é  MIDDLETOWN, OHIO ;.  
I MIDDLETOWN HIGH SCHOOL
 1.mvu.i. E 43
Q  — II       -
I Shelby was 8’ 5"    remember the
· NCAA TOLII'I'I3I'TI€I'II    Iebbbe  Shelby . 
; scored the winning    play ne was named I
I All NCAA Teu     i   
  COIIGQIHIB Cbilectieni 1988 I