xt76q52fb948 https://exploreuk.uky.edu/dips/xt76q52fb948/data/mets.xml Fayette County, Kentucky Lexington, Kentucky Fayette County Clerk's Office 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 The second of four indices to the Colored Marriage Registers for Fayette County. This index covers the period of 1866-1882. Originals are held at the Fayette County Clerk's Office. indexes (reference sources)  English  Contact the Special Collections Research Center for information regarding rights and use of this collection. Indices to Colored Marriage Registers, Fayette County Fayette County (Ky.) Lexington (Ky.) African Americans -- Marriage Index to Colored Marriage Registers, Fayette County, Book 2 [1866-1882] text Index to Colored Marriage Registers, Fayette County, Book 2 [1866-1882] 1866 2019 true xt76q52fb948 section xt76q52fb948 ”KKK
Index TE] MELTTlELgESJ EDIDrEd——FELVEHE Sammy Eaufl. .
93:4,, 4; ——————————————————————————_—— .
1W 1' __ 0’ .._ __ ‘ __ .
MA MA HM A / 2. AAA/A / Mi /?w 7 Aid/M 9 / d

34%;: k W Whiz/w/fi [1/ oZ/MM/M/a 49/de / (7/ flwfléW/Zr/ , 5 /% W a 1%? / /

%§§ ' i

"19“«5523 ' 7. I

3% 4 flféjtfm 7g» / /5'16 /5 /Y/f E

“1% W a ,4. 774m [L A M W MA 40W 05' . i ,, 4 A,

1%? - / _ ,/ - _ f . 1

If 4 ' . ~ ; 4
Mg, w 5 - > . 7‘ ,
gig; W @144 . WW ,5 /, by Wm M 2% f— 7¢\ . W's: [We 1 . i

3; (774%6/M7/W /é4<> J?) ézér/Qa«vv'@?,.c§ 7 /37 Mmg/Zja/ W7 /MW.{%M :1 7 / 37 ~ , -'
(”J/(me ”7%,.ka . 2/3 (2a... 4/.--é. 2%-“..- (6.....-24} ,. .3 ’ ‘
dam/MM flab/.1771... .. M3 (Zafim. Q3 7. w (Qfl, m.
(2% W fire/WV a...“ Q... .. 6m @MQJ/HhV/M ;., (AWL 53 7h . 307 :1
Owwi/flwr/ WQW/a/W. m .. m 7 QM W 73.90..- /M.9/ .. 3 93
M. 9-47951. D/M/fa (Maw/(W .. (72’ 9.?

 ' 7553712—

.

_g “ c F"! . 1’?»

Index m M arnaga SJ E [flare EL~—FELVETIE E DELETY L_J Burt. g
WW x2;

MALE TO FEMALE. I.“ FEMALE TO MALE. Book. Page. f 33%

7 @V Q/OX \ SK '4“ \‘/ W 0 8

7 7. 7 7 ,7 / , 7 , /v 6 w W. 1% a?

0/ @7771 MVP [/‘fié7'fl dZ/M/wa 14 a '74 @0047? 54/ i O / a &/ awn/1,4 WWW/6L// Olav/v 4 o W X / 7/ ' ,4";

’ flan/w? ‘7'/A/&'Z/ w/Wé 7&5: 7) 1/ i/ I. ’7 a? 0 flgfl/VMVfl/M 7M Q/VVn/L f)? 02' @ flw ,. /0/ § 5;

. :fLMQ/W J/QV g‘I/tfw 777M " 9mg H 3 f Mad/W Q] N 1 L/t @Wfi " / I 2/ ' 33?;
r W'Vx/zfi/fiv / @WW 5W [QM-y & ,, *7 7/4 awn/@x/a/ 77W/4/w , 7 n ”>3 ; jag:
I ' fl/m/ Moi/(ff f (E 92/ 75’7'11/74/ ,, / 75 ’V\./ 7/ ”(up ,. ' , ' .. 7.7/ $3;
:77 ‘ ~ 7 :7 45' 7’
' / W”? 9W1“; U1 ”5"" ”‘7’" W %¢9mfi/ u ‘9 33 Man/LA, C? //L/d ” /,/ ' hi
m J / J/A 7 y c £7 ‘ 3
g /}/7 dickéim/ / I my» ”gm/7 a 7/ 77M ., 7 3 , WyaCLflLWW// W mug—z, é¢w/ ., Jo ' jg
: , . ' . 7 ,7 ' c ' g4:
Md/x #14 o ,44/ L/Z/VH/ C/ (77047 C/W ré/ @707 , ,, a3 *7 W@¢7wqéfi/Cw/ u 74 ' fig;
. / n - 4/, _ / /7 7/ . 7' XV; ,
Wé/{CW‘LO 4V ¢Zm gé/VVf/é) ,m £747” (,4 ., \7 /0 M £11 {flue ' 17 fi/ 6764/ iv ‘, 771/ ; 5%

