,’V..{—·V1ZY;Tt_»:¤;2 .5 ,-·_£;.'.I_¢V·V:_ h_$`i'V;}‘v_{V;§_::I:-:_;_.:___4‘:i:_tuf;;wc>A':`(A"`.;  H R “i an J I
L;. V , ¥. . . _ .. · ··__·.E gH·.L·_g·;—[;.,1%;.,112_»*;K·j_\>1i;f.Q*¤*}wV {jg A-:;`?`y{._;;,;\({*.5,-__;V':;,_'_;;:‘,h ;;§_.':rJ‘ il`; v_/"_v _ W In l I. V
5% V . · _ ···· . · * r\·_ ·*j.,·» 1_:·· ,, ···; ;?;€;_'_·i;g%:··2j_‘}¤?_:7v';:;»{h·_.;_.`_,>g`-Ipyn .?;;,_"_;:4V_!r€:·\'viii;
 \&f`— ."5;‘._   
 ·7;V.n:;i'{ @5*1 vt `ws ` _.':.g:f ,5
   V VV 
   _    HV MV`? ;___,_w H?. gfx c\\ 
 V J V·’.»`   .‘£f*   `Y" £¥V  V?  S"’  V ·»
· ‘ JFAR {S1*·~··§!·¤~··»···’*""`VVVV‘ ‘
 VV:::5::::::;;5j:::;:E:;:` j` , _;_  ’ I r -5 V  Ei}.: I, I "-';";iv;:.5     ,·' - 
}* V f:j[jf{fj§$j€jf{§;j{jf{;V V[V_YV;jV.?;  __ V§V·j,f:§V V`_· . i_VfVj5f;_*:?V._SfV`V§:{V5;V?Vj;. _V_‘ jjj;  Q _·V» ; V’V` VV V’__?:f;j· ·j;j'-  _’·’ = .5  
¤ »·-ffV`?5?£f$?¢5?5?£?$5?5?S?V{VVVFE .A‘‘ r V’._ » V  ‘°‘. ‘ -V—»_. V .V?fTj? °¤;5j5V5%5j:‘ · VVV‘VVVVVVVfVVVVVV{‘VZQVVV-V}VfV?;V{VfVfV—VVVE5E 5fV _VV’ V V V * .V5£?*’*;5;£.`
 : V ‘.'- ’ ·’A‘ V. V-s15?5?*ZiSfE?§FiffE¢5?¥?‘f.s -.  V`.V ;V  V··V #1 ·~‘V sf'.VV"V-:¤V‘V5:;5¤5¤€ ·» ‘?§’§F¤*r§V‘f§5¤5f£‘¤:¤*¤*i;:gVVfE¤E€5?§E¤E¤’ ??§5f5¤`§ · .,  ;i5}r :;555¢5¢$$§E5£¢;:§*"" ,;5é=£:§E; 
 V {if;}VffififgffjfffffffY [Q§VV`;f_S;:.—f._5j;V;j;.;:_VVV_Q_V.f{.f[fJ;:}·.V_ Vy;.V__VJ_·j;.;J_VVV_?{{§; jf;§:f;fE§§_ ;jfVfV.[.;V_"$V `,._  ·f;jf;fg§:§;§;§:? ·.·_‘ f:i:5'5fSjEj;VV 
» V V  y E E$E§5§S5$$§2§§€?€E§E§5§€€$$55 S 5 ; VV§.V§5€$5f$§P.V$’E “-VVV 555E5}?§VEVf§:§?}?;:;$€EE§$§ }f;5fVV;VV$; V4”‘·,‘ 5 V-V V:;V5;§FV·?’;V5VV _.;V§$?$VVV  
 ‘ — V V  =§E¤S?£FE??E?E?EP§E?E?E?S$¥Eff?P5?EES$5?€$¤E$SFE$55?E?S?£f$S?E$5$5F¤E?E¢5r;: F2?}f?5¤5.V§5¥5V;F;.V;f¤5?5F5€E `¥5?§Ej£g5V5?[V§€-*5f§:_E5:.§Q:_‘:‘VV? ;.§5$5Fi??"’ “°’=;:§E¤`V€V§F§J  I 
W if -‘-‘ .··f·Z·2·:-·I-S·:·:I·I·I·:·;£·Z·Z·S·I·I·:·;i·f·Z~:·:Z·3-Z·:·:Z·7·2·;-:I·I-:-:!;Z-Z·:-;5~C·:·:· · ·’-4- _-jI·S-§-jYjZI·‘»§Z·I·[·Z·j :·¤, '·:·:·;.;:·t;.,;‘-;-;.; .-.-·-_ · v-.» ;·;.;5·:~;.,.V.-;·;.;:~- ;V· · j :,
{zi " V. ,.;J7:$E5fIfZ?:igififiTrifififsZ;ifi}:UEZflfifsffifififsififtfs$:5fZf:?:€;Ififtf:i;Zf1§:§:Ifif:§:!;f{Z;:_ _ '; _J·:_?;V_?;:f:§:5;If:f;j;j;._;§:f;j;$f:_fj;V_`.· ‘ A 
