'RdkctHcU 0(Wt 'Kitty rfeut tyutHfelct
University Archrves _M*rgret I. King Library - North
Photo by jfcfjt / -2v
fc)506