ · . ,  , 
  _ ` _ 1 ‘_  {  _`;..j.,  ,’.` ‘1.,i]_S";.§Jj‘tf·i;‘··"i·"iv.··;:t?i:.:";i .·,`   »-‘‘’ ~· U . . 
V .  ‘ ~~ `,‘· = »_»·`·* i `r.‘ ·"1.i.&¤ *?` g»¤:—-qw-;~.: .: ., L _  
» -- 4    _  lag?} ar  ·* ‘ · “f- ~— , V ,.·V · ·  — *-{;,§°-§£', &_.g·‘i“’~"· ;j§';_.’§¥·.;»J`¢}€§"—¤é;—’E-‘ " - ~ _ 7:: .-{if?
 I Qi :8,?    ¥ . . . - * y V 8  —`’‘ 
  if-1  Ti? »`»*¢‘.   Yi`  · »  ` ° · E ~ ` ·  
- c E 1-   ..‘`i ifii*gi.;:  RA I E  - · ‘ V ·  y 
° f Y ·  * `·=’»4`  Te.-= ;.  ’ - * , »- ‘ I ` 1 - ` V 
·— .·’’  ··»:¤;3:i’¤@=*..r=’i¢¢¤-p;    2--i=·-;.~` ·  * M — V , ’  ·*;£<
- . ·  isixi V`».·  .-‘¤  {ei  · -. - ‘ / . . ~ 
 _ . ~ .- · ·· » ·~   .> ;= eg.i-¢Z.;;e€·Ji;_:;:1-_.1»me%?iQ;€;·, ··<;s.' *13%:2-:-m "  ·¤·?§¢.};1K·*)§1;;;$¤·  :.#·_ · T . . · , ·  ` . gif ~=
— 1 ,»·   ’~~‘» *.*1 ’ »‘  ’,·»:»·     i_=; ; 2 `·  · · K ‘ 1 · . 
 —``· “ ‘  V.  »-;JZ ’_`.·  si -»   §»i~;;;,,-i-i  ¤ ·  . ‘ - _ _ _ —<
. V _  .-  J *ii*;<=>   `.’`  ,  ,~‘·· = —.·`  $V‘»` . “ ré . ‘ · ‘ 
Z - . -- *  V »  ‘’»~  ‘  z—$.e1;If:5;;.——  ,-}_;;Fi;i;__q,-, ·*i’ ,  ·  1; ~ -Z  \’,· , ‘  Q . _ » ;, »_
~ ‘ ’ _  ’ ·  Y<—‘  2:4;->   —  ·   é  . { N`.! » · _  .
  .  '    if-* ~· ;.— ‘  QT?é5T?Z?¢[ '   gl   V` * ' * ' “  .,1 ‘ _ ‘ " V .»°·`# .
E · . - I ¤  is  »’··  ’i - ·   A··‘ T E  —- K  wz-gf 1- * · ·  ’· - . · E 
 ,, - . —  ~ ~    . , ` *$ *1  X -· _— ‘ -_ . . e., ;:< »> ‘
  I ,  >  jlif-·.’€‘  Ji-`}·;€1`_'§     I :.\ V ? ,;,;—;g@ ;`:  »r ·_ _;» ‘ _. g < »,; _ _ _ » U.
’·V·  ‘ ·  ·»’, _  V.’_V.?€§»";j&¤;..E7;gZ, `zéiigsgi  jig,-,,3§éYV1‘;;   ,2.-  _ _ _g;·.i;_; ~ ._ {_ f A V _—- _» , - -  sr  ` - _ V- . V
“ - · Y  '· ` 7   ’*._ ‘*§¢` ‘ `’'_ V}  {   , ~- V, Q- - "; [ y · . U V . » ___» T
 V 5  »-.. .1   -·..-`    x  .-   ‘ ” *     `  - 
A ' K A _“ \  _v_` »; —>>-  :: s _ V M   7 v_  _¢· r. V W _- *7 _  ;  -_  . _ ` il
1 V = - . * _‘‘*· ii? -    .‘;‘ .  4%** V ’ `  `- i .— 8 Y * .  ‘ . . Ti-?
 .  { 6.  . .   ._..   /   V  V
1 ` .. A - ` Z.} A —-~‘'· I  ..,V V _ 4 V . » · F . ·~  ‘ — .