V? ` ·3?5¥:!:2$$?V€:I#:2:2$$55VII:$5iVZVZIIYEZVZVF?$2:2:37}753VIVZIZEZVIYzifffiii$55:2¥:?E?EZV2?:€$5fI7t¥:$;·; '7!7:?f.j:?:¥;ifSfJ?:?;5 ·‘·`— ;f;If:f:$;.;.;;§r7·'·Z§:j:i;I;:§;f:Q- `._`  
E? V- .· ‘ .¥:i:!:1?E$;I$I?:¥$Z:ZYZ?:¥Ei:2¥:¥:$2VZ$:3537:J:Eifi$$:35VF:$:555:ki}!V:7:3552Y:?;f{Z§2?:€;EI¥:?:?;!§Sf:$;$;2f2;: V·IfZ§:¥:f;If:§:?r. ‘f:§:?:Zf:§:f;5;S§.§·i;i Jj;§:};?;r?·§;?;I; ;5;:j;i;I;:;·¥ ·__. ‘ · · gi
 » ‘ VV .$5;S?S$£E;5gS$5E;5;§§55$5§E;E§Sfi?}55E?$E}E§555§25;S5Efff$55E;5§$?§E§5;5§$E35;53§§§5;E;Eg$§§5§53§3£5§E;E;S;§5§55Sg5§5€§E53;§;§£§555;;; .».- V "·'·§£;5;£gi;5:5V.;g§;;V5ég§;$5§Sg£g Vg£;§g3§55§§rj Q A: »‘V‘ 
QQ ·j $:2;;-;ZgI;I·j-;I;2;i·;·;Z;Z;;·;.;I;I:§·;I;Z;I;§·;.;§;j:;.gZ;Z;§·3.;I;$33-;.gI;I;3.;.gI;§;3.;.;I;J;3.gi;Z;;:g.gI;::5;.;I;§;;.g.;§;i;;.;.;Z:§;_. ·j_`f:j.jI;j:j:j.jf;]:j._.jf:§:f •::j·;.jf:4_. V   QA
ig _  .;;5;I;:§;j;Z;:§:f;f;I;:f:j;Z;I;:f:f;i;2;:§;§;Z;2;:§:f;I;S;:§;j;I;Sf:f;j;Z;S§:f;3;1;:§:};2;Z;:f:j;I;I;:§:};Z;1;:§;f;Z;If:f;f;?;I§:j;5;I;:f:Q;¥;Z;:§:; ·. Q;f;.;:f;j;‘;Z;:j;j;I;Z§:_` Fgf- ?;If:§;f ``,‘ { °»°» _ _ P
Vg V  *1:2:%:2:5:VZZSIFES?sl:2Z;}V?VCVIIEYVZ:Z:2Y3Z:Z:I:§$:Z:I:I:;Z;':':§Z;Z;I:Z:§YiZ:ZEVITEZECIZTICECVIVS;Z:I:2:§$;ZEI:Z::P;I;Z;:Z;YSZZIZJZ;Z5Z:Z$:$;Z;I· ‘T;Z;Z:1' 'L-I `;I:::;Z;ffJ$;J:CgIf;$"·SfIf Y§?;f;S_Vi__ · ¤fVV V VV Q;
 V _.f1§$ZEZf2§:$Ei]if:§:¥{2f3f:7:5Z2fIf:jEZf£f;i i Z i III?:j:j;ZfSf:j:};iff:};j3If:§:f:Q;IfifzfgE2§:f;j;Z[Zf:f;Q; ..:: :;j;Z§:f;{;j;I§:f;I- ':f;_ yjgf ‘—·` 0 V · V
L  _;·;.;Z;:;;.;2;:;:;;.;Z;:;:·;Z;:;;:;-·;: --;-···.;.;:;;;3.;.;;;;:;.;.;:;;;;:;.;:;;.;.;:;:;;;;.;:; 5:;.;::;:;.;.;:;;:; ;.;:;.;,.;.;V;¤,. · -·  __ _ _ ~_
 V ·¤*:?:¤;S-J?:$:1·2·:¥:f:i·:¥:¢:§·$E: -.'Z·1::?:Z·J:Z?:7:Z·I::¥:i;Z·I¥:?:i;Z-IZ:?:f·I·2¥:¥;J·I·2$:$;j·:$·· -:?;€;f;Z·` Y·‘·1$:Z;I;:·;Z;i;‘ ;:·:i;Z;:·:f V`4`~, ,  fj5_VV ,°_. J-· ‘· Q;
V '€:$:1;J?‘?;!V2:I7:i:5:I?:$:Z:." .  "':Z:I::¥*¥:!:Z?:FJVZVZY:Z·?VZ?Z?:?Vf?J?:¥:i:I:Z¥:$·-?.°$§` *5-- .-:`¢:I$:$:i·57iY:¥;Z·IYS?:€;3·Z7£7;Z:Z·. ,J·.·;¢:7:i-:?:€:7·...,3:- ;Z;Z?: v.‘,.- is-;U·.¥ ._ V’-. V5 ‘· . 