A » v ' [a . a «' , ,7 i
m a/vz/fi/dzo W ”4/ (/14 yw/ UM? L (11/ (/é? cw/L/C/ ,, 7 ‘7/ I M171, 7'71; V‘l/7 ”my QV/LZ/v/ 00 fi( W’ .. f / g

' x C Di?» 7 C S)" on / \/\ o 9 %%g
1% d/VYl/TJ/ g F @J'fl/(l/ 'ZlWh/V/ ; W1 6' / 3 (’3 M 0/ (Lu/V1 ,Q/’ Wad/#44 LS2 jzl/ézb awn/12$ de/ 7 4/?/ fig
pLMfl'W/g'17'7”yby ' 1/2qu 75%),“ rm b (@474 ya q M L5 3 M/flflbm }?w @747 L4 Oj'fi/Wq w fix/m .. 3o ‘; ‘1‘?

. [flan/W /' Dl/L/L @7764 L/f/v flaflw“ V é 3' “/1191. J [W van a// 346’» L¢Qé7@4w “ 7 é 3 fig?
' 7' 67/74:“? ‘4' gig/194% '71 MW « 0 7/7 deE/M/Q/ Cfi/k 0/ LUm/ LAO H 635‘ I 3%;

A 4/ // M /'j ,7 /\ 7'3 I / ’1 'EN‘EE;
7 r @ « 7 1“ M00 " *
M 1/ ~ - 7 (g 77 c7;
w/Z Z/a/VV/C/b/ fl W M 0/7} (J/Vy’ZZ/C/FSL flaw //,«I/V1/VW /’Y Ova/1 g WW CF)/ .3 u 37), _ 2%

/ / m/ wfwéu/yg, @fla/p M mm 4 0/77 Mad/XL Pa 0 w OZZY/C wMWLM a7 a.“ 7 ' .. 75 «Q:

A / / W ’ 7W L :57; G .__ a ' ' P
Mfifl/ (bf/{db 9% /7 43 W' fiMM/ « 0/47/ M 6L L. 1L L1 0 V‘ /)/2 LA “L/ch/D M 7/17/74 0 ’l/ ., 41:4 :—
2,: 1/ a , / /\ f
@MWL \ o 7 [L A W [/41- W igl/Q/ u ’7' M" J” 4,4» “LLJWI bM/Vl/ (BL/1,7; 7 u. 1\ I??? CL (A . H 1’5 1
M'“'\ (WV / pal/L fiWW a; u 3 3 7

.. 3%

1 ' E?

. 3%
' ' 3g

. 33%
‘ , “—ih ‘ H"- ‘_ . m .N; —" 7' . an» a“, .EM. ,‘. -, .-. ‘__, v.1 .. 4,, , ,~ ,,, , . . . ‘ ._. - . . : s‘k :E‘w

