I
58 sum COLLEGE OF KENTUCKY. .`
. _ · . * A, ' {
2 · · Z` >~ 8 >“ J? b J? 20 ;
O am ba Q ¤ ·; g m W .,, - ·· ,
0  ::1 »-= S ;>, ¢.»   ···‘ 53 vi Ig
i 3 'E 33 ° ·”' ° »» K E ¤ 'F» A
W =¤ <¤ . Q °‘ °° :1 .¤ E 'E E ·
E: 5 2 ·: :1 Ks ·¤ Q v u ~ ;.. -2 .
< Q {5 === =¤ A .¤ 4:% .¤ 0 Z5 K
A »-T U; eu cd eu ,:4 \
E ——  _ »-T »-I ».T [-4 lx
U Q 
9 2 . . . ~ ...... ’
Q W E E E E E ZE ¤ : E1 ::‘ ai d
fj E ca cn ca ¤ :2 ¤ m ¤ 5 as 5 5
Z nn
Lu FY-:
rf ——    .. ,
o · - .
¤ · A . , _ §
2 g Q gc @3 5 E. . . . A A 
E :¤ 2 g·—— g2 1-,; Q ·5 -¤ -¤ ui ¤ ¤ 
V <> U 9 Q <> ·~ .2 ¤ E E ·m ° °
‘ m '5 ·-· ·'¤ -· E E 5 0 w ¤» ,‘ [L] O [I.] q.; H #-4 L4 .¤ O O
M ...» O , .
m == _ _ 2* gg; 2 2 .2 ¤~ ¤¤
It E ¤ EI gi vi E N O 0 ¤ _ 3 3
o m N =¤ ·== -2 *6 *5 E E E .2 ,2 2
m Q E E E in m M 3 g 3 bo .... .,.
¤ 5 *6 3 *6 E` · J " 2 “ ° EE bi
M 5 rb 0 pp :2 5 g ui nu X11 »—¥ _ _
' I U on A 5 *,7Q E E
I- 'U "CJ >._ 0 O
I —  .——?  2 2
` A A A 
E ri E; § E? %° *2 ’*
,,, g 3 @0 S ci ¤ ,5 *6 B LS A A E S
cd td "‘
E Q W ·¤ S as E E 5 § E és S g
Q Z 0 (-4 gm »-· ¤-• x. ·•—* ·•-* 4-· 2-· 4-» U U
¤ ¤ ·— ¤·* 
uz 2 W 2 s s ·~ =
(D
¤— °“ E E JT W
0 `   — ;;%
—| #2 . . . ¤ E >` *' A *' '
D g .¤ .¤ .¤ g 3 3 · °é° E5 rw EB Z3
D m E .2 .2 °* (Q O g E 2 g 2 .-1 2 · ,2 ‘
Lu H @0 $*0 gb U _ _ Q »: cu 0 0 5 0 g 0
I 2 r¤ :1 I :1 jg ‘;`._ ‘;\ *8 5* Z L; E IE E {o E ·
8 ,q W W W 7, T3 a N ga .5 B B W 2
gg ¤ :11 N E ¤ ¤ Cl
<1 ’ <¤1 p.. F-YJ FYI U-I
g `   
E "‘ ) N I F) P-¢ ) N I <"'> #-4 I N I W7 >—4 l N ' <°')
T `  % 
  i 'NVNHSHHA ‘HHONOH—I0$ Homnf ·x0mas