_. _ ° . . ,__ _A._  V;. ._ __. .A..    K , V ' Z V  .,,V _ _ V
* S . " _ · . `  . K.  ·¤{:2°`3`;‘,.l",; -·  ,¥V I"   S _ ` ` » » . I" ‘ QT. _ ' `
` _ 2 N S . — · » `»  `>‘`   V · ` S- J ’ -;; ` ` r
 » _ _· _ _ · _ _ _k__     ,  _ , . . QV ,
1 ’ » j · 8 »·· i  5-; ...i.-.·~,‘,.‘  »-   . in  - .
· ` ·` K ~ _  . Q   `·._    `~`  _ _. _ . _ gm  ‘
` ` ` . . . . Y —   _V 2-V  V ·’_' . V - i _ ` V , V . ··.*'° L. 
~ » r, `  __  ‘ V-, _. K ` . » Q  ` y • Q ·4 V? »
V ....» ~ _ - -\·  S .-.  -» fA; K  "¢=  \ -~
`  ll n S " A ` .   _? %`— `<.' (  U .A— I. Sr k · ` "  ¢ ¢, ’° ‘‘=‘ . V .  ~ K
¢ V A  x "`_ ' ’$, V #2 jh. = J *—·~-J ”" .
»— `* V ' ` _ V ' / > / . . S - 4.  · V -
" V K * y  _ x °·: · ·,  _ hi h { "'__i: IV r\§?‘·§'·,}$‘
 .  J V A ` . ` V ' V S   4. ' V;  A  YJ Wl;. .“ if P Y
V ` {  ` . ‘   ‘¢§   . > E:  i. ` ' -1 M y V, C ~ i _
‘ '"  · - X { Y ° Y » »< ` ..•  - . ~ A
4, \·"’ · , mg . ; *» · · { 1,2 _ . ’ _ 
  ’  ·'' .  », " _ _ . _ 7 Q { ,’. > · E W   _. { g
*..  . ..  »- S`; S- E R - ~ 1 Qt ~    =&
~  /  ¤· ~ »   ;; >i°  -.·. ‘ "' ( :
,  _ px 4 .  -   .,, , ._4.., _- 4 ,V .
K " --=* " " . " ""  _ . A2
E 1 t W _ - ·· , ··•••¤¤••-s *7 - V - ` A - `
A gz;. . M . ; 3* ‘ `  M . » _V V
A S 1 ·...¤.4-.— · » A .
_ *—--'*»*”*’* §· E . -··  . ,.  .
. S ~ E
K  " < 3*** =.» .,  ` . v
> 1 ` » Q ;b;(;* Q . Ox
». . IU . 4%; M  § §& M V . `  _
` - `  " ° * Q `~ .» .
-  . I  ___VV fl ) yj 
' "°* ` · \=` »._
` .  »"_\`K ` I
KENTUCKY -— ---- ~$ 1 \~
_  i_  ; gp., . V -;‘ {
_ VERSUS .  . ` ‘ 8*  —.-,. .
 ; - ` 2 "  S _ U, .. .
4 AUBURN - - S K - --.-. - S---
J ` »- _ é. 1 &,   g  I-: `J
8 FEBRUARY 18, 1983 ` _  ` - 8 -  I-‘ S \\
‘ [ I ~" T i `  _‘*°
- ` {mw  . ~·· · > »  _
r S ~ ` ,_ R li.  —— ¢ __  tg·a¢·¥ · ‘`‘· W  . ` “' > ~
` > — K ` r —  _ .» _  I  L"  { Y;?’F}:;_{;  v_ I
. S . ` . · . . V 10M Momm