V - $?S?5?5$?$?5?5?£$?5?£$£5$?‘?¤V§%-Ev§$E?S5£5?E?5$E5$5?£$S€if=5?E$5Fi€35?5$£$$S=$?§€$$E$5F%¥.··;:'='§_$= E? ‘£¢E=£:, ,.g£?§??’_";§?$$$555.VVj5;5;?;F’ _£555$?;5;3.5;§:;5j:;V’§’:;:¤F5; I  
 $555P§S§E¤5¤£$§f§S¢E°"· [ 'I$¤5F5E§E¤E¤3?§€§S¤S¢E$§E;S¤5?§F§E¢E¤5¤$$E§5¤E?E€$E¤5=f€ .;E‘:;·¤s;:§§5$E§ii5¤E$§E§5¢E¤5F§E§S¢E¢§E§?§S¢E¤· ifffgfifiifj’§€§f‘;:§f§5.5L`V;VV‘*fC - ` E5
$§ VI?:?:Z:2?:¥:$:i:2?:?:':. '··¥·”·Z7$i:I*J- V2;Z7:¥:¢:Z:1::$:?:I::?:¥VfVZ?:$:BVZVZT:T{J:I72¥:$·i7Z?:¥;3EZ7:7:$!·’.f. · Z' ·Z;I;57:$:i;Z·:·.·_.;:f:77?;Z VS;Z;:{f;I;Z;J;:;.43;$;: ··»4` ;$· VV V_ 
V5'?¥$¢S¤EFP$$¤S1*r$V?-:¤*§¤:'§=*$ ···E¤:¤S¤*F¥E¤S¤Er$F¤E¢555¤ff¤55Eric$515252iffSE:¥$¥E¢E¤E:¥:¤E¤5r*:¥E¤:¢5.;. . ;.;:§:¤E¢§J§r?:`;?$€¤€?§$5?£5¤5?Z$£5‘:$=E=-‘?5$£$i$¤5?E$£5£i¤E?"""·¤;rS:§????Sf$$$5¢EFSESE¢E?E$5?;5¤E?E?$E;E¤5?£5$5;5¤F §£=E=5$$$:=` is 2¢£$;555555Sr$5;5.5¢5?$5;5;E;£F;5;55£;;?;555. ,i 
E V » VV J;{ifi§Z§:§E¤E1§r§:§EfS1$:§:FEIS.] ` ¥ "¥ ` .Z5:§:§E¤E¤ ‘· ·§$§:§%$i:§:§:§£¤§:§:§:g5S§:§:§:5§:§:§:§£f5:§:§:Qfcfrf:335:} §:§;§§¢§ ¤;_ $:§:g;3§:§:§:§§r§:§:§:g§*§:§:§:g§g§:_‘:§;¤§:f·§· 
· ‘· +2·I-:¢·J-Z·:·‘f·Z·I-:$·€·Z·Z-:··- '$·¥·1·2·:$:·. . ·Z-I·:-:5-2-. ·'·‘-:·:.·.·S—:·:!·I—t·:··I·2-:-:--I-1-:-:I·Z-:-:-:3-Z·:-:·;5·Z·:·;i·Z·:-;·;I·:-:·;.;‘ 5. .·;Z·:·;.;3;$-s-3.55;:-:.;.;I;J·;.;.;.;:-;.·.;:·V; 5 
" "'·'·':'$‘Z·2:':':·Z·Z:':'Z·Z-Z:'7'··. "'*Z·I·': .·':'T·Z·Z·IZ‘Z·I. " `·i·Z·:-;7·I·Z·Z·;f·I·Z·I·‘?·I·Z·;Z·Z·I-;··Z·I·Z-; -3Z·Z-Z·;·;Z·'·:·;.·I·5-;.;.·S-;-;.;.-I·;-3.;.-I-:;.;I — ., 
V` 'E¤}¤*¤*r*:t¤*i*:*·?·P*‘*·?·¤·‘*‘ · .-:-5:1-5 7:*:3;S·:¥:¤:1;¤·:¤:¤.-=·:€:P:5:5;:%?:1;S·:F:¢;S;:·:¤:¢;$;· ;?;2·Z?:Z;2·Z::?:Z;C;:?;Z;I;ZY;?; ‘;:55;:;:-;‘;t;:;;i;I;:;:;;S;S;J;;.;S;:;;;;.;3 -.V, V;. V ` , 
V V V V`f’¤: ·$E?5$§?¤?=E?S$$E¤£S5$5?§5=5=$’¤"?=£?E:£?¤5=S?§E§5¤5=E$f§E¤5¢5?-F :=*¤E?§S5E¢Er§€$E¢E5E=5?§5=E=5€§ V*‘EFE?§S§S=5:§$§S¤5¢5?§555 rf $$555 =E?§?§E¤5:£‘  _55§rE$§E35;E ri? if 55 ¤§?§5 §E5§r§ F5 53555 rE 5} 555 ri :j {za L { V. 