 @155, .
Index m Marriages) EmlmreduFayefie ED113137 Smurf. . .
g: .» _. [\Qpc/arafz/Lv 5/77 7(7/m [555.1% aa‘ 4/%mw( fl? /74/5V/é 1
(pf/pM/flL 1.11. dagflw flém 1. ,5: / 34 @1719, //ng 39/154451 (SW05: / 3a ,
l/W 5L’55’7Z‘32é “him/((47%, f j / 2 «fig/M Maul/a4} giazaaafi /%¢L;1ba / 33
”kg/«QM My,“ (guy/V (5111;.ZL / 5 /9)11flm 75:112/ fiyffué $1951 / 35 5
$730212» )5”? fféz/ £72154 flaw,“ '11,, / é 14.jflf; 5% %owfl J54 /_ 33
Aigajf 6 6/14flf Jémlaé 1 / a11/3W ”Va fm 6W) Wm / 3'2 .
5/80Wa @MZQ/ 6¢WM~V}4/ra/ / HHQM/dafiow Wavy MW )1QW / 1 y
waxy 5/5 . 4555a 155591 1/ 5 .1555? 1:] 41551414..” / a .1
5/5an 21/5 7/? fig ([1 “gaff/1M fly/dflj / A3 641% @QW WMM v , / j 7
Mia/6M 0L ALKZZ/LZL @fi/fl a/aaea 1 / 2 / /3.a16{. o/m/aa/ fmétom 5W 4. / %fl ' ‘
féflfifl £52 1a ,y/flkzrafl ifLéfl 1 / 2.9 /jqflntflggogé/ flMf/w 5% Q/ I / /
55/5W6” jig/pi W/zaagzfi /%, Cg / 2 7 gm Jaw” gngW / 53‘ 3
“fiflflfl’mur‘ €7.51? a fl/Ym’7z1/ 5.4/115M’f / 26 HOW fl/Vgéz/ %M (KW / 3%
*6fmwuflzm/g flanW/flafrj ' / 35 M WM - %W 7/31/54» / 57 ,
/5//71“2’: £71004” M/ZWM 921% / 3 Z fivnm/V, {gaé/a/ éf’é/da/oce/Z jg”; / é ' 1
35/3de j1w (gag—9W4; / 33 /5/[1a/< @2/9/ //5/41’/% 1/3 / 9 ’1
ram/ma” 5%”.2; flma MAI/56a 1/ 5 .5 6M1 5% M flaw/4w flaw: / 13 '
W» Jam/51 avg/Mam aiza/Ma / 1/1 r .. 155W WWW flww / 7 1
ifzfimajama Mamas “jay/25511 / 11 MW W 73/4/2152; 1/3 / 94/
4%W Km; » / 11 W fl 2% £55555”, 5/}, , / 1
fix” 5 5 [/4 WM@% / .4? 61Wfl» ‘ )W @ / 51" _ 1
15%51/1/404/ Mia/z {3? ~ / 1/9 flak/:12? /%W aw £4227 ' / V ’
3 1 flaw 1 9/15/5572? flfla/L / :57 / W51)? @2000 . / / 1
56567155, ém 5/ gym/5.595.515 _/ 57 /— gag/a; 91155555 /. 50 '
1 1 flmtaj 5%. 1 7745547 51M / 5’ 5

 Index to MELFFiELgESJ ED1DFEfl“FELYETTEI ED113137 Smurf! w.
' L/éfléfW. 7U / 3-1::sz , M‘W/ 7f /5//g . -
g: 1WW" 3va yawn/222.. [L 21. // /f WELL/1416 7z(. («gt/m4 J/WJ / ZZL
$3 Wcéfibr-MVL “(kW/A Vii/745W 51%“ u 76 viz/WWW 74 21 [Cam/W; 74 Kg ,, 57 .
%V3d¢7Qr/w J/WQWWW fl . ,/ 4m) ,I’WWWWWW‘, 7% (Vi/WWW 2/ /é’L. ,’
“kW/4141:9594 (:6 Walkwfg/wéw 7% Q «/ » dé‘l/W/c/WWWZ/ if Jun-$0M [Clad // éL i
qu—mm ({Qw fl/VE/WW/ W211. // 41/ (”altar/19222555 4- L? c/wwc $1 /, @é‘
WW %6 WW 74 i W. WW 2 ‘WW 5/ n w -
WWW 7% ZWW M, ~ a“ z”?:4*7‘“‘ M ‘ I/WW’“ ” ‘ ,, 64 7
figfi/m W flit/W4 24 pure /WJW :2; W 6, x/Wr/z‘f,‘ [WW fl [4 1;
:W/WWW/W aim/WWW 7/ W W [WM/W; WWW @an 7/ k W ,
fi/gflvm WWW (3112(st -// 16—9 l/W‘ M , Ma; 4— ” fl .
@ifW/mj f ’7/(mfb/? /Q I, ”U- flyam 7/( 4%}? fl /, /é
:ng/w j: - a (17sz /"r:7 ,,l 520/ I [/[gm/LWVWM X ékg/zw/m 5/ IL , in) i
fix 'gmé fl7m flaw/W. ” 16/4 g/LW/ 2% f Wiww 5% ,, 56/
$5 QZ'JWW W . mm a /, W WWW W WWWWW ,z/ M W
W4! /W WW7 aim W // 21¢sz ,/ gaze WW 5 ,, w. j
" ”“0 Z‘rwf 50W Q, // 4.15 3 3M2? WWW/4W [7377”; [Q ” 07‘ .,
WW7” Wm WWW/WW M W 2/ WWW f F WWW/WW / , ”a —_
EEEEgM/é7 flaw; ZUW 442M7a4». // 278//6M [77; Q‘ém—Zfl /5 ' ,, /z
%% @M WW w?- KM)?“ [Q xx 7—er offik 7% 15/7 7’ ,, rzp . *
WW 6W WW ,,/¢ZW - ,/ W W7 W W. WW Wer W a:
gflgéfii’/jmw" L; %W i - l // 303/ {ng/’% ”'1‘ £67“ QMCCM // V 52. ii
WWW/Wm 4 ZJFWAW P am flaw/M f WW ,% 4 9%
93.05%}, WWW; WWWW 24% ,, 44- [5M ”(W/WM. 2W6 Wat; W ,, W ;
Saarwi 741W, WWW WWWW ,/ 9456' Wu? W .7»ij W4 ,, *7
inf/M Jwfi /zf77W; /WW&_ ,, J/i/ flflm7 2’ #W x? . V 40
gg/JWWW Mai 7W9’Vpo‘7 M24449 ., fizz—c7 /3W 5/ #W / 1/ ‘62. -’
éféquz/% fizz/WWW WWW/gm ,, 32?. /W’d7¢ pf X/ww é“; ,/ 5% h
Zfififlmw‘W , wwwm A“; I” 3&6 ”75¢ ,/ ' WW g/m ” 2.7; -.
:gfngfiW WWW/u WfiW7 W17 :0 JJé/gym X a, J‘MM/W g ,, 25 '
“WWW WWW—x»? [WW/WW W7 |,/ gala/WW WWW/M p ,f W
flWW ”WW7 WWWWWW’WQ I ,r 3/74 fl/WWW f 9/.” 2% ~ in. ‘3
WWW ”QM WWW/gm ,, W WW 7% W: WWW/7 ,, W .
: M¢ %aé JOLWfW, WWW/x ,, 3r flrad/m/r/C m [’27 pg/mmfi H W ‘
ww/w 54% MW WWW/W V 3W fl W flay/21 #WWWW ,, W ;
f” ZWWW” WW WWW #42:; ,, W /gW¢/¢WW 2' Wig/Z 26 ' n Wk :
“1., saw/WWW WWW/Wm £72225; ,, afl/Z/WWWW W MC 1” (, {a :
”Hr/WWW alga/leggy“ !7, 3371" WWW flaw 4 H '?L .
W4”