V ‘ `V"¤*P¥E¥*¤* ¥E¥’f’Z:P¥$¤;F¤:P¥E¢:1*‘$V -·:¥E¤EF=¥P¥P?’f*¢??¥E¤*Z*:¥E¢EF¤*:· ‘ ·‘*¤¥:*:¤£¤E¤i¤¥:¥E¤*¤?‘ -E¤Et¥:¤:¢5¢*:¥:¤Sf}1§:P:" :¤:¥:¤5r§· ':¤;S§:¥:1;S;‘§:f;f;:§:§:5;S;:§:¢;f;r;:§:§;S;:§·§V·f; *2}: 3;
  * "=E=E$:€*5=5?5?*€§£ ¤*:=S-: .- ·:=5V""‘:· - S§?E=E¢S$§5¤2¤5?5$£$¤S¤ErS€‘ E55¤5P§f¤£= ‘?§5¤:=E?§S¤S¢5?§?§5¤5¤5FS. ESS$$5515:§f§E§E¤§P§E§5§5r§r§F5E55f¢§E_·.-{V 
gi ;:;5;S:::;:;" , _:;;;I:;:§;:;::3;;;Z;;;;;;;;Z:::;F;g;I;::;;;;;Z;;f_ :55:::::5:;::::::;:5::::::;;:::3:;:5:::4:5:;. .:5:  Z;Z;:5;Q;Z;3f1f;?;I;3;if;§f;Zf;f;?;Z;I?§V;?_Ig’f’V EQ
· V'¥*$:Z:Z:Z7*7:Z:!7t?:!:Z:Z7:¥V V "€:€:2?I¥t$:$VIVSV:?·$:2V:$:¥·I$$:25·JV5:$;Z·Z:*7:$;Z:2$:¥;I·I$37:23;2:5:5;I·Z::¥:$;Z·Z$:$;€;3:1· :3;Zff7·?·‘ ;" -,i;Z?:?:5;Z;J¥:!:!;I;:7:f;!_  ';i ' '·:$;5;f;:?:?;f;I;:·:?·5;f;:¥:J;I;.;:V;f;J;:; 
· V $*P¥E¤’1*$$?¥Z¥*f’$¥E¤E¥’¢*§%’¤*$?$¥Vi?S¥}¤S¤*1V?¥ZfZfV5?FEE?Z$$5YEi¥¢?F¢€?S¤*r??¥E¤Er*P¥E¢E¤¥2$:¢E5§S?:¥E¤S¤§¤¥:¤SiEi§r¥:¢[ .;:¥:¥:i..V 5r§:¢:¤E1§r§:¤:¤E¢§rj:F:15r§:i:¤: $$55:}:¢:f§¢§r§:i;SE:§:§;f;¢§:§:§;f;r%§:j:f‘ 
 V V IifigsfffifififiigfSIEgffigifffgffffifgfffiif ‘VVV:':':'::VI `V'V’V :5;:'ESSEQEQEIEJQEQEfffflfgfkfZfffgfEEZf5§$§$3fZf$§$3EIf:f§j; {EffEEZ}:{Eff!{Ififfjfififtffjfififfij; ¥V_ °:2§:§fjfjf1f:j$jfI§tffjfiftfrjfjfi;pf.{ 
v. . - V V*?’$¥$¤E$:?€$*$}V$'}¥E¤E?*?*???FF¤*?¥FF$F€?’F*?*?fE¤*r-:·:·...-?¤E¤??*F¤?PS1’FFP¤PfS?FfiSESE}¢5¤EfS¤S?¥F¤5¢5r5€¤E¤S¤5F§E¤E¤2¤E=¥: . ;r¥E¤E¤:. ··._£'*¢$:§:§555¤§:§F§5¤§:§:§E¢5¤§r§:§5§§¤§:§:j $2 
V ‘ i `fifff¤S?5?*$¤E?S?*E€¤?$£¤E¤E¤E?5f¤E V " ' J "iE¤£g;$é?¤S=5=E$¥E¤S¢Srffiffi.E.i?§E¤E¤E:S?¤S¢S=S$§:‘*¤Er£E§5¤5r ;F$515r5:{:{5fi¢5:§f§5¢5¤§:§5§5¢5:E:§. ‘ ¢5:¤:35;5r§:§:§5¤5r§:§E§5¤§:§·§:.5¤;r§  
 ·  -..`. iff}ii:IffS¤S¤E?EE¤5¤E¤EF¥?¢€=E=5Z‘ ..§5=:-:ri:§E¤E¤E¤$?§S¢5r5r§:§E¢5¢Er§:¤E¤Er§:§E§E¤Z:E:§. ¤:§E‘ §E¢5¤5:§:§ §:¢5i52§:§53Er§:§:§5¤5‘§:j·§555¤~._ 
 “ V V—V—V V':3:I:5?:?:f:ZY;¥:Z:Z:E?:$:Z:2:5: ,··I:7?:Z:Z:#:I:I::?:?$5:5:1?:iEi:Z?:$;!ES:I?:€;Z5Z::?· Zf:f:?;Z; ;If1f:§;2;3;:j;5;J;:§:§;5;S;:4;_"; 
i V Z·Z·IZ:Z;I·I·I?:T·Z·I:1::Z·S-I-27:1- ,-·Z·I·Z?;Z·2·::::;J·I·I?;P;Z-I-:7:Z;Z·Z·:f;C;Z·I~:$;I;Z·Z·;Z;" ·;-;Z;I·:-; ·:-§»;.;I;i—;.;Z;I;;-;.;Ig:j  
V  ' °*E¢E¤S?S?*?¤?¢5?’?¥€*E¤E?5$¥$¤S¢S?*?¤?>?¤ ¤’rF:¤?¤??’F¤$¢E?E$¤E¤E¢E?SE¤E¤5¢5$¥$¤5¤E¢EF$5ff¢S¤5?¤$¤5¤5¤£?¤E¤5¤Ef¤E¤` *$E¤E¤§: i:§5¤Er£:§E§5¤5r§:§5¢5.5:§:j:fV.- G5
`· V ‘ = '¥·$·2:2::3V2::?:P·5-Z7:?:i·IVi?:$;i·I$JY:¥;Z·I$:¥:i;5-Z7:¢:$·Z·I¥:$:i·372?:?;I·5?:?:?;Z·t?:?:?;2~I?:?:1·".75;I-!?:?:!E!~.~;i;¥-:$;i;2;Z?:?;fyi-I?:?;1;I·:$;i;f;Z-:?;i;I :¥;I;Z;;·:¥;I;I;:-:f;Z;I;3?;i;.gi 5;, ~ dg
- . “ V';Z:J¥:7:3:S?:$:Z:I¥:?EI:2;:¥:¢:1:I?‘$";':‘?‘¥·1:"<·1;%2::i:¥:Z:Z?:T:iff?S¥:?;fSI¥:?:?;Z:Z7:¥· :-55f:¥:$:f;2·`$f;$7S;2;?7:¥:i;ZfI7:$;I;ZfI7:f;2;Z·:?:5·Z?:$:$:!&:¥;¥;?;I;:?;f;3;Z;:f:?_I ‘_`;§_.;V; 
V ‘ V ‘?5?§€E5?S?S€5?€5$?S€£§$§ V -$%:§?5F£?25ES§5?$5§5§E?5?$€55?"‘ VV I:s€§€§£f2§E;S§f25s5§§Sis5;£§S§55;5;£§£$$5;5§S§Sf255S;&$sée§£§s5z?§$§$5;5;£§£§25;5;é§$S;55Vgilie .