 , . Index to BfiarriagesJ EDlDrEd——FayEHE EDUEJEY Smurf.
E ' C 5/?flguflin 7b / - /f//5 7% /9}f - . _ A
39333 3333/ MW 3: n 3 353333333 35 @7133 32 ,, 33 ;_
3 5317/13: WW3 3 3, 3 [3333,33 [,3 . 33m; .3 3, 33 :3
3 333 M 33 W ,rng 3, ,3 353337 33 ,/WA 313/. 3 33 a?
3 535 W 53333“ 33:27 ,3 3.3 35333.33 33 flzm 33 ,, 32; %
I 5,335 ,5 305/3“. 592?; 3 , 23 3333.3 2335 73335 312;“, 3 3 3
‘ 373344 7/ #33327 M 3 x3 3/3335: 325 % 03/333751 72333 3 J34
5m/ 33334 5 3.2 35%.33235 36 736333345 33 3, M 3;
paw/'w 933334333. 32 z 3, 3734 3% 731 ‘ 53/3337 dwfiéc 3 33‘ fig
533W; 7; 39533; 333337 3, 33 35333333,. 3’32 3733/ 303.3“. 3 33/
3334133 Joana 4» 323% K 2/ 75/ 3/5/333343373 ‘34 77CZ/34ww 49/ . ” 790 E:

‘ flm/ 13m L'fl/W ' 70L w J’Z- flmmmc ”CZ; gi/W p/me  “‘\~’< 3£ f
W-c/«i'fiw/Wyaiy 3/ 33553:. <2 3 53 3533332 73454 55/34/37 5m 1,, '35, 3,
533%, [3/2/3335 3de 333 3 3' a 3PM 73533:“. 33/2 337‘ 2% l ., 3 3 W3