V `Vi:$$:2:2:17:ZEZ:C:2?$7:5:I·:·:¥·f·Z-:$:-·T::?:$3:ZY:?;$:i:2?:$;2:1$Z?:?$fV‘ 3i:2:;¥:f:!·.7:i;IE5:$:1;IEiisfxi;1¥Z¥:¥;¢[I§Zi:f;ZfJ?:?:Z;I€::;·:£;If?..;S;JfZ?:!;f;If:·:?;?fi?iVgfglif, *
 ‘ V. `Vif5?5F’f¤VV?5?§f¥?¤5¤5?Vf `V*F¤$$15F5E¤E1EFSF?}fEFE?Effff}?PE¤SSFSF55¤5¤5?¤5¢E¤EF£f$E¤E¤??§"` V V25¤ZF§5=§$=£¤E:§E¤E=5¤$:§5ifir$:§?§¤E:i3;5=§:k§5;i¤$£:¤E35¤Fr€:§E§"`·¥:§E55r§:§V{Ffa;sf?Y;
» VVSVJ?ViE5VIV:?[¥V3VS$V?V , V'$¢:f:2Y:?$Z:I$1?E$E$:5:S?$€$fVZ?I¥{?§I:S¥:$$$EIVI$E3:IYf?:?$1:" V ;f:7"$§Z7:·$iE$7$?SZ:!?:¥€§$jI¥!?:ZEJE:?r¥}ff?*C?:$$;2f5j£j:?:Zf1;Z¥:?:5fSfC?:?{ff’f5?.{ff.}
4 ‘ :1}:T:ZfIfZ?:¥:3fIf:?:i;Zft§:?;JfIf:§:?;ff2f:§:?:f{?fZ§;f;J$.;:?;ffZ[:§·" .j.'fE;§‘.Ef§.*§;§$:$;igC§:i:f,':[V:;;;;;i;<;Zf:{:f;I;:f;f;kZ;;;'E`;,g;;igic;;Z,<‘ff;{;I;Zfzj:j;S;:j;j;j;J;:j »V‘·_‘_‘
* V ` ‘ ·.-S?:?·f·3·:?:?·i·S-i?’f·" -:?:i·2·ZY:$;2·S·Z?:Z;i·Z·:Y:$·?·Z·Z?;i·I·I·:€;i·C·:·:' .-Z·:?;?·f·‘ .·;5;Z·'· ,·;~:·:€;-4*52*8-9-_;z¢·:Z:€;I-:~:7;Z;Z·:·;¢;&·¢·;·:-;.;.·;<¥·Z->:?;£·:·:·;J;Z-1-;-;5;I·;—;·;. 
V‘§:?flf3§Jj:FEi§J¥;¢V V35. '·ffIf1§:i;ffift§:$;IfZ§:?:3fIf:§:?:3fZf£§:f;5V‘V ;j:7;!§`?•§$$§:Z;ffI§t};·£§§gx?:3?;i§:§:€;Z;:f;§1§:§t§;&:!;:§:-;§Tf;f:};{;:§:f;§;Z;:§:§;{;Z;;§:§;};I 
».?:?;fY3?;¥·i·2$ :T:f:Z::¥·?V2 ‘7:i;5?I?:Z;iVZ;ZY:?;ZfI¥:?:?;I:S¥:?·` -:?:Z;!:Z7t·:5·IV =;!;f·:?·>§Z$:$:i;Z€S1‘?;Z;.· ·.,,°;J5¢¥;;:;:$:i;?;:·;¥;&;_¥9:f;.'$:·:<;z?;:i:Z;J;:;72:1;I;:§:i;f;I;t;:¢:f;:;:;, gg
" »·S·;·‘·'Z·' ··£·Z·:··Z·I·  V-3.·.·:·;'q.·;»;-g.·.-I-;.;.·§7{·_..·  ¤,;
._.;;:;:;:;Z;‘ -23:-;:;.;::;:;: ·Z·;:;;;Z;Z;§;;;;ZgZ;§-‘ _I:I:::;Z;2;i;j.jV;. _ jJgJ_V;;;;Z;Z:;:;»_;°;E:5:¢·;IgIg:>;Q¢§:¢$£;_ Z;Z;;;::;QI;J;i:;Ig2;Z;;§f;Ig;;:·;f;I;2;jT;Z;Igij.;I;3;I;;?;I·Z;§;ji;I;f “j
V .·;¢·5·Z:t7:I;2·$ . .·:$7·Z::?:¢:2;._ "V‘?·I·Z·Z?" ::Z:Z:§:'::CVjV‘V·IVf` ».?:f_5·1;xi;Z;I·:·:·;.·Z·:?:!;Z;£-:5:2;<*t·¥2p;iqZ;:·;-51;Z;:·:·;2;:·:-;·;S;Z;:·:£;?;:;;-:2;I;2-;.3I;Z;:·;.;S;;;:.;.;Z;:;: 