- ’UMA *1 Cd 317534 wa4 3 /2, /i7‘/M~ /MaA g?” £77 ,, J‘ if
.5 323,744,171 31' Jv/zi 7:91:94 Z% a 3, 7’3 flirmv/u [fl 7/7325 zzc ,, 53 152%
. flfl/flwfli 3733706 ’34 g 3 5,; flaw/W Q ng 3P: ‘ ,,' 6/72 3:
3’33/Jrv/4M 5% MW» 3 3/5 3’33va / Law/3353333 w ‘ 63 3
33363 39M 3W {3; I, 33 333333373 333 323W.“ V 3
33333453333374. £333 flm 33C 3 //;. [/5374 [1/4“ a 3324/ ’fi/ . _ ,, FM‘ 3
fl/ao/c (CM 741/7de 723M 3, /7.0 /ng?//C M fl flM/fld AQME 13/ PW 1,;
53 233 W, 3 ~ 23333 5 333» 333 3 25 I

_ 3 33):?» A” 75/53 ,3g/W5: flW 2% 33/533214 3K9 3 1/ 6
flyfiwwgfl 2532/3332. 5: ,3 33.2; 7/} 331333274 ,6 £33743 3330 3

‘ 363232.34 A/ 34333434274 @- 33 A370 flif/L/AO‘I?‘ a 72557 /5 ,3 /0 E
€3,424 é 7mm 7% 3/ ML /:Z3Mé. 7% 5/47 7/ 3/ /&K g;
533m 47 C3 3303,1327 z , 333 3/37/3335 595;. 33/334 2a 73 . ,, 333/

V /”3 W3 77/ flow ‘7" ,1 /3 / 3333314, [70333 37 A; 043% 3C ,, My" f:

_ ”Eu/W531” 3’? MM , M n 2;" 737332332 5957/“, ((3563354/339 32’ 3, // 5‘5
35373333” ‘ _ Wm 3:233. ~ 3 ,3? 333ng 32 33M 3 a 3/.
35W 33» flm 3355} 3 332 353433., 4:33;”. 3:3; Mum’s [ 331
353503724, 334 335W ”3% 3, / 5 3 35334.7 6 55.5%,,“ 33 ,, 3 - %
/Zm7 WW ’49 /Z/3-/:J,,—— 4/: a /56 [/O/HW 2 /43MM 4: k ” ’2‘ 3;:
/X/[Wm 11/ 373-3341333de AZ 3, /é /./j3jé~ 454 j“ £433.. \'\;>\/33 A
333-2253 W 35/3557 21.. 3/3 33335133,. 4 333% z |, 3 ,
3 fin/3391.34 W MMW/y (r 76,7/(5333/L3W 7/4 193933; 5c ,, /3 K;
‘ /5%3Wa 1/835! /237 WWW. ,, 73/ #3333336 41, RM 3/4 MW 1/ / 3 .
“1 , Mmffiu 7% 256% 70364 ‘3, /?!D (Caz/Wye 77/ [722W a ,, 5/33, :
1 333,33. 30W. 1M3 3 ”(W 5: , ,, 3; 3 /3w 31334 333 33 3W W ‘ .__,_
‘ /'33m~cé[ flr/ 5‘“ Liz-33614350263“ 4 u /f 0 3/5 W /,, e‘f alga/5&4.» £3 33 33%;