V - -·&·Z¥‘T·7:I:Z?‘¥·Z·2Y:¥‘ .§‘S·‘¥:?·i·Z·Z ·I·5?:¥·f·2::?:?·?·27:?·" ·f·€·Z?:f 5 {_ V-;5·I~5:-;J·Z·:·:i;2·I·:7;1;2-I·:-;2;2;:·.·f;Z;$:·;I_c;:-;-;2;Z;:»:.;f;:·:-;¥;Z;:·:·;·;I;:·:·;.;I;:-:.;I;i;:-;»;S;;;:-;.;S;t;;.;.;V 
' . .¥$?$$$?VZV5$EZVZ:Z7;?$¥:Z€7§i- V .?E$:ZVV::§E?5$:I `ViVZ7$?$?VZ?Z?;?E!:' V?V” I  , VVVif!EI:t${JEf:!¥tTfififlitifi?ZfZ?:¥;$2I-ZZ:Sifffggfififii;5f!§:¥:7fS[Z§t¥:¥fZfZ{t?:?:ifSf:iViVifZ7:¥;ff5f:?;?;ffZfJ¥;£;?§Zf:i V
` .·:¥:¥:f·5·:¥:¤;¢·5¥:¥:¥·‘-. · '->c¥·¤:··¤-"·¤· .—:f;¢·t¥:¢:1·¤—:·:f;¢·: V  F-‘ V:F:1;Z·:·:¤;¢;r·:`·¤:1;r·:·:1:¥·r·:·:¢;r·:—·P;=;:;:·:-,,·:·:2·¤;:·:·:¤;¤;:-:-:€;:;:·:-;¤;:;:-:.;J;:;:»;1;;:;:·;f;:;:;;.;S;:;:·:.;r V
·VV ·*:5::'V'?V?:¥:':':V?ViV ¥V$¢··VE:'::7V% ·VZY‘¥‘€VfVZ?‘?Vi$¥Z7‘$:f¥V‘ V ‘ V.VSV‘i·Z7i?S:€·$;E$:i·1?I7:T·i?Z7Z¥:?·f:ZY}i·I·Z?:$;¤§:?·¢EZ-:7:Z;i·S-:$:?;?;£·t?:f;I·t·:?;.;I·1-;·;I;Z·;-;?;f;Z·:··Z;:;:·:?;J;Z 
` ·iVEi:¥:?:;?V?V?VZ:EYV?VJ;$<·' V'  ·?:Z?$$:Z:Z?"V¥:Z·IY:¥E'· , V-V-V . VVVI-J¥E€:'$$:¥··?V:?:7:£?5I?:${ZfZiS?:fZZVIY:¥;1fI?:?:¥;Z·.?$%i%?:¥:$Ef:I?;?;i;Z§:?:¥;JE£7:?;?;ifi?tI;5;£f1i;$;!;1f5$?;Z;IY:¥;3;:; rg
€" ;f·i·S?t?‘¥·Z?Z¥:€·5·Z:I?$‘¢¢-$55;- -  ;?:i;Z·Zv: ·Z·:€;Z;C·S .!·` :· _i·S·J—V V:f_J;:·;$·>;>Q%'§§!·;?;Z;¢;I;§T·I;§;5>:Z;I;ZgZ;j?;Z;J·Z;;£;i;I;$g{Y;?;I;§;;Q;I;Jgt$:Z Tg
iq · V·:·;Z·i·J-:~·5-Z·:-;i·£·Z·:·:  ‘  ‘.kZ$·2-:·,·· :·;?;I·Z·:-;Z·I-. ·Z·:·. _ .:—:-;·-1-:·:.;;;Z·‘·:77.·:-:-;.;3;I-:·:.·‘·‘·;-;·;;,>;¥~#$4 ·· .·:·:·-;;$t·;._V;:·;»;.;.;:;;-3%.;V··.;.;.;;—;.;.;.·;··.;.;:‘g. w 
ig ;1;;·;Z;Z;;;;7;f;f;J;;Z;J;J;;·;Z_  ;.;I;:_:;;.;:;:-:--1;:;::, *2;::5;. ‘ . _J;Z;$~'§J;:::;;5;`!;;;;?;I$t·;.;I;:;fTSZ;I:;;;;;;$§§’§Q`$9 J·‘Q§·,;;£;;;i5.:ZgCg?;$:;.Q;t:::;$I;Z$;$;;::;l§Q::,:; ;'V —
‘V r¤E¤5¢S¤’?¥?¤?P5=*?*?¤?f?¤’?*?5?¤.`*?¥°V??’$’é=`??*E¢5=’?%¤£¤E=*?¤$.. V¤5#:*E¤§¤’r "‘=E=-."°=S=*:¤E¤S. p2·=§E$?¤‘¤E¢E:¤3¤5¤é$*:=5¤E¢£:¤5¤E¢Sv*;£¤ér?9Er£:i>é?£:3’r;:F:¢;=£r5:$:¢?¢5¢§:§V 
E ;if;P;fgfftfiij7;Zf!Z;?;ZgIf;£:Z;¢f;f;` E3;Z;if;Z;2;;f:f;Z;Z;;f;;.g;_, Z;ZfI:;Z;.; ;:§;g;:;._·1;j;:;:- ;;§;83:j§t;;;;§g;:;:;;§;:;:;:5;:;:;:j;;;;:;9E¢;2,_ ·. __I;Z;:735;?;E;g;§;;y;Q;kIyf;;Q;E;Bgffifj7;i;jg;f;I;ZgZ;5 
‘ J·:·;I·J·?·:i:1+:-:$:S·:·:·:Z;$·Z·;-;'-.· V-:7-Z·:·:·;I;Z·:·:f;Z·Z·"·¢·$ -;-gi, -:·;·;I;Z·‘ :-:-;I—:-.-;.;‘ .·;.;‘_:·¤··._._ ·.·:g-·q.·:·:·;.;:;:;:·;.;:;:·;.;.;:;;9!; -5. _.;.;:;;.g.;:·,._.;.··.·.;.;:·;.;.·.;··. ·$~.g~*g._.·;.;.;;;;;;.;. ~
4 ‘Vti:J;£:5:7:%f¥I?:i;?E3?Z?:?:!:1°:?$§I·??;i;i;Z?I?:5;f;S¥:€;f;Z$.7;!;$‘7$I_ ¥;f;° ;:;:¥;i;;·?{;.·$?·I,._:_f;Z-S32;:$;1;I;:;;?;J;Z;:;;5;f;;;:-:’qJ·:- _.;:;;3;£;:;;;:i;$:;:-·.·£·;?g!;;;g;f;·‘·;·Z§;$C·t§:;:.;5;t;;;;};. ·q
» ` `V??'?‘?:?VFY??‘?IfVf?Z?r¥Ff:Z¥$T:7VZ¥:?$ZVFZ?:?}IVZVC¥:!€£VS?5:·;$$:€§5;I§;§. 3::*- '·JVIV:$.§5·I$$*2};-¥6k¢;i:f?J7:?;iVZ?5¥:i;fVS?;¥:?Vl:Z· ·.VZY:?;?:1::$:J:51?7!7$;VE?·-:Z·l?:$;Z;j§§€l§J·:·;i,f::¥:?;i;ZVZ?:¥;?;I?. ,
{ ...V · ..V.  _ ._._ .<._ .V... -5:N:**:7:§:;;$;:;:5:;;:5;£:£;;;;;;5;;£55;E;555;;5;;55;5E;E;;;E;55§:§é€;';§é§$·;%;;E§:g§;;i;;§;;;;E;5jE5:Egg': _ 
 ‘*’ ih, fn. §
,> 9. 2} JSF?  ’
   #7 :5  H2!.   aw,. , V _   H, V};
§                 
                       
g *» ~» " ·~‘*·»—»=  "l%=¢!.;·V eagf Air  9; if ag       
Q IQ Q  § gwh-`¥~ A g` {"'i1’*‘ ’_•·••` y Q  V
%?V?:`VVV`°VVVVV°;VVV%` FV) V é'V·¢·V·V¥;··'??T•?i`“*!eVV Cu";T§é..§¤q~’·:‘·.‘$>;‘:._.;·.3.. ..·..u;» ,_,, V . ._ V K} R3 KJ lk. I xg E  V A" ,/5 { 
· ·  ··*-·* ~>· V~. · .·; ;.g·_..;g;_;$ ,¤·_V,.,;.;;,.,__.,.,.   _ _ V M
· . F .~.. . ·» nv.}! - -»!·¤?'§[¥*·4;<·f2..·#;¤g;._§yg.;>:_·_*;i,:*;;:4..1,J_,-( W ` __‘_· V` Vw, W" N I 
· · »·-·.·-»·.V;..g.·;·,··V.?1:s{·•\¤,,&_.. Vr¤;.·d%;wk3&,~;,i‘?··;L'•}’···;2·<$§m··!V.;·z<¤·,76%?.··:;.;;j§¥