 fll EX [I V ELITlELgESJ El DIE!" ELVEHE GUILTY Burt.
7 ‘ __ll—“—___—___‘_"——
K ,7 /“c/5W¢:,. m / @742.ch //9//{ 7% 0/7? . . :
SMW V24 gag/9W ZLCM7/M // 3% (”y/#7?“ ”(ML/(So émjfp AI / :47
<3? [/5 W771 gag: Ll [Lt/(,1 flaw/1&4 // 37A flipxw /3 7" 45m ,5 // 2? » 4
fl rfiéfl £7411 Lima/é flaflmm /, 575/ 54% MW 7% 67/41/5z4fl 1 /, j (919
f flaw/’7; fléawc 31W Jam/(x4 // f?” (EMF/7L6 git/7M0 (sf/4&1 344-4 ,, 3M
MW WW W 42% U W WW WW 7/49me 4 [I
fljwa/xzm/Z/f/c £4 74%”: W674 ,/ [9‘17 J/WL ”C ' Z/Jpw/Lmflflu w ,( 3x3 3
MW (MW/4 [772. w; ,, 4% WM Mai 51/4“ Lama Ala/4 / 4/: .
t: gvgwgw WHW /-/Ww’/w2w/¢M /, 544 ////;WXM6/;% L—fiwd/u Zda.;—%/224(/W ‘ /, can: i
{73W 29% ,ga-WQ/M flW‘v // ”Wf 577% 9%”;- (QM/”"74 4”“ ” 7‘ 1‘
flflm— OISE/M? fl‘w/ac gm; // Mr ”/wa flaw/1a“ 7%"/’3‘//Jw 72 M 4/ .
MM, (W4 A ammo WW ,, 4/ l/WW )2 W W 0 WWW {ya/,7 // m
‘ flfl %W /Qmw ”51% /, 4z-l/77M/A 5/“qu [/WW; {JV/44c ,, Jag
flw MW flip/4 WW ,, // MW WW :W W W :
flw MW Adj/22W” flzé ,, w" g/yQZ/ ,é/w/L fié/W flaw/mg ’ ,, 23/7 5
3_./3/MWz/z/MM #w/ My?“ ,, #5! mm a/a/Zfz ng/Qz/ y 35 '
6/37Z7/i/Z 1/2/95: dad/1W fitauafl‘ // %3 gig/#72,. Paw/é [fa/£7 [MW-Z— // 3:7 . .
mm 2’wa flan/”Ma am I W (/rv’fim/ cum/am Maw Awe /, 33
M M w W / // WW ////7// Wm M / ‘
flWM ZQM. 52W MW ,, fl Mm/c/W/VA am z/ZW‘WM 4w“ / 3w?
flwb/CW Zita; flQM/WZQW/W ,, we /;at//t¢ua- 759/249 [fir/2% c // gap _
‘ I 416/; a? Zia/m 7 [flaw/4 d 4/7 ‘7— ,, (,7 a
> 6/; ¢/( MW}. 7:44 me // 3w
flW/W W W. ZL/WW 2M ,, 320
’ flax? Z/Zfioz/V7 VFW/Mg; /E I, a; a  1“
ifi I /67ij W 7/1 575/23 4% éZmfifa ac ' // if;
““ - flM/zmflaf MW/m 1% ' fl 4/ Qt
; . 6mm WéCo‘K/Lc gar/2:944 W ,/ zya
3 fl” (2/; ”ma/fa flwf, /% @444; /, z’r/é _
WW; m7 1% 4 , $4”me z/W M ¢< a
L ' _ Mafia [WW9 ,JWaz/WW /, 1,43
- A, (,///';W¢/W WW /3 WW QM ,, Wu.
‘ \ WW W ”3W4 E’MWO‘ f” “I“
\ g/Xz/Z/ 24%; MW 5‘ 47 we We
\ 3‘ flW/éWyvzWJ/L/éW/W ”/ng ,/ We

 Index to Marriagas. EDIDrEd—-FEVEHE EDUlfiy Smurf. “
W/¢%¢g¢;mo %MV@ flvgaé chZ/W n M 7 / '15'2r1/d/¢¢Z”%/~oé é 020/1. /Z:&/C/ mama // H //é L
237.3% / 3267/22/22/19/222204 ,, m 7 flywfl/ /W 32% é/a. (/ M?
/ We? ”Kg/éwfiy fl” n w W (hum 7/87” M ~ 32/
[WZXM %cm /é7 u // W % (2W /% u m
. /.§Vwé /’/ _ 7 awn/£2,“ fl 7 ,, //5. 37747! jam/m flaw m l. 42/
f (2324/42., (7%2/ /zr3%/m//é 1/ //// W gflu %MW 1 y ' («i/.27
~./aaw,,4e/ mm 9%; . (2”. ,, /z Mmg, mwéw %. (1/27
l922~v£fll V74. 924%: M. a w 43W «2W WOW 4/“, ,, 292
Mafia flaw/M flap/£922.76, I, 42/ W 2W flaw-w (f ., 49
:jJi/m/fl, /zé/ 3W flea/Wm .{ w W” gwwmm .. m
flaw/£72.]. Var/mm M, a W W W M 4. X. a m
, 32%;“ a 2/;W% J: I. W l law/La Maw/M, ,, 52‘
@W am fiat/W 4W; w Wfiw 2mm / ,, 1571
mfg/w J27 $75725; ~ ,, W W ' %-W fl,” 1, fl
. MaQMMX/fi M /ZQW2¢W .2” M 23;. W 02;; M/M /Zf ,, /éo
“Wag/N fl, 42M M6 ,(5 , ,, A27 W film“, flMM 62%;” a Mo
2% m [8&2 «2“sz 4W“; u w 1mm 2. .8, £54; 6 a ,, 2m
. flow/m $6, 6 out/w Jaw“ N we Kim/1W a, WW%/J W I, a;
”my ,Jmo @2252 _g, I, W Am 6? yaw/y //f ' a w
3&G-w/L2M. (7/7 , Zi/éocyfigcéé flaw (/ /52 WW g gzg7 5 fr /7/ g
”1M flmw 42,227: M/Zéq/ /( AW mm , (’2, Mam a” ., /7/
/3gfi7y/é/ gazto W 552. cw/Qy [24¢ back 1/ /4/¥ ‘ a;
/3 MM/n a , % W (11%;: 1, ' a” $235
I . Z (/1/é 2 2w flabby gig/11422 22' 0 27 / ’ 222W iii/égyZ/efl/ 612412 <2 .. 260 2::
WWW 4/ 22,111.11 aw J‘TA 22222227 7/? ,, I/X / £311 22 «1&7/ ’ (gs/:22 2, 22(5; 2 221A) ., 95! :2“
‘1: 112125112- QZLZ 0492/22 122,147 ,, Ac!) 1,1 21/Q2142122d» 2QM7/M1m/Qé2 f 2, 1 32¢
@2221 7%1111. 1%2/1222213Z ,, 121. 22212222 @2222; 24227; f4 .. 2; 2
{fix/owufl/ 5/22 7 2M 22/127411, 11111 filo/722211221— ,2 17 7 £12222 [Law ”24122. :4/ @j (7:122): 24 .. ,7 23:
4W 5/1» 37422 QQQL/ytffl/Wn22 1. /é o M W £31417 C©JZJZW 7/(% 1 /0 11%;:
j 222 272222 121292. @2221 .1 21 *61-11111711111 2123121222122 ,, 2
I 23/111,2211 ( £11,121 » flak 1 iii 24,. a 21 . a 0 1372221212 (@1222 (9772222222 :é/ ,, '3’
11322 221 91211121775 2] e 622 11212522: _ .. ‘ 3 1162211111 $2121 ‘mwim' i1 ,, 2 12
I ”Va/{mam 9143022/221/ 77 Lafl/(A/L glgl/ ,, 6 / / WWW/£1 177%1QKQ1 E32: 2112/ (LX224 ., go “:2;
/MA Q1/1242 A 0% 221 @1211 22.73 7114/1 121, ,, ”451/2 ”Vt/gm (21342222 QWW .1 Oé
51112124211162 (/1711 [22/1 ((1)122 2 ,2 ,2 712,22. ,, 1 0 o —M1XW2,2 93/) ~ 22 27/1/11 // 11 1%” ' 70 i
:3 221221411 (/1711 {192/ 10 22/122 2112222 029272)]2/ 2 15¢, 77 @Mz/ dm gig/742412 : '17

_ «021.121 :2 amxfi 112.22% 2 12321224152222 02> 22.21%111 ,, 2 22¢

 J , , ———--———————————————————————— =
J. JJJWJJ JJ44J .JZJ/ J J/JJJJL J J JJJJW JJ J —
@JJLLJ JZLLz/L 77 M @L JLL 31% ., JJOWMmVjLW '7 WWWJL ,, é
fléMLr LJ/ Jim (Jig (ZJW J‘ ,, J, ll/éM/JWQL . \/ W ., Jo/
UJLJ/JL WV J/ 1WL?JMJ ,, J‘J fiflé WJW @Mm L“ , J
J”, J J J] J JWJW- ,, J1” JJJJ JJJ MW 1. J7 -
L - C 9/) ‘ «(Y/WV.’ ’l \A 0 LS “Wk 8 Z

J JJJLJCLLJJL J/ J/JJL JJ JJJW QJ/QOLJJJJW “VJ/m g /;

'3 LEJ/m [flyw/ngf @LLé/ZZJL LL LEM/1 q / // gL‘i/«JLJM/flamfln J 0/14 WLLM X 6/0
wad/m 90/1/77}? LLo fl/ Qwi/ Ian/14’? J/ H @; @692“?le ’fbylV/ ULLWM/LLZ/fl g 77

g (/3 JLLJJ/ W JMLQJW 51$ng 4/le J/ H V L flaws/fix LWJ flfl/L W7 “A" LL 5/:

g’ QLéa/W..w AQJW JJLJL/{LLQJW‘ I, JJ JJJ «mm W M ; flL ail/J47 X L /

J J/BJJLLJJJQZMLJJ/JLLJJJJJ ., wé .1 ’ ‘JJLJJ (m, WW WMQLM/fl 1 .5 f ‘ :-
‘ @JflewéfléLJ/x/ QwMyéwé J/ ,, 0 7 L J/LLJ.J\J{ f'NWL/L OBLM M JLMW 7 ML '
@J ., L (LL/LAM JLJLWLLJ ”Lo? 6 ”Jo? Low/Lam Lung CELL J: ALL“ @ ‘ JJ ‘
flown/w 37 (227 QEWJ J , 9%,; J,,,.JJ£?, L: J’LJ J/J 7km J] , ,J

E ”ELM/L W09 QEMLM $43? a G ‘Ehaw (£1 (78 (gm/(LL i ,, 3 A J
M ,   : 1 J a J 1 7 ~
1 JJJW JJJJJJJ / ,. 1 JJJ, J J JJJL GEM; , ,0 _
J3 LJ/JLJé/u JJWJLJJLJ , J/ "I J: JJJL ha a)?“ JWM l .1 ,0 A y
@544 Whazj @4/7 Agicok J/ / 0 . I 78LLJ 4% j 777 @LLLJLW ,, / IL; -
@457 ”h WI\LflL//Llfi/%&LLL¢Q W adv/L? .. KLJLEMLMJ Lib; my OELJM JLM LCDLJA/ ,, / 0 1" “fl:
L147 QWJLJJW W nm7 , J L J41 fi,,,g,,,;@ J) L. J: (/ J5 s
fl I , K/JWLZLMfl/MJLLQZ LLJLZW .. L77.}5LCL [ZL/ itLLL« ZLLLLL J; “@flWL ,, {I >
-‘ JJ WW JML JL ,. J, ML JJJL, J, , J, ,
flw é/LLQW LL] %LLLLLIJLW LVKL’L‘LVj/o, q LEB/ 3LJLJ/Z @“éfwg L/LLLL; L we Q72: .1 / ?7 .j
£325 JZJ J/ Cm J a 1 J CJ/J/z JL, JZZ J,,,,, , JJ ,
/ LEW“; 521,5: ’JLJJML ‘1 / 7' '4 AJLJWLLMM LR LAW” JLWL,‘ J/ J
@J @LWLT/LJJJT‘ J46 ,, J i ’JLLZLJLLLZSLLLW JQJJI J i
Mm J: fim/ , 74 Ema, J; CJLL‘ULLJ J, i.. J ‘ g
A WW ML @425?ka MM .1 /0 /l 'WLLJL LL/L Mm 44?an QtZ/JJ’LJJW/g L170 , '
Mm/tg/MLJZQQJLLJW ”sz We LEW WZAEJLLLLL§Z 777 LLL'JMQ/iLEI ,, 35L
WW JQZMJJJ @4174; , J/J Bo/LJQLmz/DJJJJLL Cram/é , 334
6"” 9- W%/ Wfl/LJ , m7 ':”3,,,,,J L JM ,JJJ) Jug [ML J , J, 7
‘ OiJJVM/fv/W/JQJ J17m,,;,' ,, JJ Byzikc/J, W‘J'J 63% L. J L (51W. ,, J; , 5:
JJ JWW JJJWJ JW; ., J J ’JLJVJ ”JV/JJW JLJ, £81; , J J,
ngj/x/ cM/QLLQZJMW JLLL; , J 7 1; , LL (9317:; WJJ1;;JJ 1/, ,' JJ
s ng ELLW Live/«(Lo flJLL ,, k/J/J iJJZLLLJm J.” 7MJ J J film L 7/ "
1 JJWL m, JJ J, J 9 .. J J J J ’ Z JJJJ/L L :1 J

 3‘32 22222220412324 424W 25-m- WW 7 W4 4//-,----- 4’4,- 2’4-4 7 5’2
26:7 04 LAM/42 ,7 CELL/W" 9:44“? 2 4/70l/34a22 [fa-M 7/24 57;: yé/ééi/maw 62424244 L 2, {44’ if

2 ’2-42’41227’92 032229/gw2222-22W - /w»’32-72;-T: 4/24/22 4/222 2’54” 2. 22

. WWW/W4 14:4 7/222252/7 74242-4 2 42/24,.WJ7LWWW 42432224,, (flZWWW/{idfl/ .. 00
KWMM WM 7//”X/( -@A/21W fl foWW 4722227 2- 42/7l " . WWW/WW 77/742227 EEK/aw 44/4 gZWJ/ 2, 600 ”:2;
WWW W-WWW4W - 443-WW4-4-144444-(22444 ,, 27
@WZZ-é’ WWW @422- 4. 22444424 2L .- 44 1,2227 , ~26/‘27 74/244 72 W/ ,, 577 ' N
IWWWWW 4/72- 4/624) WWW; 42 @W/ W257-